Dunántúli Napló, 1950. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

Ojöldőg áféiiet kwánmtk fpíes és ßamnga dölq&zé népének ! VTT. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA 50 FILLER VASÄRNAP, 1950 JANUÁR 1 Eiöre ax ötéves terv avöxetméértS 5 .950 január 1. nagy ünnepe dol- <zö népünknek. Ma nemcsak egy rcokban is eredményekben gaz- ,g esztendő mérlegét készítjük el, nem egyten a magyar történelem rán nem ismert mértékű és ütemű »litikai é! gazdajsági feladat vég- hajtásáloz Iá unk hozzá: megin­tjük az 5 éves népgazdasági tér- t. Gerő Jvtáns a kővetkezőkben glalta esze a Terv feladatait: Iz ötéVis népgazdasági terv fö­ladat íz, hogy lerakjuk a szo- ilizmr.s alapjait egész nópgaz- •.ságunkan, nemcsak a városban, mem hun is, hogy lényegében 1 • 'főzetnie vigyük a szocializmus i'íf ’r/ azegész magyar népgazda- .?} than."! cél érdekében biztosíta­nunk kel az ország iparosításának eggyorítását, mindenekelőtt a diézipa. ezen belül a gépgyártás igyaráyú fejlesztését, ennek apján i könnyűipar, a köziéké­pp, ha ink honvédelmének kifej­tését és korszerűsítését. Az i ?r fejhztése nyomán fel kell >fi\molnak a mezőgazdaság elma- idottsáát, mindenekelőtt annak ipesíiéh’el. így hazánkat „ag- íripariarszágból ipari-agrár or- :ággá >áltoztatjuk, vagyis olyan iszágg melyben az ipar súlya a őntö, •’ ama'ynek fejleti korsze- i mez\azdasága van." Mindezek rcdmé'eként megvál.ozík, szo- iftlistaiellegűvé válik az egész jépgazság és mélyreható társa- laími Hozások jönnek létre; je- íntöscemelkedik a dolgozók nyagi; kulturális színvonala. Ezeh'.í a feladatoknak meg fele­sen atulnak az 5 éves terv be- uházá előirányzatai. Az 50.9 ailliárforintot kitevő összclö- rányztól 21.3 milliárd jut az parrazenbelülV 18.3 milliárd a ohézira. A mezőgazdaságra 8 ailliái a közlekedésre 7.5, la- lásépd egészségvédelmi és kul- uráliíélokra 7.4 milliárd. Emel­ett kH egymillíárd forintos beru- •JT.'zás:sz a kereskedelem terüle­te i, í-8 milliárdot pedig tartalék- iJ k é a következő terv előkészíté- 1 ve! kapcsolatos kiadásokra bizio- t'unl­' k érv során a népgazdaság ter- léjé 1954-ben az 1949. évi tér­iéi 186.4%-át éri el, a nemzeti 3 ■ -delem pedig ennek alapján az 4 évi 163%-ára emelkedik. Ezek > iiöirányzato-k lehetővé teszik, : á-i i. a tervidőszak alatt az éiet- V- .1- orvai jelentősen emelkedjék. ö- számítva azt, hogy a kultur- | : is-: fonal, a közlekedés, a lakásvi- i -k vök megjavulása, a dolgozók A- és százezreinek különböző fo- * való szakképzése már magában Jelszinvonalemelkedést jelent, letnivó a terv során 35%-ban r- .»tedik. ami azt jelenti, hogy ’ ír|k az utolsó békeév éle szín- r< mának 185%-át. Ez a terv köz- ion célkitűzése: dolgozó néDiink ileftnvonalúnak tovább emelése. /terv végrehajtása során azon tenhemcsak a gazdaságban, ha­nem társadalmunkban is lényeges változások jönnek létre. Az ipari munkásság számszerű növekedése, az ipar tú'.súlyraju ása a termelés­ben, a munkásosztály politikai színvonalának további emelkedése erősíti a proletárdiktatúrát, a mun­kásosztály vezető szerepét. Ugyan­ekkor pedig a mezőgazdaság évszá­zados elmaradót ságána-k íelszámo- lá:a felemeli a falu népét, a dol­gozó parasztságot. A néphez hű értelmiségi dolgozók mellett a gaz­dasági tervvel párhuzamos nevelési Programm során, a különböző fokú iskolák és egyetemek kiterjesztése útján, a dolgozók fiaiból új értel­miség nevelkedik fel, akik együ.t segítik a szocializmus építését Így egész dolgozó népünk egysége, az 5 éves tervért, a szocialista Ma­gyarországért folytatott közös harcban még jobban megszi'árdut. Á terv végrehajtása során meg­erősödik országunk úgy poli.ikai, mint gazdasági és katonai értelem­ben. Az eddiginél is szilárdabb őrt- állók leszünk a békefront ránkesö szakaszán s ezzel hazánk nemzet­közi tekintélye tovább növekszik. Leglényegesebb feladatait tekint­ve ezekben foglalható össze a közei­mül'ban törvényerőre emelt, egész jövőnket formáló, hatalmas nép- gazdasági program, az 5 éves Terv. Csak szocialista vagy a szocializ­mus felé haladó országokban vég­hezvihető, nagy esemény egy- nép életében, amikor 5 esztendőre pon­tes tervet készíthet jövőjéről Még hozzá ilyen tervet, amely a gaz­daság, az éle színvonal és kultúra kifejlesztésének kapitalista ország számára soha cl nem érhető mérté­két és gyorsaságát tárja elénk. Csak azoknak a népeknek válhat ez az élet valósággá, akik leráz­zák magukról a kapitalista igát, akik a szocializmus útjára Iép.ek. Hogy mi ma ezen az úton járha­tunk azt mindenekelőtt a nagy Szovjetuniónak a Sztálin elvtárs vezetékével értünk is küzdő Szov­jet Hadseregnek köszönhetjük. Ahogy a tervtörvény bevezető ré­sze mondja:„A Szovjetunió dicső­séges hadserege felszabadította Magvar országot a német imperia­listák uralma aló', összetörte a ma. gyár nagy'ökések és nagybirtoko­sok népelnyomó államhatalmát és ezzel lehetővé tette, hogy a ma­gyar dolgozó nép hozzákezdjen a fasiszta háborúban rombadönlött magyar gazdaság újjáépítéséhez" Az évek száma szerint rövid, de a küzdelem keménységét és ar elért eredményeket tekintve több évt zednek beillő munka u*án 'áthattunk hozzá c nagy terv el­készítéséhez és vághatunk most neki megvalósításának. Az ország vezetéséből, a gazdasági és po­litikai életből fokozatosan kiszo­rítottuk a tőkés reakciós eleme két, megvalósítottuk a munkás­osztály hatalmát, a proletárdikta­túrát. A föld felosztásával, a nagy­üzemek. bankok, külkereskede­lem, a nagykereskedelem, 'eg- utőbb pedig a kü'fö'di vállalatok és 10 munkásnál többer foglalkoz­tató üzemek ál'amosítá-ával jó­részt már kihúztuk a tőkés e’e- mek lába aló! a rfardp.sági t ’a't Szó vertük a különböző reakciós és imperialista ügynökségek egész sorát. Sikerrel, közel 8 hóna-pa a határidő előtt végrehajtójuk hároméves tervünket. A vég chai­ns ideien^k megrövidíté- ■- eHené- re a beruházás terii'e*én iel-^té- keny mértékben, 18.4 százalékkal túlteljesítettük az előirányzatot. Dolgozó népünk életszínvonala a terv sikeres végrehajtása eredmé­nyeként messze az előirányzat fö­lött, 37 százalékkal növekedett a háború előttihez viszonyítva. A hároméves terv végrehajtása so­rán lényegében felszámoltuk a munkások életének legnagyobb rémét, — ami ma a kapitális1 a országokban 40 millió embert kí­sért — a munkanélküliséget. Az életszínvonal anyagi emelkedésén kívül kulturális téren is nagy az előrehaladás. Az alsófoka iskolák­ban 118.000-rel, középiskolákban 33000-rel, főiskolákon és egye­temeken több mint duplájára emelkedve, 16.000-rel több hall­gató jár, mint az 1937—38-as is­kolaévben. Ennek jelentőségét kü­lön aláhúzza az a tény, hogy az emelkedés mindenekolött — kü­lönösen az egyetemeken — nagy­üzemi munkásokból kerül ki. Emellett pedig a születési, ha­lálozási statisztika is mutatja, hogy a terv során biztoított egészségvédelmi intézkedések nyo­mán dolgozó népünk egészsége­sebb lett. A munkaviszonyok a dolgozók él.'.tszínvof alának, gyógy­kezelésének megjavítása, üdülésük biztosítása terén tett nagy előre­haladás mutatja, hogy sikerrel va­lósítjuk meí Rákos: elvtárs sza­vait: „A népi demokrácia számára legfőbb érték maga az eleven, a dolgozó ember." Köszönet illeti ezért a sok áldozat, a kemény harc vállalóit, az élenjáróka1, akik a kezdeti nyomorúságban is tudták, hogy az áldozatok meg­hozzák majd gyümölcseiket, kö­szönet illeti a munkásosztályt. A magyar kommunistáknak, a Párt­nak, Rákosi eivtársnak elévülhe­tetlen érdeme, hogy a munkásosz- ályt győzelemről-győzelemre ve­zetve, szervezte, irányította az egész dolgozó népet erre a nagy harcra. Ennek nyomán hatalmasak az eredményeink, de még nagyobbak az előttünk álló feladatok. Eddigi eredményeinket, tapasztalata nkat felhasználva, összeszedve minden erőnket, feltárva tartalékainka1. kell nekiindulnunk hatalmas, új tennivalóink végrehajtására. Nagy hibát követnénk el, ha lebecsül­nénk a feladatot, ha nem látnánk, hogy csak minden eddiginél na­gyobb erőfeszítések árán vákk valósággá a terv, ha elbíznánk magunkat. A terv sikeres végrehajtásának ’egfontosabb felté*e’e. hogy vilá­gosan lássuk: (t megvalósítás harc kérdése. Ahogy minden eddigi eredményünket, a 3 éves terv vég­rehajtását, harcban kellett meg­szereznünk ugyanúgy, de még fo­kozottabb mé-ttókben, harc á*án valósulhat c'uak meg az ö'éves terv is. Az ötéves terv végrehaj­tása a szocialista szektor növelése mellett a tőkés elemek fokozott kiszorításának programmja is. Sztáiin elvüárs arra tanít ben­nünket. hogy a kapitalista elemek gyengülése xtam az osztályharc elalvásához vezet, ellenkező'eg: minél remcnj.-telenebb a különbö­ző kapi'alstn elemek helyzete, annál inkább nyúlnak a legka- landorabb, a legelvetemültebb esz­közhöz, annál é'esebb az osztá'v- harc. Ezt igazokák az elmúlt ’dök eseményei is. És hogy itt, B Ta­nyában is mozog a reakció, azt mutatja, hogy itt is termékeny ta- lajra hullott a. pénzlebély meséje^Jiogy a szántás-ve ' T;5 070 I ** kulák néhol nyílt támadásba ment át, hogy több helyről hangzik pa­nasz az iskolákban tapasztalt lel­kiismereti terrorról, el-el hangzik cÉY*eáy prédikáció az általuk lá­tott . sötét felhőkről" és hason­lókról, erre vall a pécsi egyete­men nemrég leleplezett, nyilt de- mokráciaellenes tüntetés és még több jelenség. Fokoznunk kell éber­ségünket, megfogadva Rákosi elv­társ tanítását: keressük meg. a hi­bák mögött az ellenség kezét. Ne hagyjuk megtorlatlanul az ellen- ség egyetlen kísérletét sem. És hogy elju.hassunk odáig, hogy az éberség, az ellenség lelep­lezésének kommunista képessége nemcsak vitaanyag és sokszor el­ismételt szó, hanem a való élet gyakorlata legyen, tanulnunk kell. Az ellenség azokat téveszti meg legkönnyebben, akik nem elég kép­zettek, vagy „képzettségük“ any- nyiban áll, hogy egy sor jelszót betanulnak. Terjedjen ki jobban figyelmünk az ideológiai frontra. Most az ellenség egyik legerősebb állása éppen ez. Verjük vissza a hamis nézeteket a nacionalizmus és e^yéb burzsoá ideológiák káros befoír isát. Egy percre se feledjük, hogy az 5 éves terv megvalósítása harc az e’lenség minden rendű és rangú ügynöke ellen, küzdelem a burzsoázia minden fajta behatolá­sa ellen, amit külön aláhúz az a tény, hogy ezek az erők kiszorítá­suk' nyomán egyre elkeseredetieb- ben dolgoznak a nép hatalma, a nép tulajdona ellen. A terv megvalósításának másik feltétele, hogy a Párt vezetése mellett a dolgozó tömegek mögöt­tünk álljanak, hogy feljárjuk a termelésben lévő rejtett tartaléko­kat és azokat építő munkánk szol­gálatába állítsuk. Elmondhatjuk- e, hogy a dol­gozó nép e hatalmas tervet támo­gatja, mögöPünk áll? Igen, feltét- lenü' elmondhatjuk. Beszédesen bi­zonyítja ezt a választási eredmény, a tervkölcsönjegyzés sikere, mindé* nek előtt pedig bizonyltja a mun- kásosz ály soraiban kifejlődött és mindinkább a széles dolgozó töme­gek mozgalmává váló munkaver­seny. Bizonyítja a szovjet sztahá- novisták példája nyomán kibonta­kozó magyar Sztahánov-mozgalom. E mozgalmakban, mint ahogy azt a sztálini felajánlás és sztálini mű­szak eredményei mindenki számára mutatják, szinte kimeri hetetlen lehetőségek vannak. Ezeknek fel- színrehozása és továbbfejlesztése egyik legfontosabb feltétele a terv sikerének. Csak így tudjuk elérni, hogy a munka termelékenysége az iparban 5 esztendő alatt 50 száza­lékkal növekedjék, ahogy azt a terv előírja,' A mi megyénkben különösen fon_ tos az új munkamódszerek és mun­kaszervezések alkalmazása, — a gépesítés mellett — a bánya ipar­ban. Csak így tudjuk megvalósíta­ni, hogy a széntermelés a erv-idő- szak végére 55%-al, évi 11-5 millió tonnáról, 18.5 millió tonnára emel­kedjék. Emello t pedig a dolgozók újítási és észszerüsítési mozgalmá­nak kifejlesztésével, a szigorú ta­karékosság rendszerének bevezeté­sével biztosítanunk kell az önkölt­ség nagymértékű, a tervben elő­irányzott 25 százalékos csökkenté­sét. Megválást hatók-e ezek a fel­adatok? Kétségtelenül megvalósít­hatók. Erre biztosíték a Párt ve­hető, irányító munkája a komrnu- ista dolgozók példamutatása, de ezrt bizonyítja a munkaverseny, * munkaszervezés és újítások, az ön­költségcsökkentés terén eddig elért eredményeink sorozata is. Ötévé« tervünk megvalósításának legfőbb biztosítéka a Szovjetunió támogatása és szövetségünk a népi demokratikus országokkal. A népi demokratikus országok, köztük a mi országunk is, a szocializmus építésében biztosan és szilárdan támaszkodhatnak a már megvaló­sult szocializmus országátftik a Szovjetuniónak baráti támogatásá­ra. Tervünk megvalósí.ásához a Szovjetunió nemcsak a szocialista építés-tapasztalatait adja nekünk, hanem konkrét politikai és gazda­sági segítséget is. Emellett a Köl­csönös Gazdasági Segítség Taná­csán keresztül toyább erősödik kapcsolatunk a többi népi demo­kráciákkal. így egymás kölcsönös megsegítése útján hatástalanítani tudjuk az imperialisták gazdasági blokádját, amellyel a szocialista és szocializmust építő országok fej­lődését akarják akadályozni. A felsorolt feltételek érvényesü­lésének, a terv megvalósításának egyi Ív legfontosabb feltétele: a béke. Építő munkánkhoz „rendre, nyugalomra, és békére van szük­ség". Ezért szükséges, hogy a Tájé­koztató Iroda által megszabott iránynak megfelelően legfőbb fel­adatunk a tarlós békéért való küz­delem legyen. Ennek érdekében kö­vetkezetesen kell harcolnunk az imperialisták ügynökei, a háborús uszítás és a rémhírterjesztés ellen. A dolgozók tömegeiben tudatosíta­ni kell a Szovjetunió vezetne bé­ketábor társadalmi, gazdasági és katonai erőfölényét. A béke meg­védése nélkül nem lehet nyugodt építés. Ezért fejlesszük 5 éve» Tervünk során Néphadseregünket, ezért erősítjük hazánk védelmét. Tovább kell javítani a ßzalkszer­vezetek és a tömegszervezetek munkáját, hogy rajtuk keresztül minél több dolgozót kapcsoljunk be az imperialista-ellenes, az 5 éves tervért folytatott harcba. Ezekben foglalhatók össze a terv megvalósításának leglényegesebb feltételei. E feltételek azonban csak úgy válnak a <erv mozgató rűgói- vá, csak akkor lesznek valósággá, ha minden erőnket megfeszítve dol­gozunk. Ha harcolunk az imperia­listák mindenfajta befolyása elien, ha új munkamódszerek bevezetésé­vel a munkaverseny kiszélesítésév«! megdöntjük a normákat és maga­sabb termelékenységet biztosítunk, ha politikai tömegmunkánk során tovább emeljük a dolgozók politi­kai színvonalát, ha elmélyítjük a Szovjetunió vezető szerepének fel­ismerését, ha számításba vesszük eredményeinket és erőinket, de nem becsüljük le a- feladatot, hanem látva annak nagyságát, minden erőt mozgósítunk. így biztosan haladhatunk előre az 5 éves Terv, a szocializmus megvalósítása út­ion’ isiv.(x- -

Next

/
Oldalképek
Tartalom