Dunántúli Napló, 1952. február (9. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-03 / 28. szám

1959 FEBRUÁR S W R PI 6 7 Járási pártbizottságaink, alapsxerreseteink*, tanácsaink segítsék as élenjáró állattenyésztési módszerek elterjesztései Az élenjáró állattenyésztők megyei értekezletének tapasztalatai Ä «apóidban üKek össze először ategyénLben a szocialista szektoraink ílenjáró á lattenyésztői, hojfy átad jik egymásnak élenjáró tapasztalatai kait, hogy beszámoljanak azokról az áj eredményekről, melyeket a világ legfejlettebb mezőgazdaságának, a Szovjetunió szocialista mezőgazdasá­gának élenjáró tapasztalatai alapján értek ok X m gzs'ó eredmények a szovjet noeszerek aikaimazásava! A mérvéi értekezlet után meg állapíthatjuk, hogy meglepően já eredményekről hallhattunk be. számolókat, hogy bebizonyosodva láttuk Rákosi •lvlársunk szavait, melyet kecskeméti beszédében fejtett ki, hogy a mi pa •asztságunk Dem maradi, hogy a mi parasztságunk szereti az újat, a szeb- bet, az új munkamódszereket, ha lat- ja, hogy az saját magának, dolgozó népünknek teremti meg a magasabb lenne léfkeny séget. £ önjáró áJ.attenyésztőrnk minden szavából ez csengett ki, amikor el­ért eredményeikről számoltak be. Az értekezlet mindenek előtt azt is tisz- 0*1», hogy: • szovjet agrotechnika bevezeté •ével, u élenjáró szovjet állarte nyésztők munkamódszerének si­kál:» ázásával hatalmas eredményeket lehet elérni ** Állattenyésztés területén is. Ilyenek * háromszori etetés és fejés, az egye­di takarmányozás, az állatok miné. természetesebb körülmények közölt »aló tartása stb. Erről számolt be Andrásovics Ferenc elvtárs is, a pé- <ai állami gazdaság fejőse, aki a 8 óránkénti etetéssel és fejéssel, az egye éi takarmányozás bevezetésével az ••előtt alacsony, 3.6 (literes fejési át- ’•got 13.3, majd 20.4 literes átlagra '•nette és vállalta, hogy szeretett Rá­kosi elvtárs születésnapjának tiszte, 'etére, a fejési á te gát 21.6 literre emeli. Tumra Katalin, mohácsszigeti álla. **i gazdaság élenjáró fejőnője, az új •grotechnika alkalmazásával a 4.6 li­tere» fejési átlagú teheneit egy hónap •■•ti 11j6 literes hozamra emelte és **ze! s gyakorlatban dőnlötle meg ••okát a hamis érveket, melyeik a gaz- óságban elterjedtek: ..Ezekkel a te- henekkol nem lehet szovjet módszer szerint sem többet termelni.“ Harka Antal kelemenligell jnhász a megye legjobb juhásza — arról •tásnoll be, hogy a szovjet módszer segítségéve; érte el: 204 anyajuhtól ^80 darab bárányt nyert, hogy 68— hl kg-os birkái is vannak már, hogy Slagban 6.17 kg gyapjút nyert egy- *gy állattól, hogy bátran alkalmazta — a minél ter­mészetesebb körülmények közötti tartás — szovjet módszerét és éjjel ki legeltette, még nz utolsó fagy előtti napokban is nyáját, •mikor a többi juhsáz odahaza aludt. Jgy nemcsak edzeít birkákat neve t, hanem még az abrakmennyiaéggcl is •«karékoskodott. Ezért vállalta bátran, hogy Rákosi elvtárs születésnapjára anyától 200 darab bárányt fog felnevelni. Ugyanígy tapasztalataival blzonyi- *®tta be Bognár János ellelő kanász te, hogy a kocákat el lés előtt egv la •ármányon kell tartani. Malacozás- h°r és ntána erősen kell almozni: *W>, ahogy a szovjet élenjáró tapasz­talok tanítják. Azok az eredmények, melyeket •tenjáró állattenyésztőink elmondot­ok, bizonyítják, hogy •* áj szovjet állattenyésztés! tech­nika magasan fölötte van a régi maradi uiíatlenyésztésnck, hogy •* dj szocialista mezőgazdaság fölénye elvitathatatlan. Egyes vezetői bürokratilrosan, lelMismeretleniil lezelik az á lattenyésztÉs feladatait Azonban az élenjáró állattenyész. ®k megyei értekezett« megmutatta '•okát a hiányosságokat is, melyek h® még erősen fékezik, akadályoz­tak az új állattenyésztési módszerek '•alakulását. Súlyos hiba az, hogy: •gyes vezetők lelkiismereflenül, hanyagul, sokszor bürokratikusai» értelmezik a vezetés munkáját, "ekkora bürokrata például a kele- taenligeli álami gazdaság vezetője, •ki a bebúgatott, de közben fertőié >es betegségben leromlott kocáknak •°m adla meg a szükséges eleséget. ellető kanász legalább fél kg ab- Takkal kért többet, hogy feljavíthassa #í°kai az eClésig, hogy az e Vet élést Megakadályozza és akkor odadobták “■ébe minden kérésekor a takarmány. lornia táblázatot és mindenkor az v°lt a válasz: „Ennyi a norma, eny •yH kell etetni.“ Vagy minek nevez- hete a hetv-belyi állami gazdaság ve­zetőjének az a magatartása, hogy tél- viz idején is a hideg hegyi palak vi­zéhez hajlatja a birkákat itatni csak azért, mert egy év leforgása alatt nem voClak képesek egy kutat ásatni. Ilyen és ehhez hasonló sok bürokraii. kusság, nemtörődömség akadályozza magasabb terméseredmények elérései, melyeket egyes vezetőink a fülük mel lett engednek el. Az értekezlet megmutatta, boey egyes vezetők komolyan lemarad­tak a vezetés tudományának el­sajátításában, a dolgozók helyes kezoemónyezései mellett, Szi'árditani kell a munlaíegye'niet A másik döntő hiányosság a mun­kafegyelem lazasága, mely akadályoz­za az állattenyésztés fejlődését. Egyes dolgozók hanyag munkája, a lógósok fegyelmezetlensége, mindenkitt érint. Ezt is kitün. az értekezleten. Hanyag­ságivói nem itatott időben az egyik tehenész. Vagy penészes szénát kap a másik juhász, amitől a juhai elve. télnek. Az élenjárók tapasztalatai megmu látták, hogy ■ notórius naplopók, ló­gósok megzavarják, akadályozzák az élenjárók helye* munkáját it, ezért követelnie kell minden becsületes dol­gozónak a naplopók, a lógósok felé, hogy vagy változtassanak eddigi ma­gatartásukon, vagy sújtson ie rájuk a törvény keze, mint tervünk akadá­lyozóira. Rákosi elv-társ felé a határtalan szeretet mutatkozott meg minden élenjáró fe szó.alásáhan és abban, hoey mindegyik megfogadta: nem áll meg az elért eredményeinél, hanem azt továbbfejleszti és így ünneplik szeretett Rákosi elvtársunk születés­napját. Segíteni krll a jó módszerei elterjesztését Járási pártbizottságainknak, alap­szervezeti vezetőinknek, tanácsaink nak, vezető szakembereinknek arra kell törekedniük, hogy az élenjáró állattenyésztőink elől minden akadályt segítsenek elhá­rítani, hogy azok sikerrel teljesíthessék vál­lalásukat, hogy minél szélesebb kör­ben ismertessék, vezettessék be állat- tenyésztésünk területén kivé ó élenjá­róink munkamódszereit. Szekeres László MB poL munkatárs. Teimeijünk ebben az esztendőben sok dohányt! Baranya megyében a dohányterme­lés még alig hatéves. Azonban ez a hat év bebizonyította a szerződéses dohánytermelés jövedelmezőségét. Ott, ahol alkalmazzák körzeti fel­ügye őink szak-utasításait, amelyeket a szovjet agrotechnika alapján ad­nak, ott a dohánytermelés busásan megfizeti a termelő ráfordított mun­káját. Azonban ha a termelő hanyag nemtörődömséggel végzi munkáját, akkor eredményes termést nem váj­hat. A Hiúit évben mér igen szép szám­ban voltak olyan termelők, akik be­tartották a szak-utasításokat, melyeket a termeltető vállalat részérőC kaptak. Ezek a termelők az 1952-es évben örömmel, még nagyobb területen tér. melrsek szerződéses növényeket, mert látják, hogy mint az iparban, úgy a mezőgazdaságban is érvényesül aiz, hogy ki hogy dolgozik, ágy Téetesü! a juttatásokban. Sári János kozármislényi dohány- termelő a mull évben 1 kataszteri holdon és 403 négyszögöl területen 1.195 kiló dohányt termelt, amiért 4.557 forintot kapott ég 220 forint kü­lön prémiumban is részesült. Tehát Sári János az 1195 kiló dohányért összesen 4.777 forintot kapott. Mag János szederkényi lakos 1.220 négy­szögöl területről 786 kiló kerti do­hányt szedett le, amiért a prémium­mal együtt 4 691.30 forintot fizettek ki számára. Tóth Vízi Gábor szeder­kényi termelőnek is szépen jövedel­mezett a dohány Az 1.350 négyszögöl területről beszállított 690 kiló do­hányért 3.403 forint és tíz Síért ka­pott Nagy Menyhért magyarbólyi terme­lő is betartotta a termeltető vál alat részéről kapott utasításokat. így tu­dott 944 négyszögöl területről 690 kiló dohányt szedni, ami 3.278.18 fo­rint jövedearnest jelentett ndd. Legyen ez a néhány példa serkentő dolgozó parasztságunk számára hogy az Ide évben már minden dohány­termelő elérhesse az élenjáró dolgo­zók termelési eredményeit Füzesi László Dohánytermeltető V. üzemvezetője. Dolgozók Iskolájába jelentkezés A" Mátyás Kiró Ív-utcád (Volt Hu- nyadi-u.) Dolgozók A t I«k- tanfo­lyama február 8-én új tanfolyamokat (V—VI. és VII oszt.) Indít. A saját és családja érdeke minden dolgozónak, hogy az Alt. Iskolát mielőbb végezze eL Siessen beiratkozni mert ez meg­felel a volt négy középlsko af végzett­ségnek. Beiratkozás mindennap d. u. fél 5 órakor a szombat kivételév«!. A tanfolyamok teljesen díjtalanok, te­hát anyagi gondot an. ált. iskole vég­zése Dism okoz. Bővebb feüvi’ágosi- tást sz*vesen ad a tanfolyam vezet6- f Mátyás Király-utca 17. szám aőatt. ni ni:k VASÁRNAP, FEBRUÁR X ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK* 10/3. *t. l„Gránáialma“) gyógyszertár Szécbenyi-tér & Telefon: 29-81. IU/8 sí („Őrangyal“) gyógyszertár. Kossuth L.-B. 81. Tel.; 23-94. 10/12. *z. („Isteni gondviselés“) gyógyszertár, Dok or S u 17. Telefon: 13-53. — NÉVNAP: Balázs. — IDÖJ ÁRÁSJELENTÉS: — Várható időjárás vasárnap estig: Fei- hőátvonulftsok, többfelé még havazas, haves eső, időnként élénk nvugatt, északnyugati széL A hőmérséklet, fő­leg keleten csökken. Február 3-án, vasárnap a várható na) I középhőmér. sékiet az ország területén 4 Celsius fok alatt lesz. <— A városi tanács kereskedelmi osztálya felhívja az érdekeltek figyel. mét arra, hogy • hordójeizési halár időt a megyei tanács kereskedelmi osztálya f. Á április hó 30-ig meghosz szabbította. — Szabó-varró tanfolyam kezdődik február 11-én a Nagy Lajos gimná­zium III. e. III. b) osztályában dél­után 5 órakor. A tanfolyam két hó. napos. Külön kezdő és haladó cső port. Részvételre előjegyeztelni az MNDSZ belvárosi csoportjánál lebev. Párthírek Értesítjük a felsőkáder bolsevik párt történetét tanuló edvtársafcal, hogy a negyedik fejezet első, második és harmadik heti anyagából a konfe­renciákat február 3-án, vasárnap reg­gel 9 órakor n szokott helyeke* tart­juk. MDF megyei pártbizottság ágit prop. osztálya. — A Pécsi Vízmű Borbála telepre vízvezetéket szerel. A munkához a te­lepi lakosok is hozzájárulnak. A te­lepiek maguk vállalták, hogy a csa­torna kiásását elvégzik. így a válla­latnak csak a 670 folyóméter csövet kell beszerelni Két közkutal is léte­sítenek, amelyen * vállalat 6A47 forin tot takarít meg. Ezt a murikét feb. ruár tizediké helyett, február harma dikárm fogják elvégeznL — ttákoof »ívtárs «aOk-Msuapját tmmkafelajánlássall és ana:k túltelje­sítésével fogjuk ünnepelni — Írja le­velében Marczi László seT-yei váltó­kezelő. — Megszilárdítjuk a munka­fegyelmet és elérjük, hogy március kilencedikére ne legyen nálunk egvet len műszakmulasztó sem. Az eddigi kocshnozigatási időt 2.3 százalékra csökkentjük és a kocsikihasználást két százalékkal emeljük. — Halálozás. Farkas Mibályaé (Kezessey Gizella) temetése kedden délután 4 árakor. Csiszár Sándor temetés© hétfőn 3 órakor lesz. A város! tanács kereskedelmi osztályának begyűjtési csoportja le­hívja a tehéntarlókat és azokat a gaz dákat, akiknek *zántó, rét, legelő és erdő összterülete eléri, vagy megha­ladja a 8 kataszteri holdat, hogy f. hó 4-én (hétfőn) reggel 8 és déli 14 óra közölt jelenjenek meg a begvüj- lési csoport hivatalos helyiségében (Perczel u. 4.). — A Baranynmepyei Háziipari Szövetkezet értesíti tagjait, hogy folyó hó 6-án délután fél S órakor taggyűlést tart a Zsolnai Vtl- mos-u. 2. sz. alatti helyiségében. Kérjük a tagok pontos megjelenését. <xj Gliutermki VcrseuyíorKa Szovjetunióba» a tomasporí igen nagy tö­megeket mozgat meg. A szovjet tornászok a világ legjobb tornászai közé tartoznak. A legutóbbi főiskolás világbajnokságon a szovjet férti és női csapat biztosan győzött.. Gyakorlataik mind a nehézségi fok. mind az összeá litás és a végrehajtás szempontjából a legmagasabb fokon állanak. A Szovjetunió minőségi tornasportja tömegeken nyugszik. Nem csak a városokban, hanem a kolhozokban is működnek tornaszakosztá- lyok, amelyekben a legmodernebb edzés­rendszerek szerint foglalkoznak a sportolók­kal. A Sportláp és Könyvkiadó Vádalat kiadá­sában rendkívül értékes és tornasportunk, szempontjából felbecsülhetetlen értékű tor- haszakkönyv jelent meg. A könyv szerzője Gliníeriiik a szovjet tornasport edzésrend­szerének legújabb szempontjait dolgozta fel. A könyv egységes tornastílust fektet ie, me'iy nagy wc gí Gégéi nyújt tor® «szak® «Ä“ béreinknek. A Könyv a tornasport edzései­nek és oktatási módszertanának, elveit bőven tárgyalja és igen hasznos irányítási ad az edzőknek és a társadalmi oktatók-i ik. A g>akorlatban sokszor előforduló m nlsítr'ani hibákra külön felhívja a könyv szerző.,'/ a figyelmet kiemelve, hogy a hibák lcg.r k t.oh abban nydvánulnnk meg, hogy «> í>ő i k •» tornászokat elsősorban az osztólybasoróiasi gyakorlatok elsajátítására készítik. ítész etesen tárgya ja a könyv a különböző szergyn koriatokat bőségesen foglalkozik a rendgvakorlatokkal és külön az edzése* levezetésének módszertanával. A köny megjelenése betölti azt a hézagot, amely a tornász szakiroda munkát eddig jellemezte Szakembereinknek pedig nélkü­lözhetetlen segítséget jelent dxnénycs munkájukhoz. Megkezdték előkészületeiket a Nemzeti Bajnokság pécsi labdarágócsapatai Alig fejeződtek be u Pécsi Lokomotív nehéz osztályozómérkózései és sikeres kupaküt- delmei, máris megnyíltak a sportpályák kapui és a Nemzeti bajnokságban szereplő pt-csi csapatok megkezdték előkészületeiket. A hét ele jen vált közismertté az OTSB labdarúgó- osztályúnak döntése az NB lí. eddigi 14-es létszámának tizennyolcra történő felemelésé- ről, ami a pécsieknek azt jelenti, hogy a rokonszenves Pécsbényatelepi Bányász labdarú­gókkal ismét találkozunk majd az NB H-cs küzdelmek során. Február 24-én tehát egy NB l-es és három NB íl-es pécsi csapat lép pályára, hogy megvívja mérkőzéseit a baj­noki pontokért. Az egyes csapatok készülődéseiről, terveiről u következőkben száltyo- lunK be. A PÉCSI LOKOMOTÍV újonc NB I-es csa­pata igen rövid pihenőt tartott csak a rendkívül nehéz tavalyi bajnoki év és az azt kiegészítő osztályozó- és kupamérkőzé­sek után. A vasutasok a SZOT segítségével nyolc napig Mátraházán üdültek, ahol a csa­pat tagjai szerény, fegyelmezett magatartá sukkal nagy sikert arattak az ott pihenő dolgozók között. A Lokomotív az üdülést felhasználta az előkészületi munkák megkez­désére. Első napon mezei futás, majd erőn léti edzés szerepelt a műsoron, hét köze­pén már labdát is kaptak a játékosok. A pénteki erőnléti edzés során úgy döntött Csapkuy edző, hogy elfogadják a gyongyö siek meghívását. — Gyöngyösön az első félidőben igen jól mozgott a csapat, kü'önösen a kél szélső volt elemében — mondotta Csapkay edző —. 16 játékossal mentünk, így a fáradtabbakat még idejében lecseréltük. Egv-két játékos máris jó formában van. Ez elsó*Qrban He­SZIIMHAZ- ROZI DENEVÉR, Február 9-én, szombaton este mu­tatja be a Pécsi Nemzeti Színház Strauss elbűvölő vlgoperáját, a -De­nevér“-!. A sok ötléttel és humorral fűszerezett darab szatirikusán peilen- gérezi ki a dologtalanok léha vilá­gát. Az 1900-as évek idejében ját­szódik le a történet, amelyet végig átsző a keringő nagymesterének csip- kefinom muzsikája. Énekesek részére rendkívül hálás feladatot nyújt ez a darab. Szel eines duettek éz Ict'oettek követik egymást. Élnek is bőven a lehetőségekkel, a humoradta hatások kai Szendrey Ilona, Borvető János, Kovács Anni, Szabó Samu, Matray Mária, C*Í6ztai Andor, Bázsa Éva. Ko­vács Gyula, Szoó György és sokan mások. A II. felvonás nagybál jele­netében a színház tánckara Mille Im­re kél koreográfiáját mutatja be, ezen kívül itt mutatkozik be először Söjtőr Lenke énekesnő a pécsi közön, ségnek. A darabot Kertész Sándor rendezi, karmester Endre Emik az ar- tisztikus díszleteket Báathv István ter­vezte. A színház szerrezőHtkársiága értesí­ti úgy az ifjúsági, mint az esti bér­lőket, hogy a „Denevér" e. darab előadásaira csak olyan bérletek érvé­nyesek, amelyekre már a negyedik bélyeget Is befizették. SZÍNHÁZI MOSORi Fe6r. 8-án, vasárnap délután fél 4 őrskor: KLEMENTINA ASSZONY SZALONJA. Bériét szünet Február S-án, vasárnap este fé! 8 órakor: KLEMENTINA ASSZONY SZALONJA. Bérletszünet. Február 4-én, hétfőn szünnap. Február 5.én, kedden este fél 8 óra­kor KEDVES KEDD-EST n. Bérlet- szünet. F«*«ith: TELJES GŐZZEL. Előadások ö, 7, 9 órakor. Vasár­nap d. e. 9. 11 órakor MATINÉ- Párttagsági könyv. Petőfi: AZ ÉN HAZÁM. Előadá­sok: fél 5, fél 7, fél 9 órakor. Vasárnap d. e. 9 és 11 órakor MATINÉ: CENTERCSATAR. Hétfőtől: Titkos küldetés. Fáklya: MÁGNÁS MISKA. Előadások hétköznap: 6, 8, vasár­nap: 4. 6 és 8 órakor. Hétfőtől: Dokument műsor: Kong-Kong, Kína gyöngye, Bruc- letss és a Bakony. Előadások: 6 órától 10 óráig folytatólagosan. — A ntoliáea! járás Jár élen a hízóit sertés begyűjtésben, 168 százalékos eredményével. Jó eredményt ért el a siklósi, pécsi és villányi járás is. Há (ml kullog a komlói és a sásdi járás 27 és 26 százalékos teljesítésükkel. Ezekben a járásokban a tanácsok rósz szül foglalkoznak az úllatbegyüjtésscl, amin sürgősen változtatni kell. A vá. gómarha beadásban a pécsváradt já rás jár az élen 106 százalékos teje­sítésével. A pécsi járás csak harminc százalékra teljesítette tervét. Syire vonatkozik, de Meggyes, a két até‘>6 és Túra fedezet játéka is biztató a közeli évadot tekintve. A csapat erőuléte kiélést* tőén alakult, így az elmúlt héten már rá­tértünk a heti háromszori igen kemény ed­zésre, hiszen erőnlét tekintetében és lelki­leg komolyan kel! készülnünk az igen ne­héznek ígérkező bajnoki rajtra. A vasutasok egy-két helyen megerősítették csap« íl kát. A Bp. Lokomotivból leigazol­ták Rédeit. a csepeliek volt keménykötésfi háUe.d-é:, akivel bizonyára sokat nyer majd a vedelem Egres, a Szombathelyi Lokomo­tív csatára is Pécsett van már. ÍDobó pedig már együtt üdült a csapattal. A hírek szev- rint Szegedi a csapat volt balhátvédje i» ha ma-osan rendelkezésre áll majd, így re- mellű*;1., hegy a Pécsi Lokomotiv megfelelően nif!;c»rfödve, összeszokott együttessel áH ki az I-es mérkőzésekre. \ Lokomotiv komoly c-'lenfelekkel taréval nz első barátságos mérkőzéseket Üt let«»*-».. M a Bp. Lokomotív jóképes-iégÖ együttese lesz az ed lenfel jövő vasárnap a tervek szerint a Debreceni Lokomotív együt­tesét fncadják, azután a kaposváriak meg­hívására vidéken játszanak a vasutasok. A PÉCSUJHEGYI BÁNYÁSZ már két hete edzésben van, a vasárnapi ketkapus jaiek során máris biztatóan mozgott egy-két játé­kos. Kollath Ferenc megvált a csapattól, így . most Reinhó'd Károly, a hosszú éveken ke­resztül sikerrel működött edző vette át a* előkészületek irányítását. Az újhegyiektől egyenlőre csak Dobó távozása végleges, a Do­rogi B. részére előbb átigazolt Oopova a tú rek szerint valószínűleg marad az egyesü­letnél. Egyelőre Bőhm, a Pécsbányatelepí Bányász joképességű fedezete jelenti az erő­sítési Ujhegven, de könnyen lehet, hogy a sajátnevelésű fiatalok mellet még mások is az együttes rendelkezésére állanak maid a bajnoki küzdelmekre. — Az újhegyi pólya jelenleg igen ross* állapotban van — újságolta Keszlcr, a csa­pat balösszekötője, — Egyenlőre ellenfele­ket keresünk néhány barátságos mérkő­zésre. Mi játékosok, megfogadtuk, hogy becsületesen készülünk, résztveszünk a heti három edzésen és mindent elkövetünk a jő szereplés érdekében. Értesülésünk szerint a Pécsújhegyi Bá­nyász vezetősége megkereste a bőrgyáriakat olyan irányban, hogy a múlthoz hasonlóan idén ia rendezzék közösen a két caapat NB 11-e® mérkőzéseit. A PÉCSI VÖRÖS LOBOGÓ címűit vasár­nap már a harmadik edzését tartotta. A két- kapua játékon huszonnégy játékos vett részt. Az eltávozott Kurucz és Bujtor III. helyére néhány új játékos került: Vida (volt Kini­zsi Húsos). Marton és Rőder (volt Pécsba- nyatelepi Bányász), Pozsgai (volt Zsolnay Építők) Hosszú hónapok után a térdmiítéten átesett Ligeti is megkezdte az edzéseket. Ideiglenesen Horváth Lajos vezeti az előké­születeket. — Nálunk a csapatszellemet kell elsőaor- ban megjavítani és azt hiszem, hogy • Kurucz távozása után sikerülni i« fog -~ mondotta Solymár István, a vezetőség egyik tagja —. A legnagyobb gondunk az edző- kérdés. Több edzővel tárgyaltunk, legutóbb már-már megegyeztünk Lakat Károllyal, akit sajnos visszatartottak a Kinizsi ntánpótlásá- nak nevelésére. Mindent elkövetünk, hogy idén jobban sezrepeljünk, mint az eimuit évben. A bőrgyáriak az előkészületek során & környékbeli és helyi megyei bajnokságban szereplő ősapátokkal játszanak barátságos mérkőzéseket. A PÉCSBÁNYATELEP! BÁNTASZ háza tá­ján váratlan, do érthetően nngy örömet oko­zott az OTSB labdarúgó szakosztályának döntése, amellyel a lelkes bányászcsapatot isméi beosztották az NB II-be. Az előkészü­letek szempontjából már nem volt olyan nagy a meglepetés, mert a bányászcsnpat január 10-e óta edzésben áll Tamási László edző irányítása mellett A beosztás hírének hallatára természetesen megerősítik az edzé­seket és barátságos mérkőzéseket is játsza­nak. — A csapat kiesése •fián néhány játékos máshova kérte iguzolását és mi az illetők fejlődését tekintve, nem gördítettünk ^aka- dályt — mondotta Rudnai László intéző —. Ezzel szemben hl NB II-es csapatnak szűk sége van régi játékosaira és mi a Vörös Lobogóhoz távozott Marton kivételével mindegyik játékosunkhoz ragaszkodunk és bízunk abban, hogy a sporthntóságok tá­mogatják kérésünket A játékosok és a szur­kolók azzal mutatják meg hálájukat az az OTSB döntéséért, hogy Rákosi elvtárs 60. születésnapjára értékes munkafelajúnlásokat tettek. A Pécsbányatelepiek is lelkesen készülnek tehát az új bajnoki évadra Az idősebb já­tékosok pótláséra nz elmúlt évben már siker­rel szerepelt saját nevelésű fiatalokat is csa tasorba állítjuk, így az után pót hívből Gyur- kó, Hajek és Spiesz is bekéi Ülnek majd « A. bánvatrlepiek remélik, hogy lel­kes csapatukkal ebben az évben a bennmara dást sikerül majd kiharcolniuk. eves GyemekapoliDOkepH! iskola nyílik » Pécsi Gyermek klinikán. Je- lentkczési korhatár 16-30 évié. Kér­vényt é. <Irié.t»tr»j*o« 1952. február 15-itf « Pér.i Gyermekklinikára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom