Dunántúli Napló, 1955. március (12. évfolyam, 50-76. szám)

1955-03-01 / 50. szám

DUNÁNTÚLI V/LÁG PifflinÄßJArECrETÜl JETEK! MAI SZAMBÁN: A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának, az országgyínés elnökségének és az ország­gyűlés külügyi bizottságának ülése. (2. o.) — Az Országos Béketanács tagjai. (2. o.) — Kül­döttértekezleteket tartottak vasárnap me­gyénk DISZ-fiataljai. (3. o.) — Az idamajori fiatalok. (3. o.) — Szép győzelemmel kezdett a Pécsi Dózsa. (4. o.) AZ MDP BARANYA MEGYEI BIZOTT/A'GA'N AK LAPJA *K. ÉVFOLYAM. 50. SZÁM ARA 5 0 FILLÉR KEDD, 1955 MÁRCIUS 1 Bánva üzem «‘isik februári Munkájának néhány tanulsága Megyénk bányászai jelentős ff*dményeket értek el a fel- ^badulási munkaverseny el- s® hónapjában. Mimikét szén. •hiszt több, mint 103 százalék- í!l teljesítette januári tervét ís ez reményt adott a februá- r‘ terv túlteljesítésére is. A 'einény valóra is vált. A két •rüszt lelkesen folytatta a pá- rüsveaíjenyt, a győzelmet a pé- bányászok szerezték meg, ts a komlóiak is hiánytalanul •»‘lesül ették tervüket. A lalnyászok és műszaki ve­rték közös erőfeszítéssel küz- ^üttelc a nehézségek ellen, hogy szavukat valóraválthas- Erőfeszítéseik nyomán My eredményekről számol ha. be. A Pécsi Szénbányá­it! 'Tröszt dolgozói mór feb- 21-én teljesítették a fel­ibe d ulásunk tizedik évfordu ‘“Iára. vállaltakat: 5000 tonna helyett 5000 tonnát ter­etek.. Ebből 1499 tonna sze­a bányászfiatalok küldtek 1 bajjszintre. A komlói DISZ- is méltó versenytársnak ultak, mert a vállalt 8000 'ina. szén helyett már feb- |^r*20-ig 10.535 tonnát szál* k, Különösen nagy része ^ Ebben az eredményben a “®i»aknai Vörös János és ÍH’í-as üzemi Schwarcz Jó- ^ brigádnak. jA párosversenyt mindkét bányászai valóban be- ovtll beli ügyüknek tekintik, ti? fáradságot nem kímél­je ha arról van szó, hogy JO a nemes vetélkedésben J^tfíük ér el nagyobb ered- /7n.'oket. A verseny és az , szó becsülete aaott erőt jáoijüói bányászoknak ahhoz, ne maradjanak szégyen- u.n- Az utolsó nap&kig úgy hogy tervüket nem !ik — mégis közös, lel- j,.8 'Krőfeszítésük a terv száz- ,,Játékos teljesítését eredmé- y®2‘>3. Jy két szénbányászati tröszt 1^‘t lénye igen jó. De a ver- jy‘J' februári szakasza olyan ly u ® tálatokat is hozott, ame- a következő, „ felsza- íét ■£ évfordulójának ünne- (J j özvetlenül megelőző hó- feltétlenül hasznosíta- k * pH a bányáink munkájá­ig imutatkpzó hibák kijavító. ! v első két hőnapjában nem jJtyillt elérni, hogy bányáink Hetesen termeljenek. — to/Tón januárban tizenhat, (^Tárban már csak. tizenkét ^ I* teljesítették a napi ter- A pécsi trösztnél ez az még rosszabb, mert C'H.két hónapban csak nyolc- Ii°í! °Jyan nap volt, amelyen teljesitette a napi elő- to!rij’Zatot. A napi elmaradá- mindkét trösztnél csak im tudták pótolni, hogy túl- j^'t’-akokat, vasárnapi termelő V- ,ltat tartottak, gyakran más kJ °s munkát hanyagoltak el, bT ’ növelhessék a kitermelt tűrt ^nnyiséget. Ennek első­in a hiányos műszaki elö­ntés az oka. Komlón pél- , már a második dekád J* -A kes-szakadás történt, 1 bb pedig a gyakori sürí- ■ levegő hiány akadályozta ‘Unkát. Újra, meg újra je­lezett az a sokféle problé- ‘s- amely gyakran okoz it fd » —, ------­Jj-tt: nem volt elegendő üres ila> rendszertelen volt a fa- és. nem volt folyamatos a . «Ás. Mindezek gátolták a hjj^lég növelését, faszul állunk bányáinkban H'rmelékenység emelésével. Súlyos hiba lenne azt gondol­ni, hogy a terv százszázalékos teljesítésével minden rendben van, hogy elegendő a terveket csak mennyiségileg teljesíteni. Az a gyakran kapkodáshoz, szervezetlenséghez, egymást keresztező intézkedésekhez ve­zető igyekezet, hogy a meny- nyiségi tervet , minden áron“ teljesítsék — többnyire nem növeli, sőt csökkenti az egy főre eső teljesítményt. Sok vájár tett — vagy legalábbis tehetne — panaszt amiatt, hogy például a f.p rendszerte­len utánszállítása miatt gyak­ran kell értékes perceket, sőt félórákat tölteni keresgéléssel. Ezek az elvesztett percek és félórák erősen csökkentik a fejenkénti teljesítményt, s ha az így elvesztett szénmennyi­séget túlműszakokkal és va­sárnapi munkával igyekeznek pótolni, — ez a fejteljesít­mény arányát még tovább rontja. Egész népgazdaságunk ér­deke, hogy bányáinkban is sür­gősen hozzálássunk a termelé­kenység növeléséhez. A jelen­legi termelékenység jelentősen megdrágítja a szenet, növeli a termelési önköltséget, sok — egyébként elkerülhető — ki­adást okoz a népgazdaságnak. Bányászainknak arra is kell gondolniok, hogy ezeket az ösz- szegeket államunk az ipar egyéb ágaiból és a mezőgaz­daságból kénytelen pótolni azaz ennyivel kevesebb jut iparunk és mezőgazdaságunk fejlesztésére. A pécsi tröszt­nél is igen magas az önkölt­ség. de Komlón különösen rossz a termelt szén és ráfor­dított összeg aránya. Egy ton­na komlói szén — a január havi számítások alapján — kétszer olyan drága, mint egy tonna pécsi szén. Mivel febru­árban is sok volt a pótműszak és gyakori volt a szervezetlen­ségből eredő termeléskiesés, pontos adatok nélkül is meg­állapíthatjuk, hogy a komiói szén önköltsége februárban sem csökkent. A felszabadulási műnk a ver­seny februári szakaszának leg­fontosabb tanulsága az, hogy még mindig nem tettek eleget bányáink fizikai és műszaki dolgozói a termelékenység növeléséért, az önköltség le­szorításáért. Nem használták ki a technikai lehetőségeket, a két bánya közötti párosverseny lendületét, a műszaki dolgozók kiváló szervezőkészségét arra. hogy zökkenőmentes, egyenle­tes, enné* fogva eredménye­sebb és olcsóbb legyen a szén- termelés. Közeledik a verseny utolsó szakasza, n felszabadu­lási hét. A pécsi és komlói bányák dolgozói kövessenek el mindent, hogy addig kija­vítsák a hibákat és a szén mennyiségi tervének teljesíté­sén kívül az eddiginél jobb eredményeket érjenek el a fe­jenkénti teljesítmény növelé­sében és az önköltségcsökken­tésben is. Használjuk fel a ver­seny eddigi szakaszának tapasz talatalt, javítsuk meg a mun­ka szervezését, gondoskodjunk a felszabadulási héten bizo­nyosan bekövetkező nagytelje­sítményű munka műszaki elő­feltételeiről. Ez kell most ah­hoz, hogy bányászaink a felsza badülási mumkaverseny utol­só szakaszában is derekasan megállhassák a helyüket, A IV. magyar békekongress&uH felhívása a magyar néphez Még nincs egy évtizede, hogy a világ népei ünnepelték a német fasizmus feletti győ­zelmet. S ma, az amerikai há­borús gyújtogatok újra feltá­masztják Ny ugat-Németország ban a német miliiarizimtst. A háborús bűnös hitlerista tá­bornokok ma újra fasiszta had seregeket szerveznek. A német fasizmus a világtörténelem ed­digi legnagyobb katasztrófáját zúdította az emberiségre. De az ameri kői háborús gyuj tó­rátok még szörnyűbb pusztí­tást szánnak Európa és a vi­lág népeinek: új világháborút készítenek elő, törvényesíteni akarják az atompusztítást, el­tökélték magukat, hogy a náci gyilkosok kezébe adják az atomfegyvert. Tiltakozunk! Nem felejtet­tük el a második világháború 50 millió halottját, nem felej­tettük el annak a félmillió magyarnak az emlékét, akik a fasiszták érdekeinek estek ál­dozatul. Nem felejtettük el a Japánra ledobott atombombák Iszonyú pusztítását, nem felej­tettük el azt a mérhetetlen szenvedést, amit a német el­nyomók évszázadokon át né­pünkre zúdítottak. Nem felej­tettünk és nem feleHiink el semmit! Mindenre emlékszünk s azt kiáltjuk: nem engedjük! Minden erőnk megfeszítésével azon leszünk, hogy meghiúsít­sak az inmeriaUafcUi elvete­mült terveit. Ilata'mas tömegmozgalom bontakozik ki, Nyugat-Európa népei politikai tömegsztráj- kokkal adják tudtára a hábo­rús gyuitogatóknak: rosszul számítanak, ha azt hiszik, hogy a hátuk mögött, ellenük kirob bánthatják a háborút. Ebben az egész Európára kiterjedő harci mozgalomban ott van a mi elszántságunk, a mi kiállá­sunk is. Közös ügy, közös cél forraszt össze mindnyájunkat, az, hogy meghiúsítsuk az ag­resszív német katonai gépezet feltámadását, megakadályoz­zuk az atomháború előkészíté­sét. Ügyünk győzelmét bizto­sítja, hogy békeharcunk a Szovjetunió vezette 900 milliós béketábor egyesített katonai erejére, erkölcsi fölényére és megingathatatlan egységére tá­maszkodik. A Szovjetunió bölcs külpolitikája megmutat­ta a béke biztos útját. Szerte a világon ugyanezt vallják a néptömegek: Németországot békés úton egyesíteni kell, az atomfegyvert törvényen kívül kell helyezni. Sokszínű, sokszivfi. de egy célért küzdő mozgalmunk e követelésekben összeforrva vá­lik minden eddiginél széleseb­bé, hatalmasabbá. E nagy liá- borúeúenes áramlat sodrában nő, árad, erősödik a mi hazai békemozgalmunk is. Kong­resszusunk az atomháború és a német mHiterizmus ellen egy ségesen fellépő magyar nép harci seregszemléjévé vált. Be­bizonyosodott: egyre többen ismerik fel hazánkban is, Hogy minden nemzetközi vitás kérdés m*nket is érint — p.kár Nyugat-Németországról, akár az atomháborúról, akár Taj­vanról van szó. Megmutatko­zott: milyen őszinte, igaz vágy él az emberek többségében, hogy mindennapi munkájuk jó elvégzésével, helytállással pecsételjék meg aláírásukat, béke- és hazaszeretetüket. Békebizottságok, a béke ügyéért tenni kész magyar bé­keharcosok, békeküldöttek! — Menjetek szét az országba, s vigyétek el kongresszusunk békeüzenetét. Váltsatok szót az emberekkel, mondjátok el, hogy nagy küzdelmünkben minden egyes emberre szükség van. Értessétek meg, hogy a milliók összefogása az a soha nem ismert hatalmas erő, amelytől megriad és vissza­húzódik a háború fenevadja. Magyarázzátok meg, hogy a háborús veszély eleven való­ság. De magyarázzátok meg azt is, hogy a veszély elhárí­tása tőlünk függ, a mi mun­kánktól. helytállásunktól, erőnktől. Egyedül a békesze­rető emberek egyesített ereje tudja meghátrálásra kényszerí­teni a gonosztevőt! Minden igaz hazafi tudja, hogy hazánk, függetlenségünk, szabadságunk védelme és bé­kénk védelme egymástól el nem választható. Békeharcosok, békeküldöt­tek, nagy ünnepünkre, hazánk felszabadításának, szabad éle­tünk születésének tizedik év­fordulójára készülve fogadtuk meg. hogy megálljuk helyün­ket munkában, fegyelemben, tózanságban, becsületben. F.rő. sítjük hazánkat, növeljük ha­zánk gazdasági és honvédelmi ereiéi, hogy biztosabbá te­gyük a békét. Egységesek le­szünk r. béke védelmében: ké­szeit vagyunk megvédeni ha­zánk határait, függetlenségét, szabadságát, néntink békés al­kotómunkáját. Igyekszünk mi­nél több embert megnyerni; felvilágosító szóval minden aj­tón bekopogtatunk, s megtalál­juk az utat a békéért már aggódó, de tettre még nem doB bánó szívekhez is. Pártunk és kormányunk békepoiitikájá- nalt erősítésére felsorakozta­ttok minden becsületes em­bert. Támogatjuk a Szovjet­unió nagy történelmi harcát, amelyet az emberiség békés életének, jövőjének megvédé­séért folytat. Adjon lendületet tanácskozá­sunk az aláírásgyűjtésnek. Amikor nevünket leírjuk, te­gyünk mindnyájan fogadalmat önnön lelkiismer etünk nők, hogy jó munkával, helytállás­sal .járulunk hozzá a béke se­regének győzelméhez. Ha népünk küldöttei máius 22-én megjelennek majd Hel­sinkiben, a nagy békc-világ- találkozón, vigyék el egeket az aláírásokat. A magyar ne­vek milliói adják tudtára az egész világnak: nem nyugszunk bele soha- soha, hogy hazánk békéjét. Európa békéjét még egyszer feldúlja a német hódító; követeljük, hogy semmisít­sék meg az atomfegyverké«?- leteket és haladéktalanul szün tessék be a tömegpusztító fegy verek előállítását. A népek összefogásával, né. nünk minden hű fiának össze­fogásával, megyéd jük a békét! Erősek vagyunk, igaz ügyünk, a béke Ugye győzni fog. IV. MAGYAR BÉKE-' KONGRESSZUS Á szénbányászati trösztök jelentik Február utolsó napjaiban lendületes munkával mindkét szénbányászati trösztünk nemcsak teljesítette, hamm jelen­tősen túlszárnyalta napi eredményeit s ezzel havi tervüket is teljesítették. Pécs napi havi Komló napi havi András-akna 109.1 103 2 l-es üzem 9ő H 107.2 Szérhenyi-akna 130.4 107.6 Il-es üzem 135.3 102.9 Béke-akna 107 2 102 111-as üzem 103.4 103.4 István-akna 132 7 101.9 Szászvár 108 5 101.7 Petőfi-akna 111 4 105.4 Béta-akna 89.9 102.8 Tröszt 113.1 104 Tröszt 105 6 100.1 A Megyei BeoyftiiPti Hivatni jelentit A pfesváradi járás vezet a begyűjtési versenyben A Megyei Begyűjtési Hivatal közzétette a járásoknak a felszabadulási munkaversen.v során február 20-ig elért ered­ményeit. A sertés-, vágómarha-, tej-, tojás- és baromfibeadási kötelezettség teljesítésében az első hely a pécsváradi járást Illeti meg, mert éves tervét húsmázsában számolva 14.8 száza­lékra teljesítette. Járási tanácselnök Sziebert József. Begyűj­tési Hivatalvezető: Gondi József. A járások további sorrendje: Komlón rttvidesen befejezi k az új, 25.000 köbméteres turbókonipresszor szerelését A Komlói Bányagépjavító Vállalat szerelöbrigádja seré­nyen dolgozik a komlói Ill-as aknánál az új. 25 ezer köbmé­teres turbókompresszor elké­szítésén. A szerelóbrigád meg­ígérte, az új gépegység —mely _Roncsokból_ autó t, lalajművclőgépeket ;»yártottak Sátorhelyen iek üzembeállításával P kom ói bányák sűrített levegöaUá ása lényegesen javulni fog — március első felében üzemki- oes lesz. 2. Mohácsi lírás 13.7% 3. Pécsi járás 13.4% 1. VHJánvl lírás 11.7% 5. Sáséi járás 10.3»/, 8. Siklóid lírás 8.— 1. Sellyéi tárás 8.3% 8. Srivetvári járás 6.2»/, Pécs városa 8.6 Mohács Kőhalmi Antal, Kiáll József G. Nagy Zsigmond, Jurinovlcs József Rajnai István, Kovács József Vadon Antal, Vas ma ti es József Lapos Sánder. Huszár István Jelies László, Farkas Imre. Pe.karek Géza. Kővári János Rvrkettd páronrentenyre hívta a pécHváradi fára a valamennyi kézségét J ráül érieUe/leten beejólték oies a Soron lévő mezőgazdasági (e'adaiokat Péosváradon A sátorhelyi Béke Őre álla­mi gazdaságban bét új szántó- íraktorraí, egy gumikerekű növényápolásra alkalmas trak­torral és négy darab vontató­val gyarapodott a gépállomány. A műszaki gárda — Book Imre mérnök vezetésével — a gépi erő növeléséhez a maga kezdeményezésével, munkájá­val is hozzájárult. A gazda­ságban fellelhető roncsok, ré­gi eldobott anyagok, alkatré­szek felhasználásával több új gépet szerkesztettek. Többek között autót állítottak össze hogy a nagykiterjedésű gazda­ság áttekintését az agronómu- soknak könnyebbé tegyék. Ré­gi gőzeke felújításával gőzeke- kultivátort készítettek, amely egymagában naponta 28—30 holdon porhanyítja majd a7- altalajt, anélkül, hogy a ter­mőréteget elforgatná. Hétfőn reggel a pécsváradi járás ta­nácselnökei, termelé­si bizottságainak el­nökei, a falvak párt- titkárai és mezőgaz­dasági szakemberei összejöttek, hogy meg tárgyalják a mező- gazdaság soronkövet- kező nagy feladatait. Mintegy százan vet­tek részt az értekez­leten, amelyen a já­rási pártbizottság el­ső titkára, Papp elv­társ elnökölt. A beszámoló, — melyet Sziebert Jó­zsef, a pécsváradi já­rási tanáoe elnöke tartott, — az idösze- lü tavaszi munkák­kal a termelőszövet­kezetek * fejlesztésével ói a begyűjtés terü­letén mutatkozó prob témákkal foglalko­zott. A beszámolót lel­kes hozzászólások kö­vették. Az értekezle­ten résztvett és fel­szólalt Gódor Ferenc elvtáre, a megyei párt bizottság másodtitká­ra, aki ismertette a termelőszövetkezetek megerősítésének hord erejét, beszélt a ta­vaszi munkákról, s itt elsősorban a ta­vaszi búza elvetésé­nek fontosságáról, s a begyűjtéssel kap­csolatos állampolgári kötelezettségekről. Felszólalt az erdős measkei tanács elnö­ke, Károly elvtársnő, aki megígérte, hogy a tavaszi búza vetés­tervét a falu 25 szá­zalékkal fogja túltel­jesíteni, s valamint azt, hogy a faluban egy özvegyasszony tavaszi búzáját a fa­lubeliek társadalmi munkával fogják el­vetni. Kiss elvtárs, a pécs véradi tanács elnök- helyettese egy tíz- holdnyi területet ala­pul véve számokkal és adatokkal bizonyí­totta be, hogy a 42 százalékos búzavetó- terület mellett is mennyire gazdaságo­san és eredményesen lehet a földterületet kihasználni. A mecseknádasdí termelőszövetkezet — párttitkára, Bauer elvtáranő felhívta a gépállomások jelenle­vő képviselőit, hogy a gépállomások segít­senek a növényápo­lás! munkákban is: például gépi kapálás­sal. Az értekezleten ér­tékes versenyfelhívás született. Németh Ist­ván, a berkesdi ta­nács elnöke verseny­re hívta ki a járás többi községeit. A verseny feltételei kö­zött a tavaszi búzából nyolc mázsás áttés- termés elérése Is sze­repel. A versenyhez először Szebény köz­ség nevében Boenyák Mihály csatlakozott, 8 -#c* 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom