Dunántúli Napló, 1949. december (6. évfolyam, 279-304. szám)

1949-12-25 / 300. szám

1949 december 25 NÄPtö 13 Fegyházat és börtönt kaptak a dombóvári liszt feketézők Pénteken egész napon át tárgyal­ta a pécsi munkásbíróság Büch'er Viktor részes malombérlő és üzem­vezető, Huber Piroska malomköny­velő, Vádli János molnár, Porubszki Ernő pékmester és Brédí Lajos ke­reskedő dombóvári lakosok köz­elítésé érdekeit veszélyeztető és ár­drágító bűncselekményét. A malom üzemvezetője és négy bűntársa azzal voltak vádolva, hogy ISI"), augusztusától, három esztendőn át nyolc vágón gabonát vonta« el a közellátástól akként, hogy 'e.cetén őröltek és a fekete őrlések utáni 33 százalékos sápot nem szolga tatták be. A feketeőrlésből származó több­let vámkeresményt zúg piacon 3—4 forintos áron adták el. A tanuk kihallgatása után az ál­lamügyész példás iíélet kiszabását kérte. A munkásbíróság hosszas ta- nácskazás után közeilátás érdekeit veszélyeztető és árdrágítás büntette miatt Büchler Viktort hatévi fogy- házra és 1.000 forint pénzt tüntetésre, valamint a szokásos mellékbüntetés­re, Brcdl Lajost kilenchónapi bör­tönbüntetésre és 1.000 forint pénz- büntetésre, míg Huber Piroskát, Vádli Jánost és Porubszki Ernőt fe­jenként ölhónapi fogházbüntetésre ítélte. Anyakönyvi hírek Setííetések: Tamás József, Papp Rozália, Mihály János, Fischer Ad­rienne, Angyal Etel, Hartmann Já­nos, Szilágyi Zsuzsanna, Horváth Katalin, Korodi István, Németh Gyula, Lichnor András, Novák Il­dikó, Sáfár Piroska, Szemök György, Tót Zsuzsanna, Fülöp Árpád, Kodo- lányi András, Skriván Brigitta, Tóth Ilona, Szegő Anna, Hosszú János. Házasság: Kéméndi János sajt- és vaj mester és Somos Anna, Sza- Isy Károly NV könyvelő és Siptár Márta NV számlázó, Kovács János MESZHART napszámos és Heiczler Mária szücssegéd, Hajnal Gyula technikus és Balogh Magdolna, Sul- rnics Alajos kőműves s. és Schön­feld Erzsébet, Sándor László tűzoltó és Huszár Mária, Arató Mátyás ke­reskedő s. és Milicz Margit, bőr­gyári m.. Hamarics György kemé- nyítőgyárl m. és Varga Mária ház- felügyelő, Horváth Károly asztalos s. és Csorba Ibolya, Tóth Árpád egy. halig, és Nagy Gabriella járásbír. tisztv., Hesz Péter bányamunkás és Búzás Ilona MÁV kezelőnő, Kál- mándy-Papp Ferenc jóghallg. és Lu­kács Mária városi tisztv., Owsiak András MÁV pályamunkás és Panka Erzsébet, Benke Jenő kesztyűszabász és Hoch Anna cégjegyző, Keszerice Lajos hdhv. alhadnagy és Kaizer Magdolna keresk. s., Stróbl István asztalos és Darvas .Katalin, Stefkó Ferenc kőműves s. és Fóris Mária, Andréka Bertalan műsz. tisztv. és Kneif Róza nőszabóm:, Radnóti László mezőgazd. szakisk. isk. vez. és Oláh Margit, Lashavlcs József bá­nyász és Szíkszai Margit, Császár György kőműves s. és Jani Erzsé­bet Borbála nyomdász, Molnár Ist­ván szerelő és Medvés Róza htb. al- kalm., Gosztolai László Lajos ke­reskedő s. és Gerner Irén, Eizler János próbarendör és Czárt Ilona sörgyári műnk., Krisztián József kocsis és Herold Klára, Máté Lajos honvéd és Kremer Katalin, Gerner Béla Ferenc hentes s. és Kóti Mag­dolna Mária, Tóth György főisk. halig, és Bartus Piroska rendőr- írnok, Szabó László könyvelő és Fekete Klára Kornélia Mária raa- gántisztv., Józsa Elek József közs. tisztv. és Tarlós Gizella Anna Emma NV tisztv., Böröczfi Jenő Károly kő­műves s. és Kulcsár Márta Katalin, Dóra István ácssegéd és Bulán Luj­za Mária börgyári munkás, Rubin- szky József László bőrgyári műnk. és Nyári Magdolna Katalin bőrgy. m., Czigler Frigyes Zsolnay-gy. m. és Pataki Nagy Erzsébet műkőgyári m., (Lutter) Losonci László posta­tiszt és Takács Sarolta postatiszt, Garai József könyvelő és Kárpáti Klára pénztáros, Barics József An­tal ácssegéd és Fiüpovies Teréria, Tóka László elektrotechnikus és Gáspár Lujza Ilona fodrász s., Má- csai Antal ált. napsz. és Kiss Róza, Tátrai György zenész és Pécsi Anna Stefánia női szabó, Szebényi László Pál autószerelő és Somogyvári Ilona Margit női szabó s. Halálozás: özv. Bischof Jakabné 63 éves, özv. Göbel Mihályné 74 éves, Király László 20 napos, Szo- kolovics Gyula 42 éves, Pál György 51 éves, dr. Varga Károlvné 61 éves, Barsy József 73 éves, Horváth And­rás 30 éves, Czencz Ferenc 62 éves, Nagy József 63 éves, Miglineky La- ios 49 éves. Geszkopf József 23 éves, Hosszú János 1 napos, Zuienkov György 1 éves, özv. Siptár Lajosné SÍ éves, Boldog Jánosné 79 éves, Károly Ferenc 90 éves, A rács István 48 éves. —Nyúl, pézsma, gö­rény és egyéb nyers­bőrt vesz Höfler, FerencJek-u. 14. m ws — Bőrkabátok szak­szerű festését vál­lalj a SPINETH kesztyű- üzem Mártcn-u. 15.(hm4 — Rádiót HORGAS- •61. Gyári készülé­kek 8 — 9 — .12 havi részletre. Használt készüléket becse­rélek. OKÁ utalványo­kat beváltok.Teréz-u.l, M Qlii SIBERIA ÜTŐ S-O L Y A 0 í K FÜTDRIT A BLAK/nELEGlTÓ V U L K Ä N autókáiyua AUTÓ- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI N.V. VJ. NAQYAVEZŐ u. 15. TEL. 111-243 S AK m. t Mi Megszakítjuk erre a hétre a sakk­iskola közlését és helyette a francia védelem egyik igen érdekes változatát közöljük. A játszmát Bondarewski, szovjet nagymester váltotta az 1946. évi rádiócsapatmérközés alkalmával Aitken angol mesterrel. 4. játszma. FRANCIA VÉDELEM Aitken — Bondarewski 1. el e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 I!c6 5, Hf3 Vb6 6. Le2 cd4: 7. cd4: Uge7 8. 63 Hf5 9. Lb2 Lb4f 10. Kfl... (Ebben az állásban Nimzovits 10 .. 0-0-1 játszott. 11 g4 Hh6 12. Tgl f6í 13. efóriTfó: 14. gá Tf3: 15. Lf3: Hi5 16. Tg4 Ld7 folytatással, A minőség- áldozat sötétet igen erős támadáshoz juttatja. Fenyeget Tf8, majd Ld7-e8- h5 és világos a bl huszárral nem tud jól kifejlődni. A rögtöni huszárlépés­re 17 Ha3? Ln3: 18. La3: Va6f kö­vetkezik figuranyeréssel. Más lépésre Pl: 17. Vd3? He5! és Lb5-el vezér­nyerés fenyeget.) 10... h5 11. h4 Ld7. (Vegyük kissé jobban szemügyre ezt az állást. Gondolatban helyezzük vissza a h4 és h5 gyalogokat eredeti he­lyükre. abcdefgh 8 7 mt 6 í ¥ 5 4 m mm 3 m 2 a? mm 1 9> M« A folyamatosan közölt végjátékta­nulmányok helyes megfejtését heten­ként fogjuk közölni. A megfejtők kö­zött havonta egy értékes könyvjutal­mat sorsolunk ki Egy tanulmány megfejtése 5 pont. A maximálisan el­érhető pontok száma havonta 20 pont lesz. Minden helyes megfejtés auto­matikusan résztvesz a pontversenyben is, melynél 100 pont elérésekor külön jutalmak kerülnek sorsolásra! A meg­fejtési határidő minden hét csütörtök­jén déli 12 órakor jár le. Cím: Du­nántúli Napló, sakkrovat Ssln’h & ss a bedé fgh Az így létrejött állásban — mely megegyezik a Paulsen — Tarrasch (1888, Nürnberg) játszma világos 11 lépése után keletkezett állással. 11... Lé7! lépést javasol és lép Tarrasch. míg a h5 lépést ugyan elsősorban }i- gyelembevehctőnek tartja, de nem ajánlja, mert szerinte a játszma e stádiumában még sötétnek számolnia kell a rövid oldalra való elsáncolás- sal. A királyszámy ilyen módon való felszakítása tehát korainak látszik. Nimzowits egy későbbi elemzése so­rán e helyen egyenesen 11 . . 0-0"t ajánl 12. Ld3 f6! 13. Lf5; ef5: és sö­tétnek iövészpárja marad, mig 12. g4 HhS 13. Tgl Í6! 14. cí6: Tí6: 15. g5 Tf3: 16 Lf3: Hf5 17. Tg4 után a vi­lágos királyszárny exponált helyzete, az f vonal gyengén védett pontjai már vészt jósolnak. 17 ... LeS 18. Ve2 Hd4: 19. Td4: Hd4: 20. Ve5 Lb5f 21 kg2 Hf5 22. Ld5: ed5: 23. Vl5: TÍ8 24. Vd5: Tf7 25. Vd4 Lcö és vi- légos nyugodtan feladhatja. Miért vá­lasztotta mégis Bondavewszki a kri­tikus h5 lépést? Bizonyára azért, mert e szokatlan területen jártasabb­nak érezte magát ellenfelénél, ami végeredményben be is igazolódott.. De térjünk vissza a partira.) 12. Hc3?... (íme ellenfele máris elkövette az első hibát. Jobb lett volna 12. a3 Le7 13. Hc3 Hc4 14. Hd5H) 12... Le3; 13. Lc3: Tc8 14. Th3? (A második hiba. (Jobb lett volna Vd2!) 14. ■. Hce7.15- Vd2 LbS 16. Hgi Hg6 17. Vg5 0-0 18. Tel 161 (Erélyes és jó lépés. Az „f" vonal kinyitása az összefüggéstelen vi­lágos állásra döntően hat). 19. ofb, (Természetesen nem Vg6:, Le8 miatt) 19... Tí6: 20. LbS: Vb5:f 21. He2 Hgh4:! 22 aí Vaó 23. Lb4 Tg6 24. Vh5 Th6 25. V’jr;4 Tc2 26. g3 (erre a lépésre sötét szép befejezést kompo­nált Világos állása azonban már sem­miképpen sem tartható) 26.... He3f! 27 fe3: Tf6f 28. VÍ4 TU:f 29. gl4 HfS 30. Kf2 Vd3 31. T}3 Ta2! 32. a5 b6 33. abö: °b6: mire világos felad «, mert egyetlen figurájával sem képes hátrány nélkül lépni. 3* A végjátékot kedvelő olvasók szá­mára szintén nyújtunk ajándékképpen egy igen tanulságos és szép végjáték­tanulmányt F. Sackmann ..Sammler" 1919. abc defgh r. ......: , # ST: í ^ Mt i W mm cvtü -f./i Ä : ^ ¥Í M abcdefgh Világos nyer­JUTALOMOSZTÁS A pécsi Nemzeti Színház 4.500 Ft jutalmat oízioü szét a színház dolgo­zók 'között. 