Dunántúli Napló, 1951. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-01 / 255. szám

DUNÁNTÚL! V/LÄ6 PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK/--------------------------------------------------------------------------, | M AI SZÁMBAN: Megérkezett a szovjet küldöttség a Béke Vllágtanács bécsi ülésszakára (2. o.) — November 7-én hárommillió forint jutalmat osztanak ki a begyűjtési verseny győz­tesei között (2. o.) — A sellyei kommunisták bírálata nagy segítséget jelentett az újjáválasztott vezetőség to­vábbi munkájához (3. o.) — A MESZHÁRTbányák ak­náinak, csapatainak versenyeredménye (3. ö.l — Ma nyílik meg a Kínai Szovjet Baráti Társaság tevékenyéé, gét bemutató kiállítás (4. o.) A Z M D P BAR ANYA ME GYEI PÄRTBI ZŐTT-JÁGÁN AE LA P .1 A VIII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM akA Ulti t íLLl^. l.StjtOHTÜK, 1951 NOVLMB11! 1 A „Nase Novine“ — a délszláv dolgozók lapja Valamennyiünk emlékezetében még élénken élnek a- fasiszta Hor- thy-rendszer uralmának napjai, amikor a dolgozóknak csak arra volt joguk, hogy robotoljanak, a gazdagok pedig dőzsöljenek a dol­gozók verejtékén. E nehéz napok­ban a délszláv dolgozók — ha le­het —, még nehezebb körülmények között éltek, mint magyar testvé­reik. A délszlávok végigszenvedték a nemzeti elnyomás keserűségeit is: nem beszélhettek saját nyelvü­kön, nem vallhatták magukat szer- beknek, h orvátoknak, vagy szlové­neknek. A felszabadulás után gyökeres változás állt be egész életünkben, így az állam és a nemzetiségek vi­szonyában is. A sztálini nemzeti, ségi politika tanításai alapján a nemzetiségek teljes egyenjogúsá­got nyertek, megindult kulturális és politikai fejlődésük. A délszláv G yermekek délszláv iskolákba ezdtek járni, amelyeket népi ál­lamunk nyitott meg számukra. Napról-napra nőtt a szerb-horvát nyelven megjelenő tankönyvek szá. ma, úgy, hogy ma a délszláv isko­lák tanulóinak minden tankönyv saját anyanyelvükön rendelkezésük­re áll. Végül a szabad élet legfon­tosabb megnyilvánulásaként szerb- horvát nyelvű lap is indult: a „Na. •e Novine.“ A Tito-klikk, amely már a há­ború befejezése előtt is arra ké­szült, hogy a délszláv dolgozókat — amint ez a Rajk-perben kide­rült, — a magyar népi demokrácia ellen használja fel, a délszlávok vezetői közé olyan embereket csem­pészett be, mint Rob Antal és mun­katársai. Ezek a kérnek, ahelyett, hogy a különféle nemzetiségű dol­gozók testvériségén és egységén munkálkodtak volna, ahelyett, hogy rámutattak volna: a nép ellenségei á kulákolt és kiszolgálóik — legye, nek azok magyarok, délszlávok vagy szlovákok —, azon dolgoztak, hogy a soviniszta gyűlöletet élesszék és elkenjék a falusi osztályharcot. A Rajk.banda felszámolása után a Magyar Dolgozók Pártja köz­vetlen segítségével gyors iramban fejlődni kezdett a délszláv dolgo­zók kulturális és politikai élete. E fejlődésben fontos szerepet játszott a délszlávok lapja, a „Nase Novi­ne" is. A „Nase Novine" legfontosabb feladatként a magyar és a délszláv testvériségnék s egységnek erősíté­sét állította maga elé. E célt szol­gálják a lapban megjelent cikkek, — ezért ezt a lapot nemcsak a dél­szláv dolgozók olvassák, de mind­azok a magyar dolgozók is, akik szerb vagy horvát nyelvén beszél­nek. A „Nase Novine" nagy szerepet játszik a délszláv dolgozók életé­nek bemutatásában, problémáik felvetésében. Foglalkozik azokkal a délszláv dolgozókkal, akik mun­kájukkal példát mutatnak a többi dolgozó számára. Azokról a kérdé­sekről ír, amelyek a délszláv kul­turális és oktató munka terén fel­vetődnek. Rámutat a szövetkezeti gazdálkodás előnyeire és ezzel nagy szerepet játszik a délszláv dolgo­zók jobb, boldogabb életének ki­alakulásában. Ä „Nase Novine" leleplezi a nép ellenségeit, a kulá- kokat —, akik jólétünk, békénk, or­szágunk függetlensége, s ezzel együtt a délszláv dolgozóknak a boldogsága és jobb élete ellen is aljas romboló munkát végeznek. Minden délszláv dolgozót érde­kel a jugoszláviai helyzet. A „Nase Novine" nagy figyelmet szentel en­nek a kérdésnek, minden számában foglalkozik vele. Eredeti írásaiban és a jugoszláv politikai emigráns sajtóból átvett anyagokban a lap megmutatja az áruló Tito—Ran- kovics-banda igazi arculatát. Rá­mutat, hogyan akarja becsapni Ti­to és Rankovics bandája Jugoszlá­via dolgozóit és a világ közvéle­ményét. Foglalkozik Jugoszlávia népeinek a fasiszta banda ellen ví­vott mind elkeseredettebb harcá­val. A „Nase Novine“-t olvasva, a délszláv dolgozók megismerkednek jugoszláv testvéreiknek a Tito- banda ellen, a békéért vívott hősi harcával az ellen, hogy Jugoszlá­viát berántsák egy Szovjetunió és a népi demokráciák elleni háború­ba. Megismerkednek a népi demo­kráciák határain elkövetett titoista provokációk valódi céljaival. A délszláv dolgozók ellenségei minden módon arra törekszenek, hogy a délszláv dolgozók' tömegeit távoltartsák a „Nase Novine"-töl. Aijas módon különféle híreket ter­jesztenek: pl. mindazokat, akik a „Nase Novine"-t olvassák, titois- táknak fogják tekinteni. A délszláv dolgozók elölt világosi hogy azok, akik a „Nase Novine”-ről ilyen hí­reket terjesztenek, államunk, de elsősorban a délszláv dolgozók el. lens égéi. A Magyar Dolgozók Pártja ébe­ren őrködik, hogy a délszlávok al­kotmányban biztosított jogai a gyakorlatban is megvalósuljanak. Ezért nyújt segítséget a „Nase No. vine‘‘-nak is. A „Nase Novine“-nak legyen ol­vasója minden délszláv dolgozó, minden délszláv párt- vagv állami funkcionárius. A „Nase Novine" nem csak abban lesz segítségükre, hogy jobban megismerik á délszláv dolgozók előtt álló problémákat, hanem abban is, hogy megismer­kedjenek saját anyanyeivükön a korszerű politikai és tudományos kifejezésekkel és ezzel megköny- nyítsék tömegmunkájukat. Délszlávok és magyarok egyaránt nyújtsanak segítséget a „Nase No. vine"-nak ábban, hogy minél több délszláv család legyen előfizetője a lapnak. „ A fltarauyamegyei Operativ OiÄotisa^ felhívása a tomegsKervezetelihe*, megyénk dolgoxö parasztságáli ok Alig néhány nap választ el benniin. kei november 7-161, a Nagy Októberi Forradalom 34. évfordulójától. Ezen a napon fejeződik be a bé­kéért, ötéves tervünk, dolgozó népünk jólétéért folytatott harcunk központ­jában álló békebcgylijtés első szaka sza. Megyénk dolgozó parasztsága, a mi községi tanácsaink vezetése mel­leit, megértve pártunk és szeretett vezérünk, a mi drága Bakost elvtár­sijuk útmutatását, hét nap alatt fejez, te be az aratást, határidő alatt vég­zett a eséplésscl, augusztus 20-ra a gabonabegyüjtésben is az élenjárók közé emelkedett és a most folyó őszi munkálatokban is jó munkát végez, hogy megyénk lemaradását felszámol­ja. A Baranyamegyei Operativ Bizott­ság a november 7-ével záruló begyűj­tést verseny kiértékelése előtt újabb nagy erőfeszítésre hívja fel községi tanácsainkat, tanácselnökeinket. VB- tilkárainkat. valamennyi tanács.funk­cionáriust, ideértve a tanácstagok széles hálózatát, az állandó bizottsá­gokat. Felhívjuk továbbá az MNDSZ, DISZ, DÉFOSZ szervezetek vezetősé­gét és tagságát, a földművessziivelke- zetek igazgatóságát és dolgozóit és felhívjuk legeLsősorban is megyénk valamennyi békehnrcos dolgozó pa­rasztját, hogy legkésőbb november 4- tg minden erejét mozgósítva teljesítse gabona, kukorica,. napraforgó és liur- goiiyabcadási kötelezettségét, illetve minden község teljesítse ezekből a terményekből A., B_, C-tcrvél. Ennek érdekében november 3-án és 4-én mindenegyes községben — de már ezt megelőzően is .— szervezzék meg úgy a begyűjtést, hogy minden hátralék maradéktalanul rnktárba ke­rüljön és váltsák vulóra Drávuescpely, Drávaszerdahely dolgozó parasztságá­nak felhívását ■ a száz százalékos be­gyűjtésre, illetve túlteljesítésére vonat­kozóan. Vegyenek példái Drávacscpely és Drávaszerdahely dolgozó parasztsá­gáról. akik eddig is többszáz száza, lékbau túlteljesített terven tclii! még további kél és tél vagon gabonát gyűj­tenek be és amely községek a kuUo- rlca.terv teljesítésében már 250 szá­zalék körül járnak és túlteljesítették napraforgó, és burgonya-tervüket Is. Erre a dicsőséges példára itt, a Tito. banda szomszédságában figyeljenek fel megyénk dolgozó pnrasztjai, köz­ségi tanácsaink, tőmcgszervezéieliik, földmüvesszövetkezeteink és pártunk, pártszervezeteink vezetésével novem­ber 3-át, 4-ét tegyék a lervteljesilés diadalmenetévé, amellyel Baranyát az élenjárók’ megyék közé emeljék. Hálánkat a szabadságunkért. ..jólé­tünkért és békénkért a nagy Szovjet, unió iránt, azok Iránt a liösitk iráni, akik értünk hullatták vérüket, csak úgy róhatjuk le, ha a minden eddigit felülmúló begyűjtést eredménnyel vá­laszolunk a Tito-bandának, a hábo­rús liszttől; imperialista vérebeinek. Dolgozó parasztok. tanácselnökök, tömegszervezeti vezetők! Gondoljatok a koreai hősökre, az Iráni, egyiptomi, Szudánt és a többi gyarmati békehar- eosra, akik fegyverrel a kézbrn küz­denek családjaikért, otthonaikért, jö­vőjükért. mialatt ti a nágy SZövjclWnlő vezette béketáborban békében épít­hetitek jeleneteket és jövőtöket, a szo­cializmust. Ugyanakkor váltsátok valóra Z-'táta község dolgozó parasztjainak tellil- vasát, éljetek a törvény szigorával azokkal a spekulánsokkal szemben, akik beállást kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akiknek nem a haza iránti kölelességlCljesHés az cLsö. Mindenegyes dolgozó paraszt, akt leljésítette kötelezettségét, sőt túltel­jesítette. serkentse azokat, akik még nem tettek eleget törvényes kötelezett­ségüknek, szólítsák tel az elmaradó­kat. magyarázzák még, hogy milyen szégyen az, ha törvényes, hazafias kötelezettségüket nem teljesítik, ha erre úgy kell kényszeríteni őket. Min­denegyes dolgozó paraszt, akt becsü­lettel teljesítette hazafias kötelezett­ségét, hurcoljon községe, járása é.s azon keresztül Baranya megye begyűj­tési győzelméért, a béke védelméért Előre november 3-a és 4-e liékehé- gyüjtési napok győzelméért! SZIKRA SÁNDOR MDP baranyamegyei titkára NAGY SÁNDORNÉ a megyei hékevédelml bizottság elnöke VARGA JENŐ Megyei Operatív Bizottság elnöke JELlfcS LÁSZLÓ DISZ baranyamegyei titkára özv. RAB JANOSNÉ MNDSZ megyei titkára CZÉGÉNY JÓZSEF a DÉFOSZ baranyamegyei titkára BRÜCK JÓZSEF a MÉSZÖV megyei titkára. A porcéi Ián gyár elnyerté a megtisztelő éliizem ciniet Lelkes verseny a „gyapotszedés mestere44 címért megyénk állami gazdaságaiban Gyapottermésünk betakarítása min- rfen nappal sürgetőbbé válik. Ha nem szedjük lel idejében a gyapotot, fel­mérhetetlen kárt okozunk saját ma- gunknak, mert annyival kevesebb ru­ha és különböző textiláru jut ellátá­sunkra. Sok állami gazdaságban .,békemü> szak“-okat szerveznek a dolgozók és ezeken a műszakokon nagyon jó eredményeket érnek el. Október 30 én a sátorhelyi állami gazdaság gya pcflszedől közül Milícs Mária megdőlt főtte eddigi legjobb eredményét, mert t*l héttől, déli tizenkét óráig 92 kiló- gramm gyapotot szedett le. Milics Mgria, aki november 7_íg kétezer ki­ló gyapot leszedésére indítóit ver sehyt, eddig már 1529 kilogrammot szedett le. P'app Anna, n gazdaság másik élenjáró gyapotszedöjé hat őre alait 94 kiló és 10 deka gyapotot sze 60.60, Hegedűs Mária 58.70 gyapotot szedtek le hat óra alatt, a szovjet kétkezes szedést módszerrel, a sátor­helyi gazdaságban nagynyárádi dol­gozók is résztvesznelc a békeműsza­kon. Beck Zsófia 72.40, Horning An­na 52.70, Bállá Lenke 45.90 kilós sze­dés; eredményt értek el hat óra alatt Megyénkben addig már három ki váló gyapotszedönő érte el kormány zatúnk magas kitüntetését, a „gyapot- szedés mestere“ címet: Méhes Mária, Pdpp Anna és Vida Irén, a sátorhelyi gazdaság gyapotszedőnői, akik októ­ber 25-én már elérték az 1Ó00 kilót szedést. Héttőn és kedden számos v->pót szedő közelítette meg a7 tobű kilós teljesítményt. így Sátorhelyen Hege­dűs Mária eredménye 901.80. Nagy Joláné 942.85, Paulies Teréz.é 941. Koller Annáé 9191. Kocz.ka Rozáliáé le Vidd íréit C3.BÓ. Hagy Jolán 1914,95, Méhész Irmáé 869.35 kiló. Turu István. boldog hangja úgy jtoAtft a Porceílángyár sajto'ő műhe­lyén keresztül, mintha aa -etgifeá üzem boldogságát egv kiáltással akarná ki_ fej-ezésre juttatni. Elvtársak, éliizem lettünk! A kiáltásra boldog háromszoros hur­rá volt a fel-elet. A máskor o'-yan ko­moly arcok most meg-elég ed e; ten mo­solyogva hajoltak a préselőgépek fö­lé, hogy a nagy cél elérésének örö­mére még az eddiginél is több és jobb munkával vegyék ki részüket a termelésből. Csordás M-ihályné a legrégibb saj- lolŐja a műhelynek. Ez az oka taláh, hogy örömkönnyek gyűltek a szemé­ben, amikor meghallotta, hogy amiért versenyzett és harcolt, azt végre el­érhette. Csordás ehftárínö boldog, amikor meghallja Balogh István vi. dáni hangját, amikor a többieknek mbsétii: — Tudjátok, mire vagyok a leg­büszkébb? — Aria, hogy munkánkat elismer- ték és megdicsérték. Nem úgy, mint a_ „fő Zsolnay urak“ akik inkább be­lénk rúgtak, mint, hogy dicséretéi kaptunk volna tőlük. Jogosan büszkék lehetnek a rakodók is a munkájukra, mert az élüzemért folyó Versenyben telejt, jüket 15—20 százalékról 0.83 százalék­ra csökkentették le. Jobba,, kihasz­nálják az égetésnél a. kemencét is. Ed­dig a tokátVezéick égetésnél üresen maradtak, most kistányérokkal töltik meg a, üres tok átvezet okét és így mindéin égetésnél 37 darab kistányér, ral többét égetnek kemencénként. Fábri Gyula szi.ahinovista szigietélő esztergályos is nagy örömmel fogadta a jó hírt. — Tudtam, hogy npm maradt ered­ménytelen a múnkdrik. Kündig mond­tam az elvtársaknak, hogy érdemes dolgozni, meri a jutalom nem fog el­maradni. Hál nem is maradt et. Délben az ebédlő asztalai mellett másról sem folyik a szó, mint az él. (izem elnyeréséről. Az rldvár is zeng a hangoshíradó hangjától. Az üzem vezetőségre éppen most köszönti a termelésben élenjáró dol­gozókéit, akik példamutatóan vették kr részüket az élüzemért folyó ver­senyből. Megmutatták a Porceílángyár dol­gozói augusztusban is az' alkofmá. nyunk ünnepére tett felajánlásaik tel­jesítésénél, hogy amit vállalnak, azt teljesítik is. Az alkotmány ünnepére elért eredmények azt mutatták, hogy a Porceílángyár dolgozói még sokkal nagyobb eredmények elérésére köpé­sek. Megmutatták, hogy amit' kormá­nyunk és a7 egész dolgozó népünk várt tőlük, azt maradéktalanul te'je. síteni is tudják. Vigyék a PórceMiúngyár dolgozói a versenyt továbbra is olyan lendület­tel, mint ahogy azt az élüzemért fo­lyó harcban tették, akkor büszkék lehetnék és bátran mondhatják majd, hogy rájuk az egész dolgozó hépiirl-: biztosan táthás'zködftát. Az élelmezési minisztérium helyzetjelentése a gabona* és kukoricabesyüjtési verseny állásáról A november 7-i felajánlásuk telje, síléséért folyó versenk egyre erőtel­jesebben bontakozik ki. A napi be­gyűjtés üteme cs'akliem minden me­gyében emelkedik. Az elmúlt hél ál- lagos napi eredménye a gabonabe­gyüjtésben például másfélszerese vől* az előző hét eredniénveinek. A hátralévő egy hét alatt minden községben teljes erővel fokozni kel! a napi begyűjtési eredményeket, hogy november 7.6‘. a válallásbk maradék­talan teljesítésével ünnepelhessék. A megyék gabortabégyiijiési versenyének rangsorában egymáshoz szorosán fel­zárkózva cSUpáíi pár tized százálé* kbs különbséggel a következő rangsor alakul ki: 1. Békés, 2. SkotlUlk, 3 Csüngráll, 4. llujdu-Biliar, 5. Best, <i. Bács- Kiskun, 7. Baranya, 8. Heves, 8. Borsod, 10. Tolna. II. Nógrátl, • 12. Zala, 13. Fejér, 14. Vas, 15. Szabolcs, tfi. Győr. i". Komárom, 18. Veszjirítn, 1!). Somogy. A kiikorieabegyüjtési versenyben is mind jobban felzárkóznak egymás­hoz a megyék. Pfeál megye már csak égy égéSz kilélí'c tized százaléknyi kü­lönbséggé] maradt el Békés mögött, így az elkövetkezendő napokban erő­teljes vetélkedés várható Békés és Pes' között a kukoricabegvüjtés első helyezéséért, yyz október 29-i állapot­nak megfelelően a rangsor a kuko- ricabegyiijtésben a kővetkezőképp alakult: 1. Békés 82.1, 2. Pest 80.2, 3. Ba­ranya 75.0, 4. Vas 75.1, 5. Hajdu- Bllinr 73.4, fi Csongrád 72.2, 7. Somogy 64.7, 8. Veszprém 63.1, 9. Bács-Kiskiin 59.8, 10. Szaboles. Sznlmár 58.5, 11. Heves 56.7, 12. Tolna 56.6, 13. Zala 56, 14 Győr-Soprnn 55.9, 15. Szolnok 55.3, 16. Fejér 54.3, 17. Borsod 54, 18. Komárom 53.4, 19. Nőgrád 53 százalék. A burgooyubegyUjiésbeii Komá­rom, Baranya é.s Győr-Sopron járnak az élen, a rangsor végén Szolnok, Zala és Hetes kiilloa* uuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom