Dunántúli Napló, 1950. november (7. évfolyam, 255-278. szám)

1950-11-18 / 268. szám

6 n H p l 6 1958 NOVEMBER tS Újabb községekben tette szabaddá a takarmánygabona szállítását a megyei tanács Újabb községekben tette szabaddá a lapunkban már ismertetett feltéte­lek mellett a megyei tanács a takar­mánygabonafélék szállítását. Szabad az árpa és a zab szállítása: Varga, Felsőmindszent, Gyümölcsény, Hetve- hely, Kán, Okorvölgy, Vázsnok, Szent- katalín, Karácodfa, Szatina, Kishaj­más, Kovácsszénája, Husztót, Teke­res, Magyarhertelend, Barátúr, Me- csekrákos, Bános, Mecsekszakál, Or- fü, Vásárosdombó, Tarrós, Kemse, Endrőc, Drávafok, Alsószentmárton. Old, Ipacsfa, Drávacsepely, Nagytót- falu, Matty, Siklósnagyfalu, Kistapol- ca, Mária községekben. Felszabadult árpában: Kovács­szénája, Husztót, Tekeres, Ma­gyarhertelend, Barátúr, Mecsekrákos, Bános, Mecsekszakál, Orfü, Vásáros­dombó, Tarrós, Kemse, Endrőc, Drá­vafok, Alsószentmárton, Old, Ipacsfa, Drávacsepely, Nagytótfalu, Gordisa, Matty, Siklósnagyfalu, Kistapolca, Márfa, Szigetvár ,Lipoó, Ujoetre köz­ség. Szabad a zab szállítása Gerde, Ve- lény, Szőke, Máriakéménd, Erdős- raecske, Erzsébet, Kátoly, Abaliget, Sásd, Szágy, Tormás, Baranyaszent- györgy, Gödreszentmárton, Godisa, Csikóstöítös, Kaposszekcső, Jágónak, Meződ, Bakóca, Kisbeszterce, Bara- nyajenő, Felsöegerszeg, Varga, Felső­mindszent, Gyümölcsény, Hetvehely, Kán, Okorvölgy, Vázsnok, Szentka- talin, Karácodfa, Szatina, Kishajmás, Kovácsszénája, Husztót, Tekeres, Ma­gyarhertelend, Barátúr, Mecsekrákos, Bános, Mecsekszakál, Orfü, Vásáros­dombó, Tarrós, Kemse, Drávakeresz- tur, Magyartelek, Endrőc, Kétujfalu, TeklaJalu, Nagycsány, Drávafok, Zá- dor, Alsószentmárton, Old, Ipacsfa, Drávacsepely, Nagytótfalu, Matty,, Siklósnagyfalu, Kistapolca, Márfa, Kis­tamási, Nemeske, Nagydobsza, Csc- bény, Lapáncsa községekben. A TEBMEliÉB SZÉCHENYI-AKNA; Jelenszki Jánoá csapata 203% Belekl Károly csapata 203% Beck Antal csapata 129% Bereith Ádám csapata 135% Vecsera Károly csapata 132% Tóth Ferenc (2) csapata 127% SOPIANA GÉPGYÁR Glück Nándor esztergályos 233% Bálint Mihály esztergályos 158% Hergert András öntő 145% Pintér Károly öntő 145% Negele Lajos esztergályos ' 143% Lakatosműhely dolgozói 115% KESZTYŰGYÁR« Kiricsi Zoltánné varrónő 164% Ress Józsefné varrónő 137% Palotás Mihályné varrónő 133% Ritzl Béláné varrónő 124% Bradics Anna varrónő 122% Deák Ilona varrónő 115% ZSOLNAY.GYAR Vírt György korongos 138% Jakovics József korongos 137% Szabadéi la Lajos korongos 137% Bacsó Mihály korongos 131% Gulyás Béla korongos 130% Braida Ferencné korongos 130% Eijárás indult a kenyeret feletető mohácsi kulákok ellen A dolgozók ellenségei, a kulákok nem nézik tétlenül, ölhetett fezek­kel szocializmusunk építését Most ellátásunk elleni támadásokra tér­tek át. Azon felül, hogy a kulákok elszabotálják a begyűjtést, izgatnak a beszolgáltatás ellen, még frontális támadást is indítanak a dolgozók kenyérellátásának megzavarására. Liszttel ellátott bőségben élő ku­lákok egyre gyakrabban tűnnek fel kenyérüzletekben, vásárolják fel a dolgozók elől nagymennyiségben a kenyeret és otthon disznaikkal íel- etetik. Népköztársaságunk kormá­nya természetesen a legszigorúbban megtorolja közellátásunk ellen, a becsületes dolgozók ellen intézett merényleteket Megkapják rendre a kenyéréi látásunkat akadályozni akaró, fehér kenyerünket disznók­kal feletető kulákok is méltó bün­tetésüket. A napokban indult meg az eljárás Ball István, Kollár Sá- nuel, Kurucz Antalné mohácsi ku­lákok ellen, 'mert nagymennyiségű kenyérrel táplálták rendszeresen malacaikat, ugyanakkor széltében- hosszában híresztelték, hogy ..ke­vés a kenyér.” A dolgozó nép példamutató ítéletet vár a gonosz­tevő kulákok ügyében. Megér kese fi Pécsre az 1951. évi pamutáru- mintakollekció Megérkeztek Pécsre a Textil nagy ke­reskedelmi Vállalathoz az 1951. évre gyártandó nyomott és szövött pamut- árúk mintái. Hatalmas albumokban, oldalanként 6—6 mintaanyagot vizs­gálnak a Ruházati Bolt, Állami Áru­ház, a KISOSZ küldöttei. A mintákon számok. Ezek szerint a számok sze­rint írják meg a gyárnak, hogy milyen anyagokat, mintákat talált a zsűri ki­tűnőnek — jónak — nem megfelelő­nek, Egyik albumban delének, másik­ban kartonok vannak. A többiekben freskók, zefirek, flokonok mintái vár­ják a bírálatot, hogy a textilüzemek és a szakértő kereskedelmi szervek között történő megbeszélés alapján az 1951. évben a dolgozók ízléses, szép­mintájú anyagokat vásárolhassanak. SZÍNHÁZ színházi műsor» 18- án, szombaton este 161 8 órákon AMERIKA HANGJA (Csiky G. bérlet) 19-én va-sámap délután fél 4 órakor; SZABAD SZÉL (Bérletszünet) 19- én, vasárnap este fél 8 órakor; AMERIKA HANGJA (Bérletszünet). — Találtaik egy motorkerékpár pót- ttfést, egy darab !. irkesztyüt, egy er­szényt pénzzel, egv darab tornacipőt, egy kötött gyapjúsálat, egy csíkos,, fej­kendőt. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrség házipéntárában. — Erzsébet-estl össztánc ma a Pan­nóniában. — Fogorvosi továbbképző előadás: Pécs* * Baranya, Tolna megyei fogorvosi Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet szakcsoportja november 18-án> szom­baton délután 6 órakor és 19-én, va­sárnap délelőtt 10 órakor a pécsi Tu­dományegyetem Kórbonctani Intézete tantermében továbbképző előadást tart. Tárgv: dr Varga Irtván egyet, m. tanár (Budapest) Metallurgia, a fogorvos,! gyakorlatban használatos fémek ismertetése. TöiMsiervezetek hírei SZAKSZERVEZET:A SZOT megyei kultúrnevelé d osztálya értesíti az űzetnek, és vállalatok kultúríelelőseit, hogy a Muzsika Ha-ngversenyrendezö Vállalat által kibocsátott operabérle­tek! második! részlete esedékessé vált. A részletet « színházban, Bosíányá Ferenc szervező titkárnál lehet be­fizetni, november 20—25-ig, naponta 12—2 óráig a titkári irodában. Felhív­ják a kultúrfelelősök Egyetmét, hogy eddág az időpontig « részletet feltét­lenül fizessék be, mert ellenkező esetben a bérlő elveszti igényét a to­vábbi előadásokra és eddig előre be- flzetet részlete elévül. A ré zletfize- tés alkalmával a bérletet fel kell mu­tatni. Előadás november 28-án az Operaház Donizetti: Don Pasquale c. vígjátékával vendégszerepel» MSZT: A Budai II. tagozat 20-4n, hétfőn este 7 óraikor, Engela-u 2 alatti új helyiségében kongreszusj küldött választó gyűlést tart, kultúrműsorral egybekötve. MNDSZ: A Budai I. csoport szom­baton, 18-án 8 órai kezdettel műsoros c;aládi estélyt rendez. — Belépődíj nincs. — Balett-est szombaton. 18- án 8 órai kezdettel a Doktor Sándor kultúrházban. A belvárosi MNDSZ mindenkit meghív. KISOSZ: Felhívják « tagok ügyei­mét a va árnap délelőtt fél 10 órakor tartandó közgyűlésre. KIOSZ: Fodrászmesterek figyelmé­be. Akik még nem vitték el a munka­társaik új mynkakönyvát, vagy még nincs birtokukban, azok nyolc napon belül munkaadói igazolvány bemutatá­sa mellett Városház III. em. 45 a'latt megkapják. Kihágás terhe mellett. — Házasság. K o z á r i. Mária és Brunner József ma, 18-án tartják esküvőjüket. — Novolni János és neje novem­ber 18-án 5 órakor tartják aranylako- dalmukat a Bara.tok-temolóméban. * Asztalitenisz. Pécsi Lokomotív— Elektromos NB I-es mérkőzés lesz va­sárnap délelőtt 9 órakor a vasutas sportcsarnokban. P&rtélct KÖZÉPKÁDEREK FIGYELMÉBE I Felhívjuk a figyelmüket az elvtár- sajmak, alkák középkáder oktatásba lettek beosztva és a 13-i tankörfoglal­kozáson nem vettek részt, 20-án reg­gel fél 8 órakor a pártoktatók házá­ban pót tankörloglalkozáson jelenje­nek meg. MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ágit. prop. osztálya. FELHÍVJUK az alap és középfokú po'jtikaj Iskola vezetőit és ellenőreit, hogy propagandista szemináriumot no­vember 25-én tartjuk meg. Pécsi Párt­bizottság ágit. prop. osztály. NOVEMBER 18. SZOMBAT ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK 10/3. sz. („Gránátalma“) gyógyszertál Széchenyi-tér 5. Telefon: 29-81. 10/8 z. (,,Őrangyal”) gyógyszertár Kossuth Lajos utca 81, Telefon: 23 94. 10/12 „Istenj Gondviselés“) gyógyszertár, Doktor Sándor utca 47 sz. Telefon: 13-53. — NÉVNAPOK: Róm kát.: Jenő, prot.: Jolán. — IDŐJÁRÁS: Mérsékelt, helyenként élénk, nyugatii, északnyugati szél, ma felhős ádő, több­felé eső- A hőmérséklet átmeneti emelkedés után újra süllyedni fog. — Néprajzi kiállítás. Vasárnap fél 12 órakor a Városi Múzeumban (Rá­kóczi út 15.) a néprajzi kiállításon a közönség számára vezetés lesz. — Változás az orvosi ügyeletben. Dr. Schwartz József helyett vasárnap ügyeletes dr Kovács János, lakik Jó­zsef utca 17/b, telefon: 23-49. —- A felsőszentniártonj tanács y'ég- rehajtóbizottságának ülésén a VB tagjai felorztotáki községüket körze­tekre é* egymást versenyre hívták ki, hogy melyikük körzetében folyik majd jobb munka. Átadták, a kulúrházaf a községnek, valamint egy 140 kötetes könyvtárat és rádiót. A község dol­gozói a begyűjtés fokozásával, az adó­zás megjavításával, a mélyszántás, munkájának gyors befejezésével kö­szön; meg kormányzatunk gondosko­dását. — Hangverseny lesz diákszociális céllal a Nagy Lajos gimnázium dísz­termében november 20-án, hétfőn este fél 8 órakor. A hangversenyt a. szü­lői munkaközösség rendezi. A műso­ron rzerepelnek: G. Sch'.esák Augusz­ta és énekesei: Keresztény Béláné. Spineth Ferencné, Kovácsné Vadnai Marika. Barin,kai Ervinné, Horváth Halas Hédi, Somos Jenő, Benyáts Koméi Boneth Kálmán. Zongorán kí­sér Sa?» Dezső zongoraművész. A műsor: Rubinstein, Grecsaninov, Mo­zart, Verdi, Puccinii, Csajkovszkij hal­hatatlan művei. — Áramszünet. Az Állami Villamos­energia Szolgáltató Vállalat pécsi üz­letigazgatósága közhírré teszi, hogy 19-én, vasárnap 6—11 óráig nagyfe­szültségű hálózati munkálatok miatt áramszünet lesz: Péosvárad, Zengő- várkony, Nagypall, Fazekasboda, Ké. kesd, Erzsébet, Szilágy, Berke d, Püspöklak, Geresd, Lovászhetény, Erdősmecrike, Apátvarasd, Püspö’ná. dasd, Hidasd, Czikó. Véménd, Szc- beny, Palotaboz.óki, Bátaszék, Alsó­nyék, Mániakéménd, Kátoly, Maráza, Liptód, Erdősmárok. Kisnyárád, Her- cegszabar, Himesháza, Szűr, Göciöny- doboka, Somberek, Bár, Dun.vzekcső, és Báta községekben. Jt u 1POLLO 22-1* \z űj demokratikus német film­gyártás fctam-eSbedó alkotása. Isinek tanácsa Előadások 5—7—ű órakor. IJKÁMIA 22-iß Egy élet muzsikája inka, a nagy orosz zeneszerző élete és muzsikája. >N1 JÓN! Kártiozottak összeesküvése, lőadások: fél 5, fél 7. fél 9. t g 1 8 a I 1 I I ■i. FÁKLYA 19-ifi Kártevők, Robineau-per, 1 perc, Rqndetlen Ivánka. Szovjet sport híradó­Híradók. Előadások: csütörtök, péntek, szombat 6 és fél 8 órakor. 0 8 i 5 JJ Vasárnap fé! 5, 6, fél 8 órakor 1 Az őszi mélyszántás időbeni elvégzésével újabb csapást mérünk a háborús usz^tókra A somogyhárságyi állami gazdaság traiktoristái ígéretet tettek, hogy ha­táridő előtt munkaversenyben telje­sítik az ő;zj mélyszántá:i tervét. Ezt az ígéretüket 75 százalékban teljesí­tették. A ro.sz idő miatt visszama­radt még 34 hold. Most arra törek­szenek a trak.toristák, hogy a fenn­álló munkát minél előbb befejezzék. A mii traktorosaink' versenyre hív­ták ki a baranyamegyei állam} gaz­daságok traktorosait, mennyiségi és minőségi versenyre, mérlegelve, hogy melyik gazdaság végző el előbb az ősz} szántási munkálatokat. Megkér­deztem egyik traktorosunkat, hogy ö milyen jelentőségét látja a verseny­nek!. Ezt válaszolta: ,.Az őszi mély­szántás terv gyors teljesítése jelenti ötéves, tervünk mielőbbi befejezésé­nek sikerét és a jövő évi kenyerün­ket. Jó munkánkkal gazdaságilag erő­sítjük országunkat és ezzel válaszo­lunk a háborús u1 zítóknaky ezzel véd­jük meg a békét-" Traktorosaink a fó munkáiukkaC küzdenek az amerikai Imperialisták éy azok szekértőiéi a Tit^-baaáa el­len, akik egy újabb háború kirebban- tásán dolgoznak. Sajnos sp esés idő beálltával nem tudták a szMitás* mun­kákat végezni é. így a tér -ükben ki­esések történtek. Ez aze-aban csak fokozza traktorosaink munkakedvét. most a legnagyobb lendülettel végzik a munkájukat. Üres járatok, csökken­tésével, munkájuk minőségének javí­tásával tervük mielőbbi befejezésé­vel1 adnak válajzt Titoék háború* uszítására. Megfelelő mélységgel szán­tanak, mert tudják azt, hogy ezzel több kenyeret adnak a dolgozók, asz­talára. A somogyhárságyi traktorosok fgy viszony!araak népi demokráciánkhoz, így akarják bebizonyítani azt, hogy a béléjük helyezett bizalomra méltók. Traktorosaink lelkes munkájában ben­ne van az a nagv szeretet, amelyet Pártunk és népünk iránt éreznek. — Büszkén végzik a munkájukat, mert ezzel a békét szolgálják. Andicz Istvánná somogyhárságyi állami gazdaság Kotlát h irányítja vasárnap a Dinamó csatársorát A Dinamó a héten leigazolta Kol- láth Ferencet, a Szolnoki Lokomotív volt válogatott csatárát. A kitűnő csa­tár irányítja vasárnaptól az újhegyiek támadósorát. A csütörtöki edzésen Bárdosi és Gróf nem vetkőzött le, sé­rültek, így még nem döntöttek a va­sárnapi összeállítást illetően, de az biztos, hogy Kolláth lesz a középcsa- iár. A BDSE csütörtöki edzésén bal­eset történt. A csapata a nagy akarás­sal játszó Államvédelmi ellen játszott és ezen a mérkőzésen Ligeti olyan sú­lyos sérülést szenvedett, hogy vasár­nap nem lehet játékára számítani. Ha Ligeti nem játszik, ami szinte biztos­ra vehető, akkor Leipám II. lesz a fe­dezet és Danajka a balösszekötő. A jobbösszekötő poszton ismét Léber játszik. A Lokomotív változatlan ösz- szeállításbaa utazik Budapestre. PÉCSI!ANYATELEP BAJNOK­SÁGA DŐLHET EL A SZASZVAR--DVSK MÉRKŐZÉSEN Az NB III-ban minden vasárnapra jut egy olyan mérkőzés, amely a baj­nokság szempontjából döntő jelentő­ségű. Most a Szászvár—DVSK mérkő­zés felé fordul a legnagyobb érdeklő­dés. A papírforma szerint ugyanis az otthonában szinte verhetetlen szászvá­ri csapat legyőzi a gyenge formában lévő dombóváriakat. Ez pedig azt je­lenti, hogy a Pécsbányatelepi Tárna bebiztosíthatja első helyét és az ak­kor sem kerül veszélybe, ha történe­tesen a jövővasárnapi DVSK—Pécsbá- nya rangadón vereséget szenvedne. A Pécsbányatelepiek otthon játszanak a sereghajtó Erdőgazdaság ellen ,és az előjelek szerint biztos győzelmet sze­reznek. Nyíltnak ígérkezik a Dózsa— Postás házi rangadó, amelyen a pilla­natnyi forma bármelyik csapat győzel­mét jelentheti. A Dózsa jobban sze­repeli eddig, de a postások feljövőben vaunak. A mccsekszabolcsiak Símon- tomyára utaznak, ahol aligha szerez­nek pontot az utóbbi hetekben igen jól szereplő és legutóbb Dombóváron is győztek SBTC ellen. A Nagymá- nyok—Nagykanizsa mérkőzés a bá­nyászcsapat biztos győzelmét ígéri, de a hazai csapat győzelme várható a Nagyatád—Bátaszék és a Marcali— Szigetvár mérkőzésen is. * Kosárlabda. Vasárnap a Pécsi Lokomotív NB I. nőj csapata Buda­pesten a Textiles, a Po:tás lányok Békéscsabán az ottani VSK ellen ját­szanak bajnoki mérkőzést. A bajnoki tabellán a Pécs; Lokomotív 8. helyen, a Postás az utolsó helyen fekszik. A férfiak csoportjában a Pécri DISZ FSE 6 pontjával jelenleg a 13. helyet foglalja el. * Vívás. A Pécsi DISZ FSE vasár­nap reggel 9 órakor IV. osztályú férfi tőrvívóvei^cnyt rendez az egye­temi tornacsarnokban. A versenyre Budapestről és vidékről sok, nevezés érkezett. MA DÉLUTÁN KEZDŐDIK A TORNÁSZVERSENY A nagy érdeklődéssel várt tornász- verseny ma délután 5 órakor kezdő­dik a Nagy Lajos gimnázium díszter­mében, Pécs bajnokságáért a gulacsa- patok tagjaival együtt kétszáz tor­nász méri ősze erejét és az egye* versenyszámokban hatalmas küzde­lemre van kilátás. Különösen az ifjú­ság fejlődését kísérik nagy figyelem­mel a szakértők a pécsi versenyen, de a felnőttek versenyében is egész se­reg ismert élvonalbeli tornász indul. Ma 3 órakor a női ifjúsági viadalt, azt kővetően pedig előreláthatóan ó óra után a férfiak versenyét bonyolít­ják le. A verseny során szabadonvá- lasztoít gyakorlatokat mutatnak be az egyes tornaszereken a versenyzők A kétnapos tornászviadal iránt vá­rosszerte nagy érdeklődés mutatko­zik. IDŐSEBB házaspár mellé teljes el­látással gondozónőt keresünk. Töltve u. 38. HÁZRÉSZ eladó. Cím: Moh ácsi-ót 29. (2ÍM9I) •JŐL fözö mindenest keresek atomra lj belépéssel, Pécs környékén, három­tagú családhoz. Cím: Rákóczi-át Mi. N o;h!-f es t /kiében, (29321 BUTOItOZOTr szoba fiirdőszoka- hasz.nálattal kiadó- Cím a kiadóinn 2978 szám alatt, enniniw—piiib» in »in r~m DUNÁNTÚLI NAPLÓ a Magyar Dolgozók Pártja Barunjn- megyel Pártbizottságának lapja. Felelős «zerkeeziö: H 4 DQ ISI 4 4 ||i Felelős kiadó: SZIKRA SiNOü/t Szerkesztőség és kiadóhivatal: Péca. Perc!»!* ntca 3. — Telefon: |VS0 |i fs.«a. Postatakarékpénztár: csckkszamlai/ilDi VI Ohl Előfizetési díj: hasi ii __forla: Pé csi Szikra nyomda Péea, Mankáesy Mihály atezi tC i* leleten: 20-27 * nyomdáért felel: GARDOS1 fOZdf!*. A Pécsi Vendéglátó Vállalat értesíti városunk dolgozóit, hogy a volt Raráitl vendéglőt Zsilnay V. u. 2 s& a volt Vigb vendéglőt Bajcsy Zs. u. 37 ss. a volt Hátságéi vendéglőt Ukitmány (Ma­kár) atca 13 sz. alatt megnyiiotia. Minden vasárnap és ünnrpn»p ötórai te« a Hullám vendéglőben, a közkedvelt „Mackó“ zenekar közreműködésével. Alindcn pénteken este IiaSászlé a Tetiyéa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom