Dunántúli Napló, 1951. május (8. évfolyam, 101-124. szám)

1951-05-31 / 124. szám

2 1851 MÁJUS If KÄPiO Vers, novella, tömegdal, fényképpályázat, nemzetközi k ultűr- és sportverseny, képzőművészeti kiállítás, hatalmas tömegdemonstrációk a III. ViJágifjúsági és Diák Béketalálkozón Jacques Denis, a DÍVSZ főtitkára nyilatkozott a Magyar Távirati Iroda munkatársának a berlini világifjúság; és diák béketalálkozó programjáról. —r A VIT elökészitő bizottsága má. jusban tartott ülésén számos határo­zatot hozott — kezdte nyilatkozatát — és részletes kulturális-; sport- és egyéb programot dolgozott ki a ber­lini találkozó idejére. A VIT-re ér­kező fiatal művészek nagyszabású kultúrversenyen vesznek részt a kő vetkező ágakban: ének, zongora, he­gedű, cselló, fúvós- és népi hangsze­rek, klasszikus és népi táncok és kó­rus. Az első helyezettek oklevelet kapnak, amely tanúsítja, hogy ők ér­ték el a III. Világifjúságí Találkozón ebben vagy abban a művészeti ágban az első helyezést. Második és har­madik díjat is kiosztanak és az okle­velek mellé serleget is adnak. «—' Több más nemzetközi versenyt is hirdet á VIT előkészítő bizottsága, valamint a „Világ ifjúsága“ és az „Eíudíants du Monde" című folyó­iratok. Lesz vers és novellapályázat, valamint tömegdal pályázat. Harminc éven aluli írók és újságírók külön cso­portban pályázhatnak és ezenkívül a nem hivatásos írók vagyis a világ bármely részén élő harminc éven alu­li ifjú beküldheti pályázatát.' Olyan verset vagy novellát vár a bíráló- bizottság, amely a legjobban kifejezi az ifjúság békeharcát. A vers vagy novella címe: „Miért akarom a bé­két?" Az első díj: Százezer francia frank és meghívás a VIT-re. A máso. dík díj: ötvenezer francia frank és meghívás a VIT-re. A harmadik díj: Meghívás a VIT-re. A zenei bíráló­bizottság azt várja, hogy a tömegdal- pályázat eredményeként megszületik a Világ Demokratikus Ifjúságának új indulója. Ezenkívül fényképpályázatot is hirdetnek, amelyre ugyancsak az ifjúság békeharcát kifejező fényképe­ket várnak a világ minden részéből. Itt az első díj: Harmincezer frank és meghívás a VIT-re, a második dij: húszezer frank és meghívás a VIT- re, a harmadik díj: Meghívás a VIT-re. A legjobb versek, novellák és fényké­pek nemcsak a „Világ ifjúsága" és az „Etudiants du Monde" című folyóira­tokban jelennek majd meg, hanem a legszélesebb körben fogják azokat népszerűsíteni. A legjobb fényképek­ből külön kiállítást is rendeznek a VIT.en. Nagyszabású nemzeti kulturális megnyilvánulásokra is sor kerül majd. A francia fiatalok például a párisi kommünről szóló népi operát fognak előadni. Versenyszerűen választják ki az egyes művészeti ágak legjobbjait. Változatos filmműsor is vár a Berlin­ben találkozó ifjúságra. — Lesz külön művészeti kiállítás is, amelyen a világ legjobb fiatal mű­vészeinek festményeit, szobrait, gra­fikai munkáit állítják ki. A VIT idején kerül sor a XI. fő­iskolai világbajnokság megrendezésé­re. A FVB-n kívül számtalan sportolási lehetőség várja Berlinben a fiatalo­kat. Lesznek külön nemzeti sportbe­mutatók is. A VIT előkészítő bizottságának májusi ülésszakán kidolgoztuk a Fesz­tivál nagy tömegdemonstrációinak ter­vét is. Megnyitó augusztus 5-én lesz a „Walter Ulbricht" stadionban. Augusztus 8-án a békéért harcoló fia­tal lányok tartanak nagy tömegfelvo­nulást. A külföldi delegációk részvé­telével egymillió német ifjú vonul majd fel augusztus 12-én Berlin ut­cáin. Augusztus 17.én a nemzetközi diáknap, amely a DÍVSZ VB határo­zatainak szellemében a békeharc és az ifjúság jogaiért és jobb életkörül­ményeiért vívott küzdelem jegyében zajlik majd le. Augusztus 19-én kerül sor a VIT ünnepélyes záróülésére, amelynek során ugyancsak nagy felvo­nuláson vesznek részt a világ minden részéből egybegyült fiatalok. 99Á három hatalom küldöttei csak asért mennének el a miniszterek tanácskozására, hogy orráltál fogva vezessék a közvéleményt, a többi között saját országuk közvéleményét is66 A külfigyinintexierhelyetlesek értekezletén Gromiko elvtárs ismét leleplezte az imperialisták ködösítését A külügyminiszterhelyettesek május 29-i ülése sem ho/ta közelebb a meg­egyezést. Az első felszólaló, Davies és Parodi — ezúttal is csak a napirenddel kap­csolatos megegyezés meghiúsítására törekedtek és igyekeztek ezért a Szovjetunióra hárítani a felelősséget. Gromiko válaszában iámét félre­érthetetlenül tisztázta a két szemben­álló álláspont közötti különbséget. Is­mételten kijelentette, hogy a hárotn hatalom képviselői hiába állítják, hogy készek megvitatni az európai feszültség megszüntetésével és a négy hatalom viszonyának megjavításával kapcsolatos intézkedéseket, ha a Szovjetunió javaslataival szemben megmutatkozó állásfoglalásuk lelep­lezi őket. A-.«zovjei kormány — folytatta Gromiko — abból a vitathatatlan tényből indul ki, hogy az Atlanti Egyezmény megkötése és az ameri­kai katonai támaszpontok létesítése főóka az Európában kialakult nem­zetközi feszültségnek. Es ha a három hatalom kormánya nem akarja ezt a kérdést a miniszterek tanácsának ülésszakán megvitatni, akkor ez azt jelenti, hogy nem akarják megszün­tetni az Európában uralkodó feszült­séget, hanem agresszív céljaik érdeké­ben fenn akarják azt tartani. A há­rom hatalom megbízottai bármiképp is crőskődtek ülésükön, hogy készek megvitatni az európai feszültség meg­szüntetésének és a négyhatalom viszo­nyának megjavításával kapcsolatos intézkedéseket, az említett javaslat­tal szemben megmutatkozó állásfogla­lásuk bizonyítja, hogy a valóságban nem akarják megtárgyalni és elfogad­ni az európai feszültség okainak ki­küszöbölését a négy hatalom viszo­nyának megjavítását szolgáló dönté­seket. — Minden alapunk meg van art» a következtetésre, — mondotta Gro­miko — hogy a három hatalom kor­mánya e kérdés megvizsgálását vissza- ntadtva, tanácskozásunkat ködfüg­gönynek akarja felhasználni, amely mögött az Atlanti Egyezmény alap­ján folytatja a fegyverkezési ver­senyt, az amerikai katonai támasz­pontok léesítését és a német milita. rizmtts újjáteremtését szolgáló intéz­kedéseit. Teljes joggal hisszük, hogy a világ közvéleménye megérti azok­nak a nehézségeknek valódi okait, melyekkel a tanácskozáson találkoz­tunk, bár a három hatalom küldött, ségei a kialakult helyéetet hamis meg­világításban igyekeznek feltüntetni. Davies tarthatatlan állítására, hogy a miniszterek tanácsát össze lehat hívni anélkül, hogy az Atlanti Egyez, ménnyel és az amerikai katonai tá. mafla pontokkal kapcsolatos kérdése, két napirendre tűzzék, Gromiko a kő­vetkezőket válaszolta: , Az a véleményünk, hogy nincs értellme összehívni a külügyminiiszte. rek tanácsát, ha nem egyezünk meg aiz Atla’ntf'Egyezménnyel és az ame. rikai katonai támaszpontokkal kap. csotatos kérdés megvitatásának szük­ségességét illetően. Ellene vagyunk a népek becsapásának. Nem kételke­dünk abban, hogy állásfoglalásunkat, amely egyszerű, logikus éq megfelel a béke fenntartása érdekeinek, a népek helyesen értéhnezik. Ebből, követke. zik __ mondotta befjezióaül Gromiko, — hogy amennyiben tanácskozásunk kudarcba fullad, a felelősség ezért azokra hárul, akik a megegyezést, aka. dályozzák. Ezután Jessup szólalt fel, s miután képtelen volt megcáfolni Gromiko ér­veit, önuralmát elvesztve, rágalmazó kirohanásokat intézett a Szovjetunió politikája ellen. Cinikusan kijelelhet­te: Az USA továbbra is folytatni akarja „védelmi" politikáját. Gromiko Jessupnak adott válaszé, ban emlMkeztetett a hitleristák mód. szerére, amikor más államok ellen agressziót készítve elő, másokat vá­doltak a támadással még azután is, hogy a nyílt agresszió útjára léptek. — Az egész világ tudja, hogy a Szovjetunió nem vett részt a koreai hadműveletekben — mondotta Gro­miko —, viszont az amerikai csapa. tok koreai területen állnak. Persze az amerikaiaknak fizetniük kell a ko. reai agresszióért. — Éppen tegnap olvastam Bradley tábornoknak a szenátusi bizottságban elhangzott jelentését, hogy e kaland következtében már 140.000 amerikai halt meg, sebesült meg, vagy vált nyomorékká. Világos, hogy az ame­rikai nép elég drágán fizet ezért a kalandért. Gromiko ezután emlékeztetett a Szovjetunió fáradozására és Sztálin generalisszimusz és Nehru táviratvál. tására a koreai helyzet bélvés rende­zése érdekében. Megállapította, hogy a koreai agresszorok legalább eleinte túlságosan, megszédültek. Gromiko szerint csakis ezzel magyarázható, hogy továbbra is folytatják az agresz. sziót Korea ellen. Befejezésül Gromiko újra leszögezte, hogy a három hatalom küldöttei csak azért mennének el a miniszterek ta­nácskozására, hogy orránál fogva ve. átessék a közvéleményt, a többi között saját országúk közvéleményét is. Ezután az ülést berekesztették a következő ülést május 31.re tűzték ki. Kapcsolódjanak he a íöldműveíszövetkezetek a „Húsznapos lojásbeadási versenyébe A cecei földmüvesszövetkezetnél a tojásbegyüjtésben lemaradás mutat­kozott. A földművesszövetkezet dol­gozói üzemi értekezleten tárgyalták meg a tojásbegyüjtéssel kapcsolatos feladatokat. Elhatározták, hogy ver­senyre hívják az alapi földmíivesszö vetkezetet s ugyanakkor — csatla­kozva a kőrösladányi földmüvesszö. vetkezet tojásbegyüjtcsi versenyfelhí­vásához — június 1—20-ig „Húsznapos tojásbeadási versenyt" szerveznek. A verseny egyetlen pontja, hogy az előirányzatot a július elsejei határ­idő helyett az elkövetkező húsz nap alatt, legkésőbb június 20-íg száz szá­zalékban teljesítik, A Szövetkezetek Országos Szövet­sége felhívja az ország valamennyi földmíivesszövetkezetét, hogy kapcso­lódjék be a cecei földmüvesszövetkc- zet által kezdeményezett „Húsznapos lojásbeadási verseny" mozgalmába. Az «-/lírán SzSziK dzsuluu járasanaK oKtóber Am. evioruuiuja u«>*<;t vi­selő kolhozának tagjai felajánlották, hogy ebben az évben hektáronként legalább 24 métenuázsás gabona és 300 mélermázsás cukorrépa termést érnek el. A kolhozparasztok nagy figyelemmel gondozzák a vetéseket. A | dzsulini gép- és traktoráliomás gépeivel a cukorrépa sorközeit lazítják a f kolhoz dolgozói. Kína pártjai ás nápi szervezetei lelkesen támogatják a Tibet békés felszabadítására ksiött egyezményt Valamennyi demokratikus párt és országos népi szervezet lelkesen támo. gat ja a Tibet békés felszabadítására kötött egyezményt. A Kínai Demokratikus Liga szóvivő­je megjegyezte, ez a történelmi egyez­mény az imperialisták valamennyi Tibet-ellenes agresszión tervének végső csődbejutását jelenti. Az egyezmény megszilárdítja a délnyugat-kínai hatá­rok védelmét és teljessé teszi a száraz- földön a terület és szuverenitás egy­ségét. A demokrácia fejlesztését előmozdí­tó szövetség, a kínai parasztok és munkások demokratikus pártja. a Csigun-Párt és a Csuszán Társaság szintén örömmel üdvözölték Tibet visz- szatérését a Kínai Népköztársaság né­peinek nagy családjába. A taivani de­mokratikus önkormányzati liga pekingi központjának egy szóvivője kijelentette: „Amikor Tibet békés hl szabadulását ünnepeljük, bízunk benne, hogy Taivan is egész biztosan hl fog szabadulni." Az összkinai szakszervezeti szövet­ség és a nőket, az ifjúságot, valamint a diákokat képviselő négy szervezet közös nyilatkozata megállapítja: „Az egész ország népe örömmel üdvözli ezt a nagy és boldog eseményt, üdvözli az imperialisták agresszív terveire mért újabb csapást. Ismételten figyelmeztet­jük az imperialistákat, ha bárki aka­dályozni és aláaknázni merészelné a Tibet békés felszabadítására kötött egyezmény végrehajtását, ágy Kinn va­lamennyi nemzetisége kétségtelenül to­vábbra is még szégyenteljesebb veresé­geket mér rá." 6032 megbérdszett Közül 5823 a felfegyverzés ellep és a béneszerzödés megkötése melleit szavazott Nytigal-Hémetországban A remilitarizálás ellen Nyugal-Német- országban folyó népszavazás . keddi részeredményei szerint 6.632 megkér­dezett kö/.ül 5828-an a remilitarizálás ellen és a még ebben az évben megkö­tendő békeszerződés. mellett szavaztak. Mindössze 223-an szavaztak ,,nem’’- mel, 582-en pedig tartózkodtak a sza­vazástól. Reichenhallban, a fel sóba j orországj világhírű fürdőhelyen kedden délelőtt erős rendőri terror ellenére is megtar­tották a népszavazást. A népszavazási bizottság hét pártonkivüli tagját letar­tóztatták. Ennek ellenére, a megkérde. zettek 82 százaléka a remilitarizálás ellen, szavazott. Nyugatnémetországi üzemekből, töb­bek között a hamburgi villamossági művekből érkező hirek szerint a mun­kásság' 90 százaléka „igen"-nel, azaz a remilitarizálás ellen és a békeszerző­dés megkötéséiért szavazott. A Marburg melletti Kőibe város egyik üzemének munkásai és tisztviselői kivétel nélkül a remilitarizálás ellen szavaztak. A koreai néphadsereg főparancsnokságának hadi jelentése Az olasz választások részleges eredményei Az olasz kommunisták és szociális, ták előretörése a községi tartományi választásokon, nagy íigyelemre méltó, mivel a választási hadjárat során a hatóságok és különösen a katolikus egyház részéröl igen erős nyomás ér­vényesült a választókkal szemben, s bőven fordultak elő komoly választási visszaélések is. Novarában az Actio Catholica tagja: a helyi őrültekháza 200 kezeltjét is elvitték a szavazó helyiségbe, A rendkívüli erőfeszítés ellenére a keresztény demokrata part az 194S évi általános választásokhoz képest szavazatainak 20—25 száazlékát vesz tette el és kizárólag a nagy nyomás­nak, a választási törvény rendelke zéseinek, nevezetesen a listakapcso­lásoknak köszönheti, hogy Genová­ban, Velencében, Novarrában és An conában sikerült többséget biztosítan a kormánykoalíció számára. Kedden este a nagyobb városokba a következő közel végleges választás: eredmények érkeztek be: Bologna: Népi Tömb 111.675, Kor­mánykoalíció 109.115. Milánó: Népi Tömb 289.104, Keresz­tény demokraták 238.693, jobboldali szoc. 111.185. Genova: Népi Tömb 197.078, kér. dem. 142.655, jobboldali szoc. 37.029, köztársaságiak 19.583. Velence: Népi Tömb 73,180, kér. dem. 68.070, jobbold. szoc. 18.196, köz- társaságiak 1.637. A liberálisokkal együtt Velencében a kormánykoalíció összesen 96.931 szavazatot kapott. A keresztény demokraták elveszteti szavazatainak egyrészét a baloldali pártok szerezték meg és feltűnően nagy az érvénytelen szavazatok szá­ma. Padosában több, mint 15.000, M.anlovában pedig több, mint 13.000 volt az érvénytelen szavazatok szá. ma, ajndV olyan választóktól származ­nak, akik elégedetlenek a keresztény demokrata párt politikájával A Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság néphadseregének főparancs­noksága május 20-én kiadott liadije- lentésélien közli, hogy a koreai nép­hadsereg egységei, szoros együttműkö­désben a kínai önkénlesekkel, vala­mennyi arcvon lion visszaverik az el­lenség heves ellentámadásait és em­berben, valamin! technikai felszcre- iéwsben súlyos veszteségeket okoznak az ellenségnek Egyes szakaszokon a* amerikai-angol beavatkozóknak sike­rült előre haladni a 38. szélességi fok­tól északra. Vadászaink lelőttek öt el­lenséges repülőgépet. A Fizikus Vándorgyűlés második és harmadik napja Az I. Magyar Fizikus Vándorgyűlés második napján a kultuszminisztérium kiüldötte, Hoffmann Tiborné üdvözölte a megjelenteket. Kérte a fizika tudo­mányának élenjáró kutatóit, több ér­deklődéssel forduljanak a középfokú oktatás felé, segítsék problémáinak megoldását, vegyenek részt abban a küzdelemben is,, amelyet a jobb tan­könyvek kiadása terén folytatunk. Szelényi Tibor, a fotoemulziós atom­magkutatás eddigi eredményeit ismer­tette. Rámutatott arra, milyen ikiemel­kedő szerepük van e tudományág ki- fejlesztésében a szovjet kutatóknak. A debreceni egyetem kísérleti fizikai intézetének munkatársai — Medvec/.ky László. Nagy János és Csongor Éva — beszámoltak az atommag-folyamatokra vonatkozó kísérletekről. A továbbiakban Bozóky László. Mák. ranczi Béla és Menczel György ismer­tették az e témakörbe vágó eredmé­nyeiket. A második nap előadásait is élénk vita és a tudósok komoly vélemény- cseréje követte. Ezen a napon vitatták még a résztvevők Faragó Péter. Mertz János és Gécs Mária bemutatott kísér­leteit. amelyekkel Magyarországon ölő szőr sikerült az atommag-nyomateke- kat láthatóvá [enni. A fizikus vándorgyűlés utolsó nap­ján a szilárd leslek problémáinak el­méleti kérdéseit tárgyalták. A kísérleti vizsgálatok során többek között Sclé- nyi Pál, Boros János, Bodó Zalán és Nagy Elemér ismertették erre vonat­kozó kísérleti eredményeiket. Befejezésül Kovács István Kossuth* /■ díjas akadémikus számolt be a Köz­ponti Fizikai Kutatóintézet létrejötté­ről, feladatairól és jövő terveiről. Ké­pekben is bemutatta az épülő Központi fizikai Intézetet, amelynek első épü­letszárnya már készen áll és amely —■ a közelmúltban érkezett korszerű szov­jet laboratóriumi felszerelésekkel — hozzásegíti a fizika kutatóit ahhoz, hogy teljesíthessék a rájuk váró fel­adatokat. Szigeti György, az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat főtitkára a vándor­gyűlés munkájának eredményeiről szólt. Elmondta, hogy a vándorgyűlés közelebb hozta egymáshoz a kutatókai. segített a tudományos együttműködés alapjainak megteremtésében, az elmélet és gyakorlat egységének kialakítású, ban Megmutatta az élenjáró szovjet tudomány eredményeit és azzal, hogy a hazai jó eredményeket is feltárta, nagy segítséget nyújtott a kozmopoli- tizmus elleni harchoz. A vándorgyűlés résztvevői táviratot küldtek ezután Rákosi Mátyás elvtár*- hoz, melyben Ígéretet tettek arra. hogy a magyar fizikusokra háruló feladato­kat iól elvégzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom