Dunántúli Napló, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-25 / 175. szám

8 N X P E <5 m* Wlav^ a RAI>10> ÁLLANDÓ M»SORSZÁMOK• KOSSUTH RÁDIÓ; 4 30 Hírek Időjárás­Í elentes — 5.00: Falurádió — 600; A Sza­lad Nép mai vezércikke 6.30: Színházak és mozik műsora. — 7.00. Hírek Időjárásjelen­téi» — 7.30: Naptár — S.20- Műsorismertetés. — 10.00 Hírek. Időjárásjelentés — 12.00 Hí­rek Időjárásjelentés. — 14.00 Közérdekű közlemények — 14 10 Hírek Időjárás- és vízállásjelentés. — 17 00. Hírek Időjárásje- lentés — 20 00: Hírek Időjárásjelentés — 22.00: Hírek Időjárásjelentés — 24.00- Hírek ldőjárá>.jelentcs -r 0 10-. Víz jelzőszolgálat. — 0 13. Műsorzárás PE LÖKI-RÁDIÓ: 6 30: A kis iskolások mű­sora 6 40: Torna 11 30: Műsorzárás. — 23 00. ldegennvelvű vízjelzőszolgálat — 23.05: Mű­sorzárás Julim 26.. hétfő KOSSUTH RÁDIÓ $.30: Zenekari hangverseny. — 9 20: A Gyermekrádió műsora. — 9.40: Iskolai kó­rusok. — 10.10: Kossuth-díjas művészeink, Török Erzsébet. Gál Zsuzsa előadása. — 10.30: óvodások műsora — 11.00: Hangsze­res muzsika. — 1130: Családlátogatás. Be- ezássy Judit elbeszélése. — 12.10: Klasszikus francia operettek. — 13 00: Mi történt a nagyvilágban? — 13.05: Magyarországi ci- íánydalok. — 13.30: Magyar művészek ope­rahangversenye. — 14.^5: Úttörő-híradó. — 14.50: Heti zenés kalendárium. — 15.40: A 1 ipcsei Rádió fúvószenekarának műsorából. 16.00: Most légy okos Domokos! Ifjúsági fejtörő, — 16.25: Műsor az úttörők zeuei szakköreinek. — 16.40: Vámos Ágnes énekel. — 17.10: Mi a rádióaktivitás? Előadás. — 17.25: Gárdonyi: Szonáta gordonkára és zongorára. — 17.40: Uj hajtás Fiatal írók és költők műsora — 18.10: Táncdalok. — 18.30: Hangos Újság. — 19.00: A Magyar Rádió njúndékműsora a herédi Micsurin tsz dol­gozóinak — 19.40: Válaszolunk falusi hall­gatóink kérdéseire. — 20 10: A Rádió világ­színháza. III. A Bögre Plautusz vígjátéká- nak rádióváltozata. — 21.19: Operettrészle- lek — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Hazánk zenei életéitől — 23.30: fii» zene. — 0:10: Magyar népdalok. PETŐFI RÁDIÓ 6.30; Csárdások — 6.50- Filmzene. — 14.00: A Magyar Rádió kisegyüttese játszik. — 14.40: Orgonamuzsika. — 15.10: Könnyű zene. — 15.50: Sfirűg erdő neveli a betyárt... Combos Imre összeállítása. — 16-2Ő: Az Alrkszandrov-egyiittes műsorából — 16.40: Brahms: IV szimfónia. — 17.20- Művészek az ifjúsági Rádió mikrofonja előtt. — 17.45: S/.ív küldi szívnek szívesen. — 18.10: ..Miértünk szép a világ“. Szerkesztette Csőri Sándor. — 18.30*. Színes magyar muzsika. — 19.00: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. — 19.30: Operahangverseny. —20 10: Sporthíradó — 20 30: Az előadóművészet mesterei. — 21.00: A fertőzése« gyermekbé­nulásról Előadás — 21 10: Tanczene. — TI I SO It 22.00: Toki Horváth Gyula és zenekara Ját­szik. Július 27., kedd KOSSUTH-R ADIÓ 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.20: Erdei iskola. Endrényi Magda mesejátéka. — 9.40: Zenélő doboz. A kisiskolások műsora. — 10.10: Szórakoztató zene. — 10.40: Prágay János, a cubai szabadságharc magyar hose. Előadás. — 11.00: Népi fúvószenekarok mű­sora. — 11.30: Ica. Kovái Lőrinc elbeszélé­se. — 11.50: Burka Sándor tárogatózik, kí­séri a Mag var Rádió népi zenekara. — 12.15: Mindig vidáman. Szórakoztató zene. — 13.00: Weber műveiből. — 13.30: Prokofjev: Romeo és Julia. — 14.25: Hangverseny gyermekek­nek. Nyári muzsika. — 14.55: A Magyar Rá- dió Népi zenekara játszik. — 15.15: Opera­részletek. — 15.55: A Gyermekrádió műsora. — 16.35^ Kadosa: Fúvósötös. — 17.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.40: Emlékezés Ságvári Endrére, halálának tízéves évforduló­ja alkalmából. — 18.00: Tánczene. — 18.30: Hangos Újság. — 19.00: Egy falu — egy nóta. Ajándékműsor. — 19.40: Válaszolunk falusi hallgatóink kérdéseire. — 20.10: Is­merkedés a zeneirodalommal. Előadás. — 21.00: A nagy szövetség. írások a munkás­paraszt szövetségről. — 21.20: Jó munkáért — szép muzsikát. — 21.40: Közvetítés a Svédország—Magyarország válogatott atléti­kai viadalról, Stockholmból. — 22.20: Hang­verseny Beethoven műveiből. — 23.00: Mi történt a nagyvilágban? — 23.05: Éji zene. — 0.10: ,.Arany kalász“. Magyar dalok. PETŐFI RÁDIÓ 6.30: Keringők. — 6.50: Verbunkosok és csárdások. — 14.00: Zenekari hangverseny. — 15.00: A Magyar Rádió kisegyüttese játszik. — 15.34: Messze a hazától — dal 15.40: Já­nos vitéz. Petőfi Sándor elbeszélő költemé­nye. — 16.20: Kálmántól Dunajevszkijig. Részletek Kálmán Cigányprímás c. operett­jéből. — 17.15: Beszélő atlasz Előadás. — 17.30: A Belügyminisztérium Népi Együtte­sének zenekara játszik. — 18.10: Csajkov­szkij műveiből. — 19.00: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. — 19.30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 20.00: Tánc­zene — 20.55: Vidám vásár. N.yikoláj Pago- gyin filmvígjátékából, írta Frantisek Kozik. — 22.3C* Kovács Imre és zenekara játszik. Július 28., szerda KOSSUTH-R A DM 8 30 A Magyar Rádió népi zenekara ját­szik. — 9.00: Mi történt a nagyvilágban? — 9.05- Lanner keringőiből. — 9.20: A Gyer­mel'rádió műsora. — 10.10: Dalok — 10 30: Óvodások műsora. — 11.30: A Magyar Rádió 'nckkarának mű ser a fiatalok számára. — 2.15 Hangos Ub-ág — 12.45: Szórakoztató :ene -- 13.30: Magyar szerzők művei, fú­vószenekarral — 14.25: Úttörő híradó — 14.50. Népi zene, népi kórusok. — 15.10: Az épülő kommunizmus nagv országában. — 15.40: Szórakoztató zen® a Román Rádió műsorából. — 16.00: A Gyermekrádió mű­sora. — 16.40: Kedves hallgatóink! Levelekre válaszolunk. — 17.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.00* Ifjúsági Figyelő. Ifjúsági műsor. — 18.30: Tánczene. — 18.50: Napló. — Irta: Kónya 1 ajos Kossuth-díjas. — 19 10 Magyar nóták é« csárdások. — 19.30: A vi­rágzó mezőgazdaság útján. — 20.10: Közve­títés a Svédország--Magyarország válogató:» atlétikai viadalról Stockholmból. — 20.3‘p „Nincs megállás“. Illyés • Gyula KossutV díias költő új verseiből. — 20.40: Csajkov­szkij, Anyegin. Lírikus jelenetek három fel- vorásban. — 22.IC: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Az operaközvetítés folytatása. — 0.10: Szaszkó József c.terázik, kísér a Magyar Rá­dió népi zenekara. PETŐFI RÁDIÓ 6.30: F1 úv<Wndu!ók. — 6.50: Reggeli zene. — 14.00: A Magyar Rádió kisegyüttese ját­szik. — 14.50: Tíz perc tudomány. A színes fényképezésről. — 15.00: Wagner operáiból. — 15.40: Fáy András meséi. — 16.05: Zene­kari hangverseny. — 17.00: Vidám kórusok. — 17.40: Történet a Zenélő hering-utcából — 18.00: Hrenyikov filmzenéiből. — 18.30: Prága zenei élete. Bereczik László előadása. -- 19.00: Magyar szerzők hegedűmfivei. — 19.30: A Csehszlovák Rádió kis fúvószeneka­ra játszik. — 19.40: Szórakoztató zene. — 20.00: Tánczene. — 20 40: Mi újság a tu­domány és technika világában? — 21.00: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 21.40: Felvirrad egyszer hajnalunk. Mai olvsz költők. — 22.Ó0: Beethoven kamara- műveiből. Júling 29 , csütörtök KOSSUTH-R A Dió 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.05: A Gyermekrádió műsora. — 10.10: A Sopron Városi Népi Zenekar játszik. — 10.30: Ho­gyan keletkezett a Balaton? Előadás. — 10.45: Kiss Ferenc hegedül. Benedikt Klára zongorázik. — 11.10: Kedves szóval, vidám dallal. — 11.30: Csehszlovák fúvószeneka­rok műsora. — 12.15: A Magyar Rádió fánc- zenekura játszik. — 13.00: „Békesség-óhaj­tás“. Kórusok és kantáták — 13.30: Rácz Béla és zenekara^.játszik. — 14.25: A Rádió Gyermekújság műsora a kisiskolásoknak. — 15.10: Szele Margit énekel. — 15.30: Varázs­lat a primitív népeknél. Előadás. — 15.45: A Gyermekrádió műsora. — 16.00: Két asz- szony. Dallos Sándor dramatizált elbeszé­lése Munkácsy Mihály életéből. — 16.30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 17.10: J. S. Bach vidám kantátái. Előadás. — 17.45: Külpolitikai kérdésekre válaszo­lunk. — ÍR.00: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.30: Hangos Újság. — 19.00. Egy falu — egy nóta. Ajándékműsor. — 19.40: Vála­szolunk falusi hallgatóink kérdéseire. — 20.10: Tánczene. — 20.50: Petőfi Mezőberény- ben Németh László rádiójátéka — 22.20: Sosztákovics. V. szimfónia. — 23.15: Éji ze­ne. — 0.10: Katonadalok. PETŐFI-RÁDIÓ 6.30: Szól a harmonika. — 6.50: Könnyű dallamok. — 14.00: Zenekari hangverseny. — 14.55: Nutile: Nápolyi dal. — 15.00: A Ma­gyar Rádió kisegyüttese játszik. — 15.30: Kiruculescu: A forrás útja. — 15.40: Opera- részletek. — 16.30: A Gyermekrádió műso­ra. — 17.25: A másodvetésű növények ápolá­sa. Tóth Tibor egyetemi docens előadása. — 17.40: Operettrészletek. — 18.30: Corelli mű­veiből. — 19.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.30: Színes fúvósmu- zsika. — 20.10: Sporthíradó. — 20.30: Az opera fejlődése. XIII. Erkel. — 21.30: 900 m iliő, Mongolia. — 22.00: Régi magyar ope­rátok. Július 30., péntek KOSSUTH-RADIÓ 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.20: A Gyermekrádió műsora. — 10.10: Hangszeres táncok. — 10.30: óvodások műsora. — 10.50: A Gyermekrádió műsora. — 11.00: Népdalok és népi táncok. — 11.50: Tűz a tajgán. Mi­hail Bubjenov elbeszélése. — 12.15: Hangos Újság. — 12.35: Kerjngők szárnyán. — 13.05: A Rudapesti Rendőrség fúvószenekara ját­szik. — 13.30: Albán népi muzsika. — 14.25: Úttörő-híradó. — ^ 15.10: Kodály zongoramű­veiből. — 15.30: Zenekari hangverseny. —; 16.00: Orosz nyelvlecke. — 16.20: Fiatalok sporthíradója. — 16 40: Könnyű kamaraze­ne. — 17.10: A Szegedi Vendéglátóipari Vál­lalatok egyesített népi zenekara jalszik. — 17.40: Az anyagi érdekeltség jelentősége a mezőgazdaságban. Előadás. — 18.00: A Ma­gyar Rádió énekkarának hangversenye. — 18.20: Tánczene. — 18.45: Nemzetközi kér­dések. Előadás. — 19.00: Jó munkáért — szép muzsikát! — 19.40: Válaszolunk falusi hallgatóink kérdéseire. — 20.10: Tegnaptól — holnapig. Esti krónika. — 21.00: A Ma­gyar Rádió szimfónikus zenekara játszik. — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Színes népi muzsika. — 22.50: Sipos Gyula versei — 23.00: A baráti rádiók műsorából. — 0.10: Népzene. PETŐFI-RADId 6.30: Csárdások. — 6.50: Vidám zene. — 14.00: Szórakoztató zene. — 14.40: Fiatal művészek muzsikálnak. — 15.15* Filmzene. — 16.00: Népművészeink műsorából. -- 16.30: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.00: Muzsi­káló népünk. Szántó Dénes riportja. — 17.30: Tizenkét lépcsőfok. Rideg Sándor Kossuth-díjas író elbeszélése. — 18.10: Var­ga Domonkos írása. — 18.30: Hanglemezek. — Í9.00: Az épülő kommunizmus nagy or­szágában. — 20.00: Olasz fúvószene. — 20.10: Sporthíradó. — 20.30: Népek dalai és táncai. — 21.30: Tánczene. — 22.20: Verdi )peráiból. Július 31., szombat KOSSUTH-RADIó 8.30: Táncok szimfónikus zenekarra. —. 9.20: ITttörő-híradó. — 9.45: A Gyermek­rádió műsora. — 10 10: Hanglemezek. — 11.10: A Bécsi Állami Opera zenekara ját­szik. — 11:30: Tíz perc tudomány: Híres magyar búzafajták. — 11.40: Vidám nép­dalok. — 12.15: Déli hangverseny. — 13.00: Tíz perc külpolitika. — 13.10: Néger dalok. — 13.30: Táncok fúvószenekarra. — 14.25: Liszt Ferenc a magyar zene úttörője. Elő­adás. — 14.55: Az Ipari Tanulók Központi zenekara játszik. — 15.20: Szív küldi szív­nek szívesen. — 15.58: Fecskefészek. Sásdí Sándor elbeszélése. — 16.20: Hanglemezek. — 16.40: Kedves hallgatóink. Levelekre vá­laszolunk. — 17.10: „Édes jó anyám. Nép­daltanítás. — 17.30: Szövetkezeti híradó. —„ 18*00: Egy falu — egy nóta. Ajándék- műsor. — .18.30: Az épülő kommunizmu* nagy országában. — 19.00: Üzemi hangver­seny. — 20.10: Könyv, muzsika, színház. — 21.10: Tánc éjfélig. — 0.10: Népzene. PETŐFI-RADId 6.30: Vidám pengetőzene. — 6.50: Népda­lok. — 14 00: A Fővárosi Népi Zenekar ját­szik. — 14.45: Délutáni Hangverseny. — 15.20: Mindenki operája. Puccini: Bohém­élet. — 16.20: Az I. világháború és a ma­gyar munkásosztály. Előadás. — 16.40: A Váci Járási Kultúrotthon ,,Vox Humana“ énekkara énekel. 17.10: Tíz perc közgazda- jég. — 17.20: Tanuljunk énekszóra oroszul! — 17.40: Tánczene. — 18.00: A távoli ked­veshez. Zenés irodalmi műsor. — 18 33: Szív küldi szívnek szívesen. — 19.00: Hangos Újság. — 20.10: Sporthíradó. — 20.30: Szó­rakoztató zene. — 21.00: Népdalcsokor. — 22.00: Népszerű operarészletek. Augusztus 1., vasárnap KOSSUTH-RADIó 6.00-tól 8.00-ig: Reggeli zene. — 8.15: Egy falu^ — egy nóta. Ajándékműsor. — 9.00: Zenés fejtörő. — 10.00: Vasárnapi levél. —- 10.10: Csinn-Bumm! A Magyar Rádió Gyer­mekcirkusza. — 11.00: Épülő szép hazánk. —- 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 14.15: 6 munkáért — szép muzsikát. — 14.45: gy hét a külpolitikában. — 15.00: Szív küldi szívnek szívesen. — 16 00: Mesélő mu­zsika. 16.43: Tánczene. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 18.40: Arass rózsám, arass... — 19.00: Szórakoztató muzsika. — 19.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — •20.10: Szivárvány. — Zenés irodalmi tarka­est. — 21.00: Tánczene. — 21 30: A vasár­nap sportja. Totóhírek. — 22.10: Daljáték­részletek. — 23.00: Zenekari hangverseny. — 0.10: Farkas Ferenc: Szüret. PETőFI-RADIó 8.00: Reggeli zene. — 9.00: Falurádió. —- 9.30: Miska bácsi lemczesládája. — 10.10: Szórakoztató Zene. — ít.00: Népek dalai.' — 11.30: Dallal — tánccal. — 13.00: Zenéi összeállítás a legszebb operettek primadon­na-belépőiből. — 14.00: Művészlemezek. — 15.00: „Kincses Buda“. Képzeletbeli látoga­tás Mátyás király palotájában. — 15.20: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 16.00: Muszorgszkij operáiból. — 16.40: A Rádió Gyermekszínházánnk műsora — 17.20: Könnyű muzsika. — 17.40: Zenekari hang­verseny. — 18.30: Debussy: Szép este. — 18.35: Chopin zongoramfiveiből. — 19.10: Halasi Árpád két szatírája. — *19.30*- Táncze­ne. — 20.15: „A Tartós békéért, llépi demo­kráciáért!“ e. lap ismertetése. — 20.30: A Magíyar Operazenekar játszik. — 21.30: Könnyű zene. — 22.00: Dvorzsák műveiből. — Az Országos Műsorközpont rendezésé­ben a debreceni postás zenekar helyett a Magyar Rádió studiózenekara lép fel Ve­zényel Holtai Jó idő esetén a szabadtéri színpadon este fél 9. rossz idő esetén a színházban délután 6 és este fél 9 órakor kezdődik, fegyek a színház pénztárában kaphatók. Bnrnnvnmegvei Tanács Végrehajtóbi zottsága július 26 án. hétfőn délelőtt 10 órakor tartja rendes tanácsülését a megyei tanács kultúrtermében GOMBOR-FÉLE steppelt sportkocsi eladó. Pécs, Deák u. Szövetkezeti Társasház. — A ép. R) lépcsőház, I. em. 4. MODERN hálóbútor eladó. Pécs, Petőfi-u. 2 6 szám ORVOS házaspár bútorozott szobát keres. Telefon 22 63 FÉNYKÉPEZŐGÉP nagy fény erejű, fény­mérő, távmérő, »rizmás távcső. fémá'lvúny, villany borotva eladók. Telefon: 27 00. IRATAIMAT fekete váltáskával vonatban hagytam. Becsületes megtaláló pénzt meg­tarthatja, irataimat küldje a bennelévŐ címre. 782 ELADÓ konyhabútor, új Landleru. 33 (Volt Kiimó). 763 ELADÓ Móricz Zs.-u. 3-ban méh észcsaládok, lépszekrény. kaptárak. szobabútor, konyha­bútor. edények. 680 KÉT Uj, modern fotel eladó Székely, Mecsek a Íja 42 701 SÖTÉT, modern hálószobabútor eladó. Tol­di utca 1 I. 4 764 FI.ADÓ hőszigetelt. 8 személyes ételhor­dó edényekkel Ó9 2 ajtós jégszekrény. Sál lai utca 25 757 ÓRA JAVÍTÓ MŰHELYEM augusztus 2-án megnyitom. Lurányi Kálmán órásmester. Pécs Szabolcs, Tolbuchin-u 90 743 NAGYMÉRETŰ óarany blondel képkere­tek eladók Mezőszél-utca 32. Farkas. 750 MINDENNEMŰ villanyszerelési munkát vállalok Horváth György villanyszerelő. Alkotmány-u. 42. Telefon: 37-58. 737 HASZNÁLT férfi ruhát veszek Hívásra házhoz is megyek. Telefon: 22-49 Bem-u. 20. Hetényi Dezső. 748 HÁT ÓBERENDEZÉS, félháló, dívány, ágvak. asztalok, nyugágy eladók. Nagy Flórián utca 23. 747 HÁLÓSZOBA BÚTOR 'eladó Megtekinthető 4 óra után. Doktor Sándor-u. 60. 749 OLDAL KOCSIS Ariel mkp. generálozva eladó Vonnék kifogástalan oldalKocsit. Csi­szár János, Hird. BETEGET tolókocsi, barna íróasztal el­adó. Krnsznai. Széehenyi-tér 2. 11. 3. ajtó. Zsolnay kúttal szemben. 762 KOMLÓI Központi Anvngbe«zerző Válla­lat. Komló, alkalmi munkára felvesz segéd­munkásokat hányafakirakásra. Jelentkezni lehet vállalat Altárói irodájában. HASZNÁLT rádiót veszek, eladok, becseré­lek. Néprádiót világvevőre alakítok, hang- erősítő, rádió, rezsó, vasalók, töltőtoll ja­vítását vállalja Horgas rádiós, Pécs, Teréz- utca 1. Telefon; 26 82. 727 TDÓSEPíB. megbízható nő keres lakhatási megoldást félnapi könnyebb munkáért. Ku- lich Gyula u 20. Józanék. 732 A PÉCSI Szénbányáknál dolgozóval el­cserélném Ujmeszefien lévő modern, kettő- szobás lakásomat a városhoz közelebb lévő kettő, vagy egvazoba-konyhás lakásért. Címeket a Pécsi Bányász szerkesztőségébe kérjük leadni. Molotov u. 9. JŐKARBAN T ÉVŐ. mély és kuli gyermek- kocsi eladó. Pécs, Móré Fülöp-u. 32. EBÉDLŐSZEKRÉNYEK sürgősen eladók Horváth, Alkotinány-u. 42. 738 RAKTÁRHELYISÉGET és Gnraget keres bérbe a Pécsi Hús- és Tejkiskcrcskedelmi Vállalat, Pécs. Kossuth-tér 4. szám HÁROMKEREKŰ, erő«, strapabíró tricikli jóállapotban eladó. Rákóczi-ut 47. 772 ELADÓ hentes-, kocsma, berendezés, boros­hordók. ürögvölgyirét 26. Lajkóné. 769 GYÜMÖLCSSZÁLLITÓ kocsi (rúgó*) eladó. Thorez-u 9. Lehner szőlő. 768 ELADÓ vízszivattyú. Szigieti-út 23. Lind­ner. 767 TAMÁS KÁLMÁN motorosfafűrészelő tele- fonszáma: 3991. György-u. 6. 733 KAPITÁNY JÁNOS fafűrészelőgépe üzem­ben Telefon: 33-83. Alkotmány-u. 2. 736 393+200 négyszögöl új csemege szőlő el­adó Cím: Deák, Marton fa. — Kettő három- szobás házat vennék életjáradékra, Szilágyi Dezső u. 48. szám. — Eludó családi ház, részben beköltözhetően. István-u. 3. — El­adó kettő hold 919 négyszögöl szántóföld Szőkeközségben. Cím: Gondos Sándorné, Pécsbánya rendező állomás. — Sürgősen bérbeadó 14 kth. szántó. Bővebbet; Sarkadi, Görcsöny 121. —- Eladó kertes családi ház kettőszoba koiivha, beköltözhető, diaznótar- tas. Cím: Antónia u. 9. — Eladó kettőszobn- konyha, előszoba, speizos, kertes családi ház összes mellékhelyiségekkel. Szentlőrinc, Vörösmarty u 21. — Eladó új. szép csalá­di ház gyümölcsössel Helesfa 74. — Eladó családi ház kettőszobás, beköltözhető, gaz­dálkodásra alkalmas. Cím: Inköz. —- Katona Józscf-utca 4. számú ház eladó. Szabolcs. ^ — Vennék beköltözhető családi házat. Cím: Anna-utca 22. szám. I. em. 5. Telefon: 47-81. — Alsógviikésben szőlő lakható présházzal, vngv anélkül, fele is eladó. Hegyi. Nagy Jcnő-utca 27. — Eladó beköltözhető, kettő- szoba-konyha, speiz, 400 négyszögöl szőlővel. Érdeklődni: Marx-u. 88. — Ady Endre-u. 13.. családi ház eladó. Érdeklődni: Ady Endre- u. 21. — Kis családi ház eladó kerttel. Cím: Bogád 71. ELADÓ fürdőkályha, fajene kútkagyló, ólomcső, lécek, deszkák. Zombor-u. 8. ELADÓ szép sportkocsi. Megyeri n. 59. PTANINÓT vagy rövid zongorát keresek megvételre. Telefon: 35-89. 783 ELADÓ verseny kerék pár, párhuzamos satu, kézikocsi, férfi ballon. Endre-u. 11. ELADÓ 2 darab 8 hónapos mangalica sül­dő. Gyümölcs u. 10. 755 EGYÉVES, fekete méncsikók eladók. Va­sas II 130 szám. 758 HÁI.ÓBUTOR mutracokkal eladó, délelőtti órákban Brassó u. 12., jobb ajtó. 753 BRAGYÁS JÓZSEF kárpitosmester iparát újból megkezdte Mindennemű szakmába- vágó munkát, javítást vállal Cím: Pécs. Tavasz u. 5. 752 JÓKARBAN LÉVŐ rekamié-ágy eladó. Me­gye-utca 19. 754 GÖRÖSCALI Állami Gazdaság kére» azonnali belépésre fősznkácsot vagy fősza- kácsnőt Vasútállomás, Nemeske. FIZIKAI segédmunkásokat és kazánfűtő, két wzonnal felvesz a Pécsi Bőrgyár. FÉRFI segédmunkásokat azonnali belépés­re felveszünk Pécs* Vegyianyag Nagyker. Vállalat. LÓH AJTÓK AT árukiszállításhoz felve. sziink Jelentkezés: Füszért, Koller-u 9. MINDENFÉLE használt szőlészeti, borá­szati és pincegazdasági eszközöket állandóan vásárol és elad Gulyás, Alkotmány-u. 14. Telefon; 46-56 731 hálószobát, kombinált szobát, szekrényeket, rekamiét, székeket, konyha- és irodabútort, készpénzért vásárol a Bizománv! írolróz Víllalat öícsí fiókia Pécs, Bánni. 2. Ojútárt, GÉPIPARBAN fizikai, műszaki vonalon gyakorolt gépészeti szakember elhelyezked­ne. Pécs, Kossuth Lajos-ii. 57. Forgács né. UJ, ZOMANCOS fürdőkád réz kályhával, szürke cserépkályha eladó. Dugonics-u. 37. ' KIFOGÁSTALAN állapotban lévő 250-e« NSU eladó, vagy elcserélhető oldalkocsis motorkerékpárért. Varga. Rudas László u. 6. (Volt Gründler). 776 12 KALAPÁCSOS daráló, egy fűknszúló- gép eladó Gazdag Rezső, Szentlőrinc. AKTATÁSKÁMAT 20-án a Harkányi, 4 órai motorosban bentfclejtettem. Megtaláló­ját jutalmazom. Bárány Árminná. Váradv Antal-u. 7/1. 765 FEKETE göbc malacokkal és fürdőkád kályhával eladó, Tiborc-u. 24. (Alsómakúr). EKAKTA 1:2-8 Teusár lencsével kifogás­talan állapotban eladó. Kossuth Lajos-u. 40. FEHÉR, mély. steppelt gyermekkocsi jó- állapothan eladó. Rákóczi út 73/A, féleme­let 7. 771 GOMBOR-FÉLE sportkocsi kifogástalan állapotban eladó. Légszeszgyár-u, 5., föld­szint 1. 760 VÁLLALOK mindennemű fényezést, autó. motorkerékpár diikkozW garanciával Rác* város. Gönté- József fényező^ Ugyanott el­udó eev kurblira felszerelhető kompresszor Szerelőműhelyemben, 740 TÖLTÖTOI.I I \VITÁS, golyóstoll töltés PofCzel-U. i\ Zátonyi Júuom. 744 KETTŐSZOBA, hallos, olcsóbérfi, főbérleti lakásomat elcserélném három, négyszobás, összkomfortosért, lehetőleg belvárosban. Tel.: 46-46. — Kettőszoba, komforto« lakást cse­rélnék háromszoba, komfortosért. Rákóczi­ét 59. sz., földszint. — Elcserélném egyszoba, konyha, spejzos, mellékhelyiséges lakásomat hasonlóért. Kiss Ernő-li. 39. szám. — Kis- szoba, közös konyha-használattal elcserélném egyszoba konyhásért ráfizetéssel. Cím: Pécs, Szaba<Jság-út 28. (Horváth). — Elcserélném kettőszoba, komforto«, új meszes i lakásomat, hasonló pécsiért. Ujmeszes, Keller Tános, 4, földszint. — Kétszobás, összkomfortos, modern garson lakásomat elcserélném na­gyobb két, vagy háromszobásért, térítéssel. Rákóczi-út 13/b. II. 4. — Elcserélném egy­szoba. konyha, spejzos lakásomat nagyszo­bás belvárosiért. Pécsbánya, Istenáldásvölgy. Mishl Lajos. — Egyszoba, konvhás lakáso­mat elcserélném hasonlóért. Szöllő-u. 18. — Nagykanizsai kétszobás, mellékhelyiségé la­kásomat elcserélném hasonló pécsi lakással. Cím: Inköz. — Győri belvárosi egyszobás, konvhás lakásomat elcserélném hasonló pécsi lakásért. Cím: Uglár István, Pécs, Snllai- utca 20. — Kettőszoba, konyha, spejzos, verandás. disznótartással elcserélném egvszo- ba, összkomfortos, belvárosiért. Cím: Marx- u. t7. este 6-tól. — Belvárosban kétszer egyszoba. konyhát cserélnék kettő, vagy há­romszobásra. Cím: Gáli József, Kossuth- tér 1.--------—------------------------------------------i A GYULAPUSZTAI Állami Gazdaság ke­res azonnali belépésre gyakorolt bérelszá­molót. Jelentkezés a gazdaságban. IBÁRRURI DOI.ORES-U. 9. szám alatti műhelyemben lakatos, redőny készítést és javítást vállalok. Zidarits István. 735 KERTI SZÉKEK, padok, asztalok eladók. Értesítést este Siklósi-utca 40. sörözőbe, helyszínen megtekinthetők. 759 FIÓKOS SZEKRÉNY (antik) politúros, nagy láda, tetővel, vágó asztal (Hackstock), rézfüggönytartó eladó. Kis-Flórián-u. 19. „BUKSI** kötőgépet vennék. Marksz Kor­nél. Bem-utca 18. szára. 4 LÓERŐS, koosirnszerelt benzinmotor, körfűrész, daráló eladó. Keppcrt Gyula Pécsvárad, Vár-utca 29. Érdeklődni lenét: Pécs, Nyil-utca 10. 125 ös. PIROSTANKOS Cae»pel kifogástalan állapotban eladó. Zombor-u. 36. ZONGORÁT vennék. Bartók Béla-u. 2. Vas- és Fémhulladék Ipari Vállalat segédmunkásokat keres vasrakodásra. Munkaruhát, bakancsot, esőkabátot és egyéb védőfelszerelést, kedvezményes áron ebédet és munkásszállót biztosítunk dolgozóinknak. Cím: Budapest, VII., Madách Imre-u 7. MALOM községi tanács apaállatgondozót és sertéspásjítort keres egyszemélvben augusz­tus elsejére. Jelentkezés a községi tanácsnál sürgősen. BEKÖLTÖZHETŐ lakást megvételre keres. Agrária Keményítőgyár, Pécs, Siklósi-űt 4?. A 21. sz. AUTÓKÖZLEKEDÉSI Vállalat forgalmi osztálya felvesz férfi munkaerőt forgalmi szolgálattevőnek és árukezelőnek. Elsősorban volt vasutasok jöhetnek számí­tásba. Jelentkezni lehet a vállalat forgalmi osztályán. Pécs, Ipar-utca 7. sz. alatt. BÁDOGOS és Vízvezetékszerelő ré«zlegünte- höz segédmunkásokat átképzésre felveszünk. Baranyamegyei Épületszerelő Vállalat Pécs, Felsőmalom-u. 2/1, PERFEKT gyors- és gépírónőt azonnal felvesz Pécsi Ált. Építőipari Szövetkezet Pécs, Sallai-u. 11. A PÉCSI Építőgépkarbantartó Vállalat aupmsztus 1-i belépéssel gyakorlott eszter­gályost felvesz. Pécs, Vasút-u. 2. KAZÁNFŰTŐT és gépánolót a Pécsi Tej­üzem azonnali belépésre felvesz. VADÁSZBOLTUNK vezetésére fegy verhet értő, megbízható szakembert felveszünk. Je­lentkezés:^ Pécsi Kiskereskedelmi Vállalat Igazgatóságánál. Rákóczi-út 50. FEHÉR, steppelt sportkocsi eladó. Sztálin­iit 64/c, 1-e® ajtó. 780 MEGNYÍLT as és Fogászati Szaküzlet Pécs, Széehenyi-tér 2. Tel. 25-59. (II Központi Gyógyszertár mellett) DTTNANTTU,! NAPI.O a Magyar Dolgozók Pártja Baranyamegyei Bizottságának lapja Szerkeszti a szcrke«ztőbirott<ág Felelős kiadó: GÁBRI MIHAI Y Szerkesztőség ^ kiadóhivatal: Pécs, Megye u t6 Tel.: 15-32. 15-33. |S-54 Előfizetési díj: havi 11.— forint Baranyamegyei Szikra Nyomda Pécs, Munkácsy Mihálv-utca 10 is. Telefon: 20-27. A nyomdáén felel- MHIFS RF7.8Ö Jóképcsségíi rádióamatőröket, rádióműszerészeket (kezdőt is) keres azonnalra a pécsi RAFILM Jelentkezés 7—16 éra közölt SzécJienyi-tér 6 szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom