Dunántúli Napló, 1953. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-01 / 230. szám

DUNÁNTÚLI VILÄO PAOlCTARJAtE6YMÜ13CTEK! A MAI SIAMBAN: A szovjet kormány jegyzéke Franciaország, Anglia és áz Egyesült Államok kormányához á külügyminiszterek tanácskozásának összehívásáról (2. o.) — Hozzászólások a termelőszövetkezetek és gépállomások vezetőinek és élenjáró dolgozóinak III. megyei tanácskozásán (3. o.) — Kijavítják a pécsbáhyatelepi termelési értekezleten felszínre került hibákat és hiányosságokat (3. o.) — Sztálinváros nyomában (4. o.) V_________________________________________________J AZ MDP B ARANYAM ECYEI PÄ RTBI Z O TTí AC ÁN A K LAPJA ARA 50 FILLÉR CSÜTÖRTÖK, 1953 OKTOBER 1 ■ TtmelcszMczet a dolgozó parasztság jólétének útja A termelőszövetkezeti gazdálkodás ényét a tények ezrei bizonyítják ■gyénkben is. A magasabb termés- ■dméhy, hogy például csak ószi- oálxSl az egyéni gazdálkodók 11.9 zsás átlagtermésével szemben 13.4 izsás átlagot értek el termelőszö- Itkezeteinkben, a magasabb jövede- fn, hogy például József Lajos elv­re, a lánycsóki Csillag tsz tagja iyedtil ebben az évben eddig több, int 10 ezer forint értékű terményt iresett, hogy számos tsz-ben, mint ildául a magyarteleki Gerő Ernő * tagjai 45—50—60 q terményt ttek haza az előleg kiosztásakor — Í tid azt bizonyítja, hogy termelő- ívetkezetben gazdálkodni jobb, ^edelmezőbb és különösen ott ér­desül a termelőszövetkezeti gaz- Mkodás minden előnye, ahol a lé­vőségeket jól kihasználják és szak- érűen, jól gazdálkodnak. Az ezévi noés, az ezévi' munka nagyobb kdeimet biztosított a termelöszö- tkezetek dolgozóinak, amelyhez 6g nagyban hozzájárultak a kor­ány messzemenő intézkedései. Jelentősek azok az eredmények, telyeket a megye termelőszövetke- elben dolgozó parasztok az elmúlt 1 év alatt elértek úgy a gazdál- dás, mint a tagság jólétének meg- ‘‘ mtése területén. Erről számot btt a szombaton megtartott me­ri értekezlet is, de megmutatta azt i rogy az eddigi eredményeiken túl l’yen hatalmas lehetőségek vannak közös gazdálkodás fejlesztése, a [Ság jólétének emelése területén. Idául a beremendi Dózsa tsz-ben k pénzből 10 forinttal lehet emel­sz egy mrpkaeyjreéfi’-e. iutó.érté- , ha kihasználják a lehetősége- , az öntözéses gazdálkodást, a ft észetet és a tsz előtt álló többi, jövedelmezőség emelésére igen jó teímat. A magyarteleki Gerő Ernő i-ben már cselekedtek is, olyan feldolgozó üzemet létesítettek és tszerűsítenek. amely lehetővé te- hogy minden hónapban 10 fo­ot osszanak ki egy-egy munka- őségre. De számos felszólaló — I a mohácsszigeti Vörös Fény tsg onómusa, Balázs János elvtárs, lomogyhórságyi Vörös Sugár tsz ttitkára, Liszkai Imre elvtárs és g sokan — azokról a hatalmas -■tőségekről is beszéltek, amelyek ^ormány intézkedései nyomán az lig soha nem látott, bőséget és tét teremtik meg. ha jól dolgoz- £ és jól élnek a nagyüzemi gaz- l.odás nyújtotta előnyökkel. a megyei tanácskozáson felszólaló elnökök és tsz tagok szavaiból csendült ki, hogy a hibák kija- isával, jobb munkával, a kezdeti lézségek leküzdésével a termelő- vetkezeteket bőven termő, jól jö- .el néző gazdaságokká teszik, amely idén tagnak a jólét forrása lesz gondtalan, boldog életet biztosít. • z minden lehetőség megvan. Vez minden segítséget megadott megad a továbbiakban is pártunk kormányunk. I termelőszövetkezeti gazdálkodás Vyeit, a szebb életet, a nagyobb kdeimet az elmúlt hetekben is tilos egyénileg gazdálkodó dolgozó 'ászt felismerte és úgy határozott, ?y bár messzemenően segíti ál­lunk az egyénileg gazdálkodókat, hiúkra is kedvezményeket bizto­Í mégis a társasgazdálkodás útját sztják, mert így nagyobb lehető- t látják saját jólétük megterem­nek. A hetvehelyi Sztálin tsz-be, íjpetrel tsz-be, a kisnyárádi Uj Inal tsz-be, a szajki Úttörőbe, a ibereki Béké-be, a nagydobszai "ös Csillag-ba és számos más ter- Őszövetkezetbe 2—3—4—5—6 csb- kérte felvételét, vagy jelentették hogy a gazdasági év végén belép- 1 a termelőszövetkezetbe. Ezek az belépők, vagy belépni szándéko- helyesen felismerték, hogy egyé- gazdá’kodásukkal soha nem érik Ízt a Jövedelmet, amit elértek és inpk a termelőszövetkezetek tag- belátták, hogy előbb-utóbb. ha &bbra is a maguk kis parcelláján fcoznak és maguk viselik a gaz- kodás minden gondját, esetleges Át, messze elmaradnak jólétben a •helőszövetkezetek tagjai mögött, (ségtelenül helyes ezeknek a csa­liknak a választása, elhatározása és helyes mindazoknak a megválto­zott véleménye is, akik az utóbbi napokban elálltak kilépési szándé­kuktól és úgy döntöttek, hogy tag­jai maradnak a tsz-nek, nem lépnek ki éppen most, amikor már a kezdeti nehézségek zömén túljutottak, meg­indultak a jólét útján, amikor a párt és a kormány minden eddiginél messzebbmenő segítséget ad. A ká- tolyi December 21-ben 8 család, a nagykozári tsz-ben 3 és még számos helyen, helyenként 2—3—5—7 család változtatta meg véleményét és marad továbbra is tagja a termelőszövet­kezetnek. Az új belépők, a véleményüket helyes irányba megváltoztatottak mellett vannak még olyanok is, akik nem jutottak el addig, hogy helyesen, minden oldalról számot vetettek volna szándékukról. Még számosán azt hajtogatják a megye termelőszövet­kezeteiben, hogy kilépnek. A cselek­vés miértjére azonban alig-aüg tud­nak elfogadható választ adni, leg­többször azt hangoztatják, hogy egyé­nileg akarnak gazdálkodni tovább. Ebben természetesen senki nem gá­tolja meg őket, de kötelesség felvilá­gosító, intő szóval feléjük fordulni, mert senki másnak nem ártanak, mint saját maguknak. „A párholdas parcellán a nehéz munkával is, az időjárás viszontagságaival is, az ele­mi csapásokkal is minden gazdának egymagában kell küszködni. A szö­vetkezetben a sok család és a nagy- gazdaság erejével meg tudnak küz­deni minden nehézséggel. Egyéni gazdálkodó maga veszi magára a termelés minden gondját-baját. Meg dögllk egy tehene — hosszú ideig megérzi. Eey rossz termés úsrv tönk­reteszi, hogy csak nehezen tud talp­ra állni“ — mondotta Nagy Imre elv- társ, a bécsmegyei termelőszövetke­zetek és gépállomások élenjáró dol­gozóinak értekezletén, Az ingadozók, kilépni szándékozók felvilágosítása, meggyőzése ezekben a napokban minden kommunista, minden a ter­melőszövetkezet ügye mellett szilár­dan álló tag kötelessége. Kormá­nyunk programmjának alapvető cél­kitűzése a dolgozó nép életszínvona­lának emelése. Éppen ezért nem mindegy és nem lehet mindegy e^v szilárd tsz-tagnak sem, hogy ma­gára hagyja-e gondjaiban, ingadozó, kilépni akaró társát, vagy oda áll mellé, megfogja kezét és visszatéríti a helyes útra, amely valóban bizto­sítja már most a gondtalanabb, gaz­dagabb életet. A jószándéku, a kö­zös és egyéni gazdálkodás között ingadozókat mindenütt meg kell győzni elhatározásuk helytelenségé­ről. de ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni, hogy vannak olyan elemek is, akik vagy befurakodva a csoportba, vagy a szövetkezeten kí­vülről a közös vagyon széthordásá- ra, elherdálására akarnak biztatni néhány gyenge jellemű emberi. Az Ilyet természetesen nem lehet tűrni sehol és a legkisebb próbálkozásra is kemény kézzel kell lecsapni. Aki kezet próbál emelni a közös vagyon­ra és akár egy szalmaszálat is el akar tulajdonítani, arra törvény tel­jes szigora sújt le. mert a szövetke­zet vagyona nem Csáki szalmája, az a törvény védelme alatt áll. Legye­nek tehát éberek a termelőszövetke­zetek mellett szilárdan álló dolgo­zók, nyugodtak lehetnek abban, hogy helyes útjukon pártunk és kormá­nyunk, minden erejével támogatja őket. Napjainkban harc folyik és ered­ményes harc a termelőszövetkezetek megszilárdításáért és e harc egyik legfontosabb feladata az őszi vetés meggyorsítása. Ne várjanak a tsz ta­gok a vetéssel, mint Gövcsönyben és még néhány helyen. Az idő kedvez, vetni kell, mert e fontos munkának elhanyagolása, elhúzódása érzékeny károkat okoz minden tagnak, akár a termelőszövetkezetben akar tovább ra is gazdálkodni, akár egyénile- próbálja meg a földművelő munkát Az ingadozók meggyőzése, a közös vagyont elherdálni akaró leleplezése, megbüntetése mellett elsőrendű fel­adat: vetni, vetni, vetni, vetni — mert a virágzó jólét útján ez most az első lépés, amit a jövő évi bő ter­més érdekében meg kell tenni, min­den termelőszövetkezetnek. A TERMELŐSZÖVETKEZETEKÉRT, AZ ŐSZI MUNKÁKÉRT Uj belépők a szentlői-inci Úttörő tsz-be Őszi munkákkal Megyénkben egyre több egyéni­leg gazdálkodó paraszt győződik meg arról, hogy igazi boldogulását csak a nagyüzemi gazdálkodásban találja meg. Meggyőzőek azok a szá­mok, amelyek arról beszélnek, hogy a termelőszövetkezetek tagjai ezév- ben is több jövedelmet értek el, mint az egyénileg gazdálkodók. A több jövedelem, pártunk és kormányunk fokozott segítsége, magasabb élet­A raentlőrinc! Úttörő termc-lőszö- letitezeiberi ,U i’Unú.t év us>é . is korán a földbe tét'.ék a magvakat, aminek eredmenye, hogy a holdan­ként! átlagtermésük búzából 18, árpából 19 mázsa volt. Ehhez nagy­ban hozzájárult az is. hogy kereszt- sorosán vetették az őszieket. A termelőszövetkeze;, tagjai úgy határozlak, hogy a korai, keresztso­színvonalat biztosit a tsz-ek tagjai­nak. A nagyüzemi gazdálkodás útját választották Szentlőrincen Szentes János és Varasdi Istvánná egyéni­leg gazdálkodó parasztok is, akik a szentlőrinci Úttörő tsz-be kérték felvételüket. A közgyűlés elfogadta kérelmüket és október 1-től Szentes János negyedmagával, Varasdi Ist­vánná másodmagával megkezdte a munkát a tsz-ben. ros vetéssel az ezévihe* hasonló Jó eredményt .»karnak elérni jövőre Az elmiúU héten befejezték a 20 hold bfborhere, a 10 hold.őszi takarmány keverék, a lő hold rom és 51 hoki ősziárpa vetését amelynek több, mint 80 százalékát keresztsoroean ve tették el. Ezen a héten megkezdték a búza vetését is, kedden 20 hold ószibúzát vetettek el keresztsoroean. a tsz megszilárdításáért A személyi Makarenko tsz dol­gozói nagy örömmel fogadták s kormány programmját, a Pro­gramm után megjelent kormány­intézkedéseket és elhatározták, hogy még szilárdabban állnak a nagyüzemi gazdálkodás mellett. A szilírd elhatározás és a jó munka eredménye, hogy ősziárpa vetési tervüket 100 százalékra teljesítet­ték és határidő előtt befejezik a búza vetését is. hogy jövőre bő termést arathassanak. A termelőszövetkezet tagjai már eddig meggyőződtek arról, hogv a boldog életet csak a nagyüzemi gazdálkodás biztosítja. Ezévben is például Peteráez István búzabtól Itt mázsát, Uzon Mihály pedig 13 má zsát kapott. Sarosácz János három tagú családjával 24 mázsa búzát é« 8 mázsa árpát szállított haza. Most a kormány intézkedései nyomán méginká'bb meggyőződtek arról, hogy csak a tsz-ben folytatódó munka biztosítja a további felemel kedést. Ennek érdekében végzik el időben az őszi munkákat. Lukács Mihály községi tanácselnök. | i * A napokban tartott gyfNtsen stő- vetkezetünk tagjai lelkesedéssel fo­gadták azokat az újabb kedvezménye, hét, amelyeket pártunk Központi Vesetőségének a begyűjtésről hozott réaitirozata szót* tt meg A tagok meg fogadták, hogy olyan lendülettel vég. tik az fízzi munkákat, hogy az elmar raddst — ami az utóbbi időben tör­tént, — rövidesen helyrehozták és minden őszi vetési határidőre élvé- (fZttenek. Jelenleg a vetést, tOózétt éz mély szán lázi végezzük, KÖDÖK SAIfDORltt az éjpetrat Dózsa tsz tarja, BEFEJEZTÉK AZ ÁRPA VETÉST, A ROZSOT É» BÚZÁT VETIK KÖBLÉNY KÖZSÉG DOLGOZÓI Köblény község dolgozói • Vor* meny nagy segítsége láttán lelke­sen végzik az őszi munkákat. Az ősziárpa vetését befejezték és a rom, búza vetését végzik. A Kárasz községgel folyó párosversettyben a mi községünk vezet, A betakarítási munkákban is szép eredményt ért ei községünk dolgozó parasztsága. A kukorica betakarítása a befejeződött. Deák István tanácselnök Pápai Mihály egyénileg dol­gozó paraszt Bő termést szüretelnek a monvoródi tsz tagjai — emelkedik jövedelmük Messzire hallatszik a lányok kacagása a falu alatt húzódó mintegy S0 holdas szölötáblán. A Molnár brigád tag­jai, öregek, fiatalok — mintegy negyvenen — vidám hangulatban szü retelik a szőlőt. Köz­ben arról beszélgetnek, hogy mit vesznek ab­ból a pénzből ami a beadáson lelül megma­radó 500 hektoliter bo­rért kapnak.’ Mészá­ros bereite elnök rö­vid. számítást végez: Ha 10 hektó lesz az átlagtermés, akkor 500 ezer lórim kerül szét­osztásra. Ha minden tagnak egyformán 200 munkaegysége lenne, akkor csak a bor árá­ból 2080 torint futna egv személyre, A szá­mítás óvatos, hisz ahoi leszedték a szőlőt. — több mint 12 hektó át­lagtermést adott és lesz olyan rész i*. ahol 20 hektót szüretelnek. A szüretelek, a tsz tagjai boldógan gon­dolnak arra, hogy a szőlő megérte az egész évi fáradságot, mert jól tizet és Tamás La­jos is — akt ősszel meg akar válni a tsí­től — gondolkodóba esik, hogy végrehajt, sae elhatározását. A szépen fövedehnnő gazdaságot nem Jcőny- nyá otthagyni és áfra kezdeni a régit, a ne­hezebbet. A szederkényi és má­rtó kéméndt lermelősző- vetkezetelcnejr igyskez n: kell, ha be akarják hozni a monyoródtok előnyét a mustbeadás­ban, mert ezzel is igye kérnék hogy n„ csak a jövedelemben, ha­nem a kötelezettség teljesítésében iK szép eredményeket érjenek el. t KOVÁCS gyula borbegyüjtési felelős. Nem lépek ki a termelőszövetkezetből Az egyhdzasharasztí ,,Harc a jobblététC termelőszövetkezetnek 4 éve vagyok tagja. Nagy Imre elvtárs beszéde után úgy határoztam, hogy kilépek a termelőszövetkezetből — jobb lesz egyénileg gazdálkodni. Ké­sőbb felszólítást kaptam, hogy mint rokkant, akarok e ismét iparenge­délyt. Ekkor gondolkodni kezdtem, papírt, ceruzát vettem elő, hogy mennyi fövedelmem von a szövetkezetben, — érdemet-e kilépni. Van 401 munkaegységem■ Egy munkaegységre 3.25 kiló búza, 1'kUó árpa. 1 kiló napraforgó 75 deka burgonya „ jövedelem és 800 forintot kaptam. A terményt átszámítottam pénzre, ami egy hónapra 1000 tapint jövedelmet jelent. Bárhogy ezámítga ttom, ha' visszatérek a kaptafához, nem fesz ilyen jövedelmem. Ezután a kedvezményeket számítgattam, amelyek még ezután éreztetik hatásukat, nem kell a háztáji tehén után tejet beadni. a kormányprogramm óta 12 kiló húst Is kaptam a tsz-ben és így tovább. Végül is arra az elhatározásra futottam, hogy nem lépek ki a termelőszövetkezetből. Ez akkor váH bennem szilárddá, amikor a termriőszövetkeietek és gépállomások dolgozóinak országos tanácskotása lésajlott. Ott határozatot hoztak a termelőszövetkezeti gazdálkodás fő' vedelmezöbbé tételére. Most rajtunk a sor hogy ezt végrehajtsuk. ' EImond/a­KATONA JÓZSEP tsz-tag. Befejezték az ősziárpa és a rozs vetését, megkezdték a búza vetését a szent lőrinci Úttörő termelőszövetkezet tagjai Lelkes békekölcsönjegyzés a Pécsi Bőrgyárban Reggel hat óra van. A Pécsi Bőrgyár ud­varán pattogó indulók hallatszanak, s a dol­gozók vidáman dúdol­ják hozzá a szöveget. Az anyagraktárban lelkesen folyik a bé­kekölcsönjegyzés. Ne­gyedóra alatt nyolc dolgozó 3000 forintot jegyez. A meszesműhelyben 7 óra 25 perckor mér 9.080 forintot jegyez­tek a dolgozók. Béke- fi József, aki havonta átlag 1000, illetve 1000 forinton felül keres — teljes havi fizeté­sét akarta jegyezni.de csak 500 forintot fo­gadtak el tőle. — Tegnap este — mondotta —, hallgat­tam Nagy Imre elv­társ beszédét és abból is megértettem azt, hogy ebben az ország­ban minden a dolgo­zók érdekében törté­nik. Ezt saját maga­mon is éreztem, mert azelőtt egy szoba- konyhás lakásban ha­tan laktunk, egy évvel ezelőtt pedig népi de­mokráciánk kétszoba- konyhá-s lakáshoz Jut­tatott. Tavaly és idén Hévízen szakszerve­zeti üdültetésben ré­szesültem. Mindezt most azzal viszonzom, hogy a termelésből ki­veszem részemet és a mostani békekölcsön­jegyzésben is példát mutatok. Farkas József, a me­szesműhely legfiata­labb dolgozója. Mind­össze 18 éves, mint ipari tanuló, nemrég szabadult. 800 forintos fizetése mellett 150 forintot jegyzett. — Azért jegyeztem szívesen, — mondotta, — mert tudom, hogy ezzel népgazdaságun­kat segítem. Szívesen adom a pénzt, mert én magam is tovább aka­rok tanulni, könyvelői tanfolyamra jelentkez­nem. Szüleim 1950 óta a véméndl „Uj Alkot­mány“ tszcs-ben dol­goznak. Azt üzenem, hogy a termelés és a békekölcsönjegyzés te­rületén kövessék a vá­rosi üzemi dolgozói: példáját. Mér a déle lóit! érákban tÜbbazásezer iorinlot («gyeeieb U komiéi bányászon A Komlói Szénbányászati Tröszt I; IL HL IV. és V-ö« üzemének dolgozó# szeptember harmiincadi- kán .reggel az elsők közt kezdték meg a békék öloson jegyzést Dél­előtt 11 óráig már többszázezer fo­rintot jegyeztek. Az I. üzem dolgozói közül 66-sn jegyeztek délelőtt 11 óráig *7 800 forintot. A II. üzem elsők közt jegyző 71 dolgozója 99100 forintot jegyzett. A III, üzemben 9* fő 808bO forintos jegyzését számolták össze eddig az időpontig, a IV. üzem lét dolgozója 95.650 forintot adott kölcsön áramunknak. Az V. üzemben 2)8 dolgozó 126.800 forin­tot jegyzett szeptember 50-án dél­előtt 11 óráig, a jegyzésgyűjtés azután tovább folyt. A dolgozók kétheti fizeté­süket jegyezték. Bugyik Gyula vájár 1550, Fitos Nándor vájár 1000, Dénes János vájár 1800. Bodis András vájár 2.000 forintot adott kölcsönképpen államunknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom