Dunántúli Napló, 1950. augusztus (7. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-06 / 181. szám

12 t* Ä P T.'Ő 1954 AUGUSZTUS 6 Anyakönyvi hírek Születések) Lujjosd Péter István, Kollár Erzsébet Katalin, Papp Mária Antónia Emma, Szedeti Mária Anna. Radnai Éva Krommcr Julianna An­na, Káló Eddt, HorváJth fiú... Stei­ner Tibor Géza. Schvarczfelder Te­rézia, Kiás Károly István, Nyilkus István, Vékony Ernő Ferenc. Kama­rás Júlia Ilo:.\ Keszthelyi László Attila, Horváth Sándor, Vincze Ist­ván, Huber Judit! Éva, Ncményi Edit, Lipsz Anna Éva, Kiss Lajos István, Jager Ferenc Zol án. Hadrévi István József, Keller Tibor, Iván Mária Ilona, Hajdinák Miklós István. Házasság! Máj László napszámos és Wegmann Borbála, Szily Béla tisztr. (ÁVESZ) éj Simon Mária felszív. (Vízművek), Szepesdy István megyei 'anács-elóadó és Szilágyi Edit szig orvos» Godvar Józsei autó.ze- relő és Tö h Ilona, Schank Lá aló orvos és Bafcza Zsuzsanna, Márton Dezső poslakézbesitö és Molnár Ilon­ka, Mailicsek István MÁV műszerész és Király Margit, Csermáik János portás és Kocsis Mária s. munkás, Pe'rics Károly üzemgazd, előadó és Vilcseik Éva aszJtalostanuló. Mái hé János városi kővező és Simon Ma­riid bőrgyári munkás, Somogy vári István gépkocsivezető és Szokolyti Angyalka tísztV. (Po Ha), Bailogh Fe­renc bányász és Nagy Magdolna, Velky Jenő OTI alkalm. és Balogh Mária OTI alkalm., Bogdán Endre könyvelési ellenőr és Németh Mária gyermek gond.. Somogyi Szaniiszló villanyszerelő és Fodor Kornélia szál lodai takarítónő, Szentes János or­vostanhallgató és Kovács Márta la­boráns, Somoskéry Ernő honv. tiszt és Mácsav Jűlianna. dr. Radnai Zol­tán ht. fhdgy és Csaba Klára, Juczl János gyárimunkás és Saibics Mária- Holzhäuser József kőművessegéd és Kreutz-ér Delka gyári m., Tralber Ferenc tisztv. és Ágoston Irén, Dobos Ferenc Ikeresk. ». és Hudecz Anna. Bank József hív. zenész, tőrzsörm. és Pőlőskei Anna női.zabó s. Gál István (kazánfűtő és Nagy Mária egyetemi altiszt, Szalma Károly laka­tossegéd és Bódis Mária nőiszabó dr. Pap Tihamér orvos és dr. Obrin. csák Erzsébet orvos, Tóth Nándor MÁV előmunkás és Franck Anna, Vida Attila tisztv. és Krassó Edit Békés Sándor MB politikai munka­társ és Ludwig Irén bőrgyári m. Izsák József tisztv. és Altman Gizella gyermek gondozónő. Halálozások; Szélkder Henrik 30 éves, Gák Gyula 14 hónapos, Sleeker József 27 éves, Krausz János 23 éves. Kovács Lajos 4 hónapos. Kram- tner Antal 46 éves, őzv. Széli János- né 53 éves, Juszlt Károiyné 68 éves, őzv. Szibenliszt Sándoraé 85 éves, Szandi Józsefné 53 éves. őzv. Ohne­sorg Jánosáé 73 éves, Isztl János 71 éves. Szőke Sándorné 38 éves. Vilá­gos Ilona 48 éves. Iványi Lajos 14 éves, KüthreíbeT Jenő 15 hónapos, őzv. Bállá Pálné 61 éves. Kovács László 2 napos. Derzies Sándor 3 hó­napos. Horvá h Lajos 46 éves. Vidics János 28 éves, Hejes István 25 éves. SZT. ISTVAN-TÉR 5. alatti szoba- konyhás lakásomat elcserélném lehe­tőleg nagyobbéirt. Megtekinthető dél­utáni órákban. Gál, hátul az udvarban. 2 SZOBÁS lakást keresek költség- megtérítéssel, vagy elcserélném 2 kü- lőnbejáratú szobámat ugyanilyenért. Szahadság-út 44. Telefon: 33-15. KOMB1NÁLTSZERRÉNY, reWawié. fotelek, kerékasztal, kettőszemélyea re- kiuniéáltváuy, harmónlum (19 regisz teres) eladó. Kossuth L.-út 42. Aszta" tosműhely (2981 NAGYON «zép, egy- 4» kétszeitíé!ye>, rekamíé eladó. K:skirály-u. 9. 1338) KÜMBINALTSZOBA. hálószoba és ebédlőszekrény, autó-csomagta tó, ben­zines-kanna, pult, asztalok, szekrények eladók. Bem-u. 14. (3481 ELADÓ új ebédlő, 300, 400 be. bo roshordók és egy borpumpa. Telefon: 27-00. , (370) ELADÓ egy új konyhabútor és egy gyermekágy. János-u. 16. (369) JÓ állapotban lévő kombináltszobát keresek megvételre. Értesítést a kiadó­ba „Tiszta 368“ jeligére. Vidékről is kérek. DIÓFA-GARNITÚRA, várószobába alkalmas, eladó. Mindszenti!. 22. (31)0) FEHÉR gyermekógy, lószőrmatraecal eladó. Kiss Géza, Teréz-u. 1. (414) KONYHAROTOR eladó. Tábor-u 4 NAGYON jó állapotban lévő konibi- náltszekrény -eladó. Érdeklődni: R4- kóczi-út 73/a. fdszt. 3. Hétfőn egész nap. (420) POLITÚROS. 3 ajtós szekrényt ve­szek. Kozma-üzlet. Kisflórrámi, 19. sz ÜZLETBERENDEZÉS, szekrények el­adók Cím: József-u. 11. II. 6. (359) EGY majdnem új, teljesen jó álla­potban lévő, sötét, teltháló eladó. Meg­tekinthető hétfőtől Márttrok'útj-a 19 a vendéglőben. (385) FESTETT kerekasztal, négy hajlított székkel eladó. Marosvásárhely-u. 7. emelet. (382) KÉTSZOBÁS lakásomat kertesházban ólcserélném kisebbre, esetleg költség- megtérítéssel átadnám. Ajánlatokat „Hullámfürdő környéke 383" jeligére. EGYSZOBA-KONVHAS, éléskamrád lakásomat átadnám annak, ki a benne lévő bútoromat is megvenné. Cím a kiadóban 898 számon. ELCSERÉLEM Kaposvárott lévő bel­városi, 2 szoba, előszoba, mellékhelyi­ségekből álló lakásomat hasonló, vagy 1 szoba, összkomfortos pécsiért. Cím a kiadóban 419 számon. KÉTSZOBA, konyha, lehetőleg fürdő­szobás lakást keresek a belvárosban, költségtérítéssel. Ajánlatokat „Augusz­tusban 415“ iellyére a kiadóhivatalba. MODERN, összkomfortos, egyszobást elcserélnék költségtérítéssel, nagyob­béri. Rákóczi-út llfb. TT 4. (395) JUTALOMBAN részesül, aki egy na­gyobb szobás, Összkomfortos lakáshoz segít. Ajánlatot: Rákóczi 73/e, Rajki. r BÚTOR I MODERN konyhabútort keresek megvételre Cfm a kiadóban. ELADÓ 1 darab Íróasztal, Somogy' Béla-út 1. sz. alatt. (313' TELI HALÓ szalongarnitura eladó Mezószél-u 1. i. 3, ____________(323) SÖ TÉT, dió, furnéros, szép, teiehíUó és egy nagy konyhaszekrény eladó Rákóczi-út 40. asztalosnál. (386) s KÜLÖNFÉLE 39-91. IFJ. TAMAS KALMAN moto­ros faíürészelö vállalat tejefonszáma Györtzy-utca 6. G Y fe Kivi feK KOCSI koicsúnzee, modern tizép kocsik bérelhetők. Váradt Vntai.u. 1 EVOLUT kiínyvelöképzői Rákóczi-út 69. 1. em. 4, Telefon: 28-37, Kezdő­ket és - haladókat kereskedelmi és üzemi könyvelővé kiképez. Vidékieket megfelelő időbeosztásban- H. 1465 KAPITÁNY JANOS lűzilafűrészelő- gépe üzemben. Telefonhívásra is ház­hoz megyünk. Telefon: 13-61. H. 1438 GlANOZTÁSSON Szek-Lával, omsón, hosszú garanciával. Patkány-, egér-, svábbogár-mérgek kicsiben, jótállással kaphatók. Szekeres, Tettye-u. 1. (345) DOLGOZNI járó szülők 3—6 éves gyermekét egész napi gondozásra el­vállalja gyermekszerető fiatalasszony. Cím a kiadóban 316 számon. PIÁN ÍNÖT bérbe vennék. Vöröske­reszt (Pucher)-u. 34.___________(372) KE RESEK egy alkalomra fekete, fér­fiöltönyt. Szalay szabó, Kossuth L.-u. 34, szám. '354) STOPPOLAST, foltozást vállalok. Mély gyermekkocsi eladó. Rókusalja 12. szám. (371) ÓCSARDI Főlidmflvesszövetkezel üz­leti berendezést keres megvételre. Ajánlatot Földművesszövetkeret, Ocsárd címre kérjük, (H 1495) I INGATLAN I VESZEK caaládiházat, öröklakást, harmincezerig. Lakásátadás nem fon­tos. Tulajdonosoktól kérek címeket komoly jeligére. BEKÖLTÖZHETŐ, új, családi ház, szép lakással, kerttel, gazdasági épü­letekkel eladó. Kovácstelep, ürögi-fasor 34. szám. .'3391 ELCSERÉLNEM bajai házamat pécsi házért. Cím: Tompa M.-u. 52. szám. Ugyanott üstház, kézikocsi eladó. (322) 690 ÜL SZuLLÜ, lakóházzal eladó. Cserkút 71. szám. (302) UKOG1 Alsóhegy 19. sz. 1830 négy­szögöl terület, 800 szőlő a többi fiatal gyümölcsös, lakható présházzal és fel­szereléssel, eladó. (377) BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó Tel.: 33-09. (413) 2 SZOBÁS családi ház eladó, Doná­ti. 19. 13631 PéCSVARADI-ÚTON beköMör.ueiő, ketlőszobás, komfortos, új ház, Petőfj- ntcában keltőszobás családi ház el­adó Társrvalás: Xavér-u. 24 (3611 HÁZ, ketlőszobás, beköltözhető, 900 négyszögöl területiéi, 24.000-érl eladó Esetleg felével átvehető. Mester, I»!ett- kút. • (355) FIUME-U. 30. az, házban 4 oarszon- lakái, Zsotaay-u. 37. az. ét Halas-köz 12. számú ház eladó. Bővebbet Anna- u. 20. fsz. 3. hétköznap d u. 4—6 lg. SZERÉNY, kis házat vagy fé.Jiázal vennék 6—7 ezerig Cím. a kiadóban 378 számon. KOKSZMÜVEL szemben ház eladó. 1 szoba-konyha, kamra, mosdófülke, 950 négyszögöl gyümölcs*, »zőlőskerl, gazdasági épülettel. Vétel esetén azon­nal átadó. Bővebbet Mohácsi-út 33. fodrász-üzlet. (394) CSALÁDI HÁZ, jókarban, nagy te­lekkel, átvehető 2—3 szobás lakással, gyümölcsöskerttel 24.000. Ajánlatot „Sürgős 405" jeligéire a kiadóba kérek. HAZAK gondnokságát vállalom. Mol­nár, volt ingatlanközvetítő, Ferenoiek- ytca 36. (403) EMELETES háznak V« része, kettö- szoba-konyhás lakással, külön udvar­ral 12.000. Ajánlat „Sétatérnél 402“ jel­igére a kiadóba. SZÖLLÖT 800 négyszögölig, átvehető lakással, megvételre kerestetik. Ügynök kizárásával. Cfm a kiadóban 407 szá­mon. VESZEK beköltözhető egy-, kétsio- bás családi házat. Cím a kiadóban 387 számon. 8U0 négyszögöl SZOLLÖ eladó. Bő­vebbet: Esztergályos János-u. 19. sz. Deák. (380) I Állás —Foglalkozás dl PERFEKT, főzni tudó, 30 éve. nő elhelyezkedne Pécsen. Ajánlatokat kérem a kiadóba 288 számra. TAKARÍTÁSÉRT kis bútorozott szo­bát és fizetést adok. Mosást külön díjazom. Telefon: 29-5-4. (H 1481) MAGÁNOS nő házmesteri, vagy bár­milyen más munkát vállal szob&érl vagy szoba-konyháért Érdeklődni va­sárnap 2-ig, hétköznap 5-ig. Ctm a ki­adóban 328 szám alatt. RÁD1ÓJAVITÁS garanciával, szak­szerűen, gyorsan, olcsón: Hohmann cégnél. Inczédi-u. 9/1. (H 1489) 38 ÉVES, intelligens, egyedülálló asszony házvezetői, gazdassztmyi vagy szakácsnői állást vállal. Vidékre is el­megy. H-né, Doktor Sándoru. 53. (418) GYERMEKSZERETÖ, tiszta bejáró­nőt keresek azonnali belépésre, reggel 8—9-ig, délután 5—8-ig, Cím a kiadó­ban 410 számon. CSALÁDNÁL vagy magánosnál ház­tartásban elhelyezkednék. Vidéken is. Ajánlatot „Csupán ellátásért 412“ jel­igére kiádóhivataíba. ÁLLAMI Biztosító Nemzeti Vállalat férfiakat és nőket fiz fizetéssel alkal­maz. Jelentkezés hétfőn délután 4 6 óra között, Kossuth L.-u. 15. sz. alatt. KERESEK egyedülálló, intelligens nőt, ki gyermekneveléshez ért, háztar- tásvezeiésre. Leveleket „Családtagnak tekintjük 362“ jeligére a kiadóba. |1 Vétel • Eladás ■ Csere | Rádiót vesz, elad, cserél; Hohmann cég. Inczédi-u. 9/1. (H 1488) ELADÓ hétfőn: hálóberendezés, var­rógép, konyhaszekrény, ágyak, ágybe­tétek, gyermekkocsi, tangóharmonika, asztalok, székek, többféle bútorok. Mol­nár, Kossuth-u. 77. (H 149<JI FÜRDŐKÁDAT, zománcosat, 140 centiméternél nem hosszabbat vennék. Farkas, Deák-ti. 2. (H 1192) KEKÉi ÉSOSZLOPOKAT vennék. Le­het használt is. Ár, méret közlendő: Várad) Anlal-u. 1. (H 1493) ELADÓ egy gyalupad és egy sör­pumpa. Kiss Ernő-utca 31. (344) ÜJ, fehér zománc, fürdőkád kály­hával eladó. Esztergályos J.-u. 79. ÍRÓASZTAL eladó, Szigeti-út (26 OPEL négyszemélyes autó eladó va?y 125-ös motorkerékpárért elcserélhető. Pécs. Citrom-U. 6/2, (842) EGY 100 cm3 Wanderer Sachs, gene­rálózott motorkerékpár olcsón eladó. Cím: Pécs. Tomna Mtihályu. 37. sz. SZÜLLÖPRÉST veszek. Rozsár, Kos­suth Lajos-u. 43. Üzlet. (314) 2()0-as TRIUMPH sürgősen eifidó. Orsolyám. 18, (824) NÉGY darab keményfapult, prima fel- tartóiban eladó Po’ták. Rem-u 4. JÓKAI BAN lévő 125 cm3 Mátra mo­torkerékpár eladó. Deák-u. 11 (52(1) ELADC egy nagy pálósajtár. József utca 3. (367) HATHÓNAPOS, hím, komondor ku­tya eladó. Agg, Makárai ja. (317) ELADÓ egy Ariét 500 cm3, oldatko­csis, jó állapotban lévő motorkerék­pár. Horváth műszerésznél, Rákóczi-út 66. (H 1482) 2 DARAB nagy süldő decemberi hiz­lalásra eladó. GrünéÖer-u. 37. sz. (30.1) HASZNÁLT tégla eladó, érdeklődni: Pannonia-u. 1. (303) ELSŐRANGÚ, tiszta gyapjú, sötét­szürke férfiöltöny eladó. Blum, Mo'o- tov-u. 5. (330) EGY 350 cm* szóló motorkerékpár üzemképes állapotban eladó, vagy el­cserélhető, Miecsekszaboücs, F-telep 22. . ELADÓ egy alig használt, hófehér, krómozott gyermeksportkocsi. Vitéz-u. 20/2. Schnee, hétfőtől. (318) EGY .jókarban lévő 500-as Haney Davidson eladó vagy kisebbért elcse­rélhető Pécsváradon, Fónainu’. (-873) EGY csikó tűzhely eladó, ugyanott vennék egy 3:5-ös letncséjü fényképe­zőgépet. Tel.: 38-23. (374) SINGER süllyesztés varrógép eladó. Nagy Jenő (vo't Kaszárnyáim. 7. (375) FÉKFlSZABO-varrógép, alig hasz­nált, eladó. Mecsek-u. 10. (379) RÖVID gyakorló-zongorát vennék. Fiume-u. 35. em. 7. (865) V« Vi LÓERŐS, jókarban lévő vil" "anvmotort venne a Szemklinika, (366) CSlkÜTÜZllELYET veszek, közép- nagyságút, javításra szorulót 1*. Aján­latokat „Tűzhely 846“ jeligére a ki­adóba. PIANÍNÓ és zongora, márkás, ke- reszthúros, kitűnő állapotban és egy harmónium eladó. Szíjjártó hangoló- nál, Anna-u. 28. Te).: 12-61. (357) ZONGORA, márkás, és egy nagyot­hallókészülék eladó. József Attila-u. 33. 13. ajtó. (356) EGY jókarban lévő sport gyermek- kocsi eladó, Homok-u. 3. sz. (351) 125 cm* ILO motor eladó. Szabad­ság-ót 11. (417) SZŐNYEG, 3.50x2.50, eredeti keleti mintás, eladó. Apácám. 4. 1. em. bal FÉRFLKERÉKPÁR eladó, „Puch“, dobfékes. Megtekinthető 12 óráig, ele­ment, Aradi vérlanuk-u. 38. (499) JÓKARBAN lévő 100-as Sachs pl­adó, Boltív-köz 2. (406) ELADÓ: csillárok, ágy, matrac, tükör, mosdó. Tiborcz-u. 27. (Volt Al­só Makár-út.) (491) ELECTRO LUX porszívó, alig uasz- nált eladó. BelgrádHit 6., emelet, (490) ELADÓ karikahajós Singer varrógép. Szabadság-út 14. (397) TÜLGYFAPADLÓ, szélezett, eladó Hegedűs Gyula, Mecsekszabolcs. (396) 500-as ZÜNDAPP sportmotor eladó. Pécs, Orsolya-u. 18. (384) EIADÓ egy német vizsla, 6 hóna* |K>s, egy fekete puli, 6 hónapos. Ribár, Málomi-úl 2. Kertváros. (389) MÉH CSALADOK (30) mézzel együtt, családi okok miatt sürgősen eladó. Sziget:-út 26 (390) ELAiDÖ 2 darab 7 hónapos, szimui- lánozott mangalica-süldő. Zöldfa-u. 22. 500-as FN oidalkocsls motor eladó. Ctm: Klsállomás, 2/a őrház. (388) | Házasság ■ Levelezés 1 ÖNÁLLÓ iparos legényember házas­ság céljából keres 25—'35-ig uolíd, házias, csinos leányt, vagy gyermekte­len özvegyasszonyt, lehet vidéki is- Ajánlatokat „Árvák előnyben 312“ Jel­igére. KÖZÉPKORÚ, jobb özvegy, ismeret­ség hiányában, ezúton keresi hozzá­illő férjét 45—55-ig. Jobb iparos vagy állami alkalmazott válaszoljon. Aján­latot „Mintafeleség 327“ jeligére. SZABÓMESTER házasság céjából megismerkedne 38—43 éves, csinos, in­telligens nővel, akinek rendes lakása van. Ajánlatot „Szorgalmas 823“ jel­igére. MAGAS, iskolázott, harmincéves fia­talember vagyok, nősülnék. Hozzám li.ő bizalommal válaszoljon címével „Nincs szükségem hozományra 332“ je igére kiadóhivatalba, 26 ÉVES, kellemes megjelenésű, há­zias, jól kereső, szőke leány feleségül menne komoly gondolkodásúhoz, bar­nához. „Mozaik 331“ jeligére kiadóba. I Bútoroson szoba 1 JOBB fiatalember részére bútorozott szoba kiadó, Cfm a kiadóban 316 „zim alatt. KÜLÖNBEJÁRATO bútorozott szobát keres magános, nemzeti vállalati tiszt? viselőnő a belvárosban, augusztus 15- re. Cfm 305 szám alatt n kiadóban. DOLGOZÓ nő bútorozott szobát ke­res. Ajánlatot 399. számra a kiadóba» BÚTOROZOTT szobát keresek két személy részére. Ajánlatokat 391 szám­ra a kiadóba kérek. EGYSZERŰ szoba dolgozó, szolid férfinek kiadó. Hegedű eladó. Szepesy u. 4. fdszt. 1381) BÚTOROZOTT szobába, kü,önbejá- ratú, szolid, intelligens társat keresek. Havibér 70. Ajánlatot „Ferenciek-«.“ jeligére kérek. (404)' IHIIUKICII NAPLÓ Felelfi« «zerfeesztfi: BADO ISIVAN Feleld« felad*: SZIKRA 8ANUOH Szerkesztőség és kiadéhivatal: Pécs. PerezeL otca 2. — telefoni |SS2 ét lSélá. Postatafearéfepénztaricaekkszamlaizáiii: S1V06/ RtfifiZetés! dl): ban II,— törtei Nyomatott a Pérti szikra Nyomda NV oev Pécs, Moofeécny Mihály ele* 10. la telefon: 20 37 A nyomdáért felel- OaHOOSI JÓZSEF. Pécsi Ruházati Bolt H. V. értesíti a dolgozókat, hogy 12-es számú elpáholtunkat megnagyobbítva áthelyez­tük Kossuth Lajos-úi 59. szám aláz —•— A Pécsi Ruházati BttU IV. V. dolgozói mnnkafelajánlással harcolnak Koreai Hét sikeréért! Edény áruk - ^0 gyári árnál olcsóbban kaphatók a ff * Pécsi Állami Áruház (Városháza épület.) , EDÉNY-OSZTaLYÁN Tányér .... Teáscsésze aljával Pohárfálca . . Síi.testál . , , Szendvicses-tál « 1*42 Ft-tól 3 52 „ „ 3*91 „ „ 5 10 7-03 n tf »» « Be őttes üvegek minden méretben kaphatók 1*40 Ft.-tól

Next

/
Oldalképek
Tartalom