Dunántúli Napló, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-25 / 175. szám

6 N A P C ö 1954 JÜLTTJS ® „Kultúráiéi" a Pécsi Porcelángyárban FDBCSA KÉP fogadba a látogatót ft Pácai Porcelángyár kultúrotthoná- b&n. A terem, ahol az üzem színját­szói, a kultúrigazgató, az ÜB elnök és a megyei tanács színjátszó fele­lőse találkozót adtak egymásnak, hogy megvitassák az üzemi szímját- szómozgalom nehézségeit és a segí tés módját, meglehetősen vegyes funkciót tölt be. Van itt ping-pom g asztal, ping-pongozókkal, néhány ikis asztal, szék — és söntés. A falaik üresek, a megfelelő dekorációt, ké­peket egy-két kopott falitábla helyet tesíti. , Gyönyörű a nagy kert közepén épült kultúrotthon, (nem csoda: a gyárosék építették maguknak ezt a luxuskastélyt) szépek a gyár műhe­lyéiből kikerült kandallók, porcelán- díszítések — bár -némelyik kissé talán túl díszes. Nem is azt kérjük számon, hogy ezekhez a már itt ta­lált, olykor polgári giccsesságbe, szecesszióba -hajló díszítésekhez, az épülethez tartozó műdara-bokhoz dí­szítsék hozzá a kultűrház gazdái és gondozói otthonukat. Nen , ez nem kötelező és nem is volna helyes. De arra már kötelezi őket a ház mai célja, rendeltetése és a szocialista ízlés, hogy ne legyenek ilyen sivár, félig söntés, félig ping-pong szobák az otthonban. No de ez „csak“ külsőség. Nézzük, Hátha a lényeg jobb. A csoport tag­jai’ gyülekeznek. Ámbár a gyüleke­zés szó /kissé túlzás erre a gyér, igen gyér szál-lingózásra. Három szín j'átszócsoport-tag jön el, de megtud­juk, hogy a te’fjes létszám sem sok­kal több. Hét állandó tagja van a csoportnak. Ez a szám már önma­gában vádol, ha tekintetbe vesszük a Pécsi Porcelángyár méreteit. Vá­dolja az üzem vezetőit, elsősorban a függetlenített ku-ltúri-gazgatót, aki­re hiába is várunk, nem jön el. Igaz, őt csak ma nevezték ki. Elkezdünk beszélgetni a három színjátszóval. Lelkes, fiatal emberek, a termelésben jól dolgoznak, nagyon szeretik a színjátszást. A csoport ve­zetője, Hermann István lakatos el­mondja, hogy a színjátszócsoport, de nagyrészt az egész üzemi kultúrmoz- galom helyzete válságos. Nem csoda, ha a színjátszók el-elmaradoznak, el kedvetlenednek. De nem sokkal jobb a helyzet a tánccsoporttal és a 60 tagról húszra morzsolódott énekkar­ral sem. Pedig az utóbbi munkáját Antal György, a Zenei Szakiskola igazgatója irányítja, a színjátszó csoportot pedig még egy hónapnál ezelőtt a színház nyári, szünete előtt Orbók Endre, a színház egyik ren­dezője patronálta; jelenleg a „Stú­dió“ egyik tehetséges fiatal rendező­je jár ki hozzájuk. Szakmai segít­ségben tehát nincs hiány. Hol van akkor hát a hiba? A három színját­szóból árad a panasz. Rövidesen a következők derülnek ki: .111 NI US KÖZEPÉN a színjátszó csoport egy egyfelvonásossal a Zrínyi laktanyában vendégszerepeit. A da­rab különféle jelmezeket • igényelt.1 Az akkori kultúrigazgató, Tóth elv­társnő megígérte, hogy a szükséges ruhákat kölcsönkéri a színháztól. A kölcsönkérés húzódott, halasztódott, úgyhogy eljött a vendégszereplés napja, sőt az indulás órája is, de ruha még nem volt. Nem baj — mondta a csoportnak a kultúrigaz- gató — legyenek csak nyugodtak, induljanak el, majd utánuk küldi a ruháikat. Hát igen. Utánuk küldte. A szükséges jelmezek helyett — egy pár darab futiball-trikót. Ha a csoportnak valamelyik fellé­pésen egy-egy kellékre lett volna szüksége, lett légyen az csak egy csokornyi virág, a válasz ez volt: tessék, vegyenek a saját pénzükből. (Mellékesen meg kell jegyezni, hogy a kultúralapból havi 400—400 forint jár minden szakcsoportnak. Ha egy­általán felhasználta, vájjon mire használta ezeket az összegeket a kui- t úrigazgatónő?) Az üzem havonta bizonyos meny- nyiségű színházjegyet vesz az élen­járó dolgozóiknak és a kultúrcsopor- toknak. A jegyek egy -részét az UB a kultúrigazgató rendelkezésére bo­csátja. Hogy, hogy nem, a kultúro- scuk alig-aiig kerülnek színházba. Ha nagyritkán mégis, úgy a következő „szellemes“ beosztás szerint: a szín­játszók megnézik a Mojszet’ev együt­tes műsorát, a táncosok pedig szín­darabra kapnak jegyet. Válogassunk csak tovább a pana­szok áradatában ... A színpadi kulisszák rozogák, dü- Medezők. Hónapok óta könyörögnek a színjátszók, hogy cseréljék ki eze­ket az ütött-kopott, lomtárba való holmikat. Hiába. Ugyancsak hiába kérik (illetve csak kérték, mert má.r elfáradtak a sók hiábavaló kérelem­ben), hogy meglévő műsorszámaikat eljátszhassak a környék, a -negye különböző, erre alkalmas színpadán, dobogóján. Nincsen autó, nincsen .keret" útiköltségre.. . (Hol van a havi 400 forint) és hol van a havi 8000 forint, mely az egész kultúrcso- port kerete?) Mellesleg ezek az úti­költségek nagyrészt meg is térülné­nek a vendégszereplések iegybevé- teleiből. EZEKUTAN már az sem megle-pő, hogy a csoport a kultúrhetek alatt egyetlen egyszer sem szerepelt se­hol. Nemr,Arist, bem lehat állítani, hogy az üzem „illetékesei“ nagyon szívü­kön viselnék a kultúra sorsát, — egalább is saját üzemükben. Talán a söntést inkább A látszat mindenesetre ez. Szeret­nénk, ha ez a látszat csalóka lenne, de a megbeszélés 45. percében lefo­lyó jelenet mindenesetre a söntés és a kultúra helytelen fontosságú sorrendiségét példázza, jelképezi a Pécsi Porcelángyárban. Megérkezik ugyanis — no nem a kultúngazgaíó — de az ÜB elnök, Móninger elv­társ. Éppen üdvözölni akarjuk, ami­kor széles ívben kikerüli a problé­mák megoldásán fejét törő kis tár­saságot és határozott léptekkel a pulthoz megy, fröccsöt rendel. Nem sajnáljuk senkitől a fröccsöt, jó az, különösen melegben és főleg munka után, de amikor 10 perc után az egyik színjátszó odament Móninger elvtárshoz, hogy figyelmeztesse a majdnem egy órával előbb kezdő­dött megbeszélésre és Móninger elv­társ azt válaszolta: majd ha kiitta a fröccsét, — bizony enyhén elcso­dálkoztunk. BE KELL VALLANUNK, ez a csodálkozás azután sem múlt el, mi­után Móninger elvtárs UB elnök ké­sőbb válaszolt néhány kérdésre. Tá­jékoztatásából kiderült, hogy az a kultúrigazgatónő^ aki legközvetleneb­bül felelős a temérdek bajért, el­hanyagoltságért, a kultúrotthon zül­léséért, egy hónappal ezelőtt lemon­dott. Nem leváltották, lemondott. Miután idáig, szinte a teljes felbom­lás állapotáig vitte, „vezetgette” a kultúrcsoportot. Móninger elvtárs hosszú időn át megelégedett az em­lített igazgatónő „megnyugtató” je­lentéseivel és mit sem törődött a hozzá nap-nap után befutó panaszok kai és — tegyük hozzá — azzal a ténnyel, hogy a Pécsi Porcelángyár­ban hónapok óta nincsen kultúrélet. Móninger elvtáns egyébként maga is panaszkodik. A vállalat többi ve­zetői nehezen akarják megérteni az üzemi kultúrmozgalom jelentőségét. Kevés támogatást adnak. A külön­böző műszakokba beosztott kultúro- sok munkaidejének egybehangolásá­hoz csak egy kis jóakarat kellene, egyáltalán nem menne a termelés rovására, de a műszakvezetők több­nyire csak megvető kézlegyintéssel intézik el az ilyen irányú kéréseket. Az ÜB-elnök mégis bizakodó. Más. Eél hónap után a SZOT, az Iparigaz­gatóság és a vállalati igazgatóság végre kinevezte az új kultúrigazga- tót, Kurucz elvtársat. „Kurucz 'elv­társ agilis ember, ő majd eligazítja a dolgokat!“ — mondja. Ebben mi is szeretnénk bízná. De ahhoz, hogy az új kultúrigazgató valóban helyre tudja hozni az eddig elkövetett hi­bákat, mulasztásokat, tényleges, kéz­zelfogható segítséget kell adni neki, mert egy ember agilitása ide kevés. És megengedhetetlen, hogy a kul- túrigazgatók munkáját olyan ellen­őrizetlenül hagyják az üzem ve­zetői, elsősorban az ÜB-elnök, mint ahogyan eddig tették. Nem lehet meg engedni, hogy a függetlenített fizeté. ses ikultúrigazgató „munkája“ (kizá­rólag abból álljon, hogy a kényel­mességből heti két napra összevont ének, tánc és színjátszó próbákat „el­lenőrizze.“ SOKKAL TÖBB felelősséggel kell kezelni a dolgozók kultúrigénjét. És természetesen nem szabad elcsügged- niök a kultúrasoknak, színjátszók­nak, táncosofcnák, énekeseknek. Bíz­zanak az új kultúrigazgatóban. se­gítsék, szigorúan bírálják, ne vissza- húzózkodássál válaszoljanak az eset. leges hibákra, kezdeti nehézségekre és akkor közös erővel el fogják ér­ni, hogy a Pécsi Porcelángyár kul- túrotthonában újra kivirágzik a jó­kedv, a jói és eredményesen végzett kultúrmunka öröme. Polgár István cÁ naqíjpiaeflit Szombat reggeltől a délutáni órákig szüntelen nyüzsgés, zsibongás a pecs' nagypiac. Az előtérben szekerek sorakoznak, a kosarakban napos csibék csipognak. Arrébb a virág árus asszonyok vödrei­ben. vázáiban rózsaszínű kardvirágok, fehér marga­réták, piros rózsák, citrom sárga dáliák pompáznak. A mézeskalácsos sátor előtt délszláv menyecskék tükrös szívre alkudoznak, a szomszédban kék elő- nyomásos kézimunka min­tákkal játszadozik a szel­lő. A földön cipők, pa­pucsok között válogatnak a falusi asszonyok, s a fabódé előtt sörrel enyhí­tik szomjukat az eláru­sítók, akik egész délelőtt a tűző napon állnak. Beljebb a hosszú cement asztalokon kupacokban sárgái iik a bab. zöldéi a paprika, kínálgatja magát a zamatos őszibarack s helyenként már csöves kukorica is látható, amit 80 fillérért árusítanak. Ezen a szombati napon a nagypiacon lényegesen nagyobb volt az árufel- hozátal, mint az elmúlt hetekben. Uj burgonyából 101.6 mázsát, kalarábéból 190 kilót, 97.4 mázsa ubor­kát, főzőtökből 28.4, zöld­babból 39, kelkáposztából 8.2, fejeskáposztából 25.4, zöldpaprikából 14.6, vörös hagymából 18.3, sárgarépá ból 13.9, zöldségből 12.4 mázsát hoztak a piacra. Paradicsomiból 550, céklá­ból 10, fokhagymából 210, karfiólból 50, száraz bab­ból 90, dióból 130, mákból 38, mézből pedig 140 kiló volt a szombati felhozatal Gyümölcsből még min­dig kevés az a mennyiség, amely a nagypiacra érke­zik. A felhozatal meggy­ből 120, kajsziból 800. őszibarackból 900, almáiból 330, körtéből pedig 460 kiló. Ami a baromfifelho­zatalt illeti, tyúkból 200 párat, csirkéből 320 kilót, sovány kacsából 270, so­vány libából 180, pulyká­ból 20 kilót, vágott libából 9 kilót hoztak a piacra. Ugyanakkor tojásból 6170 darab, túróból 160 kilót, tejből 330 liter, tejfelből pedig 190 liter volt a fel­hozatal. — Hogy az tíj burgo­nya kilója? — érdeklődik egy háziasszony a MEZÖ- KER sátra előtt. — Egy forint és nyolc­van fillér — hangzik az elárusító válasza. — Csak azt szeretném tudni, hogy magúknál miért drágább mint másutt? — Másutt mennyi? — Bárhol 1.20—1.60 fo­rintért adják az újburgo­nyát. A háziasszony tovább megy, egy falusi asszony asztala előtt áll meg. — Mennyiért adja lel­kem az uborkát? — Három forint. — A sok eső után ol­csóbban is adhatná. A szombati piacon a burgonya általában ol­csóbb volt, mint máskor, a háziasszonyok csak azt kifogásolták, hogy a to­jás ára még mindig elég magas és a kévés gyü­mölcsfelhozatal miatt az árak eléggé tartottak vol­tak, A következő piaci árak alakultak ki: zöld­bab 1.50—2, főzőtök 60 fillértől 1 forintig, a kala- rábé és fejeskáposzta ugyanennyi, kelkáposzta 1.50—2, karfiol 2.80—4.40, vöröshagyma 1.50—2, szá­raz bab 4—6, tojás 1.20— 1.40, paradicsom 10—15, zöldpaprika 9—12, cékla 2, fokhagyma 6—8, sárga­répa 2.50—3, zöldség 2.50­3, dió 14—16, mák 28— 35, méz 18—22, tyúk 30— 35, csirke 35—40, sovány kacsa 25—30, sovány liba 25—30, pulyka 28—30, vá­gott liba 32—42, tej 3.60— 4, tejfel 18—20, túró 12— 15 forintért‘cserélt gazdát. A meggy 8—10, a kajszi ugyanennyi, az őszi ba­rack 6—12, az alma 3—5, a körte kilója pedig 4—6 'forint között váltakozott. Most, hogy a hosszú esős időszak végétért és beköszöntött a nyári me­leg, több zöldség és gyü­mölcs kerül majd a pécsi kis- és nagypiacra. A jö­vő héten a pécsi háziasz- szonyok még megrakot- tabb kosarakkal térhet­nek maid otthonukba, még több gyümölcsöt és főzelékfélét tehetnek el, mint most szombaton. „Beszámolok majd a francia bányászoknak mindenről, amit Magyarországon láttam44 Beszélgetés Maurice Debat, francia bánya-villamosenergia­technikussal A francia bányászszakszervezet te­rületi bizottságának pénztárosa, Mau rice Debat, bánya-villamoseneingia technikus, magyarországi tartózko­dása során, július 21-én ellátogatott Komlóra. Megtekintette a „Május 1 " Kultúrotthont, a legényszálláso- kat, a bányát és Komló számos más bányászimtézményét. A Szénbányászati Tröszt szobájá­ban elbeszélgettünk vele élményeiről, tapasztala taiiiról. — Mit hallott Komlóról, mielőtt idejött és milyen benyomást szer zett a városban? — tettük fel az első kérdést. A Magyarországon járt franciák — akik nem voltak bányászok — főleg a Balatonról, annaik szépségeiről be­széltek nekem Párizsban. Budapesten csak annyit hallottam Komlóról, hogy azelőtt egy kis falu volt, amely ma már új bányaváros és szépen fejlő­dik. Most saját szememmel győződ­tem meg arról, hogy amit Budapes­ten hallottam Komlóról, az valóság. Roppan^ tetszett nekem az a nagy- iramú építkezés, ami itt folyik, a sok ház, de főleg Komló perspektí­vája. Sajnálom, hogy nem tudok magyarul, mert szerettem volna hosz- szabb ideig beszélgetni a komlói bá­nyászokkal. — Milyen a bányászok szállás­helye Franciaországban és mi­lyennek látta a komlói szállás­helyeket? — Franciaországban ilyen nincs. S éppen ezért nem lehet összehasonlí­tást tenni. Csak az elragadtatás hang ján nyilatíkozhatom a komlói legény- szállásokról. Beszéltem a szállás la­kóival, akik kijelentették, hogy igen jól érzik magukat itt. — Franciaországban hogyan szál­lítják munkahelyükre a bányá­szokat? — A legtávolabbi hely, ahonnan a francia bányászok munkahelyükre mennek, 12 kilométer. Ezf az utat kerékpáron teszik meg, nem úgy, mint itt Komlón, ahol kényelmes „Ikarus‘'-ok sziállítják őket a mun­kahelyekre és nem fáradnak el, mi­előtt a bányához érnének. — Milyen a bányabiztonság Fran ciaországban? — A mi bányáinkban a biztosítás célját szolgáló ácsol a tok csak a fő­vágatokban láthatók, a mellékvága- tofcban, ahol a tulajdonképpeni mun­ka folyik, máir ritkábban ácsolnak, nem úgy, mint itt Komlón. Nálunk a bányák a tőkések kezében vannak. Nekik pedig nem a bányászok biz­tonsága a fontos, hanem a profit. Nagyon tetszett nekem Komlón a bánya mélyén 'lévő mentőkocsi. Ná­lunk Franciaországban ez ismeretlen. A „népes", amivel lemennek a bá­nyába, itt sokkal korszerűbb, mint a mi népszállító eszközünk, amely nem más, mint egy közönséges fe­detlen csille. Ebből kifolyólag előfor­dult, hogy nem egy bányász fejét letarolta az alacsony ácsolás. Itt Komlón azt láttam, hogy ez nem for- dúlhat elő, mert a fővágatokat ma­gasan kifatazták. A bányabiztanság elhanyagolása miatt Franciaországban, de főleg Közép-Franciaországtoan elég sűrűn fordul elő bányaszerencsétlenség, vagy baleset. — Milyen a francia bányászok élete? — Egy vájár anhyit keres, hogy éppen csak megélhet belőle. Ezév- ben már liő bányász sztrájk volt, mert ’ nagy a munkanélküliség. A. tőkések egymás után zárják be bá* nyáifcat és ennek következtében egy* re több bányász válik munkanélkü* livé. Jellemző, hogy Franciaország-! ban azelőtt 300 ezer bányász volt* ma már csak 200 ezer van. Az ál* lám inkább Belgiumból hozza be a szenet, ahelyett, hogy a francia bá-i nyakat fellendítené. Ebből is láthat tó. hogy_ mi, francia munkások a Schuman-terv áldozatai vagyunk. — Van-e kollektív szerződésük a francia bányászoknak? — Nincs. Az 1948-as sztrájk után egy statutum-féle született és altkor a kormány ígéretet tett annak ben tartására. Én ma naponta 1200fran-i kot keresek, mint szakmunkás, de ha a kormány betartotta volna a statútumot, akkor 700 frankkal több lenne a napi keresetem. — Van-e intézményes bányászt étkeztetés? — Nálunk minden bányász lent a tárnákban fogyasztja el élelmét, nem úgy, mint itt Komlón, ahol kényeit mes, szép éttermek állnak a bányát szók rendelkezésére. — Milyen a francia bányászol* kultúrélete? — Szervezett toultúréletiről nem beszélhetünk. Mindenki úgy él leül-« túréletet, ahogyan éppen adódik* vagy tud. Külön bányász-sportegy* letek, színjátszó-csoportok, bányász* kultúrházak nincsenek. — A franciák ismerik a magyar nép eredményeit? — Sajnos, nem nagyon. Ami aa újságban Magyarországról megjele* nik, arra azt szokták mondani, hogy az csálc propaganda. Én éppen ezért jöttem Magyarországra, hogy saját szememmel győződjem meg arról, hogy tulajdonképpen mi _ is van a nyugatiak által oly sokszor emleget tett „vasfüggöny“ mögött. Vissza­térve Franciaországba, beszámolok majd a francia bányászoknak mind­arról, amit Magyarországon a saját szememmel láttam. Ez többet ér majd mint ezer újságcikk. AZ óra mutatója gyorsan hala<j előre és Maurice Debatnak márviszt sza kell térnie Budapestre, ahonnan a tatabányai bányászok közé, majd a Balatonra megy. Indulás előtt most ő tesz fel kérdéseket a komlói bát nyászokmak: milyen az együttműkö­dés a szakszervezet és a Szénbányá­szati Tröszt igazgatója között, milyen volt a termelés Magyarországon a háború előtt és milyen most; milyen a dolgozók fizetése, elegendő-e a megélhetéshez, stb. Kérdéseire Tatai Káróly, a Kom­lói Szénbányászati Tröszt Szakszer­vezeti Bizottságának elnöke válaszol* Maurice Debat, előveszi kis blokk­tömbjét és szorgalmasan jegyez,geti a válaszokat. Elérkezik a búcsúzás pillanata. —< Tatai Károly elvtára Komlóról ké­szített színes festményeket ad át Maurice Debatnak, Hap Magdolna, a Szénbányászati Tröszt Szakszerve­zeti Bizottságának kultúrfelelőse pe­dig hortobágyi csikóst ábrázoló Zsol- nay-szoborral ajándékozza meg. — Egészen elkényeztetnek engem itt Komlón — mondja MauricP De­bat, amikor az ajándékokat aktatás­kájába teszi. Franciaországba vissza­térve, ezek az ajándékok Komlón el­töltött, felejthetetlen napokra, a kom lói bányászok szíves magyar vendég­látására emlékeztetnek majd. Pusztai József Bírálatunk nyomában: A MEZÖKER gyorsan intézkedett ..Miért nincs elég és jóminőségű zöldség­áru?" címmel a „Du­nántúli Napló“ július 24-i számában megbí­ráltuk a MEZŐKER-t, mert nem gondosko­dott a pályaudvaron lévő zöldségáruk elszál­lításáról és ennek kö­vetkeztében azok egy része tönkrement. A bírálat nyomán szombaton reggel az állomás rakodó részé­nek területe olyan volt, mint egy megbolyga­tott méhkas. A MEZÖ- KER dolgozói sürög- tek-forogtak a zöld­ségáruk körül, igyekez­tek az ott lévő áruféle­ségeket minél gyorsab. ban elszállítani. Ob­jektív akadályok he­lyett szombaton a dél­előtti órák ban már 14 tehergépkocsi 2 vagon burgonyát szállított a központi raktárba, 4 kocsival pedig másfél vagon zöldségárut vit­tek el. Gyors ütemben megindult a szállítás a zöldségboltok részére. Elismerés illeti a ME- ZÖKER vezetőségét, mivel a bírálat nyo­mában gyorsan Intéz­kedett, hogy az állo­más rakodó részének területéről a zöldségfé­lék mielőbb a köz­ponti raktárba és a boltokba kerüljenek. A MEZÖKER mun­kájának tovaobi meg­javításához szükség van apa, hogy a felvá­sárlók is nagyobb gon­dot fordítsanak száruk minőségére. Ne fordul­hasson elő az, mint a tegnapi szállítmánynál, hogy a aunaszekcsői földművesszövetkezet­től 37 mázsa és 58 kiló olyan burgonya érkez­zék a MEZÖKER-hez. amelynek javarésze használhatatlan. A MEZÖKER vezető­sége hozzálátott a hi­bák kijavításához, de hivatása magaslatán akkor áll majd igazán, ha eljut a hibalehetősé­gek megelőzéséhez és szervezettebb munká­val biztosítja, hogy a dolgozók asztalára mi­nél jobb minőségű zöld ségáru kerüljön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom