Dunántúli Napló, 1951. március (8. évfolyam, 50-74. szám)

1951-03-16 / 63. szám

4 NAPLÓ 1951 MÁRCIUS lfl A föMművclcsügyi miaisztérium tavaszi velésjeleiatése A tavaszt munka versenyében ■ megyék közölt első helyen Bán- Kiskút! megye áll, aliol a dolgozó parasztiok a tavaszlirpa előirányzatának 41. a zabvetés előirányzatának 20 százalékát végezték el eddig. A máso­dik helyen Somogy megye áll 40 százalékos búza- és 28 százalékos árpa­vetéssel. Veszprém megyében az árpavetés 22, a zabvetés 15.7 százalékát végez­ték el a dolgozó parasztok s Így a megyék között a harmadik helyre kérőitek. Erős lemaradás mutatkozik Borsod-AbaóJ-Zemplén megyében, ahol a háza- és árpavetés teljesítése csupán egy százalék. Egyedit! a miskolci já­rásban tapasztalható némi előrehaladás. Heves megyében jobb a helyzet, mert itt a búzának és az árpának 15—-15, a zabnak pedig 5 százaléka a földben van. Nógrád, Sznholcs-Szatvn ér, Zala és Fejér megyének erősen fokoznia kell a munka ütemét, mert az árpának, zabnak csak néhány százalékát vetették eL Pest megyében különösen a zab vetését keU fokozni Barcelona hős dolgozói folytatják harcokat A barcelonai dolgozók tízezrei vál­tozatlanul állják a sztrájkot. A fran­cia lapok szerint a fasiszta hatóságok eddig már több, mint kétezer sztrájkolót le­tartóztattak. A londoni rádió jelentette, hogy a spanyol kormány munkafelvételrc szó­lította fed a munkásokat és utasítást adott arra, hogy a sztrájkban részt- vett munkásokat bocsássák eL Barce­lona legnagyobb gépgyárában azon­ban a munkások megtagadták a mun- lcafelvéflelt. Más londoni hírek sze­rint 150.000 barcelonai munkás •ddlg sztrájkol, mfg szabadon nem bo­csátják a letartóztatottakat A francia dolgozók szolidaritást váltadnak a barcelonai dolgozókkal. Határozatokban tiltakoznak a Franco- fasiszták megtorló intézkedései ellen, amelynek már halálos áldozatai is vannak. Szerdán egymást követték « fran­cia munkások tCtakozó küldöttségei a spanyol köVetségen és konzulátuson. A nemzetgyűlés külügyi bizottságá­nak ülésén Biscarlet kommunista képviselő javaslatot terjesztett be, amelyben üdvözölték a barcelonai sztrájkolókat és felszólítja a kor­mányi hogy hfvja vissza nagykövetét Madridból és vonja vissza • békehar­cosok spanyol-nyelvű folyóiratnak be­tiltó rendeletét. Paul Eluard költő, • Francia-Spa­nyol Baráti Társaság elnöke kijelen­tette: — A Franco-rendszer éppenógy össze fog omlani mini Mussolini és Hitler rendszere összeomlott A spa­nyol nép ismét harcban áll! Az olasz dolgozó tömegek tünte­tésekkel. és rövid sztrájkokkal juttatják kifejezésre szolidaritáso­kat a spanyol dolgozókkaL A torinói Fit-művek, valamint Civita Vecchia kikötő munkásai beszüntették a munkái Nagyszabású tüntetésekre került sor Bolognában is. Az olasz szakszervezeti szövetség titkársága a szövetség ötmillió tagja nevében üdvözölte a hős barceloniai dolgozókat A koreai néphadsereg főparancsnokságának hadijélentése Pbenjan (TASZSZ). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadse­regének főparancsnoksága március 14-én kiadott jelentésében közölte, bogy a népi hadsereg egységei szóró.« együttműködésben a kínai önkénte­sek osztagaival, az arcvonal vala­mennyi szakaszán folytatták a ke­mény harcot az ellenség ellen. Már­cius 14-én a néphadsereg egységei a keleti parton lelőttek két ellenséges repülőgépet. Ünnepélyesen fogadták Pehingben a Koreából hazatérő magyar egészségügyi csoportot Peking. Az elmúlt év Júliusában Koreába érkezett magyar egéezsóg- ügyi oeoport Magyarországra haza­térőben március 13-án Pekingbe ér­kezett. A csoportot az állomáson a kínai külügyminisztérium keleteuró­pai osztályának helyettes vezetője, továbbá a kínai egészségügyi minisz­térium, a kínai Vöröskereszt és az öeezkínai Békebizotteág képviselői fogadták. A fogadáson jelen voltak a Koreába induló kínai egészségügyi önkéntes osztagok parancsnokai, a pekingi magyar nagykövetség és a nagykövetség tanácsosa. A hazatérő magyar csoport munkáját új magyar egészségügyi személyzet vette át, amely megérkezett Koreába, ahol ün­nepélyesen fogadták őket. A csoport már megkezdte működését A szovjet küldöttség újabb javaslatokkal segíti elő a küiügyminiszferhelyettesek megegyezését Párls (TASZSZ): A négyhatalom külügyminiszterhelyet leseinek már­cius 14-i ütésén Parodi, Franciaor­szág képviselője indítványozta, hogy a .napirend első kérdéseként a három hatalom javaslatának első pontját ve­gyék fel. Ez a pont csak általános­ságban érinti „Az Európában fennálló feszültség okait.“ Gromiko ezzel kapcsolatban kije­lentette, hogy a Szovjetunió küldött, sége rugaszkodott ahhoz, hogy Né­metország demilitarlzáiásának és a négy hatalom fegyveres erői csök­kentésének kérdését önálló napirend' pontként tárgyalják. — A három hatalom képviselői — jegyezte meg Gromiko —, kifogásol­ok a szovjet javaslat első pontjának régi megfogalmazását. A szövik kül­döttség elhatározta, hogy megváltot­tál ja ezt. Az új'megfogalmazásban ez a pont így hangzik: „A Németország demilitarizálásáról szóló potsdami egyezmény végrehajtása a négy ha­talom által." — A szovjet küldöttség már több- tzben hangsúlyozta, — mondotta Gro­miko —, hogy önálló napirendi pont­ként tárgyalják meg a négy ha'alom fegyveres erői csökkentése haladékta­lan megkezdésének kérdését. Ez a követelés teljesen indokolt és igazolt. A három hatalom képviselői ellenez ték ezt a szovjet javaslatot. A szov- ietküldöllség hozzájárul e pont újra- s.-ctkesziéséhez, mely így hangzik: „A jelenlegi európai nemzetközi te. szültség okainak és a Szovjetunió, valamint az USA, Nagybritannta és Franciaország közötti kapcsolat igazi és tartós megvitatása biztosításához szükséges intézkedések megvizsgáló- su, beleértve a négy hatalom fegyve­res erői csökkentésének kérdését is. — A szovjet küldöttség reméli folytatta Gromiko —, hogy ez a pont így szintén elfogadható >esz a három hatalom képviselői számára. A szovjet javaslat második pont­ja, mely Németország egysége és a Németországgal kötendő békeszerző­dés kérdésére vonatkozik, a szovjet küldöttség március 12-én új íogal- mazásban terjesztette be: kihagyva a német békeszerződés megkötésének siettetésére és a megszálló csapatok Németországból való kivonására vo­natkozó szakaszokat, melyek „elfő gadhatatlano-k" a három hatalom kép­viselői részére. Ez most a következő­képpen hangzik: „A Németország egy­ségének helyreállítására és a béke- szerződés előkészítésére vonatkozó problémák." ' Ez lényegében megfelel a három hatalom javaslata harmadik pontjá­nak. Ilymódon — állapította meg Gro­miko —, ,már megvan az értekezlet első napirendi pontja, amelyben a négy küldöttség megegyezett, elfoga­dott. A szovjet küldöttség javasolja, hogy a külügyminiszterek tanácsa el só pontként* a Németország demiütn- rizáláséról szóló potsdami egyez­mény végrehajtásának kérdését tár­gyalja meg. A három nyugati hatalom képvise­lői március 14-én előterjesz:ett szov. jet javaslatok lényegét illetőleg ké­sőbb nyilatkoznak. A legközelebbi ülés március 15-én lesz. A Mojszejev táncegyüttes Budapestre utazott Moszkva (TASZSZ): Március 14- én Moszkvából Budapestre utazott Igor Mojszejev, az Oroszországi Szö­vetségi Szovjet Szocialista Köztársa- áág népművészének művészeti, veze­tése alatt álló állami népi táncegyüt­tes, hogy résztvegyen a Magyar- Szovjet Barátsági Hónap ünnepsé­gein. MÁRCIUS 18 PÉNTEK ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: (0/3. sz. („Gránátalma") gyógyszertár Széchenyi tér 5. Tel.: 29.81. 10/8 sz. „őrangyal") gyógyszertár, Kossuth L. •tea 81. Tel.: 23 94. 10/12 sz. („Isteni gondviselés") gyógyszertár Doktor Sán- lor u. 47. Tel.: 13-53. — NÉVNAP: Henrietta. — mO JÁRÁSJELENTÉS: Várható időjárás péntek estig: Vé&tozó felhőzet, néhány helyen újabb eső, mérsékel!*, időnként élénkebb délnyu­gati, nyugati széL A hőmérséklet alig változik. Várhaló hőmérsékleti érté­kek az ország területére pénteken röggel: nyugaton 2—6, keleten 0—3, délben 11—14 fok közölt­TANÁCSTAGOK FOGADÓÓRAI« Budai L pártszervezet helyiségében pénteken délután 6—8 óráig Juhász István és Király Péter, a kertvárosi iskolában Turner Béláné és a Nagy Jenő-utcai 58. szám alatti szociális irodában pénteken 5—7 óráig Barkó Ferencné és Táncsik Lajos tanácsta­gok fogadóórát tartanak. Értesít j fik hirdetőinket, hogy « csökkentett ol­dalterjedelem miatt hirdetéseket va­sárnap csak korlátozott mennyiségben veszünk fel. Kérjük azokat, akiknek nem feltétlenül szüksége« vasárnap hirdetni, hirdetéseiket hétköznapokon adják fel, annál Is Inkább, mert ezek a hirdetések éppoly eredményesek, mint a vasárnapiak. Hirdetés felvétele szombaton a vasárnapi számban dél­előtt 11 óráig történik. Kiadóhivatal. — A városi tanács VB kereskedelmi osztálya felhívja a vajjeggyel rendel­kezők figyelmét, hogy vajjegyeikre a vajat a Pécsi Hús- és Tej Kiskereske­delmi Vállalat árudáiban megvásárol­hatják. v — A Batsányi Társaság titkára fel­kéri a Társaság valamennyi tagját, hogy 16-én, pénteken este 7 órakor a Magyar-Szovjet Társaság székházi­ban igen fontos ügyben jelenjenek meg. — Halálozás. Tamás Jánosné 77 évet. korában elhúnyt- Temetése szombaton délután 1 órakor lesz a központi temető ravatalozójából (x) Párthírek Alapfokú és középfokú Iskolaveze­tők és ellenőrök figyelmébe! Szomba­ton, 17-én a szokott helyen és időben propaganda szemináriumot tartunk. — Kérjük az elvtársak pontos megjele­nését. Városi Pártbizottság .Oktatási Osztály. Tömegszervezelek hírei MSZT: Ma este 7 órakor az MSZT székhazában titkári értekezlet lesz. A tárgy fontosságára való tekintettel az elviársak pontos megjelenését kérjük. — A szigeti MSZT-szervezet pénte­ken es'te 6 órakor taggyűlést tar'., köz­ponti előadóval. Kérjük a tagság pon­tos megjelenését. MNDSZ: A pénteki és hétfői nőna­pokon orvos-előadók lesznek. KIOSZ: 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor rendkívüli KlOSZ-napot tar­tunk. Előadó: Sípos István, a KIOSZ főtitkára. TERMÉSZETJÁRÁS. „Előre SE ú- risták vasárnap egésznapos túrát ve­zetnek Jakabhegyre. Találkozás a 7.15-kor induló Istenkuti autóbusz- megállónál. Vezető: Kónya Antal Vendégeket szívesen látunk. pAPOLLO 2 1-ig |jj Magyarul beszélő szovjet film. Hatalmas erő fi.Szovjet tudósok harca a termé­szet átalakításáért. ~ Előadások 5—7—9 órakor Vasárnap délelőtt 9 és 11-kor MATINÉ KÜLVÁROSI FIUK U li A IV I A 28-ig Uj magyar film. Felszabadult föld i „Talpalatnyi föld" folytatása. Előadások: Vz5 »/*?, Va9. 18-ig 8 fAklta Kerecseny sólyom Dunapentele Hódítsátok meg a levegőt. Előadások hétköznap 6 és fél 8 vii mi man fél 5, t> és fél 8 órakor 5 Megérkeztek Budapestre a Szovjetunió válogatott birkózói A Csehszlovákiában vendégszere­peit szovjet birkózó válogatott együt­tes, a Magyar-Szovjet Barátság Hó­napja keretében csütörtökön reggwl Budapestre érkezett. A Keleti-pályaudvaron a szovjet válogatottak fogadására megjelent Hegyi Gyula, az OTSB elnöke, Sebes Gusztáv, az OTSB elnökhelyettese, Bemáth György, az MSZT országos' titkára, az OTSB és az MSZT több képviselője. A szovjet nagykövetség részéről Hosuv kultúrattasé jelent meg az ünnepélyes fogadtatáson. Az üdvözlőbeszédet Hegyi Gyula, az OTSB elnöke mondotta. Az üdvözlésre Vaszilij Nylkityin, a szovjet össz-szövetségi testnevelési és sportbizottság tagja, a szovjet sportküldöttség vezetője válaszolt Három KB Il-es csapatunk jótszik vasárnap itthon Vasárnap temét kettő« bajnoki mérkőzést játszanak a Vereenv-utcá- ban. 8 órakor a Dinamó őszi nagy riválisát, a Tatabányai Építők csapa­tát fogadja. Az NB II. volt két lista­vezetőjének találkozása nagy harcot ígér. A Dinamó vasárnap, Komlón közepes teljesítményt nyújtott, csu­pán a védelem játéka volt kielégítő. A játékosok erőnléte sem a legjobb még, Így érthető, hogy Kolláth edző ezt a hetet a hibák kijavítására igyekezett felhasználni. A kemény tatabányai védelem ellen az újhegyi csatársor csak határozott játékkal boldogul. Mivel a mérkőzés hazai környezetben lesz, az a Dinamó győ­zelmét ígéri. A hírek szerint nem változik a Komlón szerepelt csapat. A Pécsi Lokomotív a csoport egyik újoncát, a Győri Vörös Mete­or együttesét fogadja. A győriek az elmúlt vasárnap döntetlenül végeztek otthonukban a kanizsai olajosok el­len. A pécsi csapat pompásan kéz dett, jelenleg a tabella első helyén áll. Legutóbbi nagyarányú szombat­helyi győzelme *ó fegyvertény és kü. lönösen a csatársor javulása volt igen örvendetes- A Lokomotív komo­lyan készül vasárnapi ellenfele ellen. Lehetséges, hogy a csatársorban lesz változás vasárnapra, a jobbösszekötő helye még kérdéses. A mérkőzés esé­lyesének a pécsieket tartjuk. A mér. kőzést 1 órakor kezdik. Pécsbányatelepen vasárnap 8 óra­kor mutatkozik be a csapat és ter­mészetesen az új já'ékosok is. A bá­nyászcsapat ia várakozáson felül jói rajtolt és Tatabányán sem szenve­dett súlyos vereséget. Első hazai el­lenfele a Szombathelyi Vörös Lobogó lesz, ez csapat a pécsi vasutasoktól szenvedett legutóbb súlyos vereséget. A bányászcsapat lelkesedését és küz­deni akarását ismerve, ezúttal az esélyek latolgatásánál bátrabbak le­szünk és győzelmükre számítunk. Ér­tesülésünk szerint nincs sérült a csa­patban, így a tatabányai tizeíegy játszik vasárnap is. A vezetők külö­nösen a csatársor javulását várják. A Pécsi BDSE vasárnap Nagyka­nizsán az ottani Szikra (volt Olaj- munkás) ellen játszik. A bőrösök gyengén játszottak legutóbb, a csapat erőnlétével és különösen á küzdő­szellemével voltak ezemmellátható ba­jok. Nagykanizsán átszervezett csa­pattal szerepelnek és most játszanak először az. újonnan leigazolt játéko­sok: Sárlcözi (Schmidt), a budapesti Húsos volt hátvédje, Krrrucz, a volt NB I-es Postás középcsatára és Nagy, a Viscosa jobbösszekötője. A bőrgyá­riak sokat várnak az új erőktől, kü­lönösen a csatársort kellett feljavfta- niok. A két csapat eddig ötízben találkozott és a pécsiek még nem szenvedtek vereséget. Most is abban bíznak, hogy legalább az egyik pontot sikerül megszerezniük. A komlói bányászcsapat nehéz el­lenfelet kapott. Pápán kell játszani az ottani textiles csapat ellen. A pá­paiak gyengén kezdtek, elmúlt vasár­nap 6úfyos vereséget szenvedtek Nagykanizsán, így könnyen lehetsé­ges, hogy a komlóiak képesek lesznek ellenfelük gyenge formáját kihasz­nálni. A bányászcsapat sem játszott megnyugtató formában vasárnap, bár egy-két játékos, Bíró, Fáskerti és Károlyi jó formát árult el. A komlói csatársorban kevés az átütőerő, ezen kell sürgősen javítaniok. Oroszra és Altra még nem számíthatnak, így legfeljebb a támadósor egy, esetleg két helyén gondohatnak változtatásra. A papírforma pápai győzelmet ígér, ennek ellenére a komlóiak sem in­dulnak esély nélkül. A METEOR KLUBHELYISÉGÉBEN RENDEZIK A NŐI „TIZEK BAJNOKSÁGÁT* A baranyai női „Tizek bajnoksá­gát" , szombaton és vasárnap rende­zik meg a Meteor helyiségében. Szombaton 5, vasárnap 9 és délután 5 órakor kezdődik a viadal, amelyre a következő sportolók kaptak, meg­hívást: Mozsgai, Gálos Tipográfia, Viczináné, Kovarikné (Bakó) Kinizsi Dohánygyár, Gönye, Iványi (Todorov- né) Haladás, Lukács (Vas) Mecsek- szabolcsi Bányász, Tóth Pécsi Dózsa, Ács Hosszúhetény, (Czöndör Kesz­tyűgyár). Az úttörő, kölyök és ifjú­sági egyéni bajnokságot változatlanul a SZOT székházában rendezik meg vasárnap reggel 9 órakor. •A Pécsi BDSE különwna-tot indít vasárnap Nagykanizsára, jelentkezni lehet telefonon a Bőrgyárban. Menet­térti jegy ara 27.40. * A megyei TSB felhívja a megye területén működő összes labdarúgó­edző (NB II., megyei bajnokság stb.) figyelmét, hogy hétfőn délután 5 óra­kor a pécsi sportházban (Kulich Gyu- la-u. 4) fontos ügyben megjelenni tartoznak. Az edzők megjelenéséért egyesületük felelős. < SZÍNHÁZ SZÍNHÁZI MŰSOR: Március 16-án este fél 8 órakor: HÉTKÖZNAPOK HŐSEI (Csajkov­szkij bérlel). Március 17-én este fél 8 órakor: HÉTKÖZNAPOK HŐSEI (Csiky Ger­gely bérlet). Március 18-án délután fél 4 órakor: HÉTKÖZNAPOK HŐSEI (bérletszü- nel). . Március 18-án este fél 8 órakor: HÉTKÖZNAPOK HŐSEI (bérletszü­net). EVŐI ÜLT könyvelőképző Rákóczi-át 60. 1. 4. Telefon: 28-37. Ui számlakeret szerint, önálló könyvelővé kiképez. Vidékieket meg­felelő időbeosztásban. HASZNÁLT rádiókat vesz. elad és javít: Horgas rádiós. Teréz-n. 1. Telefon: 26-82. KERESÜNK apaállatgondozót, csor­dást és kanászt. Jelentkezés március 18-án Biosérden, a Községi Tanács­nál. Bérezés a kollektív szerződés szerint. STEPPELT sportkocsi eladó. Bajcsy Zsi- linszky-út 36. NEGYVEN MOTOROS INDUL A VASÁRNAPI TURAVERSENYEN A megyei TSB vasárnap a kővet­kező útvonalon rendezi meg a me­gyei túrabajnoki motorversenyét: Pécs Hal-tér — Szederkény — Pécs- várad — Pécs gyárvárosi vám — Sásd — Kaposvár — Kadarkút — Szigetvár — Szentlórinc — Pécs. A versenyre eddig a Pécsi Dózsa 34, a Szabadságharcosok 5 motorosa neve­zett. Gépátvétel vasárnap reggel 8 órakor, minden ötperc késésért 1 hiba­pontot kapnak a versenyzők. Indu­lás 9 órakor, A 100—125-ös gépeknek 45, a többieknek 55 kilométeres át­lagos sebességet kell elérni. Kapos­várott, Szigetváron és a gyárvárosi vámnál állítanak fel ellenőrző állomá­sokat, de titkos ellenőrök is lesznek az útvonal mentén. A sárga zászló­val jelzett "ellenőrző állomáson a me­netleveleket láttamoztatni kell. Az esetleges holtversenyek eldöntésére Szentlőrino és Pécs között mért sza­kaszon rögzítik majd le a motorosok idejét. A verseny távja térkép szerint 209 kilométer lesz. Az ünnepélyes díjkiosztás az eredménylapok kiszá­mítása után, vasárnap este 8 órakor lesz. A JÁRÁSOKBAN IS ÜNNEPÉLYE­SEN KEZDTÉK A LABDARUGÓ­BAJNOKSÁGOT Vasárnap néhány járásban is ün­nepélyesen nyitották meg az idei labdarúgóbajnokságot. Villányban a járási TSB rendezte az ünnepséget, amelyre a Villányi Népsport két csa­pata, a -szőlészeti technikum, Iván- szöllős, a Mohácsi SZMTE és más csapatok vonultak fel. Ezer néző övezte a pályát, ekkora nézősereget még nem láttak Villányban- Szigetvá­ron három község sportolói képvisel­tették magukat. Nemcsak a labda­rúgók vonultak fel, hanem kézilabdá­zók, kosárlabdázók, atléták és birkó­zók is. Itt is nagy közönség volt. Mohácson a délutáni mérkőzés*előtt a városháza előtt gyülekeztek a spor­tolók és onnan vonultak fel a sport­pályára, ahol a vendéglátó csapat szép zászlóval kedveskedett a pécsi­eknek. DUNA N T It T, I NAPLÓ n Ma.sryar Dolgozók Pártja Raranyamegyei Pártbizottságának lapja. Felelóg szerkesztő: IíADó ISTVÁN Felelős kiadó: S/IKRA SÁNDOR Szerkesztőség és kiadóhivatni: Pécs. Perczet- utca 2. — Telefon: 15-52 é* 15 42. Posfalnkaréknénztári csekkszámla.«/.: ‘513.064. Előfizetési díj: havi 11.— forint Pécsi Szikra nvonnia, Pécs, Munkácsy Mihálv-utca 10. ftt. Trlcfon: 20 27. A nyomdáért felel. GARDOSI JÓZSEF.

Next

/
Oldalképek
Tartalom