Dunántúli Napló, 1955. február (12. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-01 / 26. szám

DUNÁNTÚLI vaÁc motETÁojuu Ecmouemn MAI SZAMBÁN: Kiújult az ellenségeskedés Costa-Rica és Ni­caragua határán (2. o.) — A begyűjtési mi­niszter rendelet« a beadási kötelezettség el­engedésének szabályozásáról (2. o.) — Rendez­zék az ellendi „kizártak” ügyét (3. o.) — ön­kormányzati bizottság a vasas! legényotthon- bon (3. o.) — Taggyűlés után a Kokszmüvek DISZ-szervezetében («$. o.) — Verüi-film az operaköltészet elasz mesteréről (4. 0.) MOP BAD ANYA MECYEI BIZOTT/A'GA'NAK LAPJA Xn. ÉVFOLYAM, M. SZÁM ARA SO FILLÉR KEDD, 1955 FEBRUAR 1 A dolgozó nép sajtója Négy év óta minden február elsején megünnepe jük a ma­gyar sajtó napját. Ez a nap a Szabad Nép első száma megje­lenésének évfordulója. 1942. február 1-én először szólt for­radalmi hangon, az igazságot megmutatva és az országot a romlás felé vezető Hitler-csat- lósakat leleplezve a magyar néphez a kommunisták lapja. A később kínhaláLlal kivégzett Rózsa Ferenc szerkesztette ezt a lapot, amely nevével is a magyar nép jövőjére, az immár tíz esztendeje élvezett szabad életre, a magyar nép felszaba­dulására utalt. Az évforduló napja is vilá­gosan kifejezésre juttatja, hogy nem általában ünnepeljük a magyar sa tót, hanem arról a harcos, a nép igazságáért síkra szálló sajtóról, azokról az újsá gokróil és újságírókról emléke­zünk, akik a magyar nép új, boldog életéért vívtak és vív­nak ma ts csatát napról-napra. Nem ünnepeljük ma a régi sajtót, az úri világ sajtólát, amely a „szenzációkon” való émelyítő csámcsogáson kívül arra volt jó, hogy félrevezesse és butítsa a népet, s hol az akkori vezetők dicsőítésével, hol látszó! agos ellenzékieske­déssel szilárdítsa meg a néo- nyúzó kormányok helyzetét. Emlékezhetünk a tizenöt évvel ezelőtti saltó ordító címeire, amelyek öles betűvel adták hírül a „borzalmas családlr- tést”, a „furfangos és vakmerő bankrablást” és ha ilyesféle szenzáció nem akadt, a „két­fejű borjúról” és egyéb furcsa Ságokról közöltek hosszú „lé- tókzetelállító” riportokat. Ez a sajtó nem a mi sajtónk, nem a nép sár tója volt. A naponta hírüladott „borzalmas" és „ér­dekfeszítő’’, de minden nap »rendkívüli” események szen- *ációs tálalása arra volt csak tó, hogy elterelje az olvasók figyelmét a legfontosabb és leg égetőbb problémákról Ha pe­dig az akkori sajtó mégis kény felen volt felvetni ilyen prob, tómát, ahogyan a háború ide­jén nem lehetett elhallgatni a háború tényét, akkor szemen- ®edett hazugságokkal, meg­rendelésre írt soviniszta uszf- fással állt ki a nagytőkések és a fasizmus ügye mellett. A Mai újságírók és újságolvasók Megvetéssel gondolnak n régi Ajtóra. Nem azt ünnepeljük Ma. Február elsején a mai ma- EVar saitót ünnepeljük, amely­et előhírnöke volt a Szabad f*ép első száma. A néo saitója *z. amely akkor is tántorítha- Mtlanul harcolt a dolgozók érdekeiért, a békéért, a szabad •ágért, a fasiszta terror és Minden népelnyomás ellen, •mikor a forradalmi hangú, *gazat író úl'ságnak nemcsak ^erkesztéséért, hanem még Mvasásáért is bőrtön. interná- halálbüntetés járt. . Az új magyar sajtó a félsz.a- “•dulás óta eltelt tíz év alatt hatalmassá nött. A Szabad r*ép, amelynek sokszorosított Példányait a háború a'attcsak jMgva adhatták tovább eay- Másnak a legjobb magyar ha. zafiak, ma az ország legna­gyobb, legtekintélyesebb, leg­népszerűbb lapja. Százezrek olvassák és sohasem támad kétely aziirámt, hogy az igazat olvashatják benne. Nem har­sog öles betűkkel nagy „szen­zációkat”, mint a burzsoá sajtó lapjai, hanem arról ad számot, ami a legfontosabb, ami a leg­jobban érdekli az olvasókat: a mindennapi életről, az életet adó munkáról; tanácsot ad a jobb és egyre javuló élet meg­teremtéséhez, útmutatást nyújt a mindennapi problémák kö­zötti tájékozódáshoz. A ma szenzációi a munkaversenyben elért nagyszerű eredmények, a békeharc győzelmei. A mi saj­tónk nem pocsékol'a a papírt holmi bűnügyi érdekességekre, hanem a legnagyobb bűnösö­ket leplezi le: az imperialista köröket, amelyek új háborúba akarják sodorni az emberisé­get, a háborúra uszító politi­kusokat, a belső kártevőket és a nép ellenségeit, akik akadá. lyozni próbálják népünk roha­mos felemelkedését. Lehet, hogy a mi újságjaink kevésbé „érdekesek”, mint a burzsoázia sajtótermékei, mert nem tálalnak mindennap ideg­borzoló szörnyűségeket, s nem fecsegnek össze mindenféle „pikáns titkokat”. Mégis, ha csak megyénkben nézünk kö­rül azt láthatjuk, hogy a Du­nántúli Naplót egymagában naponta háromszorannyian vá­sárolják és fizetik elő, mint a felszabadulás előtt a megyében megjelent sokféle, egymással szüntelenül és értelmetlenül perlekedő burzsoá lapocskákat összesen. Az a közel harminc­ezer olvasó, aki naponta ke­zébe veszi lapunkat, minden­napi életét látja benne tükrö­ződni: a harcot a jobb életért, a békéért, a szabadságért La­punk igyekszik segíteni ezt a harcot, maga is résztvesz a megye dolgozói problémáinak megoldásában, segít az ellen­séges kártevők leleplezésével, a harcban élenjárók példájá­nak ismertetésével Dícsér é' buzdít az újság, ha eredmé­nyek születnek, bírál ha arr? Van szükség. És dicsérnek vagy bírálnak az ú/'ság közve­títésével maguk az olvasók is, akik százával küldik leveleiket a szerkesztőségbe. Az újság és olvasói egvmásrataláltak, egy­mást segítik. Ebben van a ma­gyar sajtó éltető ereje, ez szi­lárdítja meg írásaink hitelét az olvasók előtt. A. mai magyar sajtó segítője és útmutatója minden becsü­letes magyar hazafinak, ezért a magyar sajtó napja sem a? újságok szerkesztőségeinek bel bő ünnepe. Az egész dolgozó nép köszönti ezen a napon sa­ját sajtóját, amely tizenhárom évvel ezelőtt a Szabad Nép el­ső számával született, s amely­től ezután is azt várja, hogy segítsen mindennapi munkát á- ban. segítsen életünket egyre szebbé és jobbá tenni. Tíz év tapasztalatai alapján mondhat juk, hogy a magyar sajtó ez­után is — minden évben még jobban — e'eeet tesz dolgo­zóink kívánságának. Kitüntették a többszörös véradókat A Magyar Vöröskereszt ®es városi szervezete az el- jMíIt héten véradó propaganda ***et rendezett. Ez idő alatt eOészségügyi dolgozók az 2eMefcben ismertették a Ma- Vöröskereszt célkitűzé- *®if. az aktívák pedig felkeres- x , 0 lakosságot és a véradás fatőségéről tájékoztatták. jo« véradó propaganda-hét r-Jl, T 29-én, szombaton zá- ö- *■ Ez alkalommal délután 6 te, . 02 MSZT-székház nagy Méhen o többszörös vér­adóknak ünnevélyes keretek között adták át az oklevelet és a véradói jelvényt. Csery Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Pécs városi szer­vezetének titkára mondott megnyitóbeszédet, majd dr. Hadocsay lMjos, az 1. számú Sebészet tanársegéde a vér­adás jelentőségét méltatta. Utána 50 többszörös véradót jelvénnyel és oklevéllel, 15 jól dolgozó aktívát pedig ugyancsak oklevéllel tüntettek V. M. Molotov elvtárs beszélgetése W. R. Hearst és Kingsbury Smith amerikai újságírókkal 1955. január 29-én Moszkva (TASZSZ) A hétfői Pravda közölte annak a be­szélgetésnek a szövegét, ame­lyet V. M. Molotov, a Szov­jetunió külügyminisztere 1965 január 29-én folytatott a jelen­leg Moszkvában tartózkodó W. R. Hearst és Kingsbury Smith amerikai újságírókkal. A beszélgetés elején Hearst közölte, hogy most elsőízben jár a Szovjetunióban és igen örül annak, hogy lehetővé vált ez az utazás, továbbá annak, hogy megismerheti az orszá­got Kiemelte, mennyire kelle­mes meglepetés volt számára mindenütt az a baráti maga­tartás, amelyet a szovjet em­berek tanúsítanak iránta és kísérői iránt. Ennek alapján azt kell remélnie, hogy lénye­gesen megjavulhatnak, majd pedig tovább javulhatnak az Egyesült Államok és a Szov­jetunió közötti kapcsolatok, ami mindkét országnak és az egész világnak érdeke lenne. V. M. Molotov megjegyezte, hogy a jelenlegi szovjet-ame­rikai kapcsolatok megjavítása feltétlenül kívánatos. Ami pe­dig a szovjet embereknek az amerikaiak iránti magatartá­sát Illeti, az mindig barátsá­gos volt. Hearst közölte, hogy erről meggyőződött. Hearst ezután engedélyt kért V. M. Molotovtól, hogy a mos­tani nemzetközi helyzetre vo­natkozó kérdéseket intézhessen hozzá. Molotov beleegyező választ adott Hearst azt mondotta, hogy fi mai nemzetközi kérdések kö­zül úgy látszik, az utóbbi idő­ben kialakult távolkeleti hely­zet a legfontosabb, majd fel­vetette, az-e Molotov vélemé­nye, hogy a Formoza térségé­ben kialakult helyzet az egye­temes béke ügyének komoly veszélyeztetését jelenti Molotov válaszában rámuta­tott arra, hogy a Tajvan tér­ségében kialakult helyzet ter­mészetesen figyelmet kelt és fel is kell rá figyelni, mert fe­szültséget teremt a Távol-Ke­leten, a béke megbontásának veszélyét, háborús veszélyt rejt magában és rossz hatással van az egész nemzetközi hely. zeíre. Ehhez neki, Molotovnak feltétlenül hozzá kell fűznie, hogy véleménye szerint a fele­lősség ezért az Egyesült Álla­mokat terheli, minthogy be­avatkozott Kína belső ügyeibe. „Mi ~ mondotta Molotov — Tajvant Kina elidegeníthetet­len részének tekintjük.” Kingsbury Smith azt mon­dotta, hogy ezzel kapcsolatiban emlékeztetni szeretné Moloto- vot Edennek a közelmúltban tett nyilatkozatéra, amely sze­rint Kína mint olyan, már hosszú évek óta nem ellenőrzi Formozát. „Úgy tűnik, mintegy száz éve” — fűzte hozzá Hearst. Molotov válaszában utált ar­ra, hogy az Egyesült Államok és Anglia aláírta a kairól dek­larációt és az Egyesült Álla­mok, valamint Anglia aláírta a potsdami deklarációt is. Ezenkivül létezik a Japán tégy verletételről szóló egyezmény, amelyet az Egyesült Államok, Anglia és a Szovjetunió írt alá. Mindezeknek az alapvető nemzetközi okmányoknak ér­telmében Tajvan kínai terü­let és át keU adni Kínának. Ezt megerősítették abban a nyilatkozatban is, amelyet az Egyesült Államok elnöke, ké­sőbb. 1950-ben tett. „Kiderül tehát — folytatta Molotov, — hogy korábban ezt a szigetet Japán vette birtoká­ba, most pedig kicsoda? — az Egyesült Államok. Ilyenformán előbb az egyik ország fosztotta raog Kínát nemzeti területétől, most pedig a másik. Ami pedig Eden nyilatkozatát illeti, arról külön lehet beszélni.’’ Kingsbury Smith közölte hogy Molotovot a jelen idők egyik legnagyobb realistájának ismerik. Ö valószínűleg tudla, hogy a jelenlegi körülmények között alig valószínű, hogy az Egyesült Államok lemondjon Formoza védelméről mindad­dig, amíg a távolkeleti békét nem látja biztosítottnak. Ezért arra kínálkozik lehetőség, hogy a béke veszélyeztetésének kér­désében — mondhatnánk úgy­szólván a realitás keretei kft- zött találjunk megoldást Ez- zel kapcsolatban — mondotta Kingsbury Smith — Hearat mégegy kérdést szeretne fel­tenni. Hearst azt mondotta, hogy a szovjet kormány a genfi érte. kezleten eredményesen töreke­dett az indokínai konfliktus kiterjedésének megakadályo­zására. Felmerül a kérdés, hogy a szovjet kormány haj­landó lesz-e ugyanilyen mó­dom eljárni Formoza esetében. Molotov válaszában rámuta­tott arra, hogy az indokínai és a kínai probléma között ter­mészetesen nagy a különbség. (folytatói a. í. oldalon} w Versenyben április 4 tiszteletére \ pzénbánvá«wati’trösztök jelentik: „Teljesítettük export!érvünkét46 január havi eredmény pécsi tröszt 103.3 százalék komiéi ti ősz! 103.3 százalék Egy hónap múlt el az 1055- i>s esztendőből. Derék bányá­szaink ezt az évet is lelkese­déssel, odaadó munkával kezd­ték. A Pécsi Szénbányászati Tröszt dolgozói a komlóiakat hívták párosversenyre. Az üzemek is felújították a régi párosversenyt. És a felszaba­dulási versenybe hol a pécsi- sk, hol pedig a komlóiak ke­rültek az élre. A Pécsi Szénbányászati Tröszt hétfőn reggelre 103 3 százalékra teljesítette január- havi tervét. Az aknák dolgo jsói minden eddigi teljesítmé nyűket túlszárnyalták szomba­ton, hagjí adott szavukat meg­tarthassák. A Béke-aknaiak 128.2 százalékot értek el. Pe­tőfi-akna dolgozói 125.7 szá­zalékra növelték teljesítményű két. De egyetlen akna sem elégedett meg még a 110 szá­zalékkal sem. Nemcsak szom­baton születtek szép eredmé­nyek. hanem egész hónapban becsülettel kivették részüket a munkából a pécsi bányászok. Ennek eredményeként jelent­hették büszkén, hogy Sl-én reg gelre már valamennyi akna túlteljesítette havi tervét. A hétfői napon már havi tervü­kön felül küldhették felszín­re a szenet. Lelkesítse bányá­szainkat az első havi szép ered mény még több siker elérésé­re. A Komlói Szénbányászat’ Tröszt dolgozói sem maradtak el párosversenytársuk mögött havi tervük teljesítésében. Az I-es üzem már szombaton reg­gelre befejezte havi tervét. A szombat éjjeli műszak végére már egész Kossutli-akna je­lentette havi tervének teljesí­tését. Azóta Béta-akna és a szászvári üzem dolgozói Is túl­teljesítették januári tervelő­irányzatukat. A ima-akna és Nagymányok még elmaradt ugyan tervével, de a többi üzem jó eredménye lehetővé tette, hogy hétfőn délelőtt a Komlói Szénbányászati Tröszt is 103.3 százalékra teljesítse január havi tervét. A, havi eredmény mindkét trösztnél azonos. Ez — és az egész hónap folyamán szinte naponta változó eredmények — bizonyítják, hogy a két tröszt egyenlő versenytárs a felszabadulási versenyben. A kezdeti sikerek biztatóak a jövőre nézve. A még hátra­lévő két hónapban váük cl majd. hogy melyik tröszt do’- gozói kerülnek U! győztesen a relszabadu.lási versenyből. Á legjobb Alig múlt egy hete, hegy a DISZ központi vezetőség éjiek izékházában átvette magas korrnánykitüniteitését a hárem komlói DISZ-csapat vezető: Molnár* István, a komlói tfcna. mélyítők feltárási csapa: veze­tője, valamint Vörös János Béta-aknai és Jász ka KttJI. li­es üzemi frant’biiigádvezetö. Munkaérdemrenddel kitün­tetett brigádvezetök azóta még nagyobb kedvvel, lelkesedéssel végzik feladatukat a több és jobbminőiségü szén érdekében. Molnár litván brigádja, amely december 9-én érte el a zobáki akna szállítóaknáját, most a légakna felé halad tel­jes lendülettel. Pénteken még úgy látszott, hogy a csapat eb­ben a hónapban nem tudja tel jesítemi vállalását és nem éri el a havi 100 métert. Molnár István ekkor újra felmérte a lehetőségeket és bejelentette, Pécsi Bőrgyár (Teleionjelen tés) A Pécsi Bőrgyár már január 25-én teljesítette havi export­tervét. Emellett a hazai szük­ségletet kielégítő cikkekből is túlteljesítette előirányzatát, pedig a tavalyi év azonos idő­szakához viszonyítva hét szá­zalékkal többet kellett gyárta­nia. Nehéz lenne megmondani, hogy melyik dolgozónak van nagyabb része az eredmények ben, de az exportterv túltelje­sítése mégis a lakkos üzem kol lektívájának érdeme elsősor­ban. Az ő munkájukat dicséri az a tény is. hogy az export- készítmények minőségére ed­dig egyáltalán nem volt kifo­gásuk a külföldi megrendelők­nek. v Pécsi Kesztyűgyár (Teflefonjelen tés) A Pécsi Kesztyűgyár sza­bászai és kézi varról arra tét. tok ígéretet a felszabadulási versenyben, hogy export ter­vüket maradéktalanul teljesí­tik. Az első hónapban megtar­tották adott szavukat. Export tervüket 111,5 százalékra tel­jesítették. Megkönnyítette az eredmény elérését a jó anyag- ellátás és a dolgozók egyre fokozódó munkakedve. A fel­szabadulási verseny csaknem minden dolgozót nagyobb ered mények elérésre lelkesít. A februári tervük teljesítéséhez még nagyobb ambícióval kez­denek hozzá a kesztyűgyárlak. DISZ-csapatok versenye hogy szombaton és hétfőn hat. hat métert kell előrehaladni,, a brigádnak ahhoz, hogy a 190 métert elérje. A brigád tagjai vállalták 'a napi hat méteres előrehaladást s vasárnap reg­gelig egyetien centiméter sem irtányzfc'tt az első hat méterből A brigád hétfő délelőttös har­mada is alaposain rákapcsolt s rekordidő alatt végzett a fúrási és robbantási munkával s így bebiztosította, hogy régi hírne­véhez méltón január hónapban is teljesítette a vállalt 100 mé- t er es; - Vágat hajtást. J ász k a1 Emil, n II-es üzem kivá’Ő DISZ fronthrigódveze- tője a lelizabaduláal verseny, ben ezer csille szenet ígért tervén felül Ebből sajnos, ja­nuárban egyetlen egy csillét sem tudott teljesíteni, sőt csa­pata január 31-ig 92 csillés adósságot szeraett. — A hónap folyamán a har­madik napot töltöm csapatom­mal — mondotta hétfőn Jász­ka Emil Távollétemben, saj­nos, nem ment úgy a munka, ahogy kellett volna. Pénteken az on ban már 116 százai ékre teljesített a brigád. Szombaton pedig 62 csillés túlteljesítésünk kel 143 százalékot értünk eL Ezzel elsők lettünk ezen a na. pan a Il-es üzem frontforigád- jai kö2ött. Vörös János Béta-aknai DISZ-biiiigádja hétfőn is jó­kedvvel látott munkához. — Nagyon boldog voltam, amikor a ko rimányid tűnte téat átvettem a DISZ központi ve­zetőségének székhazában. Per sze, az első perctől kezdve úgy vetítem ezt a kitüntetést, hogy nemcsak engem klet, ha­nem csapatom valamennyi tag. jóra nézve is dicsőség. Ez a kitüntetés ösztönöz bennünket hogy adott szavunkat ne csak teljesítsük, T-anem túl is tel­jesítsük. Büszkén jelenthetem hogy csapatom az április 4-én vállalt terven felüli 1500 csil­léből január 31-Lg 110" csillét mér Id is termelt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom