Dunántúli Napló, 1953. november (10. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-11 / 264. szám

N A P E ö Legyen a kereskedelmi dolgozók legfőbb törvénye, a dolgozók igényeinek minél jobb kielégítése A baranyamegyei és a pécsi ke­reskedelmi szervek az utóbbi egy évben is jelentős fejlődést értek el. A fejlődést elsősorban az jel­lemzi, hogy a kereskedelem — bele­értve a vendég'átóipart is, — igyek­szik minél jobban kielégíteni a vá­sárlók igényeit, igyekszik az áruel­látást megszervezni, a vevőket ud­variasan kiszolgálni, tisztán tartani az üzleteket A fejlődéshez az is hoz­zátartozik. hogy emelkedett az üz­letek száma. — olyan helyen létesí­tettek üzleteket, ahol azelőtt soha nem voll. Az új üzletek létesítésénél szem előtt tartották, hogy a vásár­lóknak minél kevesebbet kelljen utazniok vagy gyaiogolniok a kü­lönböző szükségleti cikkek beszerzé­siért. Az üzletek kiszolgálóinak több ségs igyekszik szakmai képzettségé*, emelni, illetve tanul, hogy szakkép­zetté váljon. Az MDP Központi Vezetőségének október 31-i határozata foglalkozik az áruellátás, az áruforgalom, a ke­reskedelem munkáiénak megjavítá­sával. Kétsée.elen. hogy az elért szép eredmények mellett komoly hiányosságok is tapasztalhatók ke­reskedelmi szerveink munkájában. Tervszerűbb íiruelláiant. jobb elosztást A kereskedelmi szervek és a ke­reskedelmi dolgozók alapvető felada­ta. hogy gyorsan, zökkenőmentesen ellássák a fogyasztókat, kielégítsék igényeiket. E téren,, az áruelosztás, illetve az árubeszerzés területén ko­moly hiányosságok "tapasztató? tők Egyes — nem kisforgalmú üzletek vezetői — sokszor tekintet nélkül hagyják az egyes idénycikkek, vagy keresett cikkek pótlását, kellő meny- nyiségiben való beszerzését. Az el­múlt hetekben zajlott le az uborka paprika eltevési szezon. Az történt hogy amíg az eltevés előtt elegen­dő mennyiségű ecet volt, addig az eltevés ideje alatt hiányzott sok üz­letből ez a cikk. most pedig — mert az eüevés ideje lejárt — ismét meg­jelent. Az ilyen hibák nem csak az ecet­nél hartem sok más cikknél is elő­fordulnak, ami arra kell, hogy fi­gyelmeztesse a boltok vezetőit., az egyes szakkereskedelmi szervek igaz­gatóit, hogy az árurendelésre na­gyobb gondot fordítsanak és vegyék tekintetbe a környék szükségleteit. Nem szabad előfordulni például olyan esetnek, amely az aratás-krsép- iés időszakában a sellyei járás több községében megvolt, — és ma is meg­található — hogy a földműves®7ö- vetkezeti boltokban tízesével álltak a paplanok, húszasával a fehér gyer­mekcipők, de ugyanakkor nem volt petróLeum, kocsikenőcs, vagv mint Nyugatszenterzsébeten, — só. Az ilyen fajta „áruelosztás" megenged­hetetlen, az ilven „munka" kár. okoz. Nem tűrhető az olyan jelenség sem, ami néhány héttel ezelőtt for­dult elő Pécsett. Gyárvároson a hús­üzletek tömve voltak hússal, a város szigeti részén pedig nem volt. Erre a szigeti városrész lakói elmentek Gyárvárosra. Később, a délutáni órákban a szigeti részen is megje­lent a hús az üzletekben. Az ilyes­mi joggal mérgesíti fel a vásárlókat Az eddiginél jobb, tervszerűbb, reá­lisabb áruellátást és elosztást kell teremteni az egyes kereskedelmi szerveknek. Az eddiginél sokkal jobban kell figyelni, kutatni a dolgozók igé­nyeit, szükségleteit, mert például tűrhetetlen állapot, hogy öt méter földvezetéknek való drótot csak úgy lehet szerezni, ha rádiót vesz az illető, vagy például a felszabadulás óta nem látható az üzletekben ma­gyaros mintájú előnyomott kézimun­ka. A kereskedelem vezetőinek, dol­gozóinak figyelemmel kell kísérni vá sárló-szemmel is az eseményeket, a felmerülő javaslatokat pedig kése­delem nélkül továbbítani kell a fel­sőbb szerveknek. Nem szolgálja az sem a pécsi vendéglátóipar jó hír­nevét, hogy a Nádorban rossz és drága folyóbort mérnek, amikor Veszprémben, Sopronban, Pápán, Szolnokon és másutt nemcsak az ilyen reprezentatív helyeken, hanem másutt is jóminőségű bor kapható. Van lehetőség jobb minőségű bor beszerzésére, lehet termelőktől is vásárolni. Knhuráltan kell kereskedni A kereskedelmi szerveknek az a feladatuk, hogy kulturáltan, :ocia- lista módon kereskedjenek. Ehhez tartozik az is, hogy körültekintően használják ki az adott lehetőségeket Ezen a területen is számos ered­ményről lehet beszélni. Ilyen ered­mény például a sétatéri „Kioszk" amely a nyári hónapokban egyik legkedvesebb szórakozóhelye a pé­csieknek és a Pécsre látogatóknak Ide tartozik a zenés cukrászdák lé­tesítése is. Azonban nem található meg minden esetben az adott lehető­ségek jó kihasználása. Például a dolgozóknak „kellett" felhívni a nyár folyamán a Pécsi Vendéglátóipari Vállalat illetékeseinek figyelmét ar­ra, hogy hétköznap délelőtt is, azaz állandóan árusítsanak a Tettyén hű­sítő italokat. Vagy Kenedi elvtárs­ban, a Nádor igazgatójában, nem volt annyi találékonyság az elmúlt meleg koraőszi hetekben, hogy a ,Kioszk"-ot újra megnyissák. A szó­rakozni vágyók tömege ment a Séta­érre szeptember végén és október elején. A férfiak ingben, a nők nyá­ri kartonruhákban jártak, de a Kioszk" zárva volt, mert előzőleg volt néhány hűvös, esős nap és. a berendezést behordták. Minden bi­zonnyal sajnálták a két-hórom órai munkát, amely az üzembeállításhoz szükséges lett volna. Pécsett gyönyörű kirakatokat lehet látni. A szép, ízlésesen elrendezett kirakat valósággal „vonzza" a vá­sárlókat. Azonban nem egy esetben ezek a szép kirakatok bosszúságot is okoznak. Nemrég kereste fel szer­kesztőségünket egy dolgozó és pa­naszkodott, hegy cipőt akart vásá­rolni és nem kapott olyat, amilyent akart, mert az egyik Kossuth Lajos- utcai üzlet kirakatából nem vették be, mondván: „A kirakatból nem lehet kivenni az árut, erre minisz­teri rendelet van." Pedig a pana­szosnak volt igaza, mert valóban van rendelet, hogy a kirakatból az árut nem lehet bármikor kivenni, de van a rendeletnek egy olyan ré­sze is, amely kimondja, hogy csak olyan árut lehet a kirakatba tenni, amely bő választékban megtalálha­tó az üzletekben is. A pécsi asszo­nyok a nyári hónapokban valóságos szócsatákat vívtak egyes zöldség- és gyümölcsboltokban. mert a kirakat­ba^ lévő áru összehasonlíthatatla­nul szebb volt az üzletben lévőnél Az ilyen „kirakatpolitikának" nincs helye a kereskedelemben. A kulturált kereskedelemhez tar­tozik a boltok tisztántartása, a ki­szolgálók tisztaság- és rendszeretete. örömmel látja a vásárló a hófehér köpenyes kiszolgálót, aki külsejére is ad, örömmel, szívesen tér be a tiszta, rendes üzletbe. A Kossuth Lajos-utcai Csemegebolt és több más üzletben fehér köpeny, fehér sapka vagy kendő látható a kiszolgálókon sok üzletet találunk, amelyben pél­dás tisztaság, rend uralkodik. Azon­ban e téren is van javítani való. Van olyan üzlet, ahol csak külsőleg van rend. ahogy mondani szokták ott takarítanak, ahol a „papok tán­colnak." Sok helyen található a puli alatt ujjnyi vastag por. a raktár­ban rendetlenség. De előfordult olyan is, mint a Kórház-téri húsboltban.; hogy a legyek rajokban lepték el az árut és ezzel vajmi keveset törődtek n k;s-7^'<Jálók Az ilyen undort vált ki a vásárlókban és bizony nem igy esetben csak . muszájból" men­nek az ilyen üzletbe. A kiszolgálók tisztasága sem ötöd- rangú kérdés. Sajnos, a Csemege­üzletben, a Kossuth Lajos-utcai hús­boltban. az innen nem messze lévő Népboltban bizony lá.tunk olyan kiszolgálókat, akiknek ápolatlan volt a kezük. A kiszolgálóknak fel­adata, hogy tisztán tartsák magukat hogy ízlésesen szolgálják ki a vá­sárlókat. Nem megengedhető, hogy a kiszolgálók kézzel markol asszák a felvágottat, amelyet a mérlegre rak­nak. Az ilyesmi gusztustalan. A ki­szolgálók tegyék a mérlegre a kés és a papír segítségével a felvágottat és ne nyulkálianak kézzel bele a mérlegre rakott cukorkái zacskóba sem és úgy mérjenek. Véget kell vetni az ilyenfajta árufogdosásnak a Csemege-üzletben és másutt is, meg kell követelni, hogy a kiszolgálók ügyeljenek az üzlet és saját maguk tisztaságára is. Előíétenv, wlvopias, iysiz-ayos kiszolgálást Mitsem cr azonban a jó áruellátás, a boltok tisztasága, az adott helyzet figyelembe vétele, ha mindezzel nem párosul az udvarias, előzékeny ki­szolgálás. A Kossuth Lajos utcai Cse­megeüzlet (volt Meinl) kiszolgálóit már sok dicséret érte előzékeny, ud­varias kiszolgálásukért, de sok üzlet­ben találhatók dicsérő sorok a vásár lók könyvében a kiszolgálók udva­riasságáról, A kétségtelenül lemér­hető fejlődés mailett még sok hiá­nyosság található e téren. Egyes üz­letekben. mint például a Kórház-téri húsbolt'ban, úgy beszélnek egyes H- wolgálók a vásárlókkal, hogy az em­ber a kutyájának több tiszteletet ad Érdemes leírni, hogy milyen'beszél­getés zajlott le H. M. vásár ó és az üzlet egyik kiszolgálója között. H. M.: Kérek negyed k''ó zsírt". Kiszo’gú- ó: „Nincs!" H. M. „Kérem, látom mennyi van, hát egy negyed kiló' csak adhatnak". Kiszolgá’ó: „Mond tóm, nine1'! A mai kontingens e’fo gyott. Jöjjön holnap!' H. M: „Kérem hát..." Kiszolgáló: „Hagyjon béké­ben bennünket, nem Látja, hogy dol­gozunk!?" Zsírt nem kapott az ille­tő. így beszélni, vagy ilyen módon beszélni vásárlóval tűrhetetlen és megengedhetetlen, az ilyen ■kiszol­gáló ellen eljárást kell indítani. Kü- örvben is sok panasz hangzott el már a Kórház-téri húsbólt egyes kiszol­gálóira és ideje lesz, ha rendet te­remtenek ott a Pécsi Hús- és Tejkis- cereskedelmi Vállalat vezetői. Egyes kiszolgálók összekeverik a megalázkodást az udvariassággal Azt mondják: „nem alázkodnak meg a vevők előtt". Ezt nem is mondja ne­kik senki, senki sem követeli tőlük de az udvariasság — amely nem ide­gen a mi életünktől, — sőt egyenesen tartozéka — nem jelent megalázko­dást. Az udvariasság embertársaink 'ránti szeretetet, megbecsülést jelen­ti. Ezt sajnos, még elég sok kiszol­gáló nem értette meg. Csak odavág- iák a vásárlónak, hogy „nincs", vagy hja kérem, ez nem kapható", vagy hol él kérem?" és így tovább. Még véletlenül sem mondják a vásárló­nak a legtöbb helyen, miért nincs, vagy mikor lesz, vagy „saiát hibánk, hogy nincs". Mohácson például olyan Is előfordult, hogy a kiszolgáló ki- ielentette a vásárlónak: „Mit képzel. ma jd magának felma szók a létrára ®gv darab szappanért!?" Egyes kiszol gálóknak arcát egy mosoly, egy ked­ves szó ajkukat nem hagyja el. E téren van javítani való a Csemege üzletiben is, ahol kü’önösen egyes nő- k.iszolgálók udvariatlanok, durvák. Azt is meg kell szüntetni, amire sok nő panaszkodott már, hogy az Álla­mi Áruházban és másutt is egyes női kiszolgálók durvám, udvariatlanul -zn'igálják ki a nőket. Természetesen az udvarias kiszól­ná’ás nemcsak a kiszolgálóktól, ha­nem a vevőktől is függ, mert az ud­varias kiszolgáláshoz az is hozzátar­tozik, hogy a vevők milyen fegyel­mezettek és vatóban megadiák-e azt a tiszteletet az árusítóknak, mint amit maguknak megkívánnak. Két­ségtelen, hogv a kiszo'gálók is tud­nak „ellenpéldákat" felsorolni, de mégis az a tanulság, hogv fokozni ’cell az üzleteikben az udvariasságot, köszönni kell a vásárlónak. Emellett igazságos kiszolgálást kell eremteni minden üzletben. Sajnos, előfordul, hogy egyes kiszolgálók arcra adják az árut. Sok példát le­hetne felsorolni, de csak néhányat említünk. K. I. elvtárs felesége me­sélte el, hogy a Kossuth Lajos utcai Csemegeüzletbeí) csak egy kiszolgá­lótól kap vajat, de attól a nap bár­mely órájában, ha ott van. Úgy lát­szik tetszik a kiszolgálónak. Hasonló esetet mesélt el egy, a megyei tanács kereskedelmi osztályán dolgozó elv­társ. Tudunk olyan esetekről is, hogy egyes elemek dicsekszenek, hogy ők akkor kapnak például olcsó pa'acko- zott bort (amivel különben sok visz- szaélés van), sajtot, vajat, teát és ■'gyebet, amikor akarnak, sőt vállal­ják, hogy szereznek másoknak is, .csak szóljanak kérem". Mondani sem kell, hogy ezek nem a munkás- asztály, nem a do’gozók soraiba tar­tóznak. Az ilyen ismerősöket előny­ben részesítő, tetszik az arca módon való „kiszolgá'ásnak" véget kell vet­ni. Törvénnyé kell válnia a kereske­delemben: Ha van áru, akkor van mindenkinek, ha pedig valami eset- eg ki.fcgvott. akkor mindenkinek ki­fogyott. Meg kell tanulniok a keres- kede! emberi do'gozóknak, hogy seho1 ■.emmifá'e protekciónak helye nincs. Kftriiltpl* intohh, következetesebb intézkedéseket A megyei tanács kereskede'imi osz- .álya, á kereskedelmi felügyelőség, a kereskedelem különböző ágazatai­nak vezetői igyekeznek jobbá, sok­oldalúbbá tenni a kereskede'met. El- enőrzik az egyes boltok munkáját. A kereskedelmi felügyelőség több esetben tartott árellenőrzést, a visz- szaélőket megbüntették. Azonban a fentebb felsoroltakra az eddiginél ■.okkal nagyobb gondot kell fordítani. Ennek egyik módja, hogy a kereske- 1elmi felügyelőségnél emelni kell a szakemberek számát. Az egyes ke- reskede’mi ágazatok vezetőinek is kritikusabb szemmel kell elle.nőriz- niök terü’etüket, körülteklntőfclben következetesebben kell intézkedniük és soha egy pillanatra sem szabad izem elől tévesztendők, hogy ők van­nak a vásárlókért és nem a vásárlók vannak őértük., Ha ezt nem tévesztik soha szem e'ől, akkor nem fordu1 slő, hogy dohos, elfogyaszthatattón 'ángost árulnak az utcán, „mert a rossz olatót is e! k-11 használni". ak­kor egyre ritkábban fordulnak e’ő a "anti hiányosságok, egyre növeksze­nek az eredmények, és míg jobban -Imélyü’ a dolgozók «reretete a szo- •ialista kereskednem iránt. Legver n kereskertó’mi do’gozók legfőbb tör ínye. a 'tótóozók igényeinek min*' tóbb kielégítése. Kászon József 19S3. XOVEMBIlí----------------------------------------------------------------------------------------* A pécsi csapatok sikeresen szerepeltek | az országos háromtusa és négytusa versenyen Szombatom és vasárnap került sor Péesett > flfT) 35, 5. Pálfi (Bp. Honvéd) 58, ♦ ( a baranyamegyei TSB által rendezett orszá- j j^Péos I.) 38, 7. Gelb (Bp. Honvéd) 38.* gos, minősítő háromtusa versenyre. A há- iwikas (Csepeli Vasas) 45, 9. Várkonyj romtusa versennyel egyidőben négy tusát is . Ijjaladás) 45, 10. Rácz (Bp. Honvéd) íj púiban: 1. Bp. Honvéd I. 109 pont, 2. 14?. 3. Bp. Haladás 124, 4. Bp. Hon*1 14$, 5. Csepeli Vasas 142. . 13 égy tusa. úszás: 1. Borosi, 3. t Szauniszló, 4. Nagv, 5. Kecskeméti (*y‘ rendeztek és ezen a lovagláson kívül az öttusa számai szerepellek. A versenyen a pécsieken kívül a Bp. Honvéd, Bp. Munka­erőtartalékok, Csepeli Vasas, Bp. Haladás, Szombathely és Miskolc legjobb háromtu- sázói is elindultak. A verseny küzdelmet cnegállták Hároint I.) 2:40.3, , . „ ____________________ 3. B odor (Bp. Munkaerőtartalékok I.) 2:47.9, I pont, .3. Pécs II. 37 pont.1 4. Viktoria (Szombathely II.) 2:48.2, 5. Goes i Néga tusa, vívás: 1. Knotik (Pécs *.' <Bp. Haladás) 2:50.8. Csapatban: 1. Bp. Hon- ; Deák (Pécs II.), 3. Karakán (Pécs M véd I. (Borosi, Murányi, Gelb) 22 pont, 2. 1 Lázár (Pécs II.) és Szekeres (Pécsi ™ dp. Haladás 27 pont, 3. Bp. Munkaerőtarta- Csapatban: 1. Péc$ II. 8 pont, 2. Pé® lékok 56 pont, 4. Csepeli Vasas I. 39 pont, 5. Szombathely II. 50 pont, 6. Pécs I. 52 pont. Háromtusa pisztolylövés: 1. Jancsó 20/195, 2. Várkonyi 190, 3. Deák 188, 4. Pálfi 188, pont, 3., Bp. Munkaerőtartalékok 34 P0» Négywsa, pisztolylövés: 1. Jancsó, 2. ^ 3. Karolán 185. 4. Nagy 185, 5. Csapatbíf»: 1. Pécs II. 18 -pont,, 2. ™ 5. Török O. 187. Csapatban: 1. Csepeli Va- . 20, 3. Bp.. Munkaerőtartalékok 31. 2. Bp. Honvéd III. 38, 3. Bp. Négytusta, terepfutás: 1. Jancsó, 2. w 3. Nagy, Szaniszló 10:44, 5. Ke«sK( sas 32 pont Haladás 40. . ,.o .. _____ ____, Há romtusa terepfutás: 1. Pálfi 9:55, 2. Tö- ' 10:48. Csabaiban: 1. Pécs I. 9 pont, rök F. 9:57, 3. Rácz 10.30, 4. Jancsó 10.33, Munkaerőtti*rtalékok 21, 3. Pécs II. 31 5. Knotik 10:37. Csapatban: L Bp. Honvéd | Négy tusa,» összetett: 1. Knotik (Pícs H ÍI. 6 pont. 2. Pécs I. 19, 3. Bp. Munkaerő tartalék 37. Háromtusa, összetett: 1. Jancsó (Pécs I.) 20 pont, 2. Murányi (Bp. Honvéd) 22, 3. Nagy (Bp. Haladás) 30, 4. Szaniszló (Bp. KÉZILABDA Vasárnap került sor a városi kupa küz­delmeinek utolsó teljes fordulójára. A csa­patok ezzel a fordulóval befejezték a küz­delmet, azonban még az elsőség kérdése nem dőlt el, ugyanis hátra van még a Pécsi Honvéd—Ped. Főiskola I. döntő mérkőzés. A két csapat jelenleg egyforma pontaránnyal áll a bajnokság első, illetve második helyén. Jelenleg a pedagógiai csapatnak jobb gól­aránya van és döntetlen esetén is ő nyeri a bajnokságot. A női csoportban ugyancsak hátra van még a döntő mérkőzés, jelenleg a Pécsi Petőfi van az első helyen két pont előnnyel. A döntő mérkőzés másik részt­vevője a Ped. Főiskola női csapata két pont hátránnyal a második helyen áll, ha azon­ban a Petőfi ellen győzni tud, akkor jobb gólarányával a pedagógus cs-apat nyeri a bajnokságot. A most vasárnap sorrakeriilt fordulóban a Pécsbnnyate’epi Bányász a Komlói Bányásszal mérkőzöl a harmadik helyért. A mérkőzést nagy meglepetésre nagy gólaránnyal nyerte a pécsbánvatelepi csapat. A forrhíló eredményei: férfiak: Pécsi- bányatelepi Bányász—Komlói Bányász 19:8, Ped. Haladás T.-r-Ped. Haladás .11. 39:16. Női mérkőzések: Pécsi Honvéd—Pécsi Lendület 2:0, Pécsi Lokomotiv—Kom1 ói Bányász 5:3, Pécs új hegyi Bányász—Pécsi lendület 9:0, Pécsi Petőfi—Pécsi Lokomotiv 5:3. A baranyamogyei TSB kézilabda társadal­mi szövetsége az 1953—54-es évre kézilabda terembajnokságot írt ki. A bajnok-vág célja kézilabda sportolók téli, rendszeres fog­lalkoztatása, ennek keretében előkészítésük az MHK testnevelési rendszer 1954. évi pró­báinak teljesítésére, a sportolók tömeges előkészítése az évi bajnoki versenyek ide­jére. jobb eredmények elérésére. A kézi­labdázók nevelése az egész évi rendszeres sportolásra, ezen keresztül a kézilalxla mi­nőségi színvonalának emelése. A bajnokság 1953. november 23 án kezdődik a Pécsi Lo­komotiv tornacsarnokában. Nevezési határ­idő november 13, MTSB címére: Pécs. Kulich Gvula-utca 4. Nevező-, csapatok erőviszony alapján lesznek besorolva a bajnokság kü­lönböző osztályaiba. LABDARÚGÁS Osztályozó mérkőzések a megyebajnokság­ba való bejutásért: Pécsi Kesztyűgyár— Sze-ntegát 4:1, Komlói Vasas—Nagyharsány 2:0. A Magyarszék—CviilapiLszta, Mohácsi Vörös Meteor— Hird. Folsőszentmárton—MÁV Igazgatóság és a Kár-dymajor—Dunaazekcső mérkőzések elmaradtak. pont, 2. JtTVicsó (Pécs I.) 17, 3. NagJ Haladás) 21., 4. Deák (Pécs II.) 30. * . nisz-Ió (Bp. \MT) 31, .6. Krisztián (BP- j 31. Csapatb.fi: t. Pécs I. 71 pont, 2. II. 100, 3. Bp. Munkaerőtartalékok 102. Az NB II. ifcvugati csoportjának A Nyugati csoportban Komló lesJWÍjil első helyről, ts most jobb gólaránya J Pécsi Lokomotív vezet, de ezúttal PáP.a iJ Az élcsoport tagjainak hátralevő • i|0(1 * (a *-gaI jelö'tek: ellen pályaválasztó)» , Pécsi Lokomotív: Pécsi VL., Pécsi by Pápa: Szómba* helyi Honvéd*, Györl komotiv. . /V Komló: Zalaegerszeg*. Tatabányai Pécsi Dózsa: Győri Lokomotiv*, P®*1* komotiv. 1 Csillaghegy: Nnvryknnizsa*, Zal»e£el j A Pécsi Lakomon!v és a Pécsi Dózsa j bon van a többiekkel szemben. ' ez a két csapat mindkét mérkőzését " M játssza, tehát már nem kell utaziji#. Nyugati csoport: 1. Pécsi Lokomotiv 2« I? 2 2 Pápa 28 15 6 3. Komló 28 16 5 4. Pécsi Dófcsa. 28 15 5 5. Csillaghegy 28 14 6 6. Kőbányai Dózsa 28 15 3 ?. Várpalota 28 12 7 8. Pécsújhegy 28 13 3 12 9. Nagykanizsa 28 11 6 11 <0. Szombathelyi Honv« 28 10 6 lö ti. Tatabányai Ép. 28 11 4 13 12. Győri Lokomotiv 28 11 3 14 13. Szombathelyi VL 28 9 5 14 14. Zailaegerszeig 28 6 8 14 15. Pécsbányattlep 28 7 3 18 16. Pécsi VL «28 5 4 19 Osztályozó a labdarúgó NB II-be I. csoport 6** 55:* 65:*1 45:5* *<*■, 61:«* 59:** 55:5" «5:6« «2:5* 28:5* «2:11 26:** X _ í* 2:1 * ' ijj 1. Pécsi Haladás 1 1 — 2. Székesfehérvári Ép. 1 1 — 3. Pénzügyőrök 1 1 — 4. Kaposvári Vasas 1 — — 5. Belsped 1--------f I 6. Nagymányoki Bányász 1----------1 MA I SPORTMŰSOR; Kézilabda. Ped. Haladás—»Pécsi rangadó. Ped. Főiskola 14.30, Ped. —Pécsi Honvéd férfi rangadó 15 óra* Párt hírek Értesítjük a párttörténet II. év­folyamának propairand'stáit, ellen­őreit, hallgatóit, valamint a politi­kai iskolák I. évfolyamának propa­gandistáit. ellenőreit és hallgatóit, hogy részükre november 11-én. szér­ián 6 órai kezdettel a Pártoktatás Háza nagytermében előadást tartunk. ,\z előadás címe: ,.A Nagy Október! Szocialista Forradalom nemzetközi íe*entősége." Előadó: Virág József MB-munkatárs. Kérjük az elvtársak pontos megjelenését. Megyei Fártóktatás Háza Bl I K K H SZERDA, NOVEMBER II ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK. 1. sz. gyógyszertár, Széchenyi tér 2 Tel: 17-85. 8. sz. gyógyszertár, Kos­suth Lajos u. 81. Tel: 23-94. 12. sz. gvógyszertár, Doktor Sándor utca 47. Telefon: 13-53. — NÉVNAP: Márton. — IDÖ.IARÁSJELENTÉS: Várható időjárás szerda estig: Váltó- tó felhőzet, holnap legfeljebb az északi megyékben kisebb eső. Mér­sékelt szél, Reggeli ködkópződés. Több helyen hajnali fagy, a nappali hőmérséklet alig változik. Várható hőmérsékleti értékek az ország te­rületére szerdán reggel plusz l — mínusz 2, délben 6—9 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható kö­zéphőmérséklet szerdán 10 fok alatt. —'Tunícstarok fogtulólrái. A pecsbínya­felepi kirenJelt-scgcB 12-én. csütörtökön ctél- ntón i—f) érni? Albrecht Peren éné, n pécs- szabolesi kirenrleliséeeii délután 6—7 óráig Marton János, a tanácsháza _ félemelet 26. számé helyiségében délután 6-7 órái? dr Tóth László tanácstagok fogadóórát tar­tanak. — Áramszünet lesz folyó hó 11-én 12 órától 12 óra 15 percig a köz­ponti kapcsoló berendezés javítása miatt Pécs város egész területén, Postavö’gy, Nagyárpád, Málcm és VT'Pí*,?.r'Vn1 ir| — Találtat két darab különböző női nylonharisnyát, ogy női piros kardigánt, gy djákstapkát és szubv Igazolt tulaj iloncmik a pécsi kapitányság házipénztár* átvehetik. BANYATPMU Technikumhoz (Pécs. Jnmis 1 PnnTV'nius utca 5.. földszint) felveszünk gé­pek kezeléséhez értő szakembert. 152 HOL MŰVELŐDJÜNK. HOL SZÓRAKOZZUNK? SZÍNHÁZ „„ Leányvásár. Szelvénybérlet ,,B". » órakor. MOZI: fg 1 Kossuth: Forró szívek. Olasz film í fél 7, fél 9 órakor). . t\\i Park: Bátrak arénája. Színes szovjet (fél 5 fél 7. fél 9 órakor) qí Petőfi: Pórul járt kcreszteslovagok. film. (fél 5, fél 7. fél 9 órakor). # Jészerencsét: (Péqsszabolcs): Mágnás (fél 6, fél 8 órakor). __ .. ^ _ Képzőművész előadás .«/0|f A Dak tor Sándor kultúrotthonban tov-utca 18.) ma este 7 órakor: ,,A b&rM tói a korszerű építészedig“ címmel le#»?, a képzőművész előadássorozat adása. Előadó: Debitzky István festőnu* g* a 8. sz. Magasópítőipari Technikum j tója. , A November 7 kultúrotthonban este ® J kezdettel: „A modern diplomácia ehlpüj. iiiQ-i** címmel előadást tart dr Gáli Gyu MÉNEKET keresek megvételre. Buday László, Pécs, Vitéz-u. 36. 1ÓLKÉP7ETT gépkocsivezető vagy teher kocsira azonnal elhely^^ rózsaszín lappal. Cím a kiadóban 580 ^ GYORS- és gépírót, kontírozó kÖn'^.n’ felvesz n Közlekedési Vállalat. Jeleni Iphet: Bacsó Béla-u. 4. sz. alatt a Bze*11 ^1 zoti felelősnél. ÉRTESÍTJÜK Pécs város dolgozóit, Ír’1 f. hó 12-én este 6 órakor nz !. sz ........... J ............................... h*$ iá ki holtban (Szérhenyi-tér 8. sz.) vev<h)E| tót; tartunk, melyre szeretettel meg”’ vásárlóinkat. Kérjük vevőinket. ti' vevőankéton minél nagyobb számban ’ jebpini szíveskedjenek, hogv észrevét0’ jí- kel, bírálataikkal segítsék építeni a $ lista kereskedelmet. R.íDIÓT javít, világvevőre alakít, rezsrMt rendbehoz Horgas, Teréz-u. VRNNtIK júúllapotban lívő kombinált^ Tényt. Címeket a kiadóba kérek számira. A KOMLÓI Bányngépjavíió Vállalat gyakorlattal rendelkező géplakatos é* gos szakmunkásokat keres azonnali re. Jelentkezés a Bányagépjavító ^O*1 munkaügyi osztályának_____________ ^ DT ^UVTüfl NADiO a Mngyar Dolgozók Partin jlnrnnvnmrs' ei Biznttsnrannk •tipf** Szerkeszti a «zerke-ofíőbizoftsáff * Feleló* kiadó FOR! <.V»’lA ’>»erke<7főcéí» é- kl'Hóhiv* Pécs. Megye-u 16 Tel.» 15-32. 13-33. ** Flőfi7efé«» dH havi n — fnnn* Barnnvnrnegvei 'A/ikrh Ip^es. Munk ácsi VCMN »itea *n Telefon A .nyomdáén felei Ml J I U* itr/.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom