Dunántúli Napló, 1953. április (10. évfolyam, 78-100. szám)

1953-04-02 / 78. szám

DUNÁNTÚLI VilÁQ PROLETÁRJAI EGYESÜL JETEK! —-------------------------------------------------------------------n A MAI SZAMBÁN: A Szovjetunió Minisztertanácsának és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának határozata az élelmiszerek és iparcikkek állami kiskereskedelmi árának újahii leszállításáról (2. o.i — Kim lr-Szen mar­sall nyilatkozata a beteg és sebesült hadifoglyok kicse­réléséről és a hadifogoly kérdés rendezéséről (2. o.) — A jugoszláv dolgozó parasztság a tavaszi mezőgazdasági munkálatok előtt (2. o.) — A komlói szénbányák műszaki > feladatai a második negyedévben (3. o.) V_____________________________ ______________________J ÁT . M D P B ARANYAM EGYEI PA' RTBI ZOTTí ÁCÁNA K LA P J A ‘ 9 . - 1 • . . £ |j ... 1st, • >. ..... *ij . ....... +.J ... j. •* *•■■*-* v -,ÍW' • -r- "■ | | ■ • jg *" * $ ' & *' * V • ■ -* ÉT á *'í~ " 11 ** ' “ V* '*'* Éj ’ ’ I pfti L A 1 k idTO? ~ -V . - -■ > X. ÉVFOLYAM 78. SZÁM AHA 5Q F1LI.LU CSÜTÖRTÖK, 1953 ÁPRILIS 2 Küzdjenek jobban, harcosabban a bányák DISZ-fíataljai Á felszabadulási hétre tett vállalások teljesítésével biztosítsuk a zökkenőmentes átmenetet a második negyedévre (B. J.) A pécsi szénbányák Ist- ván-akna kivételével teljesítették március havi tervüket. Részük van ebben a győzelemben az aknák DISZ-fiataljainak is, akiknek több­sége különösen a felszabadulási héten hősiesen dolgozott vállalá­sa teljesítéséért és a DÍSZ a pé­csi szénbányákban most először valóban a párt leghűségesebb se­gítőtársának, bátor tartalékseregé­nek bizonyult. Uj feladatok, új küzdelmek előtt áU bányászifjúságunk. A felsza­badulási hét lendületét tovább kell fejleszteni és ki kell szélesí­teni, harcba kell vinni valameny- nyi fiatalt, a második negyedévi terv sikeréért, hogy május 17-én emelt fővel, azzal a tudattal já­rulhassanak többségükben elő­ször az urnák élé: élünk népi de­mokráciánk adta jogainkkal, de példamutatóan teljesítjük köteles­ségeinket is. A felszabadulási héten jól meg- állták helyüket a pécsi szénbá­nyák DISZ-fiataljai. Négy fejtési és nyolc szállítási brigádot alakí­tottak. A Széchenyi-aknai DISZ brigád 108 százalékra teljesítette tervét, a Béke-aknai 130 százalé­kot ért el. A Béke-akna üzem" vezetősége a legjobb szállítási bri­gádnak 400 forint jutalmat tűzött ki. Az elsőség két DISZ brigád, a Huszics és Bodai brigádok kö­zölt dől majd el. De bányász DISZ-fiataljaink még szebb eredményeket is elér" hettek volna, ha nagyobb támo­gatást kapnak a műszaki vezetők- tői, Általános, hogy a fiatal vájá­rokkal nem szakképzettségüknek megfelelő munkát végeztetnek. — Béke-aknán például 50 fiatal vá" jár közül 40 véqez kiszolgáló ^mun­kát, István-aknán 120, Széchenyi - aknán 35. „Papírvájároknak" ne" vezik egyesek még ma is az egy­két éves vájárokat, Jórészt en­nek következménye, hogy Béke- és István-aknán nincs egyetlen fiatal sztahanovista sem, Petőfi" és Széchenyi-aknán pedig csupán öt van. DISZ bizottságaink feladatai, hogy o tűrhetetlen állapot ellen, az eddiginél sokkal keményebben és következetesebben felvegyék a harcot. Az idősebb vájároktól, a műszaki vezetőktől ne resteljenek tanulni. E! kell sajátítaniok né­hány év alatt mindazt, amit ők évek hosszú során — kellő segít­ség híján — magukba szívtak, Meq kell hallgatniok tanácsaikat, de nem kell és nem szabad tűrniök, hogy fiatalos lelkesedésüket, len­dületüket, munkakedvüket néhány lélektelen intézkedéssel mentor' jék és gátolják, energiájuk, alko­tókészségük szabad kibontakozta­tását. Papírvájároknak nevezik őket?! — Hivatkozzanak Deák József pél dájára. Tizenkilenc éves fiatal vá­jár létére a felszabadulási hétre 120 százalékot vállalt — teljesít­ménye 128.3 százalék. És mi az eredmény titka? Deák elvtárs ta" mjlt, megtanulta Huber József elvtárs munkamódszerét és teljes erejével, fiatalos lelkesedésével nekiállt a szénfalnak. Kérjék, ha kell; követeljék DISZ-fiataljaink az idősek, a műszakiak segítsé­gét és mutassák meg a II. ne­gyedévben is — még jobban, mint eddig, hogy tudnak és akarnak dolgozni. Aknáinkon a 26 éven aluli fia­taloknak csak egyharmada DISZ" tag. Ez azt jelenti, hogy DISZ fiataljaink nem elégedhetnek meg azzal, hogy maguk jó munkát vé­geznek, hanem példájukkal, agi- tációjukkal magukkal kell, hogy ragadják a többi fiatalt is. Min­den aknán megindult a harc „A termelés rohamcsapata" cím el­nyeréséért. A Széchenyi'aknai DISZ-fíatalok megbeszélve a párt- szervezet és az üzem vezetőségé, vei vállalták, hogy a DISZ fejtési brigád heti 30 csille szenet ad terven felül és megszüntetik a bumlizást. A Béke-aknai DISZ* fiatalok többek között vállalták, hogy a DISZ fejtési brigád heten­ként 100 csille szenet ad terven felül. Az István-aknai DISZ-szer" vezet most készíti csatlakozását az RM Szerszámgépgyár fiataljainak felhívásához. Igen helyes, hogy az április 4-i versenybe több, mint 400 olyan fiatalt is bevontak, akik nem tagjai a szervezetnek. A fel­szabadulási hét után nem* szabad megengedniük, hogy ezek a fia" talok újból „elmerüljenek“' a tö­megben. Neveljék, bátorítsák őket és amikor jövő héten, május 1-re tesznek majd felajánlást, vonja­nak még több fiatal maguk köré. „A mi ifjaink — tanítja Sztálin elvtárs — nem egyformák. Van­nak sopánkodó, fáradt, kétségbe* esett ifjak, vannak bátrak, élet­vidámak, olyanok, akik akaratuk­ban és törhetetlen győzniakará- sukban erősek.'“ Ezt szem előtt kel! tartaniok a mi DlSZ-fiatalja* inknak is. Nem vitás, bosszantó, ha a csapatban egy-két ember nem érez együtt a többivel, ha akadé­koskodik, visszahúzódik a nehéz­ségektől. Érthető, ha ezektől sza” bódulni akarnak fiataljaink, en­nek azonban nem az a módja, amit András-aknán akartak alkalmazni, de ami-' másutt is általános, hogy kérik a műszakiakat, helyezzék ezeket a fiatalokat más csapatok­ba. Egységes, közös céltól fűtött csapattal nem nehéz szép eredmé­nyeket elérni. De mikor riadtak vissza bányász DISZ'fiataljaink a nehézségektől? Meg kell nevelni a hanyagokat, kénvelmeskedőket s ez nem megy máról holnapra. A felszabadulási1 hét eredmé­nyeinek fokozása és kiszélesítése érdekében, feltétlenül szükséges, hogy DISZ bizottságaink minél előbb kiépítsék az Ifjú Gárda há­lózatot. Tartós eredményt a mun­kában, a fegvelem megjavításá­ban csakis akkor érnek el DISZ* bizottságaink, ha aktív Ifjú Gárda­hálózatra támaszkodhat. Nagy és nehéz feladatok állnak DISZ-fiataljaink előtt. Ezeket egy- maguk legyőzni nem tudják* — feltétlenül szükséges az aknai pártbizottságok hathatósabb, szó- lesebbkörű támogatása. Pártbizott" ságaink általában adminisztratíve végrehajtották ugyan a Központi Vezetőség határozatát, a 24 éven aluli, párttagokat átadták a Dísz­nek. De arról már nem gondos­kodtak, hoqy ezek a fiatal kommu­nisták pártmunkát is végezzenek a Diszkben — egyszerűen meg" feledkeztek róluk. Pártbizottsága­ink feladata, hogy a felszabadulási hét tapasztalatai alapján tanítsák meg DISZ-bizottságinkat helyesen, vezetni, hogy bányász DISZ szer­vezeteink a második negyedévi terv teljesítésével is leghűbb és legbátrabb seqédcsapatai marad" janak pártszervezeteinknek. A mezőgazdasági Riünkák engedélyezése április 4-án A Pécsi Szénbánya Vállalat 1019 százalékra teljesítette márciusi tervét A Minisztertanács hozzájárult ah­hoz hogy az állami gazdaságok és a gépállomások dolgozói, valamint a termelőszövetkezetek tagjai és az egyénileg gazdálkodó dolgozó pác rasztok április 4-ét azzal ünnepeljék, hogy tervük teljesítése érdélében szántási és vetése munkát végezze­nek. WALTER JÓZSEF FELTÁRÓ BRIGÁDJA Április 4. utAn mar a 200 méterért HARCOL Hazánk felszabadulásánalt 8. évfor­dulója tiszteletére indított munltaver- seny több hőst, számtalan kimagasló eredményt hozott felszínre. Egyik ilyen hősünk Walter József élvlárs, komlói feltáró vájár. Januárban, amikor MtSguír István elvtárs, a 100 folyómétéres feltárási .mozgalom elindítója, az o.kmmél-yí- tőktol áment - feltárókhoz, Waiter elvtárs lőmester volt. Rövid gondol­kodás után elhatározta, hogy vissza­megy vájárnak. A Molnár brigádba kérte manót. Az üzem vezetősége tel. jesíiette Walter elvtárs kérését. Kezdetben- nem ment minden úgy, ahogyan elképzelte. A brigád tagjai nem voltak elég lelkesek, gyakran el. kedvetlenednek, amikor üres csille, yagy levegőhiány gátolta a gyors elő­rehaladást. Walter elvtárs nem csüg­gedt '. Arra tanította munkatársait: a, nehézségeket legyőzzük, minden kez­det nehéz. Waller elvtárs rendület­lenül bízott. Az eredmény nem is ma. radt el. A váltóharmaddal numkhaheluen váltanak. Minden műszakvMtáskor megbeszélik a munka menetét és úgy készítik elő a munkahelyéé a váltásra, hogy több m.unko,folyamatot tudjanak egyszerre elvégezni. A napi teljesíté­sük állandóan 150 százalék felett volt mór a felszabadulási hét beindítása előtt. AprV\s 4. tiszteletére vállalta, a bri­gád, hogy temen felül 5 méter 0.0-os mércfíí vágatot tárnak fel. HehiteM nak adott szavuknak. Március 31-re 5 méter helyett nyolc méter vágatot tártak fel terven felül. Teljesítésük átlagosan 190—200 százalék. Nem is keresett Walter elvtárs az ut óbbi idő. ben havi 2900 forinton alul, de már­ciusban ennél is többre számít. Most azon gondolkodnak, hogy áp­rilis 1-től fokozzák a napi előrehala­dás sebességét és fokozatosan áttér­nek a 200 folyómétéres mozgalom valóraváltására. Nagy és nehéz fel_ adat, de kemény akarattal megváló, síthaló. Ennek egyik alapvető felté­tele, hogy ne engedjék csökkenteni a munkaverseny lendületét és még fokozottabban alkalmazzák a szovjet és hazai szénbányászat tapasztalatait. Az üzem vezetősége is segítse még fokozottabban ezt a mozgalmat azzal, hogy több kisméretű szovjet fúró­gépet bocsásson a. feltárók rendel­kezésére. A könnyebb géppel lövés után, amíg a készlet nincs elszállítva, egy ember is tud fúrni és így, aki a fúrástól felszabadul, tölthet, vagy éppen előkészítheti az ácsolatúkat, A Feltáró Vállalat üzemvezetőségé­nek, párt és szakszervezetének arra kell törekedni, hogy minél többen vegyék át Molnár István elvtárs munkamódszerét és érjenek el olyan eredményeket, mint Walter József elvtárs is brigádja. A Pécsi Szénbánya Vállaltat KM .9 százalékkal befejezte márciusi tervét. Az üzemek köziül' ©gyedül Isltván-aikna nem teljesítette iaz ígéretét, de még aiz előináiniyizatáti sem. A hónap utolsó napján bezárólag fcövieiükazők a,z ak­máik eredményes: 1. Petőfi-akna 109.4»/« 2. Béke-akna 108,68»/« 3. András-akiia 102.2«/» 4. Széchenyi-akna 102.1»/« 5. István-akna 95,1»/» Az ©rejtilények szépek, de nem ki­elégítők, mert még sóik az elmúlt hó­napiról való üemiainaidiás. Éppen ezért báinyásziainik ezt a llandüleáet továbbra is tartsák és áiEandó-ain fokozzék. A Pécsi VI, kerületben minden körletvezető büszkén elmondhatja, hogy ,,teljesítettük márciusban a tervünket." András-aknán Tóth Béla köröete lett aiz első 105.7 száz allékkal. Óberi Antal körlete ettől aiz eredménytől csak 0.7 százalékkal marad el. A baraniadiik helyre Kult Ádémi körlet« került, amely 103.2 százalékra teljesítette a havi tervét. A,z utolsó helyre Echter Péter körlete került 102.5 százaíiék- kail, y Széchenyi-alkmán szombaton még két körlet érte el a száz százalékot, de a hónap utolsó napján mind száz százalék felett fejezte be tervét. Itt Judit Nándim körlete tört az élre, 109 százalékkal. Második helyre Gulyás István körié',e került 103 százalékkal,. A héimadik helyezést Prégl János körlele ért» el, amely 102.5 száza,T. kos eredménnyel. Fenyvesi ‘Ká­roly körlete 101.1 százalékos tervtel­jesítést ért el. A vállalaton belit! Petőfi-aknán Gredwohl István körlete került ki A vasasi Petőfi-akna dolgozói már­cius 29-én befejezték első negyedévi tervüket, de. mindössze csak négy­órás előnnyé! hagyták maguk mögött a pécsszabolcsi Béke-aknát, amely ugyanazon a napón fejezte be 1953 első negyedévi tervét. Petőfi-akna bányászai a felszaba­dulási hét március 20-tól április 1-ig ékelt szakaszában az április 4-ig vál­lalt l'&OO tonna helyett 2489 tonna szenet termeltek előirányzatukon fe­lül. — Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre — mondta Stíhifler Béla elv,tára mérnök, —■ de tudjul;, hogy ez nem tehet elbizákodottá min­ket. Most újabb versenyváMalAst tet­tünk, mégpedig azt, hogy május el­győztesen a körletek között folyó széncsatából. Havi tarvét 134.6 százalék kai fejezte be és 1696 tonna szenet ad,ott terv r. feliüil néppaizdaiságiunikniak. Dicséretet érdem élnék Gnadwohl el vtárs körié bé­nák dolgozói, alkilik becsülettel meg- áűlltálk helysüket a felszabadulási bét nraigv csatájában,. Petőfi-aknán szép eredményt ért eil, Kruuth Ferenc, kör­lete its, amely 109.6 százalékra 'telje­sítette márciusa tervét A váü&aóa't veinsenyziászlaja jel'einfieg Herr Károly körletének birtokában van.. A körtet doligozói, ha továbbra is ilyen gyen­gén teljesítik tervük©:, mint március, bam, — 97.1 szánalékna, — aiklkior minden bizonnyal kiveszik k cziikbőj a versen yizásizló>L István-aknán mindössze két kör. lel teljesítette a tervét, A [legjobb eredményt Nagy József (8) körteié ért« «1 107.2 száz allékkal, Horváth Lajos 102.4 százalékkal, ke­rült ,a második helyre. A harmadik helyen Kiis Lantos Mihály körlete ál! 89-3 s.ziázalJákkal Az utolsó Diód Ist­ván körlete, amely 1031.6 tonna «izém­nél maradt adósa mépgazdiaságunkmiak. Még csak egy nap választ el hennán, kelt hazánk legnagyobb ünnepétől, — április 4-től. Bányászaink, ezen az egv napon is nagyon sokat tudnak, javítani! eredményeiken, ha az eddigi­nél ás telkesebben ha roc maik ,a felsza­badulási hétre tett ígéretek valóra- váltáséért. Különösen az Isitván-etn.ai bányászoknak kel alaposan megrág»(L ni'O.k minden lehetőségiéit annak érde­kében, hogy a Limaira,dúson javítani udljamak. Minden erővel küzdjenek az Ígé­ret, n pártnak és Rákosi elvtács­nak adott szó végrehajtásáért. sejére és a május 17-i képviselővá­lasztások tiszteletére 981, illetve 533 tonna szenet termelünk tervünkön felül. A vsusasj bányászok harca- leik©» akarata az újabb fogadalom valóra- váltásáért kicseng azokból a számok, ból, amelyek április elsején délelőtt a 'termelés eredményeit mutatták: a délelőttös harmad dolgozói délután két óráig 174 csille szenet termeltek terven felül, 120 százalékos teljesít­ménnyel. Ezek az eredmények biztatóak. Azt. bizonyítják, hogy Petőfi-akna dolgozói megakarják őrizni elsőségü­ket a versenyben Béke-aknával szem­ben és győztesen akarnak kikerülni a választási mnnkaversenybfl is! ötéves tervünk alkotása: az új me.szexi bányászházak, amelyek fürdő­szobás lakásaival többszáz bányászcsaládnak nyújtanak tiszta, kényelmest napfényes otthont 2489 fonna szén terven felül

Next

/
Oldalképek
Tartalom