Dunántúli Napló, 1949. november (6. évfolyam, 254-278. szám)

1949-11-19 / 269. szám

KOSSUTH-RÄDIO 5.20: Lapszemle. 5.30: Magyar nóták. Hanglemezek. — "1. a) Édesanyám, a kendőm, b) Lá­tod-e babám (Btiday Mária), 2. Piufsich: Nincs cserepes tanyám (.Tóth Lajos). 3. . Kék virág, ibolya . (-Mathe, Jolán), 4. Vörös bársony sü­vegem) (Bardócz Dcnes), 5. a) Ezért a legényért oem adnék, b) Édes. anyám is volt nékem (Porteleky Margit), 6., a) Szenürmay: Kis kejiv döm nagy sarka, b) Szervusz Ce-pök MáŰ (Vattai Szabó Gyula), 7. a) Két szál pünkösdi rózsa, b) Kihajtom a libám a rétre, c) Ősszel érik babám (Boros Jóján), 8. Hej rózsa, rózsa ' (Szabó Miklós). 7.20: Indulók. Hanglemezek. 7.45: Szórakozható zene. 11.30: Rameau: Les Paladins. — II. . szvit, . 1.1.45: Goethe a szovjet irodalomtörté­netben. Előadás. 12.15: Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezetének fuvószenekara já.t- \szik. 13: Színes muzsika. Hanglemezek. 14.15: Veress, Antal együttese játszik. 15.30; A Rádió asszonyrovata. 15.45: Az. elmúlt hét eseménye. 18: Rádióiskola. 16.30: Rádioszeminárium. II. (Haladó). Válaszunk a Rajk-bandának ás im- ' perialista gazdáinak. (Előadás és konzultáció). 17.10: Vera Viola és Rózsa Nándor éneke!. 17.50: A Falurádió negyedórája. 18,05: A Bartók Béla Szövetség . dat- . negyedórája. 18.20: Dusóiina Gfannini énekel. 19:. Krokodil, Humoros versek, jetene­lek. 19.30: Debussy: Tavaszi körtánc. 20: Hangos újság. 21: A Rádió ná-nczenekara játszik. Po- '•gány László énekel. 22.20: Magyar muzsika. Közreműködik Lukács Pál (mélyhegedű), Petri End­re és Hir Sári (zongora), Keresz- 4<?g*v Hédi,(ének). 23I26: Szóíalrozíátó zene a moszkvai • rádió műsorából. PETÖPI-R ADIO 6.15: Közvetítés Varsóból. A lengyel rádió szórakoztató műsora, fi.45: Tarka muzsika. Hanglemezek. 7.20r A Lánchíd története. 7..30:'Csárdások. 7.45: Könyvelési tanfolyam,, 8: Szórakoztató zene. 8.30: Heti zenés kalendárium. 9.20: Operarészlelek. Hanglemezek. 10.15: Katona Agnes zongorázik. Víg Judit, hegedül, li: Orosz kamarazene. 14.30: Liszt Ferenc: Dante szonáta. 15.40;, Szórakoztató, muzsika. . Ifi; 10: Elő irodalmi antológia! 17.15: Tánczene. Hanglemezek. 17.40: Jószomszédság muzsikája. 18.(0: Bél Mátyás, a XVIII. század nagy magyar polihisztora, 49: Páros feielgető. Boros Jolán és Virágos Mihály énekel, ifj. Babos Gyula zenekara játszik. 19.40: Falurádió. 20: Esti hangverseny. Hanglemezek. 20.30; Szív küldi szívnek szívesen. 21: " Mi újság a sportvilágban? • 21.20: A miráb. Jólétiéi egy turkménfai kolhoz életéből. Nikola j Tyihonov el­beszélése. 22: • Mi történik a világgazdaságban? 'Előadás. 22.15: Közvetítés Varsóból. ’Ä lengyel rádió műsora. Kedd KOSSUTH-RADIÓ 7.20;, Hanglemezek. 7.45:. Szórakoztató zene. II.3(1: Izraelita vallásos félóra. 12.15: Rácz Zsigmond zenekara , ját­szik. 13: Népi dallamok. Hanglemezek.^ 11.15: A Házi Együttes játszik. Köz-re- ntűködrk Madaras Gizella (fütty). 14.45: Ifjúsági énekkarok. 15.30: Forradalom és szabadságharc áz operaircdalomba n. I fi,40: Az elmúlt hét eseménye. 47.10: Tánczene. Hanglemezek. 17.40: Szovjet napok — szovjet embe­rek. • 17.50: Termelési híradó. 18.1)5: Mi van egy mondat mögött?, 18.20: Mozart: B-dur szimfónia. 19: Gödöllői Vidák Sándor zenekara muzsikál. 20: Hangos újság. 21: A parasztruhás kisasszony. Dal­játék Puskin elbeszéléséből. Közre- , működik a Rádió-kamarazenekara es * FöMértyi-kórus. Személyek: Mu- romszkij, földesúr — Lengyel Vil­mos: Liza, a leánya — Ferrari Vio­letta; Beresztov, volt gárdatiszt — Gczon Gyula; Alcxej. a fia — Pándi Lajos; Násztya, cselédlány — Rult- kay Éva; Andrej, szolgalegény — Pécsi Sándor. V 22.20: Zenekari muzsika.. 23: Tánczene. Hanglemezek. PETÖFI-RÄDIÖ 7.20: A szevánl iő legendája. 8 30: Szép muzsika. Hanglemezek. 19.15: Romantikus muzsika. (4.30: Locafelli: Szonáta gordonkára és zongorába. . 15.40: Gyermekrádló. x 1 %AAa\&a\4uJU, 1949 nuvcinber äl-lol november 27-ig 16.10: Sohár Vilma zongorázik. 16.30: Kazah' irodalom. Közreműködik Bozóky István, Ladomerszky, .Margit, Ruukay Éva, Somló István. Rende­ző': Körmöczi László dr. 17: Súrányi Éva énekel. Zongorán kí­séri Petri Endre. 17.30:, Magyar nóták. Hanglemezek; 17.45: Őslénytan a bányakutata*'szol­gálatában. Előadás. 18: Dolgozók Zeneiskolája. 18.20: Rimszkij—Korszakov: Szálfán cár — szvit 18.45: A Magyar-Szovjet Közgazdasá­gi Szemle legújabb számát ismerted Komái János., 19: Pesti kislány' falun. Móricz Ziig- mond elbeszélése. 20: Részletek Kodály: Székelyfonó c. dalművéből. 21: Mi újság a sportvilágban? 21.20: Szív küldi szívnek szívesen. 22: Lakatos Sándor és-zenekara ját­szik. 22.45: Johann Strauss: Egyveleg a Ci­gánybáró' c. operettből-. z e r d németül Hangos újság. 7.20: 7.45: 11.30; 12.15: KOSSUTH Hanglemezek. RADIO Tarka muzsika. Händel műveiből. A Honvéd ' Központi Zeneka; já szik. 13.00: Magyar nóták. 14.15: Somló Sándor Melódia együtte­se já szik,-Somogyvári Lajos .éneke’ 14.45: Az ifjúság hangja. 15.30: Csajkovszkij:, Dióíőnő szvit. 10.40: Rádiőezemtruáirjurn II. (haladó) Vá-la-s-zunk & Rajk bandának és im­perialista gazdáitok. (Szeminárium) 17.10: Tarka muzsika-. 17.50: A PáJiurádió cégyedórája. . 18.05: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának évfordulója Ünnepi esemény-játék. Rendező: -Szí- esi Ferenc; 19.00: .Luigini: Egy-ip ,om>i ba-’e 'l. 19.15: Rádiószem-inárium I. (alapfokú) A Szovjetunió a béke ábor élén az imiperiali-s-íá-k esten. III. (Előadás e< -konzultáció). 20.00: Hangos újság. 21,00: A Rádíózenekar játszik. Vczc- -nyél: So-m-ogyi László. 22.20: A Fit« Tánczéneka-r játszik.: 23.00: A ■ Ney-banda vonósnégyes Játszik. 23.40: Táu-ezene. Hanglemezek. PETŐFI-RADIÖ 7.20: Egészségügyi tíz,perc. 7.30: Opere'.részietek. 8.30: Magyar nó'ák. Hawgtemezck. 9.00: Zenekari művek. 10.15: Schumann: Esz-dúr zongora-ötös, 10.50: Kül-jei Angela .zongorázik­11.15: Rimszkij—Korzakov: Nagyorosz h us vél. 14.30: Kél választás Magyarországon. Mikszáth Kálmán regényét -ismerte i Tímár László. KHzremí&jöclik: Já­nosa Judi , Horvá'h Tivadar, Kcpesi József, -Kovrig Emii, Lukács- Mar. git és Lengyel Vilmos. 15,00: Rádiói-skola. , 15.40: A szabadság hajn-alcs-ilJa-ga. — Közreműködik: Barlay Gusztáv, Gá-'i József, Győző László, Lukács Mar gii 16.10: Rossin-i: Balet zene mos c. operáiból; 16.40: Könnyű -m-uzsi'ka. Garay Erzsé bet é-s Könnyei La jos é-nekel. 17.15: Kivá'úesi mikrofon. 18.00: A Bartók Béla Szövetség kép. viseletében a Dorogi Bányász-kórus énekel. 18.45: A Korhmuifus á-k Ma «va-r országi Pórijának megalakulása.. Réti László ©'.öad-áisa-. 19.00: La-boeh ’ Gefa-rd és -Gena ,P,russ éneket, Labocli Gerard zenekara ját­szik. 19.40: Falurádió. 20.00: .Horváth Gyula, zenekara já szik 21.00: Mi ujsálg a- sportvijágban? Szív küldi szívnek szívesén. Dénes- Vera gordon ka zik! Tánczene. Hanglemezek. ÁLLANDÓ MÜSORSZÁMOK: KOSSUTH RÁDIÓ (549.5 m) 5.00: Hanglemezek. 5.20: Lapszemle. 5.30: Hanglemezek. 6.00:, Falurádió. 6.30: Hanglemezek. 7.00: Hírek. 7.20: Hanglemezek. 7.35: Műsorismerleíés 7.45: Hanglemezek. 8.00: Lapszemle. 12.00: Déli harangszó. Hírek. 14.00: Hírek. 15.15: Hírek szerbül. 16.00: Rádióiskola. 17.0Ó: Hírek. 18.40: Hírek 20.00: Hírek. 22.00: Hírek. 24.00: Hírek. PETÖFI-RÁDIÓ (288.40 m) 5,00: Hanglemezek. 5.30: MHK-negyedóra. ' 5,45: Termelési (apsz. 5.55: Hanglemezek. 6.05: Tíz perc házfarfás. 6.45: Hanglemezek. 7.30; Hanglemezek. 8.00: Hanglemezek. 10.00; Hírek. 14.50: Hírek. 15.00: Rádióiskola. 18.30: Hírek szerbül. 3 21.00: Mi újság a sporf- vilngban? 21.45: Hírek szlovénül. 23.00: Hírek szerbül. 23.4,5: Hírek szlovénüL Moszkva magyarnyelvű adásai 17.00— 17.30: 19.78, 25.8, 30 74 méferes rövidbullámsávon; 19.00— 19.30; 25.8, 30.8 méteres rövid­es 1115 méteres bosszúhullámsá- vcn. Ezenkívül minden vasárnap 13.00— 14.00: a 19.78 és 25.8 mé­teres rövidhullámsávon hangver­seny a magyarországi rádíóhalfga­' lóknak. Teli Vil. 31.20: 22.00: 22.30: Csütörtök KOSSUT H-RÁDIÓ 7.20: M-agvar nőiák. 7.-45: Sz-ól a zene. 11.30: Zenekari müvek. . 12.15: Verbunkosok, csárdások. _ ifj Veres Károly és zenekara játszik. 13.00: Kórus művek, 13.30: Szórakoztató zene. 14.15: Gye rmok rádió. 14.45: Híradó a baráti népek .országai­ból-. 15.30: A Rádió asszonyrovata. 16.00: Rádióinkon. 16.40: A Szovjetunió a szocalizmus hazája. A nagy szocialista társada­lom -meg valósit fása III. 17.10: Midi Péter vonósnégyese ját­szik. 17.50: Termel esi. híradó. |8J)5: .Népnevelők műsora. 18.30: Dalok. Hanglemezek. 19,00: • Magyar népi 'muzsika. Nagy Olivér feldolgozásai. Közreműködik: Máté Jolán;-Tóth •Lajosés-a Kamara-- együ'l-os. 20.00: I-lffngflgj? ujsá.g; 21.00: AI Ma-gyir Rádió műsora n Ganz Vil-'anygyár do'gozóina-Lv Gsíj öríö- kön este... -Közreműkc-dik Farkás. Tonka és Síniáody Józ-sef (ének). Rak László (zongora), Szír es Papp György (Irom-bi-la,). és a Rádió-íá-ne'- z one, kora. 22.20: Tá'nczene. 23.30: A moszkvai rádió műsorából. PETÖFI-R ADIO A magyar gyapot. Előadás, Szórakoztató muzsika. 7.20: 7.30: 8.3Ö: 9.10: 10.15: 10.50: Magyar Ihó á-k. Szvit, -lánc, baléit. H agg-lemezek.­Kárai Lili énekei, Fülep Tibo-- hegedül. 14.31): Bee bőven: A-dur szonáta. 15,00: Rádióiskola. 15.40: Liszt zongoraműveiből. 16.00: Grecsaflinov. Zon-goraJiármas, 16.30: „Dal az ötéves tervről“ Az új Csehszlovákia versben és zenében. 17.00: Tarka niuzsika. Kiss Elemér he­gedül, Fóthy János és Tardos Péter zongorázik, Palotás Imre énekel. 17.25: A oaras-z'fiáig h«ly.ze.e Ameri­kában. E'őadá-s. 18.15: Szív küldi szívnek szívesen. 19.00: Rádiósaem-i-háriurn III. Konzu’- óáció a Bp’sevik Párt Tör c-nele I. fejezetének anyagából.­19.20: [Jangszerszólók,; 19,40: Ml újság a sporvi'á-ghan? 20.00: Közveiíife a Magyar Állami Operaházból. Verdi: Don Carlos.— Opera három ifel-vonősb-ark Szerep- (KSz 'á<;: Jj, F.üiőp spanyol .-király: S:ékelv Mihály. Erzsébe királyné, [»je: Warga Lívia; Don Carlos, in 12.15: A Honvéd Határőr Főparancs­nokság zenekrfl játszik. 13.00: Szórakoztató zene. 14.15: ,,A variálás művészete“. Elő­adás hanglemezekkel. 15.30: Tarka' zeneikari muzsika. 16.00: Rádióiskola. 16.40: Marxista-íeninista negyedóra. Időszerű elméleti kérdések. Kassai Géza előadása. 17.10; Roósz Emit együttese játszik, , Fenvvesné Zsoldos Hilda énekei. 17.50: ,A Falurádió negyedórája. 18.05: A Magyar Rádió válaszol a , dolgozók feveie're. 19.00: Könnyű percek. • 19.15: R:idiószeminárium I. (a(apfokú). A S/ovjetunió a béketá-bor élén az . imperialistáik ellen. III. (Szeminá­rium.) 20.00: Hangos újság., 2100: A Rád:ózenekar játszik. Csaj­kovszkij: V. szimfónia (e-moff). 22.20: Magyarországi bemutató elő­adás: II. Edward. Christopher Mar- íowe drámája. Személyek: II. Ed- .wurd, Anglia királya — Gáti Jó­zsef; Izabella királyné, felesége — , Szörényi Éva; Gaveston, a király kegyence — Ungvári László; Mor­timer, az ifjabb, lázadó főúr — Szakats MJkfóss A király hívei: Spenser — Horváth Jenő; Bafdock — Bafó Elemér; Kent -— Kárpáti Zoltán; Arundcí — Lengyet Vilmos; Berkeley — Zátony Kálmán; Mor­timer hívei: Warwick — Földényi László; Lancaster — Dávid Mi­hály; Pembroke — Tár-ay Ferenc; Az idősb Mortimer — Búnóczi Dezső; Canterbury érseke — Sze­gedé Szabó István; Lightborne, bér­gyilkos' Pécsi Sándor. 23,59: Magyar nóták. PETÖFI-RÄDIÖ 7.20: A krakkói vár kincsei. 7.30: Tarka muzsika. , 8,30: Opera részletek, fifangíemezek. 10.15: Zenekari művek. Hanglemezek, 11.10: Óvódások műsora- 14.30: Opérettrészleíé'k. 15.00: Rádióiskola. 15.40: Színes Szőttes. 16 40: Magyar nóták. 17.00: Dolgozók Zeneiskolája. 17.20: Sztálini: ..A Szovjetunió agrár- politikájáról1' című könyvét ismerteti Fehér Lajos. 17.35: Mongpl népi táncok és dalok Dékány Kálmán előadása. 1800: Buíeítegyveteg. 18.10: A Magyar Rádió tudományos , fejtörő negyedórája. 18.45: Hanglemezek. 19.00: Az ifiúsárf hangja. 19.20: S zív küldi szívnek szívesen. 19.40: Falurádió. 20.00: A Rádió Tánczenek'afa játszik, Kazal László énekel. 21.00: M-i ujädg n spOTfviíágban? 21.20: Szív küldi szívnek szívesen. 22.00: Részietek Musszorgszkij: Ho- vancsina című operájából. 22.15: A Harmónia művészegyüttes játszik. Közreműködik Ákos Síefl p,<í Putnoky Gábor (ének), Woíí Endre (zongora) és Szűcs _ Isiván (k(áfinét). Ezt a- műsorazámcí a varsói rádió is átveszú. fíbllí N agy púi L; ász’ó: Eboli herceg. n<>: Pa*, ár>k?i. Ivá ir.r, A.emberg gróL nő: Mu rágvi Erz Pós-3 márki­dr. Pr! é írnlrá; Lérna gróf; Bénl-ö Sándor; ' Tebado, ;? Vifályhé Ápródja; íkw ■ányl i Katója; Föh’qiFsitör: Ló-;j>nczv Gvöreyr V, Károly- csá.szár: Far. ’ái'.’.S Sándor; Egv' udvarhöVv: Koltei Va'éria; M kó Magda. 22.00: Verdi: felvonása. yci hang;: Racs- Doci Carles c. opera III. én)e KOSSUTH-RADIÓ ,7.20: Indulók. Hanglemezek. 7.45: Szól a zene. 11.30: Üj lemezeink- . 11,45: Lu Hszün. Dékány András élő: adása. Szómba! KOSSUTH-RÄDIÖ 7.20: Hanglemezek. 7.45: Magyar nóták. »1.30: Kamaramuzsika. 12.15: Pertis Jenő zenekara játszik. 13.00: Tánc és dal. 14.15: Ljemcscv énekel. 14,30: Költők hangja a századokon át. 15.09: Csajkovszkij: 1812. 15,30: David Ojszlrah hegedül, Vla- dim'r Jampolszkij zongorázik. 16.09: Az Úttörők Gyermekszínházá- na'k műsora. 16.40: Tanuljunk énekszóra oroszul! 17.10: Tánczene. Hanglemezek. 17.50: Termelési híradó. 18.05: Falurádió. 19.00: Fiatal magyar zeneszerzők a VIT alkalmából szerzett művei. 20.00: Hangos újság. 21.00: Vidám zenés hétvége. Közre­működik Karady Katalin, K:ss Ma­nyi, Bificsi Tivadar, Gáspár Zsig­mond és zenekara és ;1 Rádió tánczenekara, 22.20: Tánc éjiéiig. Közreműködik a Rádió tánczenekara. Kóczé Gyula zenekara, n Könnyű Múzsa együt­tes és Sebő Miklós (ének). petöfi-radio 7.20: Jelentésváltozások az élő nyelvben. 7.30: Szórakoztató zene. S.30: Hanglemezek. 9.45: Görög gyermekek műsora. 10.15: Dvorzsák müveiből 11.00; Kotlári Olga énekel, Táber Jenő fagotozik­15.00: A Rádióiskola tarka műsora. tS.40: Koz arí: Han„ . -*ur) szub* fónia. 16.00: Közvetítés a Madách Színház­ból: Szabad a pálya. Szurov szín* müve négy felvonásban. Rendező: Barta Zsuzsa és Pártos Géza, 18.45: Dobi Júlia énekel, id. Veres Károly zenekara muzsikál. 19.35: A Szabad Német Ifjúság Kó­rusa énekei. 20.00: A .Magyar Rádió mijsora a Fel­ten Kábelgyár dolgozóinak. Ope- reitrészletek a régi Népszínház műsorából Az Offenbach-zenekar játszik, vezényel Bánfalvi Miklós. Közreműködik; Földényi Kórus, Darvas Ibolya, Marion Éva, Szabó Miklós, dr. Mindszenti. Ödön, Bárdi Ödön, Pázmán Ferenc. 21.00: Mi újság a sporfvilágban? 21.20: Szív küldi szívnek szívesen. 22.00: Gavallérok. Rádiójáték. Mik­száth Kálmán elbeszélése. Szemé­lyek: Vas Miklós, újságíró — Sza- • káts Miklós; i-f;. Csapiczky, a kol­légája — Rátcmyi Róbert; Öreg Csapiczky — Rajuay Gábor; Bo- gozy és Pruszkay, eperjesi hivatal­nokok —• Gőzön Gyula és Táray Ferenc; Lazsnriyi, őrnagy — Tapól- czay Gyula; Lazsányiaé — Szabó Margit; Katica, a leányuk — Par- ragih Éva; özv. Szfimóezyné — Szende Mária, Vasárnap 1COSSUTH-RÁDIÖ 8.30: Szív küldi szitmeik gzi'vesen, 9.00: H'am-glcmozek; 10.09:, Göfögteetetí íste-ntaszíeleit kó?r ' vet-í.-ése. 10.45: Külügyi negyedóra, 4 . 11.20: A Ráidióz-enekar 'yátszrS. 'Vezé* . nyel Koródy András. - 12.45: Szovjet PtoTésztaték. 13.00: Tabányi Mnlhá’y egyöt-iese J#í> • szik. 13.30: Hang-os ujs.%. 14.30: Ünnepn hanglemezek. * 15.30: Bardó-cz Dón-e« énekel. Sdrváry ' János hárogaitipaále» Burn Sciiirdor ze­nekara j-ärszdfc. 16.30: Sz-ecs-i Magda hoigedíd, Sebők György zongio-rázik. . . 17.10: Tán-czenc. Hanglemezek. 17.40: Falurádió. 19.00: 'Báthy Alma enelkel. 19.30: Wagner: Faust-nyktány. 20.20: Hangképek a vasárnap spo-rJ-fá-. ' ról. 20,50: Toiloliírek. 20.55: Szabadlábon. G. B. Shaw vkp já'ték-a. Személyek: Gillbey — Gáti József; Gi-lbewné — Kereszdessv Mária; Bobby, a fiuk — Somogy vári Rudolf; Knox — Z. Moínár. László; Knoxné-Szabó Margit; Nnr-' garof, a fányoiki —, Demeter Hedvig, 22.20: Szlálln-dijas zeneszerzők mű*!, •vei. 23.30: Tánczene. Hangáemezck. PETÖFI-R ÁDIŐ 8.00: Magyar nóíSc. 830: Falurádió. 9.0C: Fejtörő »éta ZenopprájnfSban- 10.90: Ha-ngszerszo’Iök. t0.30: Bányász-műsor. 11.00: Lisztl műveiib&L 11.40: Az omr. Vidám történet. Gcr • goly elbeszélése. 12 00: Lörinczy Pál együttese játszik. Szőnyi Olga és Kishegyi Árpád énekel. 13.00: Néphadsereg hirad-öja. 13.20: Chabrier müveibS), 15.00: Fennikőft taná-r úr. Jan Drda; elbeszélése. í5.20: Hclyezán-i IküEvetitéa á Győri ETO—Ferencváros és &n Újpest— ' MTK 'labdarugómjéh'kő-zésTő’L 16.00: Az Állami Opűreiíszánház zene­kara játszik. Vezényel: Brody Ta­más. Közreműködik Iván Margit 'és Fekete Pál (ének). 17.00: Magyar Parnasszus, 17.40: Régi táncok, régi dalok. 18.15: Ernst Fischer: Az Alpoktól dél­re. — szvi‘._ 18.45: Rossini: Teli Vilmos — nyi­tány. 19.00: Szív küldi szívnek szívesen. 19.30: Suppé: Boccaccio. Víg-opera. Szövegét írta F. ZeH és Ricbar-d Ge- née. Közreműködik: Benkő Gyula, Tapolczay Gyula, N-em-cnyi Lili, Má- nyai Lajos, Somogyi Erzsi, Justh Gyula, Keresztesi Maria, Med" nyánszki Ági, Rátonyi Róbert é« Rozsos István. A Rádiózenekart -és az Atomi Opere-Cszínház kórusát vezényli Bródy Tamás.' Rc-ndezö: Cseres Miklósi Személyek: Boccac" cio, költő és szerelmes, ifjú — Szar bó Miklós; Sca-lza, idős borbély men­tor — Maleczky Oszkár; Beatrice, ifjú felesége — Neményi Lili; Loá- i-cringhi, k-ádáirmes'cr — Fekete Pál; Izabella, neje — Relic Gabriellái 21.30: Uj lemezeink. 22.00: A piros oroszlán. Vészi Endue rádiódrámája. Személyek: A Piro« oroszlán — Staká‘8 Miklós; A-m-te — Demeter Hedvig; Kormánybiztos — Apátb-i Imre; Polgármester1 — Egri István-, Rendőrkapitány — Ná; di Szabó Gábor; Gergely — Jusfc Gyulát Márkus — Szeme'hy Endrei Leoink-a — Sulyok Mária; Janka —' Orsolya Erzsi; Józsi — Szend* Mária.

Next

/
Oldalképek
Tartalom