Dunántúli Napló, 1955. július (12. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-10 / 161. szám

8 NAPEó ▼ASARNAP, 1955. JŰLIXJS 10 RÁDIÓ ’ Állandó müsorszamok K08SUTH-R A DIÓ: 4.3#: Falu­naptár. — 4.35—3.23-ig: Reggeli ze­nés masor. — Közben: 5.00: Falu­rádió. — «.00: Hírek. — 4.30: Szín­házak műsora. — 7.00: A Szabad >ép mai vezércikke. Hírek. Idő- ,járásjelentés. — 7.45: Naptár. — 4.ZZ: Műsorismertetés. — 9.20: A Gyermekrádió műsora. — 10.00: Hírek. Lapszemle. Időjárásjelen­tés. — 12.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. — 14.00: Időjárás és vízállás­jelentés. — 15.00: Hírek. Közérde­kű közlemények. — 11.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 19.00: Ismer­tetjük ma esti műsorunkat. — 20.00: Esti Híradó. Időjárásjelen­té*. — Zí.OO: Hírek. Időjárásjelen, tés. — 34.00: Hírek. Időjirásjelen­tés. — 0.22: Himnusz. Utána: Víz- Jelzőszolgálat. PETŐFI-RADIO: 4.30: A kis Is­kolások műsora. — 4.40: Torna. — 11.90: Műsorzárás. — 23.80: Mű­sorzárás. 1935 Július. 18. Vasárnap. KOSSUTH-RADIO r 10: Étre fahi — »«y nóta. — #.55t Fotoamatőrök öt perce. — 9,00: Uj Zenei Újság. — 10.00: Va­sai-'- ' l'-vél. — .0.111: Csinn »'imm — 11.00: Zenés vasárnap délelőtt. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 13,00: Jó munkáért — szép muzsi­kát. — 14.15: A Magyar Rádió szlmfónikus zenekara játszik. — 15.30: Egy hét a külpolitikában. lj.lv: Szív kuidl szívnek szívesen. — ’MS- Irodalmi mdsor. — 16,4«: Hanglemezek. — 17.15: Könnyű zene. — 17.40: Kincses Ka­lendárium. — 18.40: Tánczene. — 19:20: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.20: A Ma­gyar Rádió népi zenekara játszik. — 20.55: Arcképcsarnok. — 21.30: A vasárnap sportja. Totó hírek. — 22.10: Klasszikus operettek. — 23:00: zenekari hangverseny. — U.IU: HangszerszOlök. PETOFI-RADIO 8,00: Fúvószene a baráti rádiók műsorából. — 9.00: Színes magyar muzsika. — 9.30’ Miska bácsi le­mezesládája. — 10.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 11.00: Vezé­nyel: Toscanini. — 12.30: Világ­irodalom humora. — 13.00: Művész lemezek. — 14.00: Kacsóh Pong- rácz: János vitéz. — 15.00: Hol tart a mai technika? — 15.20: Népdalok és dalok az aratásról. — 18.00: „Bemutatták a Berlini Operaházban”. — 17.00: A Rádió Gyermekszínhézának műsora. — 18.00: Délutáni hangverseny, — 18.36: Emlékkönyv. — 18.65: Wle- nlawskl müveiből. — 19.30: Víg muzsika, vidám nóta. — 20.20: A „Tartós békéért, népi demokrá­ciáért!” című lap Ismertetése. — 20.35: Tánczene. — 21.30: Népek dalai. 22.00: Zenekari hangver­seny. Hétfő, július 11. KOSSUTH-KADIO 8.30: Zenekari hangverseny. — 10.10: Metzker Károly hegedül. — 10.30: Mese a két fenyőről. — 11.00: Részletek Mejtusz „Ifjú Gárda” c. operájából. — 11.30: Részlet Fehér Klára ,,A tenger” című regényé­ből. — 12.10: Részletek Polgár „Szél kerekedik” című daljátéké­ból. — 12.45: Ahol az acélos ma­gyar búza terem. — 13.00: Nép­dalok. — 14.15: Uttörő-hiradó. — 14.40: Vidám zene. — 15.10: Heti zenés kalendárium. — 16.00: Most légv okos Domokos! — 16.25: Nyári muzsika gyermekeknek. — 16.40: Monluszko: Vonósnégyes. — 17.10: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 17.30: Egy falu — egy nóta. — 18.00: Hogyan biztosít­ják a gépiparban a munkafel­tételeket. — 18.20: Mongol nép­zene. — 18.40: Az Ifjú Figyelő postája. — 19.02: „Közkívánat­ra". — 19.50: Úti tarisznyámból . . . — 20.20: Forró nyár. Rádiójáték. — 21.30: Hanglemezek. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Ve­zényel: Klrill Kondrasin. — 23.35: Régi dal — régi tánc. — 0.10: Ma­gyar nóták. petofi-radio I 0.50: Fúvóslndulók. — 14.00: Ope­rarészletek. — 15.00: Zenés séta a Volga-parton. — 15.40: Magyar tö­megdalok és kórusok. — 16.00: Filmzene. — 16.30: „Puszták dalai”. — 17.00: Néphadsereg-együttesek műsorából. — 17.25: Részletek Ná­dor „Donna Anna” c. operájából. — 17.50: Kamarazene. — 18.20: A közös munka előnyei a tsz- ben. — 18.40: Szerelmes hang­szerek. — 19.00: Az épülő kom­munizmus nagy országában. — 19.30: Szovjet költők új versei. — 19.30: Tánczene. — 20.20: Sport- híradó. — 20.40: Operarészletek. — 21.10: Bura Sándor és zenekara látszik. — 21.40: A Varjaserdő: Tlosvay Ferenc Írása. — 22.00: Ba­lettzene. Kedd, július 12. KOSSUTH-RADIO 8.30: A Magyar Rádió népi ze­nekara játszik. — 9.00: Indulók. 10.10. Téi-zene. — 11.00: Nők ne­gyedórája. — 11.15: Brahms: Tra­gikus nyitány. — 11.30: Fúvószene. — 11.40: Dslda Jenő verseiből. — 12.10: Szendlay László és zene­kar« Játszik — 13.00: Hangszer­szőlők. — 13.30: Leo Fall operett­jeiből. — 14.15: Hangverseny gyer­mekeknek. — 15.10: A Magyar Rádió népi zenakara Játszik. — 16.00: Honi tudományért. Rádiójá­ték. — 16.40: Kórusaink műsorá­ból. — 17.10: Válaszolunk hallga­tóinknak. — 17.30: Szív küldi szív­nek szívesen. — 18.00: Köszöntjük az aratókat. — 18.20: Szóval, vers­sel. muzsikával a Hortobágyról. 18.55: Pillantás a nagyvilágba. — 19 02: Bolod és Somiul. Cebog- mld mongol író elbeszélése — 19.32: Kovács Erzsi és Pogány László táncdalokat énekel. — i 20.20: Bartók műveiből. — 20.50: I Utitarisznyámból. — 20.55: Sza­badság, szerelem. — 21.55: Hang- : lemez. — 22.15: Hangverseny a , Tiranai, Varsói, Berlini. Prágai , és a Bukaresti Rádió népdalmű- sorábol. — 23.00: Előadóművészek hangversenye., — 0.10: Szerelmes dalok. petofi-radio 6..V: Szól a harmonika. — 14.00: Népek zenéje. — 15.00: Szórakoz­tató — 16.00: Ooeretf^z’etek. — 17.00: Kamarazene. — 17.30: Az európai kollektív biztonság terve. i— 17.45: Tánczene. — 18.30: Az : épülő kommunizmus nagy orszá- 1 gában. — 19.00: Szadkó. Opera 4 j felvonásban. — 22.00: Zenekari hangverseny. Szerda, Július 13. KO ssuth-radio 0.30: Operarészletek, r— 10.10: Fejezetek „A zongora poétája” című könyvből. — 10.10: Óvodá­sok műsora. — 11.00: Kórusok. — | 11.30: Arany János balladáiból. — 12.10: Tánczene. — 13.00: Kaland i a fürdőhelyen. — 13.20: Színes ma- I gyár népi muzsika. — 14.15: Úttörő­híradó. — 14.40: Kamarazene. — I 1" i->- ,a zöm v(j. Rádiójáték. — I 15.50: Fenekari hangverseny, z- 16.40: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.10: Nemzetközi kérdések. — 17.25: Az Egri Népi Zenekar ját­szik. — 18.00: Közős dolgainkról. — 18.15: Szív küldi szívnek szí- i vesen. — 18.45: A virágzó mező­gazdaság útján. — 19.17: Jó mun­káért szép muzsikát! — 20.20: Il­lés Béla szerzői estje. — 21.20: Bemutatjuk a Dunai Cipőgyár Zó- ,ia-brígádj,át. — 21.25: Tánczene. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: A Magyar Rádió szlmfó- nikus zenekarának hangversenye. — 23.30: Álmodj, kedvesem. — 0.10: Farkas Ilonka és Szabó Miklós énekel. petofi-radio 6.50: Cimbalom-műsor. — 14.00: Művészlemezek. — 14.40: Zenekari hangverseny — 13.20: A francia operett klasszikusai. — 16.20: Nlno Nikolov bolgár költő verseiből. — 16.40: Magyar dalok. — 17.20: Ml újság a tudomány és technika vi­lágában? — 17.40: Régi muzsika. — 18.30: Orosz nyelvtanfolyam ha­ladóknak. — 18.50: Szovjet szerzők operettjeiből. — 19.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.00: Kórusok. — 20.20: Sport- híradó. — 20.40: Operarészletek. — 21.20: Mit kell tudni a fertőző májgyulladásról? — 21.30 : 900 mil­lió .. . — 22.00: Verbunkosok, ma­gyar nóták és csárdások. — 22.30: Könnyű zene. Csütörtök, július 14. KOSSUTH-RADIO 8.30: Zenekari hangverseny. — 10.10: Népdalok. — 10.50: Délelőtti hangverseny. — 11.30: Cséplés. Ger gely Mihály elbeszélése. — 12.10: Olasz operákból. — 13.00: Nagy iaők — nagy emberek. Giuseppe MazzlnL f- 13.20: Operettrészle­tek. — 14.15: A Rádió Gyermek­újság műsora. — 15.10: Román né­pi zene. — 15.25: Az épülő kommu nlzmus nagy országában. — 15.55: Kozma: Ballada arról, aki dalolt a kínzások alatt. — 16.10: Gerster: Felsőhesseni paraszttáncok. — 16.20: A Rádió nyelvművelő elő­adása. — 16.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.10: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.25: Egy falu — egy nóta. — 17.35: Pillantás a nagyvilágba. — 18.00: Bemutatjuk Budapest X. kerületét. — 18.20: „Hatvani diákjai”. Részletek Ke­mény Egon daljátekából. — 19.02: Ifjú Figyelő. — 19.30: Tánczene. — 20.50: Irodalmi műsor a Marseil­laise szüle.téséről és történetéről. — 21.00: Utitarisznyámból. — 21.05: Yves Montand hangversenye. — 22.15: Állami Népi Együttes zene­karának műsorából. — 22.45: Ope­rarészletek. — 23.10: £jl zene. — 0.10: Bordalok. PETOFI-RADIO 6.50: Népdalfeldolgozások. — 14.00: Zenekari muzsika. — 14.40: Szovjet népdalok. — 15.20: Fran­cia kamarazene. — 16.00: Szóra­koztató zene. — 16.30: A zenehall­gatás művészete. — 17.25: Román népi zene. — 17.45: Észak főváro­sai. Stockholm, Koppenhága. Osló. — 18.00: Beethoven kamaraművei­ből. — 18.47: Aerika Amelll Kodály dalokat énekel. — 19.00: Szent Pé­ter esernyője Rádiójáték. — 20.18: Magyar népi muzsika. — 21.30: Sporthíradó. — 21.50: Vidám kó­rusok. — 22.20: A Magvar Rádió szimfónikus zenekara Játszik. Péntek, Július 14. KO SSUTH-RADIO 8.39: Ifj Rácz Béla és zenekara látszik. — 9.00: Tömegdalok. —• 10.10: Jászladánvl Tóth József Sehu mann dalokat énekel. — 10.23: Lu- toslawski: Lengyel népi melódiák. — 10.30: Óvodások műsora. — 10.50: A Gyermekrádió műsora. — 11.00: Nők negyedórája. — 11.20: Film­dalok. — 11.30: Mai magyar operákból. — 12.10: A Ma­gyar Rádió népi zenekara Játszik. — 12.35: Uttörő-hiradó. — 13.00: Tánczene. — 14.15: Görög népda­lok. — 14.40: Mérnök János zon­gorázik. — 15.10: A magyar iro­dalom története. — 15.50: Részle­tek Farkas: „Zeng az erdő” című daljátékából. — 16.00: Somogyi tájak — somogyi dalok. — 16.20: Fiatalok spo r*hf— adója. — 16.40: Dalok. — 17.10: Szellemek és kóborlelkek a primi­tív népek képzeletében. — 17.30: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.00: Gondolatok exportról, im­portról. — 18.10: Magyar népi mu­zsika. — 19.02: Külpolitikai kérdé­sekre válaszolunk. — 19.15: Jó munkáért — szép muzsikát. — 20.15: Tessék választani.. .1 — 20.20: Helyszíni közvetítés Helsin­kiből a Sibellus-ünnebségekről. — 21.30: Utitarisznyámból ... — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Hi­dasi Hajós Éva együttese Játszik. — 22.45: Dayka Gábor verseiből. — 23.00: Mesélő muzsika. — 23.30: A könnyű zene kedvelőinek. — 0.10: Népzene. PETOFI-RADIO 6.50: Lanner: A sehönbrunnlak — keringő. 14.00: Operarészletek. — 14.50: Népi énekek — népi tánc. — 15.30: Kamarazene. — 16.00: Francia és spanyol népdalok. — 16.40: Zenekart muzsika. — 17.30: Szülővárosomban. Nyekrasszov regényének Ismertetése. — 18.00: Lukács Pál mélyhegedűs Játszik. — 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.00: Kórusok. — 19.25: A Tár­sadalmi szemle legújabb számá­nak Ismertetése. — 19.40: A Ma­gyar Rádió népi zenekara játszik. — 20.00: Tánczene. — 21.00: A Mátraszentlmrel Kultúrotthon énekkara énekel. — 21.30: Klasz- szikus operettek. — 22.10: Vig- operarészletek. Szombat, Július 16. KOSSUTH-RADIO 8 M: Zenekari hangverseny. — 15.10: Klsmedát Rádtódráma. — 11.10: Szonáta gordonkára és zon­gorára. — 11.30: A gyógyszer és » gyógyulás. — 11.40: Purcell-mü- vtk. — 12.10: Zenés hétvége. — 17.00: Szertelen nyár. Versek. — 13.10: Tréfás ^népdalok. — 13.10: A Budapesti Rendőrség fúvósze­nekara Játszik. — 14.15: Kecske­mét. Kodály Zoltán szülővárosa. — 15.10: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 15.40: A begyűjtés — gaz­dasági rendszerünk Jellegzetes vo­nása. — 16.00: A VTT dalaiból. — 20.20: Jót nevettünk! — 22.15: Tánc éjfélig. — 0.10: Népzene. PETOFI-RADIO 6.59: Filmzene: — 14.00: Operetv részletek. — 14.50: Hanglemezek, — 15.20: Verdi: Álarcosbál. — 16.20: Tánczene. — 17.05: Tájak és emberek Mednyánszky művészeté­ben. — 17.30: A zeneirodalom leg­szebb dalai. — 18.02: Szerelem. El­beszélés. — 18.32: Német kórusok énekelnek. — 19.00: Külpolitikai kalauz. — 19.10: Szív küldi szív­nek szívesen. — 19.40: Híres elő­adóművészek műsorából. — 20.20: Sporthiradó. — 20.40: Operettrészle tek. — 21.20: Magyar nóták és csárdások. — 22.00: Zenekari hang­verseny, Vasárnap, július 17. KOSSUTH-RADIO 4.30—7.59-ig: Reeoell zene. — 8.10: Egy falu — egy nóta. — 9.00: Ze­nés fejtörő. — 10.00: Vasárnapi levél. — 10.10: Csillcsala csodál. — 11.00: A munkásszínjátszás hagyo­mányai. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.00: Jó munkáért — szép muzsikát! — 13.30: Rádió­lexikon. — 14.15: A Magyar Rádió szimfónikus zenekarának hang­versenye. — 15.30: Egy hét a kül­politikában. — 16.15: A Duna. Ze­nés Irodalmi műsor. — 17.13: Köny nyű zene. — 17.40: Kincses Kalen­dárium. — 18.40: Tánczene. — 19.20: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.20: Részle­tek Delibes ..Lakmé" című operá­jából. — 21.40: A vasárnap sport­ja. — 22.10: Hangverseny Szirmai Albert 75 éves születésnapja alkal­mából: — 23.00: Zenekari hang­verseny. — 0.10: Magyar népdalok, PETOFI-RADIO 8.00: Fúvőszene a baráti rádiók műsorából. — 9.00: Népi zeneka­rok Játszanak. — 9.30: Miska bácsi lemezesládája. — 10.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 11.00: Zenés vasárnap délelőtt. — 12.30: Az el­beszélés mesterei: Az üvegdiák. — 13.00: Művészlemezek. — 14.00: Klasszikus operettek. — 15.00: „Büszkeségeink”. A tlszalökl duz­zasztómű. — 15.20: Népdalok és csárdások. — 16.00: Nagy írók megzenésített művel. — 17.00: A Rádió Gyermekszínházának mű­sora. — 17.40: C-érpl-oVto+ó zenekari muzsika. — 18.35: Magyar költők vidám és szati­rikus verseiből. — 18.55: Fischer Annie Kossuth-dijas művész zon­gorázik. — 19.27: Színes magyar muzsika. — 30.20: A ..Tartós bé­kéért, népi demokráciáért!” című lap ismertetése. — 20.35: Tánczene. — 21.30: Népek dalai. — 22.00: Ze­nekari hangverseny. (A műsorváltozás jogát a Rádió Igazgatósága fenntartja.) A ü. «. AUTÓKÖZLEKEDÉSI VÁL­LALAT forgalmi ofztélva feJee-z. kö­zépfokú Jogosít vár nyal rendelkező gépkocsivezeiőket. Jelentkezni lehet: Pécs, Ipar n. 7. sz. alatt, a vállalat forgalmi osztályán. ELADÓ 230-e« Zatka. Szóló n. 23. VIZSGÁZOTT fiitól központi rétéi­hez állandó alkalmazásra felvesz a II. kor. tanéee vb Lakatos és szere­tő munkához ériók előnvbeii. lelebi- Vezé* * a városi ínnácsháza központi gondnokságánál, Széchenyi iár 1., földsziné 11. , PUHAFA, »ölét há'ó eJadó. Alajos n. 15. Megtekinthető minden nap 4-tói. VERANDÁNAK, előszobának be- tivegevbntő vasváz aaúrnyaaajlóvaJ. üvegtetővel eladó. Kitiich Gyula u. 49. Talefon: 28-04 (127 m.) TAMÁS KÁI-MAX motoros fafúré- szelő telefonszámn 39 91. György u. 0. szám 'f Í3LTÓTOI.1.J AVTTÁS, golvőstoll- löltóa. Kossuth Lajos u. 36. Zátonyi János. GVAKont.A7T.AL rendet*-/.« veze- íórakiárost és snvsrkrtnyvelót kere­sünk felvételre. JeTntkezni írásban (Önéletrajzzal). Állami Ménteiep, Bé- iáspuszte. Up. Bóly. MEGNYÍLT e minőségi mérték utá­ni női szabóság. Pécs, Deák u. 4. arám alatt. Késriilnok kosztümök, köppenyek és kulik a legdivatosabb kivitelben. Péca-»z»bolo»i KTSZ. EL56RE.NDU ti aka írógép eladó. Bovbá'.a telep 31. Nyilas Fúnos. ZSOLNAY-KALTHA, világos színé, eladó. Ságvári Endre a. 11. sz. (Gyárvárosi. Megtekinthető egész nap, PATTANÁSOS, szeplős, foltos, szá­raz bőre ragyogó szép lesz speciális kT^fcmjemi4öb Sándorfn József. Koz­metikus. Budapest, Jókai tér 3. KÉTSZOBA, konyha, éléskamrád ?aVáaom«4 eleaerélném magányos csa­ládi házárt bárm*Jy részen. Ady Endre a. Magyar. ZONGORÁT megvételre keresek. Cterkút 6. *«. tip. Kővág ószőiős. Sze­kere« Jánoe. BÜKKFA hálóeeobs, kerek asrtel négy székkel eladó. Ibárruri Dolores wiif 3. n. NSU 200-as eladó. ToWoj a. 30. ítrtráTot. ^NORMÁST krnerirnk azonnali be­I epés re Cím: Mfi*eaki KTSZ. Sellye. BFTFGTOLÓKOCST eladó. Rákóczi a ?«., emelet. Fekete e»engő. C8ERFK. Ntgy szoba-kon vhámat «iraerélnóm két kisebb szobásért. Nagy, Beloiannisz u. 15. Elcserélnem jtagy ezoba konyha» (gáz, víz) laka­tom«* hasonlóért a belvárosban. Mi­ce ra, Semmelweis n 10, (Hullámfür­dőnél). _ Elmerülném kisméretű «rohe konyha* rerté*tartáso» laká*o­*r*at najryobbért, ráfizetéssel. Tettye mtea él. — Elcserélném pécsi két— •sobó*. ttanzkomfortos lakájomat «ff?*nolyan f>e*tkdrnvékiért. Perczol, SsUátyi út 3hit. — Elcserélném két- •soKns. dombóvári lakásomat h»- s<mié pétik*rt. Ttiefon: *5 32. ÖSSZEKÖTI perzoaszAnvepok é* cozinok eladók Ibárruri Dolores u. 19. II. emelet. MODEPiN ruhásszekrény, kisebhmé- retfi kombinnlt«zckrény eladó. Dok­tor Sándor u. 38. ELADÓ két áj diófaszfnre fényezett ágy. Szilágyi Dezső u. 16. ELCSERÉLNÉM nagyméretű, három szoba, összkomfortos lakásomat egy két .szoba és cgv szoba összkomfor­tos fóbérletiért. Rákóczi út 75., föld­szint 2. 500-as BMW olclalkocsis motor, Gombor-féle mély, steppelt gyermek- kocsi eladó. Lcgszcszgyúr_u. ,13. Kiaa. ELADÓK: ajtók tokkal, sezlon, asz­talok, fotelok. Álmos u. 2. BEJÁRÓ takarítónőt t5-ére felve­szek. Jelentkezés; Alkotmány u, 1*. 1. emelet 12., délután 2—3 között. HASZNÁLT wólőpréseket. darái­kat, hordókat, kádakat, mindenféle borászati eszközöket vesz és elad. Gulyás, Perczel u. 27. Telefon: 29-63. EGY fehér, zománcozott fürdőkád és három na^vobb méretű kurosszék eladó. Aradi vértanuk u. 3. ELCSERÉLNÉM magányos, kerté* családi házban lévő lakásomat, ba­romfi, disznótartás van. kettő, va^y háromszobásért költségtérítéssel. Ba- ranyavár u. 8. PARKETTA eladó 23 m. kisméretű. Darabo.sn,é, János u. 14. ELADÓ 450—500 négyszögöl szőlő és g v ii rn ö Iesős, vízzel, építési any a g­gal. A Tolnai nvegállótól 5 percnyire Alsó hegy *1. az. ZSINKÓ ISTVÁN ti. 1. sí. alatti családi ház eladó. Tulajdonos: Anna utca 23. J HÁROMRÉSZES. 140 em ma/?«. márvány síremlék eladó. özv. Ribics Sándorné, Szigetvár. FOGSORÁT aoronkívüj megjavítja Vajda Lajos fogtechniku«. Mártírok u. emelet. L'J BOXI féle Buksi kötőgép bérbe­adó. TeJefon: 13 18. UJ. kombináltszekrény olcsón el­adó. Pécs, Vorosilov u. 37. Ferenci. INGATLAN. Eladó azonnal beköl­tözhető egvüzoba konyhából álló ház- jéaz, 300 négyszögöl területtel. |N- KOZ — Beköltözhető, kerted csalá­di ház eladó Ilona \i. 7. Megtekint­hető hétköznap este 7 óra után. — Beköltözhető kctszoba-hallos. ö-vz- komfortos, új családi híz eladó. Me­gyeri út 36. — Családi ház, egy­szobás. komfortos, lakáscserével el­adó. Báthory u. £6/1. — Háronu?zo- bás, konyha» ház, egy nagy szoba, mellékbe yiaégehkel átadó 50.000. Kn- lieh Gyula u. 3\ — HáromazobáB, összkomfortos öröklakás alkalmi áron eladó. lakáscserével beköltözhető Perezel u. í2. INKö/.. — Marx út 45. számú ház szoba-konyha, csukott veranda, vízvezetékkel, gvüntöicpös kerttel, sertéstartással eladó. — El­adó egyuzoba. konyha«, gazdálkodás­ra alkalmas há*. kétszobás belvárosi lakáscserével ^ 3.000-ért. Kesz’er, Ba­hama lom dűlő 36. — t>00 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Maro«vá-*ár- helyi a, 11. »zom. NÉPSZUPER, 800 Ft-oe rádió hnng­szin szabályozóval eladó. Takács, Al- scbalokány utca 26. KERESZTBECSIKOS szoknvaanvag bérszövését baba- és kártolt fonalból vállalom. Orsovainé, Kossuth LajOá u. 53. sz. FEKETE, rövid, kereszthúros zon­gora és puli kölyökkutya eladó. Vö­röskereszt u. 24. Kerekes. EGT új, kétszemélyee rekarnié el­adó. Rókus u. 4. ez. EGY újszerű állapotban lévő 150-e9 Zc-tlca motor eladó. Sallai u. 1. Szé­kely. 123-ös CSEPEL eladó. Szabadság u. 11. sz. Felső csengő. BEKÖLTÖZHETŐ, kétszer kéts/o­háa. összkomfortos ház kerttel örök- laká-onként e<!*adó. Hegyalja u. 19. ELADNÁM két szoba, konyha* kam rús, füstölővel, pincével, kocsi fészer­rel, istállóval és pajtával ellátott há­zamat pvümö'csösse! cs kaszálóvá] együtt. Bogdása. Földcei József. FI CSERÉLNÉM újme.s/.e<si kétszoha, összkomfortos lakásomat pécsiért. Ér­deklődni: Rákóczi u. 23. MODERN, diófurnéros kombinált szobába rendezés, modern konyhabú­tor költözködés miatt eladó. Márton utca 11. EITER Sándor lakatos, redőnyös és sőrironvfonó. Nagy Lajos u. 5. 6z. Telefon: 25-89. ASZTAL székekkel, ebédlóazekrény eladó. Apponyi tér. 6 HÁZTARTÁSA vezclé®ére megbídu­tó egyént keres Pécs közelében lakó egyedülálló tanítónő. Meggyesy. Re­génye. FAJTISZTA farkas kö’vökkutya el­adó. Molotov u. 3C‘. szára. ELSŐRENDŰ fehér sportkocsi ela­dó. Radnics utca 36. KAPTÁRMÉRI.FGET vennék. Ár­ajánlatokat levélben kerek. Cím*. Bu- day Margit, Pécs Teitye u. 14. az. FEHÉR, stop pelt sportkocsi, ágy, asztal székekkel eladó. Könyök u. 23. Hétfőtől. SZŐLŐPRÉS egy darab 3 hl-es, egv darab 2 hl-es eladó. Doné tusi autó­busz végállomás. Barla azőlő. KI3GYUD n 1. tz. ház elndó, be­költözhető lakásé«!. Ugyanott hiaott- $ertós eladó. \ PELI.F.RDT legeltetési bizottság július 15 i belépésre csordást kere«. Fizetés megegyezés szerint. Jelentke­zés a tanácsnál. ’ EL ADÓ egr világa, kémén via teli- háló. Ujmeszos 4/3 alagsor. Fndnch MODhRN, khupari konvhavrkrénv. moeóteknő eladó Pécs, Majláth u. 20. SZOBA-KONYHA, dószobás lakás«, mat elcserélném kettőszobn konyhád­ért, ráfizetéssel. Kálvária u. 61. Hét­fő tö-től. EGY beköltözhető «zoba-knnyhás ház eladó Mapyarnrög 39 sz. Érdek­lődé* délután 4 óra «tan KÉTSZEMÉLYES, modern, új re­katmié eladó. Jászai Mari u. (Brassó) 11. szám. KITÜNŐEN felszerelt fogorvosi ren­delő bútorzata, műszerei, gé-pfelsze- rclési anvagkészlete eladó. Keszthely, Kossuth LajosJi. 26/B. _____________ UJ , SINGER, körforgós, szabó é% *;üllye«ztŐ9 varrógép. Varrógép-üzlet, Városház utca. ELADÓ Tonalit lemezjátszó, váltó- araimos Bosch motorral. íopojnbetétes toalett. Janas Pannonius u.. házfel­ügyelő. KÉTSZEMÉLYES reknmié és aezlon elndó. Bajcsy Zs. u. 40. BÚTOROZOTT SZOB ÁRA érv férfi albérlőt keresek. Zsinkó István u. 14. GYALUPAD eladó. Böckh János u. 12 sz. (Volt Szatmári). L'J. MODERN, diószínrp fényezett hálóbútor eladó. Rákóczi út 13/b. KOMBINÁLTSZEKRÉNY, rekamié- váz. háromnjtós. modern szekrény, diófumérrx ágyuk betéttel, éjjeli­szekrényekkel konyhabútor, ágy, szekrény eladó. Beloiannisz u. 7. sz. (Volt Zsolnay u.). STNGER varrógép két ágysndrony eladó. Tábor u. 16. Alsó csengő. DIÓ.SZTNRE fényezett, új háló és egy kombináltszoba c'adó. rerczel u. 14. festőnél. (Hétfőtől). Eí VESZETT ">-én az esti órákban 1 uxi nevű 8 hónapos farkas kutyám, becsületté megtaláló jutalom ellené­ben Rókusalja 3. szám ulá adja le. NAGYMÉRETŰ, 16 kalapáló« da­ráló • eladó, vaigy elcserélhető í25ös motorkerékpárért. Dezső Károly, Komló, Berek utca 1. GÉPLAKATOST, kőművest, segéd­munkást felvesz n Pécsi Növényolaj- ipari Vállalat, Pécs. A KERTÉSZETI é* Helyifuvarozási Vállalat Pécs, Széchenyi tér 7. ez. kocsisokat és raikodómunkasokat fel­vesz. AZ ÉM Pécsi Építőgépknrbnntartó Vállalat Péos, Vasút u. 2. szám alatt gvekorlott gépésztechuikuvst azonnal felvesz. EGY konfekció szakmában jártas ffi munkaerőt felveszünk Jelentkezés Déldunántúli Tcxtii és Felsőruházati Napyker. Váll. Pécs, Ko*?uth Lajos u. 5. ezám. PEDAG6GTAT Főiskola. Ifjúság útja 6. könwtári segédmunknerőt. aki könyvkötésben is jártas azon na'ra keres. Jelentkezés személyzeti fő­előadónál. A PÉCST Közlekedési Vállalat azon­nali belépésre keres lakatosokat, gén kocsiszerelőket, segédmunkásokat kö, zöpfokú jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket és áutoTén-villany- hegesztőt. Pécs, Bacsó Béla u. 4. ZIBARACK «zerz4<lL«e* ierm<ló t értesítjük; hogy 19 élői az alant íróit felvásárló helyeken, ée az meejelölt időpontba'' a gvítmeles isárlárét megkezdtük: K'»P!rl* na dűlő (Farkaaéknál). üali*»l (Kőri)ii szőlő). Mecs'-kal^a (Kő­nél) Baranva mryyei Mezugazdn- 'u _..i,„4 Szövette­A Pécsi Ruházati Bolt szaküzleteiben nagy választékban Bórtmlpá női ** * 1 * * 4 * * * * 9anHál US— atron aalneitben és favortokban Mlpolán talpa nvandál 1*6— Fí-oa «iron Minőkben ét favonokban Férfi »vandál gumi talpú 140— Ft Ingkabát kék él barna avínben 161.10 Ft Minőségi rá svon nadrág 220.— Fi A MARADÉK boltban most érkezett paplanok, kombinék, íérfialaók, zoknik, pamut kuligánok — kii hibával — csökkentett áron eladók. ARANYHEGYÜ kínai töltőtollak kaphatók papír- és írószer boltjainkban 165.— Ft-os áron 7-es 14-os •mám ú 9t bolt 99 Sallal utea *. .Vallat utea 11. *4-00 99 99 Kossuth L. utea 44. *8-00 9$ 99 Kossuth L. utea 75. 84-oa 99 „ Kossuth L. útra IS. PÉCSI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT PFCST ÁLLAMI ÁRUHÁZ folyó Hí 11 tői 13-án, szerdán délig leltározás miatt zárva. DIÓ5ZINRE fényezett hálószoba el­adó. PerczeJ utca 27. ELCSERÉLNÉM Sztálin úti szoba konvhás lakásomat hasonlóért a bel­városban. Gáz van. Érdeklődni: Ka^ zinczy utcai trafik. A FÖT.DMUVESSZÖVETKEZETEK Siklóai Járási Központja, kékfestő üzeme kékfestő szakmunkást keres állandó munkám, aki önállóan w dolgozik a kékfestő szakmában. Fi­zetés: kollektív szerinti (eljeaítménv. bér. Jelentkezni lehet: F. J. K. Siklós. KOMBíNÁLTSZOBA, hálószoba, félháló, konyhabútor, rekarnié. snek- rénvek. ágyak, asztalok, mosdók ol­csón eladók. Aradi vértanuk a. 32. (Volt Petrezselyem), NÉGY darab gerenda ét két darab dupla létra eladó. Torda utca 26. JÓKARBAN LÉVŐ. steppelt sport­kocsi eladó. AlsóbaJokány utca 14. HOSSZABB gyakorlattal rendelke­ző gépkocsivezetőt Tel vesz ÁllAtife- hérje. Basamal^mi út. GYERMEKTELEN há^nr bútoro­zott szobát keres. Lchner. Boltív köz 1. szám. ÉPÍTŐANYAG, gerenda és padló­deszka keményfa, öt és fél m* eladó. Megtekinthető naponta. Nagyszkókó 4. sz. Cukrásznál. ÉTKEZDE gondnokot ét «zakácsnőt keres üzemi konvhájába Honvédség Hirdi E'őgyártó üzeme. Jelentkezni lehfst Tíirdon Honv. Előgyártó üze­mében mindennap 7—18-ig, vagy Hird 10 es telefonon. HAI.ÓSZOB \. kemény fa 4 000 Ft. Harinaaszekrény eladó. Ady Endre u. 9. szám. 24-1-es eramofonos ^Tádió és nagyobb hízónak való süldő eladó. Vöröskereszt utca 24. ________________ EGY p arkettá«, nagys/obáj. kony. has, élés kamrás. kiilönpadlásos, disznótartásos lók ásómat elcserélném városi luká-sért. Megtekinthető 3 óra után Pécs, Csoroniku 9. Szülészeti fölött. FODRÁSZATT cikkek Páncél Gézá­nál azerczhetők be. Rákóczi u. 37. Telefon: 23-04 230-es CSEPEL motorkerékpár ©K adó. 125 ös Csepelit vagy Zetkát kere­sek roegvéteJre. Barátur utca 11. dtjnantcm napio a Magyar Dolgozók Pártja Baranya megyei Bizottság,inak lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: GABRI MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József A. u. 10. T: 13-39. 15-3» Terjeszti: a Megyei Postahivatal Hirlapoaztálya és a hirlap-kézbealtú postahivatalok Előfizetés: postahivatalok!»« és kézbesítőknél Havi előfizetést díj: M.— F». Pécsi Szikra nyomda Pécs, Munkácsy Mihály u. tfl aa. Telefon: »0-97. Nyomdáért Mal: Malta« Rvasé

Next

/
Oldalképek
Tartalom