Dunántúli Napló, 1950. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1950-10-01 / 229. szám

8 n rpl 6 »SO OKTÓBER 1 fl dolgozók éEeiraiszerreS való ellátása tovább javul a begyűjtéssel és az ellenség leleplezésével A közelmúlt hetekben ország­szerte, így megyénkben és váro- smiktnan is nagyarányú vásárlás' láz ütötte fel a fejét. A vásárlók érdeklődése nemcsak az úgynevezett ..hiánycikkek” felé fordult nagy, fi­gyelemmel, de olyan árucikkek vo­nalán is nagyarányú felvásárlás in­dult meg, mely árucikkekben már évek óta fennakadás nincsen, sót olyan árukat is tömegével vásárol­tak fel, melyek nem is nevezhetők mindennapi szükségleti cikknek. így pl. sóban, kenyérben és lisztben már évek óta zökkenőmentes és bőséges az ellátás, mégis a tavalyi forgalomhoz viszonyítva lényegesen emelkedett ezen árucikkek vásár­lása. A májusi fogyasztást lOO'Vnak véve sóban júniusban 104%, július­ban ' 200.5*/«, augusztusban ‘271 %. Lisztben — szintén a májusi fo­gyasztást 100V»-nak véve — a jú­niusi fogyasztás 122%, a júliusi 180°/o, az augusztusi 178%. Kenyér­ben a júniusi fogyasztás a májusi­val szemben 128°/o, a júliusi 175%, az augusztusi 148%. Szappanban a júniusi fogyasztás 121%>. a júliusi 130%, az augusztusi 131*/o és a szeptemberi 151°/o. A vásárlási láz ideje alatt „a bár­mit vásárolni” jelszót igazolja az a tény pl.: hogy keserűvízben 2—300 üveg fogyott el havonként, míg most a havi fogyasztás 2450 üveg, vagy pl. egy átlagos 2 és fél vagónos gyümölcsíz fogyasztással szemben 8 vágón gyümölcsízt fogyasztott a megye. Nemcsak a vásárlási lázat,, de népünk növekvő életszínvonalát is bizonyítja, hogy a kerékpárfogyasz. tás júliusban 275%-kal volt na­gyobb, mint májusban, rádióvásár. lás májusihoz viszonyítva 316%-os emelkedést mutat. Mik Toltak a vásárlási láz okai ? Vájjon ennek a pánikszerű vásár­lási hullámnak objektiv alapjai vol­tak-e? Tényleg kiesések vannak-e termelésünkben? Ipari termelésünk állandó fejlődése és hatalmas ered­ményei minden becsületes dolgozó előtt kétségtelenné teszik, hogy ezen a téren lemaradások nincsenek, sőt állandó, rohamos fejlődésben va­gyunk. 0* nézzük meg a mezőgazdaság területét is. Idén magasabb és jobb minőségű búzában és rozsban a termésátlag, mint tavaly volt. A kukorica tavaly országosan 8.5 q volt holdanként, most országos vi- szcmyletfean az átlag 8.8 q. Burgo­nyában — bár a nagy nyári forró- gág miatt az ország egyes terüle­tein kétségtelen veszteségeink vol­tak — termésünk a legfrissebb eredmények alapján mégis akkora hogy az ország minden egyes lakó­jára, — beleértve a kisgyermektől a legöregebbig, — 1 q burgonya jut. Cukorrépában 66.7 q volt a tavalyi átlagtermés, idén 71.7 q az országos átlag, tehát 4.5 kg. cukorral több jut egy személyre mint tavaly Rizsben a tavalyi 8.7 q-ás átlagter­méssel szemben idén az országos átlag 20.4 q, de sorolhatnánk tovább is. Nyugodtan mondhatjuk, nincs meg annak a reális alapja, hogy komoly közellátási nehézségeink le­hessenek. Miért keletkezett mégis sorbán- állás, háborús hisztéria? Nyilván­való, hogy ez az ellenség háborús uszításának, zavartkeltésének kö­vetkezménye! A burgonya-, cukor-, hús- és lej ellátás A Párt iránymutatásával azonban kormányzatunk idejében felfigyelt az ellenség támadására. Napról napra leplezzük le az ellenséget akár kereskedelmünkben, akár a sorbánéi lók között jelentkezzék és gyors intézkedésekkel, a kereskede­lem munkájának és az áruelosztás megjavításéival biztos kézzel vissza­verjük a támadásokat. Így vármegyénkben újból hatal­mas lendületet vett a termény. begyűjtés. Ezen a héten megyénk dolgozó parasztsága több mint 100 vágón burgonya beadásával járult hozzá a burgonyaellátás megjavítá­sához. A belkereskedelmi miniszté­rium rendelkezése értelmében ez a mennyiség mind városunk és vár. megyénk ellátását. elsősorban iéíl ellátását van hivatva biztosítani Illetékes szervek és vállalatok gyors ütemben teszik meg a szüksé­ges intézkedéseket ahhoz, hogy vá­rosunk és megyénk ellátatlan dolgo­zói téli burgonyaszükségletét bizto­sítsák. Cukorgyártásunk erőteljes munkája következtében ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy „cu­korgondjaink" nincsenek. Az elmúlt napokban már minden sorbanállás és pánik nélkül vásárolhattak cuk­rot. A hús vonalán már megérke­zett a minisztérium utasítása az el­következő három hónap húsellátása érdekében, és ezen a téren az ellá­tás az elkövetkezendő hónapokban még fokozottabb mértékben javulni fog. A tejbegyüjtés is olyan ütemű, hogy a szükséges tejhez mindenki sorbanállás nélkül hozzájuthat, amit bizonyít az, hogy Pécsett naponta 18—20 ezer liter tej kerül kiosz­tásra. A közéllátás „nehézségeinek” meg* szüntetése érdekében dolgozó pa­rasztságunknak élen kell járnia a begyűjtés gyors és eredményes tel­jesítésében. A gyors termény­beadással és az ellenség leleplezé­sével támogatnia kell a pártszerve­zetek és a hatóság harcát a falusi osztályellenséggel szemben. A vá­rosi dolgozóknak ugyanakkor fe­gyelmezetteknek is ébereknek kell lenniők. Tudatában kell lenniük an­nak, hogy az ellenség leleplezése a közellátás területén elsőrendű ér. dekük. Valósítsák meg tehát « dolgozók minél szélesebb tömegei­nek bevonásával a népi ellenőrzést. Leplezzük le a bárhol jelentkező ellenséget. Végül tegyük szocialista kereskedelmünket képessé arra, hogy hivatását a dolgozók minél jobb, minél olcsóbb és minél bősé­gesebb áruellátásával szolgálja. Hámori Jenő a megyei tanács kereskedelmi osztályának vezetője. Jól viszi a harcot Szalánta délszláv dolgozóinak békebizottsága A muK emlékei még elevenen ébrek a szalántai délszláv dolgozó parasztok emlékezetében. A falu kulákjainak, és Ott Jánc» kocsmá- roenak uralmát nem felejtik el egy­hamar. Kadta György szalántai délszláv dolgozó paraszt, a község békevédelmi bizottságának tagja be­csületesen kiveszi részét a béke­kölcsön győzelemre viteléből. A mostani napokban csaknem minden p«anaszttársának feleleveníti: — A falu kulákjai csaknem az efSfesz falu népét kizsákmányolták. Stanics Márk kulák például egy hold földet ha felszántott vala­melyik dolgozó parasztnak, 8, 9—10 napi gyatogvapszámoi kért a fél- napi munka ellenében. Kérdezzétek csak meg Bosnyák Szaniszlót, meg Sitivics Györgyöt. Stanics még a rmilt hónapokban is öszevásároUa a dolgozó parasztoktól a borjukat 300 forintért és ezer forintért adta el darabját. Akivel csak beszél Oyörgy, mind megtoldja a kulákok kizsák- TrrúnyrfLő tetteti. A mi falunkban kijsryuJIad a villanyfény — Amit nálunk Stanics kulákék tettek a felszabadulás előtt, ugyan­azt folytatták Jugoszláviában Ti. toék segítségével továbbra is a kalákák. Mindjárt a felszabadulás után még nagyobb lábra kaptak a kulákok, mint annak előtte. Ez csak a kezdet volt. így mondta el egyik rokonom mindjárt a felszabadulás utáni hónapokban, amikor átjött meglátogatni bennünket. Azóta számtalan levélben megírta, hogy mind nyíltabban dönti pusztulásba •a népet a Tito-banda. Elhurcolják, bebörtönzik a parasztság legjobb­jait. A kulákság meg annál jobban dőzsöl ... — Gyermekeink saját anyanyel­vükön tanulhatnak iskoláinkban, melyekbe új padokat kaptunk a 3 éves terv során. Az élet teljes egé­szében nyitva áll előttünk. Iveszics Márk közigazgatási tanfolyamon ta­nul. Csák István középparszt szülők gyereke, tanítónak tanul... Ma este a postánál már kigyullad a faiunk­ban a villanyfény is. Holnap, hol­napután már az egész falu villany. fényben úszik. Es mennyi minden könnyiti meg életünket. A gépállo­másokról csak a legjobbat mond­hatjuk el. Az ötéves terv során még ártézi kutat, kultúrházat, járdákat kapunk... Rá se ismerünk lassan saját falunkra! így sorolja el Sttvtcs György népnevelő felvilágosító munkája közben azt a hatalmas változást, melyen alig néhány év alatt ke­resztül mentek. Dugália Györgyék könnyen levonhatják a tanúságot: a szalántai délszláv dolgozók is a békét erősítik az ötéves tervben, a békét erősítik békekölcsönökkel is. Hasznos befektetésbe tette ő is két­száz forintját. A szomszédban ágyútölteléknek gyúrják testvéreinket A falu délszláv dolgozó paraszt­jai is kiveszik részüket a békeköl­csön jegyzésből. Kadia György, mint békevédelmi bizottsági tag, példát mutat az egész falunak: 600 forint értékű békekölcsönt jegyzett. Jó- néhányan megkérdezték már tőle, miért jegyzett ennyit. A válaszra nem várat sokáig: — A szomszédban testvéreink, nyomorognak. Ti toék ágyutöltelék. vek gyúrják a jugoszláv népet, há­borúra készülődnek, hogy még va. dabbul folytathassák vérengző ural­mukat és kiterjesszék a fasizmust, a kizsákmányoló rendszert más orszá­gokra. is. A mi falunkra is! Kér­dezzétek csak meg a falu kulákjait: mind Titoékat várja. Uszítanak, rémhíreket terjesztenek, hogy elő. segítsék Titoék tervét. Csakhogy abba mi is beleszólunk! Ha össze­fogunk egységesen dolgozó a do!, gozóval, magyar a délszlávval a Pijrt a nagy Sztálin vezetésével, ha erőnket kifejezzük a békekölcsön jegyzésében is. dugába dőlnek a há­borús támadók tervei. Mindannyian felelősek vagyunk a békéért és kö­telességünk megvédeni. Most a békekölcsönjegyzéssel. Ezzel vála. szolunk a Tito-bandának. Az én hatszáz forintom legyen atombomba Titoék terveire! * A szalántai békevédelmi bizottság igyekszik kivenni részét a békeköl­csön sikerre viteléből. Kadia György 600 forintos. Antalovics Lajos elv­társ 500 forintos jegyzésével példát is mutatott ebben a harci szakasz­ban. Azonban sokkal eredményeseb­ben végezhetné feladatát a béke­bizottság, ha a népnevelőkkel kar­öltve végezné munkáját, ha terv­szerű munkát végezne, megbeszélé­seket tartana a bizottság felvilágo­sító munkájának kiszélesítésére. TAPASZTALATCSERE Újítás a Sápi (inában as esstergakés gyors beállítására A mai számunkban a Sopiana gép­gyár üzemi technikusának Helf Fe­rencnek újítását közöljük. Helf Fe­renc műszaki értelmiségi megértette azt, hogy a versenymunkában segít­séget keli nyújtani a fizikai dolgo­zóknak, hogy ezáltal is meggyorsít­sák a termelést. Az újítás az eszter­gapad késeinek gyors beállítását mozdítja elő. Tudjuk azt, hogy az esztergakést a megmunkálásra kerülő munkadarab központjához kell beállítani. Az ed­digi eljárás a különböző méretű és vastagságú esztergafcés beállításán» tekintélyes időt vesz igénybe. Külön, böző méretű alátéteket és lemeze­ket használtak a kések beállításához. Helf Ferenc újításává) ügyesen ol-, dotta meg ezt a kérdést. Acélból' készült két egybevágó sűrű lépcső- fogazat eltolásával (jobbra vagy balra) a kés magassága csökken vagy emelkedik. A kést leszorító csavar megengedése után másodper­cek alatt lehet beállítani a különböző méretű esztergakéseket Az ábrán az elölnézeti rajz matatja (1) a tolható lépcsöfogas éket, a (2) mutatja az alsólépcsös éket, amelyen a felső ék (1) mozgatható. Az esztergályosnak nem kell mást csinálni a késcsere alkalmával, mini a kést rögzítő csavart kicsavarni. Utána a megmunkáláshoz szükséges másik kést behelyezni, A’r. esatesga. kés pontos beállítása az eltolható fogas ékkel történik. (Oldalnézet) Ez az újítás célszerű, gyorsabbá teszi a munkát, bizonyára az esztergályosok között sokan átveszik az újítást, hogy ezáltal is meggyorsítsák a ter­melést és az ötéves tervünk építését. A békekölcsön és a tanácsválasztás sikere érdekében erősítsék a munkát a falusi DISZ-szervezetek Több falusi DISZ-szervezet munká­jában hanyatlás állott be. Ennek egyik oka volt a parasztfiatalság el­foglaltsága — a másik a vezetőség lanyha munkája. A DISZ vezetőség­nek be kell indítani a munkát és a tagtoborzást. A parasztfiatalok közül mindig többen és többen ismerik fel, hogy a béke védelme, hazánk épí­tése érdekében a DISZ szervezetben kell dolgozniok. Népünk ellenségei, a kulákok, a jobboldali szociáldemok­raták és a klerikális reakció felis­merte, hogy az új egységes Ifjúsági szövetség munkája, amelyet a Pár­tunk vezetése alatt teljesít, újabb csapás számukra, s Így minden ere­jükkel megpróbálják gyöngíteni so­rainkat és akadályozni a munkánkat. ügyeljünk arra, hogy a kulákcse- meték ne kerüljenek be a szerveze­tünkbe. Le kell leplezni a kulákokat és a kelrikális reakció különböző mesterkedéseit, amellyel a nrt boldog jövőnk ellen törnek. Minden mun­kánkban Pártunk útmutatását kell kö. vetnünk, jó népnevelő munkával rá kell mutatnunk a helyi tanácsok fon­tosságára és jelentőségére. Az ivándárdai DISZ-szervezol fia­taljai elhatározták, hogy a helyi agi- táción kívül, vasárnaponként faluláto­gatásokat végeznek és i«mertetni fogják a békekölcsönjegyzés, a helyi tanácsok jelentőségét a dolgozó pa­rasztok és a parasztfiatalok előtt. A DISZ szervezetek munkájukhoz több támogatást kémek a faluéi pártszer­vezetektől. Egyes pártszervezetek még nem eléggé ismerték fel Pártunk Központi . Vezetőségének határozatét — „a kom­munisták nagy jelentőséget tulajdoní­tanak a Párthoz tartozó harcos ifjú­sági szervezetnek." Ha a falusi Pártszervezetek és a DISZ vezetőségek nagyobb súlyt fek­tetnek a DISZ ifjúsági szervezetek irányítására, akkor valóban helyes irányban fognak megindulni munká­jukban a falusi DISZ szervezetek is. A dolgozó parasztfiatalság is szoro­san az üzemek ifjúságához akar fel­zárkózni, Pártunk és vezérünk Rákosi elvtárs vezetésével még eredménye­sebben építi a szocializmust. Bogyó Elemér körzeti DlSZ-tifkár, Ivándárda. Á békekö'csön ellen uszított három fobboldali szociáldemokrata a Bőrgyárban Lapunk szombati számában be­számoltunk arról, hogy a Bőrgyár cseres és blanko« műhelyében az. ellenség, a jobboldali szociálde­mokraták aknamunkát folytainak a békekölcsön ellen. A beszámoló végén ezt írluk: „A bőrgyár! bé- kebizottság felveszi a harcot az ilyen ellenséges elemekkel és le Is fogja leplezni azokat, akik a béke ellenségei.“ A Bőrgyárban a legújabb eredmé­nyek szerint 503.000 forintot jegyez­tek a dolgozók. Az egy főre eső átlag a tegnapi 614 forintról délelőtt 621 fo­rintra emelkedett. így szavaznak a béke melleti a Bőrgyár öntudatos, be­csületes dolgozói, akik közül nem egy 50 százalékkal is túljegyezte egyhavi fizetését- , De vannak olyanok is a Bőrgyár­ban. akik nem akarják a békét, akik azt szeretnék, hogy megszűnjön a bé­kés élet és a háború vihara pusztítson Ezt akarják a jobboldali szociálde­mokraták a Bőrgyárban, akik most is kimutatták fogukfehérét, akárcsak Bevin, vagy a többi áruló szociáldemo­krata főkolompos. Hogy kik ezek a háborúi akaró, békét gyűlölő jobbol­dali szociáldemokraták a Bőrgyárban, már kiderült, leleplezték őket a párt­szervezet, a békebizottság és a békét akaró dolgozók AZ EGYIK JOBBOLDALI szociál­demokrata, portréja így fest: Skóza Sándor a neve. Ismerős név nemcsak a Bőrgyárban, hanem az egész város- ban. Fiát pár hónappal ezelőtt ebru­daliák ki a gyárból, mert szabotált, akadályozta munkatársát abban a tö­rekvésben, hogy túlteljesíts* normáját. Az alma nem esett messze n Iájá­tól. Apja sem különb a Bánéi. Nem jegyzett békekölcsönt. De amellett, hogy nem jegyzett, meg lázitott is a békekölcsön ellen. Mikor kérdőre von­ták felháborodott dolgozótársai, ezt mondotta: — Majd akkor jegyzek kölcsönt, ha Visszaveszik a fiamat a gyárba. Persze szeretné, ha visszakerülne a gyárba szabotáló fia és egy fővel erő­södne a háborúra spekulálók száma. Ezt persze Skóza Sándor nem éri meg. Skóza Sándor egyébként nemcsak most, hanem már régebben is kimu­tatta jobofeldali bcállítoltsáágát. A ta­valyi választások idején ie minden igyekezetével azon volt. hogy rontsa a dolgozók hangulatát. Eddig sikerült neki többé kevésbbé leplezni magát, de most leleplezték, éppúgy, mint sza­botáló fiát. Skóza Sándor is háborút akar, úgy. mint fia.Egyik szabotázzsal, a másik a békekölcsön elleni uszítás­sal. * A MÁSIK, BÉKE ELLEN USZÍTÓ jobboldali szociáldemokrata Szekeres János a nyersbőr-üzemben. A volt Hamerli kesztyűgyárban a tőkés ideje alatt munkavezető volt. A tőkés több fizetést adott neki azért, mert jól tu­dott hajcsároskodni a dolgozók felett. Szekeres János is ellensége a dolgo­zóknak. Az volt és ma is az. Bizonyít­ja ezt az is, hogy nem jegyzett béke­kölcsönt, sőt hangulatot szított a jegyzés ellen. Íme a tőkés megbízottja nem tagadta meg most sem magát. Most is a tőké ■ • amerikai impe­rialisták Lak-. veretné, hogy újra a Wkések k .. ,ek uralomra, ezért akar háborút * TAKÁCS KÁROLY FESTÉKRE VEKÖ, a harmadik jobboldali szociáldemokra­ta, aki a múltban a Bőrgyár volt ve­zérigazgatójának, Róth Sándornak volt egyik talpnyalója, kiszolgálója. Takács is. akárcsak Szekeres hajcsároskodott dolgozótársai felett és akkori pökhendi viselkedéséről még most sem tudott leszokni. A munkások nem egyezer pa­naszkodtak rá: — Úgy beszél és viselkedik, mintha az irodában még mindig a tőkés ülne. Takács Károly sem jegyzett béke­kölcsönt. Először 200 forintot, akart jegyezni, annak ellenére, hogy hosszá hónapokon keresztül heti négy, ötszáz forint fizetése volt, míg mutatószám- ban dolgozott. Ezt felvetette neki a jegyzésgyüjtö, mire élesen ezt vála­szolta: — Akkor nem adok egy liftért, sem. Nem is jegyzett és igyekezett máso­kat is lebeszélni a jegyzésről. * íme a bárom jobboldali szociálde­mokrata. akik a béke ellen dolgoznak, akik háborút akarnak, akárcsak a volt „uraik", a Hamerlik és Róthok, vagy a jelenlegi főkolomposaik. Bcvin és a munkásárulck. Leleplezték őket a becsületes dol­gozók, akik nem akarnak velük egy levegőt sem szívni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom