Dunántúli Napló, 1951. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-06 / 259. szám

1Ö51 NOVEMBER ü H PARI ÉS PÁRTÉ PH ÉS * Á nagyharscmyi l-es típusú tszcs kommunistái elvárják a pártfifkár elvtérs példamutatását Nagyharsány község dolgozói har. colnak a begyűjtés győzelméért. Ezt mutatják az eddig elért eredmények. A község lemaradt a begyűjtési mun­kákkal pár héttel ezelőtt. De ezen változtatlak. Miklós Sándor tanács- titkár elmondta, hogy a népnevelő munka elhanyagolásából adódott a le­maradás. Ezért mozgósították a ta­nács tagjait, megbeszélték velük az operatív bizottság felhívását és felke­resték a dolgozó parasztokat, elbe­szélgettek velük. Elmondták, hogy a felhíváshoz csatlakozva, a községben minden lemaradót megbírálva tudják teljesíteni csak. hogy 3-án, 4-én 1(10 százalékban mégis készen legyen a begyűjtés. A dolgozók megértették a tanács felhívását, megindult a harc a begyűjtés győzelméért. A dolgozó parasztok, szinte óráról" órára keresték fel a tanácsot, hogy eleget legyenek kötelezettségüknek. így érték el azt, hogy a búza, rozs beadásával ma 90 .százaléknál tar­tanak, a (többi terményből ICO szá­zaléknál, kukoricából 110 száza­lékra teljesítenék az előirányzón beadási kötelezettségüket. Most a további harcol a kenyérgabona előirányzatuk lúlteljesí.ésért vívják. Ezekben a munkákban jó példái mutal Dárdai Áriám az egyes típusú tszcs elnöke. Mint párttag lelkesen telt eleget az állam iránti kötelezettségének is, erre neve. Ii főként példamutatásával a többi dolgozó paraszttársát is. De vannak, akik nem így gondolkodnak, hy.en Jakab János, az egyes típusú 'szcs párttitkára. Jakab János, mint párttitkár, nem látja azt, hogy mennyire gá­tolja a falu dolgozóit a kötelezett­ségük teljesítésében Ahelyett, hogy segítséget adná a dol­gozóknak, példái mutatna, ő maga az, aki nem teljesítette az állammal szembeni kötelezettségét. Nem fizette ki az adóját sem. Ahelyett, hogy élenjárna, hátul kullog. Pedig a dolgozók nem ezt várják a párttagoktól, különösen a párt tit- kártól. A páftlitkárnak kell élenjárni minden munkánál, példamutatásra ne­velni, segíteni kellene a párttagságot, a tszcs dolgozóit. De ez nem így van Jakab Jánosnál. Nem irányítja jól a pártszervezetet, nem neveli a tagságú: sem. Ez tűnik ki Halász Sándor, egyes típusú tszcs.tag magatartásából is. Azi mondogatja a faluban, hogy ö nem megy el a páiT.aggyűlésckre, nem érdeke neki, hogy o:t hosszú ideig elüldögéljen. .,NIit csináljak én ott, csak az időt töltöm“. Ebből lát­szik, hogy nem kapnak a pártszer­vezettől feladatot, ezért a tagság úgy érzi, hogy nincs rájuk szükség. Pedig nagy szüksége van a pártnak minden kommunistára, becsületes dolgozóra. harcossá váljon miii­Hogy valóban den párttag, .ehhez elsősorban jó pártvezetöség kell. Olyan vezetőségi tagokra van szükség, akik tanulnak és betartják a párt szervezeti szabály­zatát, amely előírja, hogy: „A Ma­gyar Dolgozók Pártja csak akkor tel­jesüllel) feladatát, ha a párt maga a fegyelmezettség és a szervezettség megtestesülése". A pártban vasfegyelem vau, mely­nek minden egyes párttag és pártszervezet köteles alávetni ma­gát. Erre kell nevelni a párttagságét. Di­áki maga is jó nevelni csak az tud példával jár az élen. A iiagyharsányi kommunisták új vezelőségválasztásra készülnek. Az egyes típusú tszcs pártszervezete, a falu pártszervezetének kommunistái jól válasszák meg a vezetőséget. /I taggyűlésen niendjanak bírálatot a vezetőség eddigi munkája felelt. Hozzák fel a hibákat, amit eddig el­követtek. Erre nagy szükség van, mert a vezelőségválasz'.áson keli ezek­nek a hibáknak kijavítási módját megvitatni, bogy a megválasztott ve­zetőség. a tagság mielőbb változtasson majd rajta. Ne tűrjék meg a lazasá­got a pártszervezet soraiban. Bírál­ják meg azokat, akik nem tesznek eleget az állam iránti kötelezettségük, nek, ne engedjék a falu kommunis­tái, példamutató dolgozói, hogy a községben legyenek olyanok is, akik lemaradásukkal visszahúzzák a jó; teljesítők szép eredményeit. A falu pártszervezete nyújtón na­gyobb segítséget a tszcs alap- szervezetnek. Jó népnevelő mun­kával segítsék elő az új vezető­ségválasztás győzelemre vitelét. Keressék fel a pártonkívüli dolgozó­kat is, kérdezzék meg őket. mi a ja­vaslatuk. kiket látnának jónak az új vezetőségbe. Ezt a népnevelő munkát használják fel a begyűjtés, az őszi munkák sikeres megvalósításáért való agikiciós munkákba. Beszéljék meg a népnevelők a párttagokkal, párton- kívüli dolgozókkal, hogyan végezzék a munkájukat, hogy határidőre telje­síthessék vállalásukat a Nagy Októberi Forradalom 34. évfordulójának ünne­pére. A l^cioli-siBoiai IMSZ-ssecrvezetre \úr a legényofthoABÜHiii 1 akó ű| bányászok nevelése A szóba közepén álló asztal körül négyei* ülnek és figyelmesen hallgat­ják a kis népfádióbol kiszűrődő han­gokkal... A Szuezi-csalortia dokk­munkás szakszervezetének veze.öi szerdán felhívási intézlek a Szuezi, csatorna részvénytársasághoz és köve­telték, hogy a részvénytársaság szün­tesse meg a brit hadihajók, valamiül a csatornaöveze'.ben ál.omásozó angol haderő szolgálatában áltó hajók •tá­mogatását ... Híreket mondanák... Az egyiptomi nép függetlenségi harcáról beszéi a rádió. Aliik hallgatják valamennyien bányászok, a Pctőli- akna új bányászai. Együtt éreznek az egyip.oini néppel, íigyelcmmer hallgatják a rádiót és látszik rajtuk, elszánt gyűlöle­tei éreznek az angol imperialisták , iránt. A rádió tovább beszél az olasz parasz­tok földtogiuCó mozgalmáról, a csend, őrség elleni elkeseredett harcáról, majd a közvetlen szomszédságunkban lévő Tito fasiszta Jugoszláviájáról. Mindenütt a világ minden táján az imperialista államukban harcomak a dolgozók a kizsákmányotóik ellen, a szabad életért, a szabadságért. A tiszta, kényelmesen berendezel, bányász-szálláson, a. Vasas lt. legény- otthonban hallgatni a kapitalista or­szágok dolgozóinak elszán. har­cáról' a híreket, akaratlanul is eszébe juttat jr, Hermész Sándornak és társainak azt; vájjon, ők ezt gondolt, ágyra ne. az elsejei is jő tek délelőttös hogy segítik a /karcot, Hermész Sándor is erre amikor az üresen álló négy zeit, melynek tulajdonosai fizetés óta még csak nem a szállásukra . .. bumliznak Már lassan vége lesz a műszaknak, a szállítógépek zaja el- hallatszik egészen a legénylakásig és a szénnel megtelt vasládák egymás után tűnnek tova az alig pár méter, rel a legénylakás előtt elhaladó kö­télpályán! A Petőfi-akna termelése azonban még mindig a százszázalék alatt van. Az igazolatlanul mulasztók, a tc- gyetniezctleu munkások okozzák részben ezt a lemaradást. Ebben a legénye! Ikonban is vaunak ilyenek. Farkas György és társai, az egyes szobából, Németh László, Kom- lós József, Tor,Iái Jenő és a többiek a hármas szukából, de a többi szoba, lián is akad egy-ket'ö. A tatabányai hánysá/ok, majd ké­sőbb a péesbányatolepi, komlói bányászok keményen ,felelősségre vonták az igazolatlanul műszakot mulasztókat és a javíthatatlanokat eltávolították maguk közül. 'A kemény bánásmódnak meg is lel! a hatása, csökkent az igazolatlan müszakniulaszlás. Petőfi-aknán ezt még nem tették meg a becsületes bá­nyászok, de már nem sokáig tart, eiöbb-utóbb végei veinek az igazolat­lan műszakinuiasztás-okuak. Eddig na­ponta 60—70 fő között mozgott az igazolatlanul elhagyott műszakok szá­ma. Csütörtökön ez a szám a másfél­szeresére, 104-re emelkedett. Es hogy ez megtörtént, abban nem kis része volt az olyan hiinilizóknak, mint a Vasas ü. legényolthonban Németh László. Németh Lászlói, mint „föbum- lizút“, Ismerik a legényotthon lakói. De nemcsak ő bumlizik, bauen« erre csábítja a lakótársait is. „Ne menjetek munkára, én sem megyek, gyertek kártyázzunk egyet" — szokta mondogatni a többieknek és rendszerint akad, aki ráhullga', Komlós József és 'fordai Jenő pedig már hű követői lettek. Németh 1,ász- lóval már sokat beszélgetett a legény otthon vezetője, de szavai nem soka* használtak. Ideje lenne már el'avoií- lani onnan. A kettes szobában többnyire fiatalok laknak. Közlük is van, aki egy-két műszakot mulaszt. de mégsem ez jellemzi a szoba 'lakóit. A munkaidő leteltével ebben a szobá­ban nem kárlvál fognak a kezükbe a fiatalok, hanem könyvet. Kenya Ist­ván vezette erre őket, mivel ő szerel a legjobban olvasni a szoba lakói kö­zöt t. Kedves szórakozásuk az. hogy körülölik 'az asztalt és egy közü­lük, mini legutóbb Lapp Gergely, Petőfi Sándor költeményeiből a János Vitézt olvassa hangosan, í’tána cgy.egy részéről még sokáig beszélgetnek és ami a fő, szórakozva tanulnak, Igv szerelte meg a könyvet Grávics Ferenc is, aki most már, mint féltett kincsét, az „Egy igaz einber“-t tartogatja a szekrényében. A Petőli-aknai DlSZ.szcrvezetnek u feladatává kell, hogy váljon a legény- otthoni fiatalok további nevelése. A kettes szóim lakói mái- elindullak a helyes úton, de hogy ez továbbra is így tegyen és a többi legéiiyolllKuiban is így legyen, az a DISZ-szervezet to vábbi munkájától függ. / Szeretettel a párt es az ifjúság iránt Az elmúlt vasárnap a Szülői Mun kaközösségi elnökök és a nevelője an- Icétot tar/ottak, melyen én is részt, vehettem. Meggyőződtem ró'ő, hogy nemcsak a szülök, hanem a nevelők is minden áldozatra íré szék az ifjúság megsegítése és nevelése érdekében. Fiam az Építőipari Technikum II. osztályának a haltgalóju. így magam is tagja vagyuk a Szülői Munkakö­zösségnek. Az ankét után visszapil­lantottam egész évi munkánkra és boldogan állapítottam meg. hogy a szülők összefogását, és fáradozását siker koronázta. Hz annak az eredmé­nye. hogy a szü ok és a nevelők, mint egy nagy család, szeretetben. egyet­értésben dolgoznak Az Építőipari Technikum nevelőivel ússzelogva igyekszünk gyermekeinket igazi szó cialista emberekké nevelni. Azt akut, luk, hogy tudjanak a közösségért dolgoznj és harcolni. Erős. öntudatos ifjúságot akarunk. Szülő; Munkakö zösségünk a szünidőben is tenntnrlcu £a az iskolával, u kapcsolatot Gyér mekeink öt hétig nyári üzenu gya korlaton vettek rész' Duna pen le én Nyugodtnn engedtük el őket, inCil nemcsak kiváló nevelők, hanem édes­anya is ment velük és együttesen vi. gyáztak gyermekeinkre. A szülők k<; zül többen leikerestük őket műnké helyeiken, l.útluk a, épülő, hatalma- vasművel, a szocializmus hatalmas o kolását esi büszkék vagyunk gyér melyeinkre, hogy ebben az építkezés ben résztvehrttek. Az ország mindig számíthat rájult. Jelenleg a gyapot- betakarításnál segédkeznek vasárna­ponként. Mi, szülők, értékelve gyermekeink igyekezetét és hogy további jó mun­kára serkentsük, elhatároztuk, hogy egy szép zászlóval ajándékozzuk Ö meg őket. Hogy gyermekeink tanul­hatnak. építhetnek, a Szovjetuniónak köszönhetjük. A dicső Szovjet Had sereg felszabadítása tette lehetővé j hogy a magyar dolgozó nép kezébe vehette a hatalmat és Hiúságunk e őti ma ny'itva áll a jövő a továbbtanulás útja, £ Szülői Munkaközösség a Nagy Októberi Forradalom ünnepén adja ál a gyönyörű zászlót a technikum ifjú ■>agának Mi szeretnénk megmutatni zászlóavatást ünnepségünkön kérész tül is. hogy egy jó Szülői Munkakö. zösség szeretettel a párt és az iljúsác, iránt, m/Zyéf, nagy feladatokat tuá •nego'dani. Mi ezt a munkát n jövő­ben még lolrozni lógjuk, hogy erősít­hessük a Sztálin clvtárs vezette bé kelábort, s szeretett hazánkat • WAHL KÁROLYNE, az Építőipari Technikum sajtó felelőse. 9 novellier heíeíkl A Nagy Októbert Szocialista Forra­dalom évfordulójának megünneplése már ma kezdetét veszi az Itlzeinekiieu, Minden pécsi üzemben kultúrműsorok, ünnepségek vezetik be azt a napot, melynek a mi dolgozó népünk is fel- szabadulását köszönheti. November hetedikének napján 7 órakor zenes ébresztő emlékeztetni a dolgozókat az ünnepi évfordulóra. A zenés ébresztőt iT Szécheiiyi téren reggeli térzene kö­veti. Délelőtt kilenc órakor a temetőben dolgozóink megkoszorúzzák a szovjet hősük emlékművét. A koszorúzást ün­nepség a magyar és szovjet Ilinuiusz.- szcl veszi kezdetét, majd Sugár Győ­ző Mihail Matuszovszkij „A hősi út"' című versét szavalja. Az ünnepi be­szédet Mór Ferenc ezredes mondja, majd azt követően a koszorúzás és az Iiilernacioiiálc zárja be a temetői ünnepséget. Délelőtt ti órakor nyilvános tanács­ülést tart a színházban a pécsi vá­rosi tanács. Az ünnepi tanácsülést követően műsor lesz. Itiidaskin ünne­pi nyitánya után Bay Gyula, a Pécsi Nemzeti Színház művésze szavalja Szürv Gvörgv „Győztes október“ eí­mu «rfibeSt ptigl? mű versét. Következő szám a Pécsi l’oreeilángyár és a zenekonzcrvaló- rium vegyes és gyermekkarának fel­lépte lesz. Előadásra kerül: Sosztako. vies: Dal az erdőről című Szlálln- dijas oratóriumból három tétel. Az Elelniiszerkiskeresdelmi Vállalat dol­gozói táncokat, a Pécsi Nemzeti Szín­ház művészei a Titkos Háború című színmű egyik jeleneiét mutatják be. A pécsi szinfónikus zenekar Berlioz líákóez.i iiululó-ját játssza, majd Kál­mán György szavalja Ladányi László Teremtő béke című versét. A műsor Harsaim-ján: Dal Sztálinról című mű­vével fejeződik lie, melyet a szántó, nikus zenakar és az egyesített por- cellángyári és konzervatórium-! ének­kar ad J lő. Délután ismét térzenével veszi kez­detét a műsor. A honvédzenekar a Széelienyi-léren szórakoztatja a dol­gozókat, mintegy egy órán keresztül fit órakor a megyei minta-kultiírott. bont avatják a SZOT székházban, tint órakor nyílik a képzőművészek háhkiállítása, este pedig a Pécsi Nem zeti Színházban a Jegor Buliesin ke­rül színre. Aho! a szavak és a leitek között különbséget lesznek Miéri iíirl a sásdi gépállom*’« 36'7 százaléknál az Husi idényterv tn. ,építésében? Az ősz! munkák gyors befejezésé­ben nagy szerepe van megyénk trak­toristáinak. Nagyrészt tőlük függ -hogy Baranya megye győztesen ke rüljön ki az őszi munkák versenyé­ből, hogy megyénk dolgozó parasztsá ga milyen termést takarít be a jövő évben, — hogyan biztosítjuk orszá­gunk jövőévi bő kenyér- és nyers, anyagellátását. Megyénk gépállomá saiinak dolgozói csak akkor bizonyít hatják be, hogy szilárdan harcolnak 3 szocializmus győzelméért- ha őszi idénytervüket száz százalékra vagy azon felül teljesítik. Komoly és felelősségteljes feladat tat bízta meg- pártunk a gépállomá­sok dolgozóit, amit csak részben ol­dottak meg. mert nemtörődömség jel­lemzi egyes gépállomások munkáját lebecsülik a versenymozgalom jelen­tőségét. nem tudják, hogy a terv — törvény. Törvény a boldogabb élet­re, az egész, dolgozó nép felemelkedé sére. A sásdi gépállomás 36.7 százalékra ál! őszi idénytervé- nek teljesítésével Október 5-én az aba'igcti gép- él'omás dolgozói versenykihívást küldtek a sásdiaknak., „Hamaro­san", tíz napra rá, a sásdi gép­állomás ezt a választ küldte az abaligeti gépállomásnak: ..A sásdi gépállomás dolgozói októ bér 5-i versenykihívástokat elfogad­ják azzal a tudattal, hogy ötéves tér. vünket minél hamarabb győzelemre vigyük, hogy ezzé- is á béketáborí erősítjük, Sásd- 1951 október 15 “ Ez a ve'rseny lebecsülése- ami mu­tatja. hogy a sásdi gépállomás csak úgy képzeli el a versenyt- mint a jelentések és papirok halmazát, s nem mint a dolgozók eleven mozgalmát mint a dolgozók saiát ügyét. Nem különb a kétuífalusi és a szentlőrinci gépállomás sem. Pedig Kétujfahtn is meg van minden lehetőség a terv teljesítésére, csak na­gyobb lendületet kellene adni a mun­kának., A munkaterület biztosítva van a gépek számára, amit bizonyít az is hogy 14 százalékra teljesitették szer­ződéskötési tervüket és a valóság­ban 28 százaléknál tartanak őszi idényterv teljesítésével. Csak ezeken a gépállomásokon nem adnak még a vezetők segítséget a traktorosoknak, nem .ellenőrzik azok munkáját?* Nem. A szentlőrinci gépállomáson az éjszakai műszakot egyáltalán meg sem nézik. Máskép van ez a vajszlói gépállomáson, ahol már 62.2 százaléknál tartanak a terv tel­jesítésével, vagy a bolyi gépállomás 53.6 százaléknál és a villányi 52.4 szá­zaléknál tart őszi idénytervének tel jesítésével. A palotabozsoki gépállo­más az utolsó öt nap alatt 9.8 száza­lékkal növelte teljesítményét és gyor san halad a tervleljesítésben- vészé- lyezteti a vajszlóiak elsőségét a ver, senyben. Ez a lehetőség megvan minden gcpá'lomáson, csak javítani kelle­ne az ellenőrző munkán, úgy, ' mint a vajszlói gépállomáson. Olt nem okozott fennakadást az sem, hogy a három brigádvezetö iskolára ment, a legjobb traktorosokat állítot­ták be ellenőrzésre- akik munkamód. szerátadássa! is segítik a gépállomás dolgozóit. Politikai és szakmai segítséget kel­lene adni az elmaradt traktorosoknak, mint az ujpctrei gépállomáson teszik. Itt a pártszervezet röpgyülésekel tart a brigádoknak, ahol politikai és szak­mai felvilágosítást adnak minden trak. torosnak, ismertetik az eredményeket és annak elérési módját. A jó munkának meg is van az ered­ménye­idéig az ujpetiei gépállomás Zé. iity-brígádja ért el legjobb ered­ményt megyénkben, az őszi mun­kák végzésében. Idáig 85 százaléknál tart a terv tel­jesítésével. Igen hasznos lenne, ha az elmarad' gépállomások nagyobb érdeklődést ta­núsítanának az é'enjáió brigádok mun­kamódszere iránt. Legyen a legrövi. debb időn belül segítségükre ebben a gépállomások megyei központja is. r-seg A mohácsi járásban eddig 17 kö. teljesítette begyűjtési kötelezettségét A mohácsi járás minden egyes köz­sége csatlakozott a megyei operatív Bizottság fe hívásához. Eddig 17 köz­ség teljesítette 100 százalékig és azon fölül a kötelezettségét. Mohács, Du- naszekcsö. Majs. Hímesháza, Boly, ez az ö; község, amelyik még vissza­húzza a mohácsi járás eredményéi. De ők is csatlakoztak a minisztertanács és akik akadályozzák {áras begvüjfését A vső Akik segítik a pécsi a gabonábegyüjtésben Pétéi Lajos tanácselnökök példamu­si járás Íven áll kukoricabe gyűjtésben nyolcadik, napraíorgóba-u ötödik, burgonyából a hatodik helyen. A pécsi járásban példamutatóan tel­jesítették gabonából, kukoricából és napraforgóból, burgonyából kötele­zettségüket a hirdi dolgozó parasztok, ahol a tanácselnök Móricz Sándorné. aki példamutatón,, túl-teljesitette min­denből kötelezettségét. Pécsbagot-a. ahol özv. Ba ázs Fejencnó a tanácsel­nök, szintén túlteljesítette kötelezett­ségét, 200 százalékon felül. Németi, ahol Kecskés Márk a tanácselnök. Mállómban &ov«ks Jéüüoxt .Ocsúdott, la'.óan teljesítenek ami hozzájárul a község jó eredményének (‘éréséhez De a pécsi járás eredményét rontják Górtea, Cserkút, Bogád Kökény, Bős- ta községek. Ezekben kövessék a dol­gozó parasztok az élenjárók, példáját és csatlakozva a baranyamegyei ope rsfdv bizottság felhívásához az Októberi Forradalom tiszteletére hozzák be lemaradásukat, teljesítsék 100 százalékig, vagy azon túl, tervü­ket. — — felhívásához és vasárnap egész nap békebegyüjtési napol tartanak a Nagy Okioberi Forradalom 34 évfordu.ó. iának tiszteletére. Vállalták. hogy teljesítik kötelezettségüket. Úgy élik el, hogy mindegyik községben az élenjáró dolgozó parasztok népszerű­sítése mellett kihozzák élesen megbí­rálva azokat akik nem teljesítették, visszahúzzák * községnek az ered­ményét. Azonkívül a jó: teljesítő koz ségek átmennek a lemaradókhoz, an­nak érdekében, hogy u mohácsi járás minden egyes községe teljesítse 100 százalékig begyűjtésben! kőtelezettsé q-ét. November 7-én nyílik u megyei kultúrotthon meg A Nagy Októberi Szocialista Fórra, dalom éviordulóján nyílik meg a me­gyei minta-kuilúrotthon (Pécs, Szin iiáíptéi 1-, SZOT székház). Program: november 7-cn délután 6 órakor ün­nepi megnyitó, utána kultúrműsor, tánc; november 10-én kisüzemi ku • túrverseny, november 17-én hányás' újmunkások értekezlete műsorra egybekötve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom