Dunántúli Napló, 1951. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1951-09-01 / 203. szám

DUNÁNTÚLI VILÁG FROLE'l ARJ 41 LGY ELÜLJETEK r A MAI SZAMBÁN: A szovjet emberek .sztahanovista munkával erősítik a szovjet haza hatalmút és a világ békéjét — A szovjet l>é. kevédclmt bizottság határozatának visszhangja (2. o.) — ■Meghatározták a kenyér szabadforgalmi árát (2. o.) — Átadják a bánya- és energiaügyi miniszter és a szakszer, vezet vándorzászlaját a győztes üzemeknek (2. o.) — A soulogyhárságyl párttaggyíílrs legyen példamulaló a megye többi pártszervezetének (3. o.) — özvegy Vidovies György né példát mutat a kökényieknek (4. o.) 1 M D P BARANYAMEGYEI PÄRTBI ZOTTJÁGÁN AK LAPJ A VHL ÉVFOLYAM, 203. SZÁM ARA SO FILLER SZOMBAT, ÍO.'.I SZEPTEMHEB l EBE6V; Haladó filmmel a békéért! mff, a DOLGOZÓ NÉP! Filmszínházaink már egy hete készülődnek a film ünnepére. Uj- jáfestve, gyönyörűen kidíszítve, valósággal megfiatalodva fogadják mindenütt megyénkben a mozik , a Baranyamegyei Filmhetet. Ünne­pi hangulatban, ünnepi érzésekkel várják dolgozóink is a fiim ünne­pét. Nincs ma már egyetlen olyan becsületes dolgozó sem, aki ne irezné meghitt barátjának, hü har. costársdnak, nélkülözhetetlen segí­tőjének a haladó filmet, nincs olyan becsületes dolgozó megyénkben, aki ne azzal az érzéssel jönne ki az előadás végén a moziból: „Ma is­mét tanultam, ma ismét okosabb, erősebb lettemT ' A lesőtétíteft filmszínházakban a Filmhót alatt a jók között a leg­jobb filmeket láthatják dolgozó­ink. A „Boldog nyár“ című színes, magyarul beszélő szovjet filmben boldog kolhozparasztok érkeznek közénk, hogy eldalolják, elmeséljék életük történetét, a mi termelőcso­portjaink jövőjét, A Nahimov ten­gernagy életét, hősi harcait meg­örökítő film hazaszeretetre, áldó. zatkészségre, hősi elszántságra — igaz hazaiiságra nevel, A „Uonyeci bányászok" a szovjet bányák éle­tét, a szovjet bányászok hősies küzdelmeit, az élenjáró szovjet ter­melést módokat mutatja be színe­sen, érdekfeszítően. Természetesen a lebilincselűen érdekes szovjet filmóriások mellett magyar filmeket is hoz a Baranya­megyei Filmhét. A Kossuth-film- színházban a Filmhét egész tarta­ma alatt mindvégig a magyar film. gyártás új, kimagasló alkotása, a „Gyarmat a föld alatt" című film pereg majd. Ez a film az imperia­lista kémek és gyilkos cinkostársa­ik árulássorozatát mutatja meg a maga valóságában és a történet ta­lán éppen azért véges-végig izgal­mas és feszült, mert maga az élet, a' történelem írta. Áldozatos, hazafias munkára, helytállásra, hazaszeretetre, az el­nyomók elleni harcra, éberségre ne­velnek, tanítanak bennünket a Filmhét filmjei. Megtanítják még jobban szeretni munkánkat, csalá dunkat, békénket, megtanítják még elszántaiban, még engesztelhetet. lenebbül gyűlölni ellenségeinket, Békeharcra tanítanak bennünket ezek a filmek, bizonyítva Sztálin elv társ szavainak igazát: „A film a szovjethatalom kezében hatalmas, felbecsülhetetlen erő!" Erő a haladó film a mi kezűnk­ben is, hiszen mi is a hatalmas Szovjetunió által mutatott utat jár­juk, hiszen a mi filmjeink a szocia­lizmus építését segítik- Fzt az erőt érzik is dolgozóink a filmekből ma­guk felé áramlani. Ezért látogatják egyre fokozódó számmal, egyre na­gyobb tömegekben filmszínházain­ál, ezért nyílott meg kérésükre egyetlen év nlatt — 1950 augusztu­sától 1951 szeptemberéig — 31 új filmszínház megyénkben. Milliós tömegek szórakoztatója- nevelője, éles fegyvere lett hazánk­ban a film. Tízezres tömegek neve. lödnek a haladó filmeken megyénk­ben is. A Baranyamegyei Filmhét újabb ezreket toboroz a film ked­velőinek hadseregébe, a Filmhét űjabb ezrekkel szaporítja majd azok táborát, akik a ,’Számunkra legfontosabb művészet".nek lelkes hívei. Ezért fogadjuk szeretettel a Filmhét filmjeit és üdvözöljük örömmel és várakozással telve a Baranyamegyei Filmhetet! Itt az ideje, hogy a sellyei járás is döntő fordulatot érjen el a begyűjtésben A tárások közötti begyűjtési var. sonyben az utolsó előtti helyet már hosszú ideje a eellycl járás birtokol­ja és úgy látszik, már nem is akar tőle elszakadni, mert naponta nagyon keveset hsilad előre. Pedig volna mit emelni eredményén. Kemény munkát kell kifejteni a járásnak, hogy e jel«Yégi 67.7 sr«L zalékot minél hamarabb «zúz százától fölé emelje. A lemaradás AlMtóJagös okát nem is nagyon kell, keres:rí, mert a, egész járás áltól visszhangzik: — Nagy volt a vízkár, nem lehet a beadást teljesíteni. Ezt mondják a járás vezetői, tőlük átveszik a községek vezetői és ez láncszerűen megy tovább, míg végül az egész járás útvemjt. Igv természetes, hogy nem megy a begyűjtés. Pedig, ha jól körülnézné­nek és nem áltatnák magukat ezzel a gyászos „jelszóval“, könnyen rá­jöhetnének, hogy ez a megalkuvás egyik formája, hogy ezt az ellenség kihasználja és azt híreszteM, hogy most már nem is kell teljesben! a beadást. Pedig n beadás teljesítése a sellycl járásban Is — törvényes köte­lesség. Nézzük meg, hogy á® a vírícúr a járásban. Ez mindössze Hz községet érintett és az okozott, kár 9.2 száza­lék. Tehát sehogyan sem lehet össze­egyeztetni a begyűjtésben elért ered­ménnyel. A károsodásra pedig meg­kapta a járás- az adókedvezményt.. Érdekes, hogy a cséplés kezdetén arra hivatkoztak a járásban, hogy azért nem megy a begyűjtés, mprí ke. vés a cséplőgép. Most megkapták a cséplőgépeket, erre azonnal a „víz­kár" lépett előtérbe. Ideje már, hogy fé'retegyűk a kü­lönböző kifogásokat. Ehelyett inkább aíMvabbán foglal kozzunk a liözsógo kkcl, a községek népnevelőinek adjunk ági­ié ciós érveket. A beadás után jiitó kedvezményeket ne csak általánosság. ba,n hozzák fel a népnevelők, hanem kövessék Karakán Jakab clvtársai, aki magával viszi a jólteljesítő gaz. dákai és ezen keresztül világítja meg, hogy milyen eőnyökkel jár kötele­zettségük túlteljesítése, így érte el, hogy Drávakerészturon és Drávasztárán, ahol azelőtt napon­ta egy-két mázsát teljesítettek, egy nap alatt 52 mázsa gabonát vittek a raktárba. Ilyen és hasonló számos jó módszer, rel biztosan eléritek sellvei járás do!, gőzéi, hogy hamarosan sokkal maga­sabbra emelitek mostani eredményeié* két, hogy nálatok is döntő fordulat fog bekövetkezni. Segítsetek elérni ki­tűzött célunkat: Utolérni és lehagyni Bács megyét a begyűjtési versenyben/ Van felesleg Vókányban isr csak észre kell venni! A mohácsi járás elérte a száz százalékot, a komlói járás megelőzte a villányit a begyűjtésben Üdvözöljük & mohácsi járás béke- harcosait, köszöntjük őket., hogy első­nek teljesítették megyénkben a többi járások előtt 100 százalékra begyűj­tési tervüket. Büszkeség és dicsőség ez a mohácsi járásnak. Nem hagyták, hogy a pécsi járás lehagyja őket, hogy előbb jelenthessék a begyűjtési terv 100 százalékos teljesí­tését. 2.9 százalékot mentek előre a tegna­pi nap óta és ez hozta meg szép eredményü­ket. Éljenek a mohácsi járás békeharcosai, a békeharc élén járó kommunisták. Tovább csak efőne lankadatlan erővel! Telje­sítsétek túl mohácsi járásbeliek a be­gyűjtési terveteket A pécsi járást két százalék választ­ja el a 100 százaléktól. Törjetek gyor­san előre pécsi járás békeharcosai, hogy a holnapi napon tt is 100 száza­lékos eredményt jelenthessetek a Me­gyei Pártbizottságnak. Az elsőség kér­dése nyílt, a begyűjtési versenyt még egy járás sem nyerte meg. Lehet első a pécsi járás, a mohácsi járás, de le­hetnek elsők a pécsvárndi járás béke- harcosai, akiknak eredményük 90.2 szá­zalék. A járások versenyében a további' sorrend: A siklósi járás eredménye 81.3 százalék, a komlói járásé 75.7. A komlói járás feltört az ötödik ludyre, leszorította onnan a csaknem egyhely­ben álló villányi járási. Köszönt/ük a komlói járás békeharcosait! Növeljétek tovább előnyötöket! A csiga-brigád ajtajában van a vil­lányi járás és csak egy lépés választja el, hogy helyet foglaljon a csiga-brigád tagjai között. A 75.5 százalékos ered­ményük nem biztosíték arra, hogy meg­tartják a holnapi napig a hatodik lie lyüket- A szigetvári járás eredménye 72.8 százalék és ha rákapcsolnak ki­csit, máris elhagyják a villányi járást ~ Ha erre sor ke­rül megérdemli a villányi járás, mert nem elég keménykezűek a járásban a taná­csok, hogy felszámolják az opportu­nizmust, ami eluralkodott. A sellyei járás eredménye 57.7 százalék, a sásdi járásé 52.2 százalék. Szép eredmény ez. A tegnapi 48.3 százalékról 3.9 szá­zalékot mentek előre egy nap alatt. Tovább csak előre sásdi járás! ßdyozlet a béVebegyujtéshen élenjáró dolgozó parasztoknak! MÉSZÁROS ZAKARIÁS tfzholdas (Old) 14 mázsa SZÖGI MIHÁLY kélholdas (Rátfalva) 9 „ AMBACH KONRAD négyholdas (He gyszentmárton) 9 HERÉNYI JÁNOS vb. tag, huszonkét holdas (Bisse) 34 „ HÉJJAS PÉTER vb. tag, hétholdas (Drávacsehi) 8 CZAICÓ GYÖRGY tizenháromholdas (Pcterd) 12 " SZÁL AKI JÓZSEF nvolcholdas (Márok) 10 SZALMA MIHÁLY kilencholdas (Nagypall) 9 , BRAUN JANOSNÉ háromholdas (Fazekasboda) 7 „ BIRÖ JÓZSEF tanácstag, kilencholdas (Eilend) 5 „ 307 százalék 672 781 ,, 310 „ 226 314 „ 200 „ ' 286 „ 415 „ 203 „ A villányi járás leggyengébben tel- iesítő községe Vókány. Eddigi beadá­sa alig éri el a 40 százalékot. A falu dolgozó parasztjai alacsony termésűt, tagról beszélnek, „kevés termést“ em­legetnek az elmaradás okúul. A ta­nácselnök elv társ, Major József pedig egyenesen e-^t mondja: — Nincs már a községben egy szem telslcg sem! Pedig van feőes'eg a fa,Inban, van bőven! Csak meg keli! nézni a napra­kész nyilvántartást és máris csak úgy sorakoznak a nevek: Síi Mihály kulik a kimutatás sze­rint a padlásán őrzi 451 kiló árpáját és 105 kiló zabját, pedig még beadá­sának nem tett eleget, Petes Dezső kulák 112 kilogramm búzamaradvá- nyon „ül“, de ezefce-p kívül is van még szépszámmail spekuláló, gabona- vissíatartó kulák a faluban. Miért nem bírságolja meg a tanács az alacsony termésátlag meséjét tér. jesztő, feketezésro spekuláló kupako­kat? Miért nem bírságolja meg _a ki­rótt kötelezettségét nem teljesítő Sil Mihály ku’.ákot? De a vókányi dolgozó parasztok kö­zül is jónéhányan felültek a kulák meséjének, hogy „jobb tartalékolni a gabonát, mint beadni.“ Pedig dehogyis jobb! Elesnek a szabadörlési kedvezménytől, a gyors- beadási jutalomtól, az iparcikk-vásár­lási utalványtól azok, akik spekulá­cióra tartogatják gabonájukat, és nem teljesítik kötelességüket, azok, akik nem adják el C-vételi jegyre felesle­gük egy részé ti özvegy Deák Jánosné dolgozó pa­rasztasszony még 10 százalék bírsá­gát is köteles fizetni, mert nem tett eleget begyűjtési kötelességének tol. jcs egészében, ugyanakkor 135 kiló búza és 225 kilogramm árpafeleslege fekszik otthon a padlásán. Máté La­jos L inkább otthon tartogatja 219 kilogramm árpuftteslegct, minthogy azzal beadási kő telezni tségéf te'jesít-1 adása hanyagságáért. Nem törődik ve se. „Kevés termett“ — ha jtogatja ő is a kuüák receptje szerint, pedig felesi e- ge bizonyítja, hogy nem termett ke­vés. De bizonyítja ezt-az i$, hogy Má_ te Lajos egyáltalán nem törődik az­zal: tíz százalékkal emelkedik be­le, hogy több gabonát kell beadnia! — Nincs már a községben egy szem felesleg semI —ezt mondja Major elv. társ, a tanácselnök, pedig a felsorolt példák mutatlak, hogy van lelvsleg! Csak észre kell venni! Törjetek az élre DrávacscpelTÍck! Drávacsepely dolgozó p a rajzijai ár­gus szemekkel figyelik versenytársuk, a begyűjtési versenyben élenjáró Drá- vaszerdőhely eredményeit. Töhbször megtörtént az elmúlt he­tekben, hogy a drávacsepclyiek megelőzték a szerdahelyieket. Ha Szerdahety élretört, a tanácsházán összedugták a fejüket a tanácstagok, párttagok, a termelőszövetkezet veze­tői és a tanácskozás eredménye az lelt, hogy a virággal körüífont cscpelyi versenytáblán ismét Drávecsepely ne­ve szerepelt győztesként. Egy bele azonban Drávacscpely nem mozog előre. Megállt a vállait 231 százalékon és úgy látszik észre sem veszi, hogy Szerdahely már a 275 százalékot is elkerülte' Pedig nagy di­csőség íenne megszerezni a Megyei Pártbizottság zászlaját! Hitre Gyula elűíúrs, Drávacscpely tanácselnöke a pártlitkár elvtárs se­gítségével eddig is biztosította a köz­ség elsőségét. Biztosra vesszük, hogy, ez a továbbiakban is sikerülni fog a cscpelyi békrbarcosok segítségé­vel, akiknek a csoport az elmúlt napok­ban szállította házhoz felvirágozod, kidiszített szekereken fejadagjukat. Előre, drávacsepelyiek, harcoljatok új lendülettől a megye első községe címért I A szigetvári járás dolgozó parasztjai kövessék a csertői békeharcosok példáját Örömmel számolok be arról, hogy két népnevelő társammal hogyan se­gítettünk azoknak a dolgozó parasz toknak, akik nem ismerték fel, hogy milyen fontos a begyűjtés gyors, tel­jesítése . Csertő község dolgozó parasztjai közül többen vonakodtak attól, hogy a beadási kötelezettségüknek időben eleget tegyenek. Elfelejtették ezek dolgozó parasztok, hogy milyen sokat kaptak a Parttól és az országtól. Én magam úgy éreztem, ha én a teljesí­tett 366 százalékommal élenjárok, ak­kor illik, hogy a többiek sem marad­Köszöutjük élenjáró községeinket! (ilircsiSnydoboka azázalék 1444 Siklósnagyfaln százalék 102 Szava 103 A Kőszén tm á rton 101 Nagy hajmás 103 Kalma 101 Somberek * 108.0 Komló 100 Példát mutatnak a fenti községek, 100 százalékra, vagy azon felül tel­jesftették begyűjtési tervüket és hozzájárullak ahhoz, hogy megyénk ne Jcgven az utolsó helyen. Most begyűjtésük túlteljesítéséért harcolnak, hogy megyénket az első megyévé lendítsék előre a begyűjtési versenyben. Kö- szönljük az élenjáró községek pártszervezeteit, amelyek jó munkával kiér­demelték a Megyei Pártbizottság elismerő oklevelét. Köszöntjük az élenjá­ró! községek dolgozó parasztjai! Legyenek méltók a kitüntetéshez a jö vőben is. janak le. Elhatározásomat tett kö­vette. Felkerestem Maries Pál, Eülöp Ernöné népnevelőket és közösen el­határoztuk, hogy felkeressük a lema­radókat és felvilágosítjuk őket. Elmagyaráztuk a dolgozó paraszt­társainknak: nem mindegy az, hogy holnap vagy holnapután ütünk egyet az imperialisták fejére. Elmondtuk, hogy csak úgy tudunk méltó választ adni az imperialistáknak, a fasiszta Titonak és bandájának, ha a legsür­gősebben eleget tesznek beadásuk­nak. Beszélgetésünknek nyomban megmutatkozott az eredménye. Köz­ségünk beadási átlagát 90 százalékról 94 és félszázalékra emeltük. Az ered­mény eléréséhez nagyban hozzájá­rultak Zaradnyik Qusztáv 920, Tóth Ferenc 200, Pál János, 18S százalék­ra teljesítették a beadásukat. Nyo­mon követték őket a többiek is. A szívós agitációs munka tovább folyik, amelyből példamutatóan kiveszi ré­szét Wittroan Mihály tanácselnök is. Felhívom a szigetvári járás dolgozó- parasztságát, hogy kövessek közsé­günk élenjáró békeharcosainak a pél­dáját, adják be a feleslegüket, így növelni fogjuk a járásunk eredmé­nyét. Nemes István dolgozó paraszt, Csertő

Next

/
Oldalképek
Tartalom