26 dolgozó részesült ju­talomban. A művész-személyzet, a karszemélyzef, zené-ztík, ndmin'rcz.trá- ció, műszaki személyzet és nézőtéri személyzet tagjai. A színház különös szere.eltel tüntette ki azokat, akik a tájs^inháai előadásokon szerez'ck ér- demeúet. A (egki-ebb jutalom 100 Fi volt, a legnagyobb 400 Ft, amelyet Ütő Endre, a színház nagytehetségű díszfettervező-sceniikusa kapott meg. A művészek közül Pap István, Gor­don Zsuzsa. Máté Erzsébet, Bakos László, Miklós Klára, Kovács Gyula, Szabó Samu és Somíó Ferenc része­sültek 200—250 Fi-os jutalomban. A pénzösszegeket a Sztálip elvíárs szü- !eíéJnapJa alkalmából rendezett ünne­pélyes társulati ülésen osztották szét az egész társulat lelkesedése é* hálfil- kodá&a közepette. BULLA ELMA Karácsony mrndkét napjának estéjén fellép a pécsi Nemzeti Színházban, béríeíszünetben. A kiváló színésznő játéka meghódította a páciri közönsé­get és további fellépései iránt igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. A pé­csi Nemzeti Színház társulata ezen az utóbbi és Bullával megerősített elő­add án is tanúbizonyságot tett nagy­szerű művész,: összeforr oltóágáról. SZÍNHÁZI MÜS08 25-én délután 'A4 órakor- FILM­CSILLAG, este V* 8 órákon MOSZ­KVAI JELLEM. December 26-én délután */* 4 óra. kor: VIDÁM ÁLOM, este Va 8 órá­kon MOSZKVAI JELLEM. 27-én este Va 8 ómkor: VIDÁM ALOM. (Moíiére bérlet.) Magánatkulmazotiak hírei: Orosz nyelvtanfolyamot indítunk. A úartár- sslk sürgős jelentkezését kérjük. A magánatkatmazotínk szak-zervereti ideológiai szemináriumai eddigi .dö pontok szerint és helyes — ellenére a zárlati munkának — tovább folyna1,. Lúdtalpbetétéi gipszmásulnt utón készit DEUTSCH őrt. eipészm. Hal-tér 1. (10.150) Ü KÜLÖNFÉLE || BÉRBEADNÁM forgalmas helyen levő motor- és kerékpárszerelő műhelyemet. Or sólya-utca 19. (H. 1170) KÖNYVELÉST, gépírást, számadás készí­tést vállal Révész Lajos, Kandó Kálmán- utca 12. (1679) TUZIFAFÜRéSZJSLéSHEZ tárcsázzuk a t5-69-ct. Fridrich, Doktor Sándor-u. 13. «z. (H 11«7) CSEMEGESZŐLŐOLTVÁNY, őszibar&ck-ía- csemete Darvas szóifiben kapható. Pécs, C ső- ronika-dűlő 5. Telefon: 25 09. (tfi(>4) SERTÉSVAGÁST vállalok. Keresztes, Mo- csek utca 2. (1647) EZtlSTPÉNZT, ezüstöt, márkás karórát, karóraszerkezetet vesz HENTZ, Jékaf tér 2. szám. BELVÁROSBAN vagy közvetlen környé­kén kis családi házat vagy öröklakást ve­szek, közvetítő nélkül. Ajánlatot „Kéflt- pénzért** 1619. jeligére a kiadóba. KALAPFESTÉST, alakítást, javí­tást legolcsóbban vállal SCHEBDitN kalaposmester. Márton-u. 9. Ke­ménykalapot puhára alakítok. fH. 87) DIPLOMÁS érdek nélkül nősülne. „Mér- nök‘‘ dohány tőzsde. Békéscsaba, Andrá.-sy. XL. 19. »X. 167.9) ZONGORÁT, pianinót sérülten is, vidékről is vesz ónódy, Budapest, Rnkóczi-út 13. Közvetítőt jutalmazok. (1323) A 6zentlőriuci járásbíróság. Pk. 1914/1949/3. szám. ÁRVERÉSI HIRDETfáÉNY KIVONAT 21.000 forintra becsült 2 pár ló, 2 pár lószerszám, 2 igáskocsi, valamint egy 50 Hp viLany és egy 50 Kp fa- s-éngázmo'or Bodorfa pusztán 1949. évi december hó 30 napján délután fái 3 órakor bírói árverésen diadal­nak, Szenüőrinc, 1949. évi december 15 Kerbolt Endre ircdatiszt. bíró: kiküldő'" Minden külön értesítés hdlyett. t Deák Józsefné szül. Gadó Anna mint, az elhunyt mélyen sújtott leánya, Deák József veje, testvére, két unokája, unokavejei, dédunokája és a széleskörű rokonság fájdalom­tól megtört szívvel tudatják, hogy a legjobb édesanya, anyós, testvér, nagyanya, dédnagy- anya és szeretett rokon özv. isié Jázsefné szül. Via sirs Teréz i. hó 23-án este 9 órakor éle­tének 80-ik évében hosszas szenvedés után a haldoklók szentségével megerősített áldott lelkét visszaadta Teremtőjé­nek. Drága halottunkat f. hó 27-én d. u. 3 órakor helyez­zük örök nyugalomra a Gadó- féle családi sírboltba a köz­ponti temető ravatalozó csarno­kából a r. k. egyház szertar­tása szerinti Oeszentelés után. Áldott lelkeudvéért az en­gesztelő szentmise-áldozatot f. hó 27-én reggel 8 órakor az Agoston-téri plébánia-templom­ban fogjuk a Mindenhatónak felajánlani. Pécs, 1949. dec. 25-én. A gyászoló család. TÖLTŐTOLLAK javítását új műhelyemben továbbra is szniszerfien vállalom garanciá­val. Palái műszerész, Jókai-tér 6. (H. lOOS) PERZSASZ6NYEC 3 tlrb jó állapotban Mir* gósen eladó. IV,kőrzi út 7ya. Nyugati lép­csőhöz. Petrovics. (Ib63) GYAPJÚ torontáli szőnyeg 300x250-os, na. gyón szép, újszerű állapotban eladó. ISo- tond-ntca i9, (H. 1037) ZONGORA CSERE. Rövid, jóhangú zon- gorámat ráfizetéssel elcserélném szintén rA- vid, márkás zongoráért. Völgyi, Kovács­telep, Nagyváradi u. 10., vagy Színház-tét 2. asztalos műhely. (H. 1100) KERESEK egy vagy kétszobás, konyha* lakást. Leveleket „Költségmegtérítés" H ilW jeligére a kiadóba. PFAFF előre hátra varró szabóvarrógép, köves női karóra eladó. Vasas Pál Boltív- köz. <H. Ott) I1WIWH——aim.iiiiinfiH..WMWi—W»MI’ mwinirr ■■■ i m íláfllíl JÄVBTÄS, l| pük f] Á ti w H készülékek, alkatré'ázc.k« 0 ▼ÜlemossájJi cllcksík Nowotarskjrp Kossuth L.-ilt 59. (Villamaf kiférőnéU MEGBÍZHATÓ ffiző mindenfist háztartás vezetésére január 1-re felrrszek. ( írai H. 1154. szám alatt a kiadóban. világosság fényeskedjék Neki! EGY vagy kettőszoba, komfortos lakást keresek sürgősen költséffmegtérítóssel. Sz^bó. Irgalraa.v»k-u 16. I. emelet. (U. KAPITÁNY JÁNOS motoros tüzifaffirészelA lelefonszámu 13-61. (a Mibpl.tUnW). Te elou- hívásra is. kárhoz megyek. (H. c43) FEHÍR, zománcozott takaréktfirhely el­adó. Eszterjrályos Jáno? utca 33. (II. 12^3) L LÖK ÉRTÉS családi húz 2 t-zoba. rrí^Dék- belviséggel eladó. Ilona utca t9, (1^0) EGY Opel-Supcr gépkocsi elfogadható áro» eladó, Clin: Zgolnay VUmos-u. 21. (tfe-58) I DARAB kombinált szoha!»ereiadezéií, 3 drb-ből álló és 1 hízott «»értés eladó. H^na- • utca 19. (1 m) VASUTAS, vagy soffor-bunriát jó állapot­ban levőt keresek magas íermétrf*. Cím: H. 1204. szám alatt a kiadóbari. KULD1NBEJÁRATÚ bútorozott roba k»e1ó és egy 2. srainú Wcrlbeltíi-kassza eladó. Cím: 1686. szám alfitt a kiadóban. FIATAL, nehéz sertés eladó. Cím: Vilmo«- utca 2# (166?) GYERMEKKOCSI kölcsönzés. modem, szép kocsik bérelhetők. Váradi Anta|-n 1, (H. 903) ammmmp— mmmmmmmmmmmmm ?rt»smnmynar*,:. m L.UMANTUU NAPLÓ Fülelő« szerkesztő: RAÜó ISTVÁN IÁ3ieíŐ3 kiadó: SZIKRA SÁNDOR öz€*rkc«zióség és kiadóhivatal: Püi'czöLutea 2. — Telefon. 15-32, Í542 Púcjpí Szikra Nyomda NV • vluafcucsy Mihály-u 10 — Telefon: 20-27 v nyomdáért Mel vertes Femno tÜolizctéfti díj: havi 11.« forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom