Dunántúli Napló, 1953. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-01 / 1. szám

DUNÁNTÚLI NAPLÓ ViLÁQ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Eredményekben gazdag újesztendőt kívánunk Baranya megye dolgozó népének! AZ MDP BAR ANYA MEGYEI PÁRTBI 2 0TTIÁGÁN AK LAPJA X. ÉVFOI.YAM, í. SZÁM AKA 50 FILI.Ett CSÜTÖRTÖK, 1053 JANUAR 1 1953 ES PETŐFI ISO érve't ezelőtt, 1803 január 1-én csillag született. Járhattak később alacsony felhők, de a nép akkor is tudta, merre ragyog a szabadságnak ez a csillaga, hol keresse azt. A 26 éves Petőfi örökre elitünt egy domb mögött a fehéregyházai csata­téren.™ Harminc éves születésnapján tombolt a 'császári önkény, csak a bitófák hordtak gyümölcsöt. Mikor ötvenéves lett volna, akkor a ki­egyezés rózsaszín gőz,éhen, de a régi nyerseséggel, kegyetlenséggel nyúzták a népet a földesurak mellett már a gyárosok is. Német vezényszavakra masíroztak a császári hadak. Születésének százéves ünnepét a véreskezű böWérbioskások gyalázlák inog. Magyar kultúráról fecsegtek, de még a. fővezérük som tudott magya­rul. Petőfi nevét cégérnek akarták, hogy alatta kiárusíthassák herczeg- fercncí, pekárgyulai portékáikat. Min­den jóérzést! ember felhördült a "yalázatra, amikor a nép ádáz ellen­ségei a nép Petőfijét sajátjukként ünnepelni kezdték. Tíz évvel ezelőtt, szülétésének száz- huszadik évében, lí>43-ban már el­kezdődött a darútollasok pünkösdi királyságának böjtje. A Szovjetunió ellen, rablóháborúba hajszolták a magyar katonákat, de Petőfi tej­poréig sem volt velük, hanem elle­nük. l9íB-ben a Szovjet Hadsereg hareosaj közt százezrével osztották ki Petőfi Sándor verseskötetét, ,.Le. tépjük a német zászlót“ címmel. így indultak útnak a szovjet katonák- hogy meghozzák nekünk a szabadsá­got, visszaadják Petőfi örökét. A hamis próféták epigo-nok é? fél remagyarázók ellenére mindvégig őrizték népünk legjobbjai az igazi Petőfi képét. 1912-ben a Magyar Füg­gj! ttenségi Mozgalom tömegtiintetésen. rendőrök sorfalán áttörve koszorúz- la meg Petőfi szobrát é* napok alatt elözönlötlék az országot a Petőfi jelvények. Azóta tíz év telt el ős belőle nyolc szabid. Ezalatt a nyolc év a'att töb­bet tettünk a hazáért, a népért, ipint a megelőző évszázadok együttvéve. Ez egyben azt je’cnti, hogy végrehaj­tottuk Petőfi álmait, fokról-fokra megvalósítjuk müveibe zárt végrende­letét. ITa most ballagna vele az ökrös­szekér Tolna északján, akkor ragyo­gó tükör-betonon gördülnének a kere­kek a sztáflin városi gvárcsarnokok é* lakópaloták felé, mintha csak a János vitéz óriása! építették volna őket, pedig azoknál is hatalmasabb erő, a magára talált nép és a szol­gálatába állított gép alkotott itt csodát. Petőfi Sándornak, a népst kép­viselő. a néppel eggyéforrott nemzeti költőnek a hazaszeretete izzó és cso­dálatos. Elképzelhető, hogy mennyire szeretné a nép hazáját, az új arcú Magyarországot! 0. aki megtalá-Mn a pusztulásnak induló Alföldbe»: is a szépet, milyen verssel köszöntem’’ most az újjászülető Alföldet, ahol már ttom „törpe nyárfa,erdő sárgul a királydimyés homokban", hanem er­dősávok váltogatják egymást az egy­re messzebbre érő csatornákkal! ö sem kívánta — ahogy mondta is — „a haza kopott bocskorát örök­ké foltozni, hogy legyen folt Mtgn fóti, Ivánéin tctőlöl-tatpig új ruhába“ akarta öltöztetni. Petőfi Sándor a forradalom költője volt és maradt. Az ő költészete már nem a nemesi lelkiisme rét furdal ás kifejezője, hanem' az öntudatra ébre­dő nép hangja. Petőfi nem akarta ,,felemelni érdekegyesítésset“ a népet. \unem a néppel együtt, annak felsz-a- hai'Msa-ert küzdött, és általa akart új nemzetet. foltozgattuk a „kopott hocsKort bvtvzsoá látszat jogokkal, hanem uj társadalmi formát teremtve vetjük valóra Petőfi akaratát: ,,Bár- mfaj erővel, bármily áldozattal, — Phit mm egy Szálig elvesztek belé, ~~ Hazatkell nektek is teremteni! — Egy U] hazát mely szebb „ réginél ~ *S taTlv fJl Hl ,*<* alkotnotok, — Egy u] hazát, ahol ^ tennének — Kiváltságosok kevély nagy tornyai, — Sötét barlangok, denövértanuák' — Egy áj hazát< hol minden szöglet­ig — Eljusson a nap s tiszta levegő!" Petőfit olvasnunk és követnünk kell. Követniük az íróknak ié, mert bő­ven van a mához mondanivalója. Erre tanit bennünket a párt, amikor az elnyomatás idején feledésre ítélt szabadság-harcosainkat a ma elé lo­bogóul tűzi. Róluk mondotta Révai elvtárs: „Örökségük, szellemük nincs többé száműzve a magyar állam éle­téből, ellenkezőleg: útmutatásuk in­tézményekben, a szervezett népben, a dolgozók államhatalmában, milliók akaratában Váll vérré és hússá, né­pünk munkájúnak keretevé és út- jává." Petőfi útmutatásairól azonban még nem mondhatjuk el, hogy teljes egé­szükben az írók munkájának keke­dévé és htjává váltak, pedig sok meg ftzívlelésre váró akadna, közöttük. , A néppel tüzön-vizen át‘‘ ez volt a hitvallása. Arany Jánosnak írta: „Ha a nép uralkodni fog n költészet­ben, közel áll ahhoz, hogy a politi­kában is uralkodjék...“ Ezért választotta a forradalmi né­piesség útját, ezért valósította meg « költészet forradalmát, mindennap! nyelven írt, demokratikussá tette költészetét, témáit a nép életéből merítette, a nép szemével nézte az életet, és a művészet fegyverét a pép kezébe adta. El k nevezték ellen­felei ú'tsziéílinek, betyárnak, pórias­nak, — módszere ellen Gyulaitól—- Babitsig ezer kifogást kerestek. Pe­tőfi mégis a néppel maradt. Válaszát félre nem érhették: „Nem írástudóknak, nem az úri rendnek, — De beszélek szűrös,-gubás emberek­nek." Nála a forma csak a tartalmat szol­gáira. az általa alapított Tizek Tár­sasága ezt így fogalmazta meg: „Az eszme, a gondolat <tz úr, s a szavak csak szolgák." Petőfi ígv írta: Csatázok verseim­mel. .. — Egy-egy harcos legény min­den dalom — Rongyos legények, de vitézek, — Mind bátran harcol, bát­ran vág.“ A közelmúlt irodalmi vitájának zárszavában idézte Révai elvtársi tőle ezt a mondatot: ,.fla nem tudsz mást. mint eldakdni saját fájdalmad s örömed: nincs rád szüksége a világ­nak, s azért a szent fát félretedd." v Nála hiába kereéöők a ,,Balzac-i kettősséget*1 műve és magatartása között. Azt hirdette: „Akiben egysze­rűség, nincs, abban semmi sincs“ 0 egyszerűen volt elvhű. önfeláldozó, hazafias, egyszerűen gyújtotta lá<hg- t'a «zabadságszefetetével fiatalok és öregek szivét. Sebektől véres alakját örökre el­takarta a fehéregyházai domb. de ver­sei azóta is szüntelenül csatáznak. Szerte a világban ismerik nevét, mert az önkény, a szolgaság ellen mozgó- ail.jn a népeket. Nálunk js csatázik ahogy ő mondta, a „belső bitangok, kai", a népünk- békéjére törő bekő ellenséggel, nevezzék azt klerikális reakciónak, vagy bármi másnak. Pe­tőfi egy-egy harcos legénye ott té­rem, bátran harcol és bátran vág. itt az ideje, hogy a ma költői Js ilyen „harcos legényeket" sorakoz­tassanak fel. Közelebb kerül ezzei a győzelem. Petőfi úgy volt magyar, nemzeti, hogy egyben harcosa j« lett az európai szabadságmozgalomnak. mi a világ békemozgailmának lehe­tünk a részesei. Az 1958-as óv sokszor idézi majd a 130 eve született Petőfit. Köny- nyen tehetjük ezt, mert gondolata ikarata, harca egy a miénkkel Pe- tofi téeszcsék földjén gördülnek a gépek, Petőfi brigádok veszik kézbe az ötéves lervért való vetélkedésben a világszabadság vörös zászlaját Így védik meg és nem a zsarnok önké­nyétől kénk a békét. Petőfi is velünk van, amint tovább megyünk„Ha majd a bőség kosmá­ból — Mindenki egyaránt veheti — Ha majd a jognak asztalánál — Mind egyaránt foglal helyet, — Ha majd a szedem napirtlágd _ Ragyog minden ház ablakán: — Akkor mond­hatjuk, hogy megálljunk, — Mert itt van már a Kánaán!“ — A kom­munizmusról szólott. Szántó Tibor az írószövetség Pécsi Csoportjának titkára. Vidám mulatsággal búcsúztatta Pécs dolgozó népe az 1952-es évet Pécs városának dolgozói p jól végzett murtka örömével, gondtalan­ságával készült az új évre az építő- miinika, gazdag eredmények születé­sének újabb szakaszára. A Pécsi Porcelángyárban Weisz Károlyné kultűrfelelős veze­tésével a kuitúrcsoporf még a leg­kisebb szüneteket is felhasználta, hogy a kultúrműsort próbálja. A Por­celángyárban a sztahanovistákat ün- noplik az új évvel együtt és ezt a meíeghangulatú. családias vidám családi estet felhasználják a kultúr- csoport tagjai, hogy a gyár dolgo­zóit szórakoztassák. A műsoron el* hangzik a „Pohárköszöntő'’ és az el. só poharat Sztálin elvtársnak., a vi­lágbéke örénfk egészségére ürítik majd a Porcelángyár dolgozói. , A tánccsoport „Baranyai táncszvit’őet mutatja be. az énekkar pedig cseh, lengyel népdalokat énekel a magyar és szovjet dalok mellett. Bizonyos, hogy a Porcelángyár dolgozót jó szó­rakozás közben lépik át az újév kü­szöbét, A Sopiana Gépgyárban nem rendeznek szilveszteri ünnepsé­get, A dolgozók azonban a pécsi szórakozóhelyeken, máa üzemekben megtalálják szilveszteri szórakozásu_ kát. Pollák Dezső már egész program mot állított össze magának. A szil­veszterezési a SZOT székházban kez­di meg. majd a tisztiklubba megy. ahonnan a vasas labdarúgócsapat évadzáró ünnepségére megy el. Ter­mészetesért nem egyedül, hanem fe­leségével együtt. A Dohánygyárban szép kultúrterem várja a ' dolgozó­kat. A vidám, hangulatos szilveszter, est esté 8 órakör kezdődik. A büffét már jó előre elkészítették, a ku'tú- rosok színdarabokkal, villám-tréfák­kal, szilveszteri táncokkal készültek az ó-év búcsúztatására. A nyolc óra­kor kezdődő kultúrműsoron és az azt követő táncmulatságon előrelátható­lag ott lesz az tizem valamennyi dol­gozója. A Pécsi Nemzeti Színház szilveszter! ünnepélyét klubavatási ünnepséggel köjti össze. Újév előesté­jén a Denevér előadásának lezajlá­sa után avatják fel ugyanis a szín­ház dolgozói az első emeleti újon­nan berendezett klubtermet. Az ün­nepséget a szakszervezet rendezi és még az is e’őfordulhnt. hogy a szín­ház művészei ezúttal saját magukat szórakoztatják műsorukkal. Mivel a klub helyisége kicsi, a klubavatási —szilveszteri ünnepségbe bevonják a színház valamennyi más helyiségét is. A folvosókon táncolnak, az üze­mi bizottság irodájában büfté lesz, a pártirodát erre az alkalomra ki­vételesen társalgónak rendezik be. Ezen az ünnepélyen próbálják ki a színház dolgozói a szilveszterkor vá­sárolt háromezernyoicszázforiníos ha­talmas zenegépüket, melynek műso­rát hangszórókon át közvetítik a különböző szobákba. Az erős szilveszteri, újévi készü­lődést » pce9i üzletek hatalmas arányban megnövekedőit forgalma is mutatta. Egyedül a Kos­suth Lajos-utca! élelmiszeráruház­ban és csupán a szerdai napon * 60 kilogramm sonka fogyott és több. mint fél mázsa vegyem felvágott. — Ugyanezen a napon délután három óráig (eddig a napi forgalomnak mintegy felét bonyolítják lt) 200 üvég likőr és pezsgő fogyott. A li­kőrt inkább a falusiak, a pezsgőt a városi dolgozók vásárolták. Ugyan­csak ezen a napon 200 darab esö- koládé-szereincsepatkó fogyott. Mire ezek a sorok megjelennek, már elmúlott szilveszter éjtszakája, átléptük az újév küszöbét és egy na­pi pihenő után megkezdjük a ne­gyedik tervév feladatainak végre­hajtásét. Az újesztendő vidám be­köszöntése. az ó-év elbúcsúztatásra «tán kezdjünk hozzá még nagvobb kedvvel, még nagyobb lendülettel az új feladatok sikeres végreha jtásáhbz. Aliik élenjártak a terven felül vállalt 400,000 tonna szén kitermelésében A pécsi Szénbmiyavállaluf üzemel 1952 december 30-án, reggel hat óráig 28.870 tonna szenet adtak évi tervükön felül. így járultak hozzá a* országosun ígért 400.000 tonna szén kitermeléséhez. Szabolcs két aknája, az István, és a Béke-akna bányászai több. mint 24.000. a vasasl bányá­szok pedig több, mint 14.000 tonna terven felni termelt szénnel járultak hozzá ehhrz az eredményhez és pótolták á pécshányatelepi közei ' tízezer tonnás elmaradást is. Egymással versenyben harcolnék az év utolsó napjaiban a pécsvidéki szénibányák fejtései, hogv minél na. gyobb mennyiséggel járulhassanak hozzá a 400 ezer tonnás vállalás tel­jesítéséhez. Vasason a DISZ brigád az első az évi tervteljesítésben. Decem- berben 1007 cslile szenet termel­tek terven felül, egész évben pedig 4112 csillével ad­tak többet az élőirányzatnál. A körletek közül Vasason n Grad- wohl-körletre legbüszkébbek Pe­tőfi-akna bányászai. Ez a körlet fejezte be elsőnek az aknán tervét és 1136 csille szenet termelték terven felül. Egész évben pedig 8972 esi!le szénnel adtak töb­bet az előirányzatnál, István-nknán Kovács István (8) csapata tűri újból élre a verseny­ben, A Kovács-fejtésben dolgozók az utol­só napokban, amellett, hogy 30-án már 1953, évi január 5-i tervüket tel­jesítették — 908 csilte terven felül termelt szénnel járultak hozzá bánya­üzemük elsőségéhez. Hárónaszéki Vil­mos csapata 681 csille szenet termelt decemberben terven felül. Nem messze marad el mögöttük Bokor Jó­zsef csapata, amely 107.1 százalék­ra teljesítette havi tervelőirányzatát. Dícséretremóltó eredményeket értek el Szia vek Antal cső patának tagjai is, akik 110.7 százalékos átlagtelje­sítménnyel küzdötték magukat az elsők pózé és 516 csille szenet ter­meltek terven felül népgazdaságunk számára, István-akna legjobb körlete a Do­rozsmai-körlet, amelynek dolgozói több, mint 2.500 csille szenet ter­mellek terven felül. Az év sikeres befejezése mellett arra is gondot fordítottak a pécsi szén bányavállalat üzemelnek veze­tői, hogy biztosítsák a zökkenő­mentes átmenetet az 1053-as évre. A pécsszabolcsi Béke-aknán ezért nyolc, munkaheiy közül ötben ciklu­sos grafikon alapján szervezik ja­nuár 1-től kezdve a munkát s egy­ben a?, eddigi kettő mellett még egy elóvájásban meghonosítjái, a 100. ilietve a 120 méteres mozgalmat A vasasi Petőfi-akna vezetői megálla­pították a fejtések optimális ióiszá- mát. így elkerülik a munkahelyek júltelepítését, a felszabaduló létszám mai .pedig jól teljesíthetik feltárási és elővájási tervükít is. A jövő év feladatainak jobb biztosításéra két kisebb fejtés kivételével minden sze" nelő munkahely számára biztosítják az éjjeli előkészítést: megfelelő el­lenőrzés mellett mindezeken a mun­kahelyeken éjjel végzik a csúszdák átrakását, a tartósítást és a fabeké­szítést. A nagymányold szénbányavállalat négy üzem; közül — Hidas kivételé­vel — valamennyi befejezte évi ter­vét, A nagymányoki tizem dolgozói egész éven át lelkesedéssel hur­coltak a terv túlteljesítéséért. A harc eredményeként az év végéig a vállalt 3800 tonna helyett közel ötezer tonna szenet termeitek terven felül. Nagymányok legjobb fejtési csapata. Glöckner József brigádja egész év­ben jói dolgozott t döntően segített altban hogy az ai.iia túlteljesíthesse évi tervét. Az üzem legjobb aknásza Máté Gyula harmadvezető jól felvi­lágosító munkával és a fegyelem szi_ gorú betartásával elérte, hogy har­madában az év végére már egyetlen igazolatlan mu'osztó sein akadt az óv-eleji havi 20—24 mulasztóval szemben. Szászváron jól dolgozott a 13-a* fejtési IMSZ-brigád, amelynek Tayer Jőmef sztahanovista vájár a vezetője, A brigád elérte a 130 százalékos évj átlagteljesítményt, s jelenleg már 1953 első havi tervüket teljesítik.. A DISZ brigád tagjaihoz hasonlóan jól dolgoztak Szászváron a többi csapa­tok is. Az összefogás ercdméiuyeként. még Sztálin elvtárs születésnapja előtt befejezték évi tervüket és a vállalt 2700 tonna helyett az év vé­géig körülbelül 450 tonan fekete sze­net termeltek tervükön felül. Mázán Verse Mihály liaruindvezetó aknász körzete tlint ki az évi terv teljesítése során. Vecse Mihály elérte, hogv harmada egész éven át átlag 120 százalékban teljesítette előirányzatát. Az ő har­mada is döntő mértékben hozzájá­rult, hogy a mázai szénbánya a vál­lalt 2300 tonna helyett 30-án reg­gelik már 2900 tonna szenet adjon terven felül. Az 1935. évben született férfiak és nők bejelentése A 18 éves férfiak és nők szokásos évi bejelentését a belügyminiszter rendeleté szerint január 1. és 31, rwpj-i között kell teljesíteni. 1953. évi január hó 31. napjáig te­hát az állandó lakásukba be kell jelenteni mindazon magyar állampol­gár férfiakat és nőket akik 1935. évben szülöttek, tekintet nélkül ar­ra, hogy ezideig külön bejelentőla­pon be voltak-e jelentve Ha az 1935. évben született személy állandó la­kásától ideiglenesen távol tartózko­dik ée hazatérése 1953. január 31-ig nem várható, a szülője vagy törvé­nyes képviselője köteles gondoskod­ni az állandó lakásba történő beje­lentés megtételéről. A bejelentéseket városokban az i*. letékes rendőrőrsnél, községekben a községi tanács végrebajtóbizottsáqá- nál a férfiak és a nők állandó laká­sának bejelentésére szolgáló 1., ille­tőleg 2. számú bejelentőlapon kell teljesíteni, A bejelentéseket nyolc és 13 óra között vasárnapokon is Jöhet teljesíteni. A bejelentés pontos teljesítéséért az 1935 évben szüle­tett sZ'-inélv és szállásadója (szülő­je) is felelős és mulasztásuk bünte­tést von maga után. A bejelentéskor visszakapott iga­zolószelvény az állandó lakás beje­lentését Igazolja és azt a bejelentett személy köteles megőrizni és ható­sági közeg felhívására barmikor fel” . mutatni majd a lakásból való távo- ! túikor a kjja*i«t>>.sphoi cjutoioL

Next

/
Oldalképek
Tartalom