Dunántúli Napló, 1953. május (10. évfolyam, 102-126. szám)

1953-05-01 / 102. szám

DUNÁNTÚLI VtLÁO PJ/Oter/fíMI EGYESÜLJETEK! /-------------------------------------------------------------------------> Él jen május l — a békéért küzdő népek seregszemléje, a proletárnemzetköziség harcos ünnepe! >-Sw,v • AZ MDP B ARANYAM ECYEI PARTS IZOTTJACANAK LAPJA V. ÉVFOLYAM, 1U2, SZÁM AHA 50 PILLÉK PÉNTEK, t9,>;s MA.lLs t KILENCEDIK SZABAD 11 %.11 S 10.53 május 1 "ín kilencedszer ün* nepe»hetj felszabadult hazánk a műn, kásosz.'.ály nagy nemzetközi ünm>" pét amely szerte az égést világon a p t o te t á t n e mze i k özi ség I« yt.i a g y o b b Ünnepe. Ezen a napon a földgolyó minden részén, ahol öntudatos, ogz tályáhos hű munkás, haladó embe­riség él, — a Szovjetunió télé te­kint, A Szovjetunió G i. ágitör lén e:m> győzelme tette lehetővé hogy m4j már az, emberiség egyhiiNtiad része független hazában szabadon iirtne" [teheti a május Lét. Ez a pap ad biztatást az olnvomotí népek szivé­be és kelt reményt „ boldog jövő Aide, A magyar nép jE háláiéit szívvel gondol a dicsőséges Szovjet Hadse­regre, arhefy elhozta szánjára a fa" eist!» rabság alóli felszabadulást és megmutatta a szocialista haza fel­építésének egyetlen hplyes útját. Ma a kilencedik szabad május 1- én vörös zászlók és termelési hőstel. tek diadallal hirdetik, hogy a SeoV jelunió höei harca és győzelme nél­kül nem lenne szabad május bőnk, " Mindenki előtt félreérthetetlenül világos az. hogy népi demokráciáink létrejöttének egyetlen e’őfeitétéle és kiindulópontja „ Szovjetunió fasisz­ták teleti aratott hatalma^ győzelme Ez a tudat ma már a magyar dől" gozó nép közkincse és soha el nem múló hálájának forrása. A Szovietuníónak köszönhetjük, hogy a háború által összerombolt or S/águnk újjáépítését megkérdhettük és rövifi idő alatt el Ifim asszonyaink és gyermekeink szeméből a könny kisimultak a férfiak gondterhelt arc­vonásai. Hős munkáeosztáÍvunk, nagy pár- tünk és Rákosi elvtár- iránymutatá­sával hatalmasat alkotott a felsza­badulás óta. Megvalósítottuk - ma- nyár patesvitság évszázados álmát; föl del osztottunk. stabillá tettük pén­zünket és a hároméves terv segítsé­géve! 2 év és 5 hpnap a!a‘- hajtol­tuk végre új iá építési tervünket. — 1949-ben az országgyűlési választáso­kon aratott hatalmas győzelem után. üeső pártunk útmutatása alapján, lé' r; hoztuk népünk e’ső igazi alko'- mán.yát. — Ugyanebben az évbeli szavazta meo az új országgyűlés pá> tunk javaslatára, a szocializmus alap iáit lerakó öiéves tervünket, amely lehetővé tette, hogy -kemény harcok de ugyanakkor sót siker é« diadal után hazánk az elmaradt agráriprr országiból, fejlelt mezőgazdasággal rendelkező ipari országgá, — a vas és acél országává vált. Minden ebben az országiban, amit szabadságunk adta lehetőség biztosi, lot1; új üztmeink, gyáraink gép álló* másaink, iskoláink, kultúrházaánk. kórházain,, megannyi új létesít ménv a szovjet nép és annak dicső Kommunist-, Pártja hatalmas segít­ségét mutatja, A halhatatlan Sztálin népének ba­ráti é; testvéri segítségnyújtása te;' te lehetővé hogy ma már van Sztá­lin váró sunk Inotánk. Kazincbarci­kánk, épül a tiszalökj erőmű a bu dapesti földalatti gyorsvasút ég a közeljövőben 40 ezer lakosú szóda* Cstf) bányavároskén! büszkéiket!;k a valamikor alig ismert, plhanyagolt kis bányászközséq; Komló, Épül szépül országunk, megyénk Az ötéves terv első évében 1300 la- I kés- építettünk Kom'ón. az. idén pe­dig még 1400 IfCkást fogunk építeni. Máris működig az új szénosztályozó amply a régi teljesítményének nyolc. Szorosál éri el. Felépült Közép"Euri>- Pa egyik legmodernebb bányászfü,- döje. Rövidesen megkezdi működé­it a Béta-. 'Anna* és Zobákl-aknn Hj városrész épült Pécsett Meszes- telepen ahol 19.51-ben 216 tavaly pe" dig 400 m-odern, egészséges lakáson költöztek be bányászaink. Szeptern- “erre ismét 84 lakás készül ej, hoz- ^ iskola, óvoda és bölcsőde is­Hidason is épül a korszerű oánya. Százvagopos szénosztályozó adja a Geriet és felépült a hidasi korszerű Irta: VARGA JENŐ, a Baranyamegyei Tanács elnöke lasztásokon Franciaországban a köz­bányászfürdő is. A Sopiana javító* műhely valamikor csak javításokra szolgáit, Helyén az ö:éve» terv hat* madlk évében hatalmas gépgyár épült. 1951-ben emeletes iroda és fürdőépület 1952-ben pedig új nagy* csarnok készült. Az ipar nagyarányú fejlődése mel­léjt teljesen megváltozott mezőgaz­daságunk arculata is a felszabadulás Óta- ~ Dolgozó parasztságunk a tár* sas-gazdálkodás útjára lépett, amely már eddig is bebizonyította hogy mindem tekjptetben maga mögött hagyta a Horthy-korsza,, elavult m<- zőgazdaságát. — A munkás-paraszt" szövetség széttéphetetlen kapcsolata igv új arculatot adott megyénk fal­vainak. 315 termelőszövetkezetünk alakult és 115 községünk vált terme­lőszövetkezeti községgé. Itt Baranya* ben kombájnok, traktorok arató- és vetőgépek. — hatalmas árpa, búza és kukorica táblák hirdetik a kol* lektív gazdálkodás minden előnyét és mutatják dolgozó parasztságunk számára az új életet. Villányt kapót* 1952-ig két év alatt 37 község, 12' gépállomás. 13 állami gazdaság és 2 termei ficsoport. Min* den tanáccsal rendelkező községünk­nek van távbeszélője. Az jpar és mezőgazdaság nagy­méretű fejlődésével együtt járt dol­gozóink anyagi és kulturális szinvo" palának emelkedése is, Megyénkben 223 könyvtár 60 orvosi rendelő szol­gái ja a falus-; dolgpzók kulturális és egészségügyi szükségleteit. Alkotmányunk a -vagy Sztálin ú‘- mutatásai nyomán biztosította a nem, redséfjie’í egyenjogúsáqát. Igv tudott kialakulnii megyénkben a soknemze* iségű do'ggzók harcos összefogása. Uj tartalmat nyert alkotmányunk alapján 3 délszláv, román és német gemzetiséqi dolgozók kultúrája, — Építettünk öt délszláv iskolát és ti* zennygicban tanítják a öé',szláv nyeV vet, Tavaly délszláv kollégium nyílt meg Pécsett. Nómst anya-nyelven 14 község dolgozói tanultnak. Az idei május 1-ének különös je* entőséqe van szerte az egész vilá­gon. Félreérthetetlenül olvasható a nagy jelszó. — a haladó emberiség békéi akar. — Száz- é* százmilliók hatalmas Selkesedersel Icö-s-zíjn-bötté‘k a Szovjetunió a Kínai Népköztársa- ság és a Korea,; Népköztársaság újabb kezdeményezését.. , amelynek eredményeként megkezdődött a be­teg é4 sebesült hadifoglyok felcseré- lése Koreában, — A béketábor siker­sorozata azonban nemcsak Korea* ban, hanem az egész földkerekségen hatalmas visszhangra talált. Az emberek milliói szívében keltett re­ménységet Malenkov elvtársim,.. az 3 kijelentése, hogy nincs olyan vi­tás és megoldhatatlan kérdés, ame­lyet n-e lehelne békés úton fliPögplda' ni az érdekalt országok kölcsönös megegyezése alapján. Maga Elsenhower, az Egyes-ült A'- 'amok elnök,, j<* kénytelen beismer ni hogy: ..az 195?-as év tavaszán a szabad világ különös nagv jeleiitősé* get tulajdonít; egy kérdégnek ez a férd és az igazságos béke mecrterem- télének leb:tősége a világ minden néne számára.“ Ez a nyilatkozat a béke tábor hatalmas békeoffenzívájá- naR eredménye. A Pravda április 25*1 száma foglal* kozik ezzel a nyilatkozattal is. Meg­állapítja azonban, hogy: ,.az elnöfe- nck a békére vonatkozó szavai, to* vábbá az a kijelentése, hogy a vitás kérdések közül eoyetíen egy sem m egoidba tátién, ellentétben áll beszé diéiban foglalt más megállapításai­val. Azok, akik Eisenhower beszé­détben igaz) békielörHiyést óhajtanak látni szükségikénpen felteszik a kér­dést: miért k átlőtt az elnöknek békére szólító 'beszédben félreértbe* 'ellenül „átontháiboni“ «ugfratflpéf ■ - fenyegetőzni? — Vájjon az ilúesfé le érv:k mieg,győzőbbé teszik az el­nöknek a békérőí szóló beszédút? Mindeneaeíre a Szovjetunióval szem ben az ilyesféle kitételek, yacjy egye" nősen megmondva, az jivesféie fenye­getések, soha nem érték el és nem érhetik ul céljukat,“ Való-bán a 800 millióis béketúborl egy pillanatra sem tévesztheti meg gz imperialista államok látszat béke- törekvése. Mindenesetre sgjál erőnk­nek, a béke hatalmas tábora, ere jé* nék könyvelhető el az a siker hegy 3 világ dolgozóinak harcos békevá­gya még az imperialistákat is egy­re inkább arra kényszeríti, hogy akarva akaratlanul a békéről tár gyaljanak. Az elmúlt két hétben az ameri* feaiak háború3 politikáját támogató pártok komoly vereséget szenvedtek Japánban. Dániában a parlamenti ws­3, Itt-kc-akua 1117,1 " ii 4, I’etíín akn:» |lk>.0% 5, Széchegyi-alijia 103.10/s Pécsi Szénbánya VálJaUd: Í13.ÍÍ% A PÉCSI SZÉNBANYA VÁLLALAT ÉLENJÁRÓ KÖRLETEI: Gradwohl István (Vasas) 123.4% Rcdb János (.Szabolcs) 112,1"/« Kuli Adáiij (Pécs fi,) H)8.2% Ober! Antal (Pécs 6.) 166.3°/« lattan möazakmulasztás. E*4 be is tfiríották. BéJfe*ftknAn Tóth József csapat» iö tetf felajánlásit. Mégpedig azt, hogy torvükot' teljesíteni fogjál;, Amikor a Majániást tat Iák mifidöosze 70 fezázal'ók-ra teljesítették eAöiránvzatu- k,at. Síkig 102.2 százalékot értek eL Széche.nyi-aknán is vTannak jó ered, mwnyt elérő ©sapatofe. Páncél j'ercne műszakonként két csille töblkérma- lést ajánlott fej, A csapat dolgozói nem is maradtak szégyenben, mert 119 százalékra teljesítik tervüket. Beck Antal csapata is két csillét vállalt, amelyet 109.4 százalékra tel­jesítenek. segi válaszíftsokw. valamint Nyu* gat-Németorszagban. Er.ek a soroza­tos vereségek és ttcryamakkor a bé- jceiábor döntő sikerei világosan mu* tátják, hogy egyedül a báketáber ereje képes tovú'bbrn is ellensúlyo?- nj a kapitglisíji országok fegyver* kezesi I ágát. Az imperialisták hangját fújja a dé'i halárainkon túl ir.sílkedő bé­renc Tito éj fasiszta bandája, aki kisZQlqáeatjn a jugoszláv népet az imporialisiták számára ágvutöitciék* nek. Ugyanakkor orvul lőnek hatá­rainkon becsülettel firtáMó harcosa* inikra és határainkat provokálják, f-együnk éberek, mert belső ügynöke­ik. a. kulákok, a klerikális reakció, a letűnt társadalmi rend kóbor lo­vagjai és. „ jobboldali szociáldemo­kraták, dolgozó népünk esküdt el* lenségei minden« elkövetnek hogy szocialista építésűnket megzavarják. ’Izek különféle rémhírekkel próbál­ják elvonni a választókat a szava­zástól és f, tervek teljesítésétől. Május l“únek most a nemzetközi helyzet alapján a bókéért folyó harc ad hatványozott jelentőségoh Ez a békeherc mutatkozik m©a hazánk éle* lében is, különösen az előttünk álló V áiüsz-tások ícl: jón. Országunkban a munkások, dolgo­zó parasztok és értelmiségünk a bé* ke nag., választásába 'készül. Hkoí tesz majd arról, liggy célkitűzése-: azonosak a Magyar Függetlenségi Népfront- pro-granirrtjávnl. Az idei május 1-5 az új országgyűlési válasz" tásofc előestéje. Május 1-ét, a május 17-j választásokra való felkészülés jegyében, ünnepolheijük csal; méltó* gn. A választási harc. nagy csati­jában n magyar dolgozókra megírsz, terlő kqmoly foladgt ljárul. Ez pe­jig azt jelenti, hogy a népfront pro* grammjának- helyeslésével gémesük a sziavazatokngk. hanem az a .roló cselekvésinek is találkoznia kelj. Ezér.j; maradéiktalanul be kelj .hozni az eddigi össze*. lemaradásokat és terveink túHeljesíté.séyei kelj mpg- mutatnuink az iparban, mezőgazda­ságban begyűjtésben, a pénzügyi feladatok terén és a népgazdaság va­lamennyi ágában azt. hogy helyesel* jjiik a Magyar Függetlenségi Népfront politikáját. Ennek a helyes felismerése a vá­Ireport bőr he:yett huzal anyag; A Pécsi Bőrgyár az első negyedév UMjB iszázalékos tel-jeiitó*« alapján elnyerte az éííizsm cím&t, niiutaazei-ö, 86.Í százalékos térvezerifeéggel. A má^odjk negyedév eprán a«.t tűzték maguk oíé az üzeni dolgozói tóhd, hogy az exportra kerülő bőrök igény nyfeégét tíz százalékkal emelik, a minőség javításával pedig jobb «tor- timenttí bőröké^ állítanak elő, Yáliab tfík továbbá a •sertédúlröknek olyan minőségű szíjazatbőrnek való fcldoii. gozá*át. nmol-iyei iiívportá'1 igarhit- bftröivct tudunk pótolni. Ezt a jnun». kár áprilisban eifcem-t megkpzdiék. Céljuk, hogy líéiföldj serté-shőrökhől állíteák elő jó minftséghen azokat a «íja®ait- és nninkgvédelmj höiöket, a,molyckhez azdöDt iniport niarlia- hőröivim roll özükaég. A fejgii^.1 vég- rnhajtásában a válwrtfei Wkever aegypen « következők végez) efe jó munkát; Bárd<«i , hajós hcng'eHő kétezerea sztahánnyiída. Ki hódi Béla stf^sfhánovifttia tmngcros taszld). Bíró Gyula okleveles sztahá}M)vii»ta cseres faragó. Kovács I-ajos okleveles szia. hánovísía,, aapros faragó, Arí<Twá Mi­hály, Horváth latvÁmé. WpiH György <*» Hutypr János kéttizeres »ztaiiánovisíák., Stprc-z Emmno esiego. tó, Ba,k»gh József áztató, Röder 1st-, vám né Ar-arga Józsefné ««iahánor yiota fastékszdiők.. laszlási harc eddigi eredményei me­gyénkben mári4 megmutatkoznak. Május 1-ére és a váiaszáások nagv ünnepére megindul: muntkaversenv* ben egves ip*ri üzemeink komoiv aredményeket értek e:. Van azonban még e.qy’ sor tennivaló. Azok. akik tiiég nem teljesítették terveiket, hor- ■ják be a lemaradást és május. 17-én a szavazólap mellett tervei^ telje­sítésével i* szavazzanak a nép* frontra. Vegyenek példát a Sopiana Gép­gyárról amely az első negyedévi ter­vét 112.6 százalékra, az április havi tervét pedig 104 százalékra ieijesí- tetta. Ugyancsak szép eredményt ért al a terwteljesiíás terén a pécs; Bőr­gyár, amely a munkaverssnv során 104.3 százalékos nsgy^déves és 101.6 százalékos április havi eredraénv mellett büszkén viseli a kitüntető Éiüzem-mlvényt. A tervtejjesités te­rén példát mutatott még a pécsi Por­celángyár is, 106.1 százalékos ne­gyedévi és 103 százalékos április havj eredményévé. A péiidamutató üzemek mellett azonban bányáink még mindig adó­sai államunknak a tervteljesítés te* rén. — A pécsi szénbányák átlag tervteljesítése az első negyedévi ki­értékelés szerint, csak 96 5 százalék volt ez az eredmény ne-m javull áp" rjiis hónapben sem. amikor csak-HÖ százalékot' értek el. A bányák ak- M< közül a vasasi akna uutjit jó - példát a 10?.8 százaIpkps áprllic havi tery'.e’.jcrtífértévJ valsmennvi aknának, igv különösen a pécsi VT. kerűiéinek és a pécszza-beleei aknák­nak, amelyek április hónapban 93.8 illptvp 91.7 százalékot értek el. Bá nváínk'isk azon kell Gnat. hooy eddigí adósságaikat május 17*re le- tö'r’es,-zék é* a tervek túlteljesítés.- vei tegyenek hitet hős. bányászaink hatalmas munkalendüiíléről. Mezőgazdasági vonalon 9 beunr dult a komoiv verseny. Tcrmelőcso- noríjain..,- nagy része megvéak te.rúr ptén vállalta hogy vetéei tervei; má íus 1-re befejezi. — Ezt minder vál­laló teljesítette is. lay *hbea a ver­senyben a lipnói Béke Őre a pócsai Uj Alkotmány, az újptttvei Dózsa és Marok község 3 termelőcsopcn.ia ápr rilis 2f!ig befejezte összes vetési ten- feladatúi. —,A tavaly gyengén mű­ködő dunaszekcsői Petőfi tszcs-bén 3 választások tiszteletére nwpjavult a munka és ennek eredményeképpen már április 22*re teljesítették vetési tervfplgdatuká'l. A békeválasztások tiszteletére a begyűjtésben - már ed- 45g is spü'eftek jelente* eredni/* nyék. — Sik'.ósnagvfaiuban fuek- oiqnáriusok yalanjerinviejl leljesíte" i«M; baromfiból és tójáéból első fél­évi beadási tervüket. Gyó(j kozsér- bsn al'g vpp egy-két teripKő. aki há'ra'tikos az esedékes bssdÓ1; terv teljesítésével. Szebény .és Cíjlváufa sgéEz első féléves tervét teljesítette. Az adófizetésben a vélessüéipk tiszteltére beindult nagyobb jeindü- iet eredmiényeképpií» elértük azt. hogv megyénk £ 15, helyről í 6. he'-. re. került. — bár pénzügyi 'érveink teljesítésében még igien sok feladat elvégzésre vár. Május l*ét «pékóén esek akkor ün- nepe'.bstjüäc tehát, ha ez. » nagy ün­nep újabb erőforrása lesz, további munkánkn«k lemaradásunk behozá­sának, tivvitárk túl t sí j esi lésének, va- lameiiuv: feladslunk maradékíuian fnegzíldásának. A népfrontra szavazni tehát, apv- nyii jejptd. miid y^tjeiji a békét. Je­lenti az igaz (szocigliíta h^syg.rr tejipt jelenit; azt. hogy akarjuk csa­ládunk, gyermekein,t; niég sz«bb és 'Ádápiabb jövőjét. A népfrontra sza­vazni egyet jelent az ötéves, terv győzelmével. A nemzetközi munkásosztály és á haladó pmberiséig nagy seregszem­léjén 'fai, jjarapy«awgvej dojtgaaók is fogadjuk hogy sorainkat még pgysé* gessblien zéfíllk a higgy gr F&gs#tien ségi Népfront — dicső párujnk és népünk szeretett vezére. Rákosé Má­tyás elvtárs köré. MÁJUS ELSEJÉK Üzemeinkből jelentették a választási békeverseny eddigi eredményeit Aknáink 100 százalék (eleit teljesítik napi tervüket A Pécsi Szénbánya Vállalat dolgo­zói jó mcwiká-vali üppepiiik május pl* sejét. Az utóbbi iMijuikban miinden aíkmén emelkedet'i 9 lmvj tervfifijesf- tés. Április 29-én mindég akna piesz. sze túllfeijasftefi« a uaipi eijöw'ányza* tét, A napi termetes alapján a köyet- krzp sorrend sfe&uH ki bányaiize- meifflUwél. 1. Andráa akna 132.9#/o 2. fctván-akna H6.7% Nagy József (8) (Szabolcs) 106.1% Több fejtési csapat teljesítette vállalását Teljesítik ígéretüket a fejtési csa* paitO'k, amelyek caatlakuztak a Gte. roghiu-Dej Hajógyár dolgoaóinak versenyfelhívásához. A Petőfi-aknai Bauer csapat dolgo­zói ígéretet tettek, hogy május else­jéig 200 tonna szenet adnak terven feliül. Ezt az ígéretet teljesítették is. Havi tervüket jelenleg hll százalék* ra teljesítik. Az István-aknal Szlavek csapat felajánlotta, hogy műszakon­ként 1.3 topna szénnel ad többet az előirányzottnál. Ezt a vállal ást 120 százalékra teljesítették a csapat dol­gozói: Azt is megfogadták, hogy nem fordul elő a csapatban igazo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom