Dunántúli Napló, 1949. október (6. évfolyam, 228-253. szám)

1949-10-15 / 240. szám

KOSSUTH-RÁDIŐ 7.45: M agyara óték. Hanglemezek.. 11 *3flí Hanglemezek. 11.ÍO: Érdemrend. Zihtfi Sak-o albán író elbeszélése. 12.15: Jaki Tó'lh Pál együttese ját­szik'. Ki-00: Színes muzsika. Hanglemezek. 14 15: Az Offenbach zenekar já'sziik. 15-00: Hanglemezek. 15.30: Női szemmel... A rádió asz sBoayrova’a. 15.45; Av. e mull hé! eseménye. 1600: Ráöióiakoía. 16.40; Alapfokú szeminárium. 17.00: Termelés; hírek. 17.10: Sipos Erzsébe- és Kisfalvi Fe­renc énekel. 1015: Dalolj velünk! A Sarlók Béla • Szövetség dal-,negyedórája, 10.30: Jóazomszédság muzsikáj*. A .■.Gra-vútá" vasűlj műhelyek ifjúimra- kámkárusa éne kel. 19.00: Előadás a s udióban: Puskin dala. • Pausz'ovszkij elbeszélése. —- Személyeik: Az öreg — Makiári Já- 1 nos; Kislány — Pápa; Erzsi; Nagy- an'yó — Kende Paula; Polgárőr — Márkus Ferenc; Utazó — Táray Fe­renc; . Kalória — Regőa Pe er; Csendőr - Turgonyi Pál. 19.50: Hanglemezek. 19 43: A Falurádió negyedórája. 21 00: Chopin; Megemlékezés a nagv lengyel zenek&Tlö lialá-ának 100. évfordulóján. ünnepi beszéde! mond Henryk Minvz lengyel ügy­vivő. Bevezei Raics Is ván. 22.20: Szórakoz'a’ó zene a moszkvai rádió műsorából. 2300: Magyar muzsika. Közreműkö­dik Neogrády Magda, Keresztessy Hédi., a Forrai .kamarakórus és a >IÁV . szimfonikus zenekar, vezé­nyel Pécsi István. PETÖFI-RÁDIÓ M»t főzzünk? Hanglemezei:. Újjáépül a Kálvin-tétr. Előadás. Hanglemezek. Könyvelési tanfolyam. Hanglemezek. Heti zenés kalendárium. 2<20: Magyar nóták. Hanglemezek. 10.15: Hanglemezek. 14250: Élő antológia. 15.00; Rádióiskola. f’5 40: Beelhoven: Nagy fuga. 1000: Mi újság a rádióban? 16,13: Rajkó Éva és Paica Anna kél zongorán játszik. 16,-45: Kiváncsi mikrofon. 1709: Képek a Bolsevik Párt 1őrlc- ne'éböl. 1. 17.20: Megyarj Imre és zenekara jál- Mík. 17-30: Horváth Jenő zongorázik, Cse­pel: István klarinéfozttk. 15.15: Gottwaldov, a csehszlovák ipar büszkesége. Előadás. 18.30: Szív kűídj szívnek szívesen. tP.13: „Be.vonufíam katonának .. Szabó Miklós énekel, Csorba Dezső zenekara nwrzs Uráli 20.00; Falurádió. 20520: Hangos újság. 21.10: Mi újság a sportvllágbati? 21 -30: Hanglemez. 2209: A Rádió •tánezenekera játszik, Pogány László énekel. 22.45 : Mi történik a világgazda sag­ten? Előadás. 1949 október 17>lől uEilóber 23-i«; M5: 74»: 7.20: 7.30: 7.45: 8.00: B.30: PETÖFI-R AD ló 5.30: MHK negyedóra. 5.45: Termelési lapszemle. 5.55: KR>óh-'o,t|t lobogóval! Haggle mezek. 6.35: Többet ésszel, mint erővel. (A dolgozó nő o’thon.) 7.00: Hanglemezek. 7.20: JCoSz'a He'ftgurov, az. őszéi irodalom meg alapit ója. Előadás. 7.30: Hanglemezek. ft.Ofl: Hanglemezek. 8.30: Hanglemez,ek. 10.15: Hanglemezek. 14.30: Bach- S'okowski: Cbegonne Hanglemez, 15.40: Gyennekrádió. 16.10: Szímtópíkus táncok. Hangleme­zek. 16.30: Irodalmi antológia. 17.00: A Magyar. Népköz, árváig Al­le óm ány,-i. III. Az .álampolgárok jogéi. Eör&y Gyula előadása. 17.15: Horvay Erzsébet hegedül, zon­gorán kíséri Hajdú Ts vág. 17.40: Verbunkosok és csárdások. — Kurina Simon zenekára játszik. 18-10; Az Élet és Tudomány műsora. A talaj láthatatlan munkásai. 18.25: Dolgozók Zeneiskolája, 10.00: Technikai folyóira'szemle. Elő­adás. 19.15: Szabad népek iánczenéje. 20.20: Hangos újság. 20.40: Hanglemez. 21.10: Szív küldi szívnek szívesen. 21.30: Mi újság a epor’vi'ágban? 22.00: Szlovák népdalok. Bán''-Erzsi énekel, Gáspár Zsigmond és zene­kara muzsikál. z e rd orstzul, s*erb nyehfw, némtMH. Hanges újság, Ke d d T KOSSUTH-R ADIÖ f5RH Hanglemezek. 7.45: Magyaimótók. 11-30: Hanglemezek. 12.45; A bázi-együte-s jálszik, Rafael Márta énekel. 13.00: Hanglemezek. 43 45: Rágj cseh muzsika.. Vorzsicsek; Antan,1« és finale ft D-dur szimfó­niából. Hanglemez. 14.45: A cinko’ai fanKéképzö in.éret énekfrara énekel. 15.30: Loxcnz Kornélia és Pász'ory Ti­bor énekel. 1600: Rádióiskola. 16.40: Az elmúl - hót eseménye. 174)0: Termelési hírek. Hangos újság. 17.30: I-íeringöegy veleg. Hanglemezek. 18.13: Termelési híradó. 18.30: Ver* Fieiszova énekel. Zongo­rán kf«Ar D. Makarov. A VIT mii- •oráhö-­1355: Ormánsági népdalok. Sulyok Irpre feldolgozásai. Közreműködik- Mar.oji Éva, Tóth Lajos (égek) és <j Laura raegyüüté-s. 19.30: Hanglemezek. 21.00: Román bemutató: Fa kyuhajtás. Rádiójálék Lucia Dcme'rius szfn- műréből. Személyek: Anion Vadu, tfitmelőhiztos — Gáti József; Mir cea Vadu, rálla (a • i íiiKÍr, a fia —■ Horváth Tivadar; Catorina, Mircea anyja — Ladomersziky Marg:-; Ghínrgáiru, gyártulajdonos ■— Ur.n Tivsdftr; Lidia, félesége — Feleki Sári; ChinJ, aa üzemi bizottság el­nöke — Szameihy Endre; Simon, a* üzem! bízotté ág (agja — id. bVÁI.'ó Ferenc. "1.45: d imly: Is ar -— szimfonikus v,)l ozuitok. Hanglemez. ’ 29: Hanglemezek. 21.(Ki: A moszkvai rádió műsorából. KOSSUTH-RADIO 7.20: I-Iangilemezek. 7.45: Magyarnóták. ­11.30: Délelőtti kamarazene. 12.15; Kalmár Rezső és Komáromi An­dor együttese játszik. 13.00; Szférák zenéje; Hanglemezek, & 13.45: Dvorzasak: 3. 'szláv rapszódia. Hanglemez. 14.15: A háa-együÁcs játszik. Köz­reműködik Rnósz Emil (hegedű). 14.45: Az ifjúság hangja. 15.30: Reflektorfényiben. iKszely Gyű"a beszélget Ferencsik. Jánossal. 16.40: Páriföriéneli szeminárium. A A Sz. K. B. P. őri éne‘ének I, fts* jcze'e. 17.00: Termelési hírek. Hangos újság. 17.30: Indulók. Hanglemezek. 18.15: Szvitek. Hanglemezek. 1830: Hatoiy Lujza szíireij dalokat énekel, Kovács Barna gitározik. 19.00: Hajrá, *zép az élei. Vidám ftzovjeö dnlgk, Közreműködik Beme: te-r Hedvig. Eőry Ka ó, . Ferrári Violetta. Gáborjáni Klára, Lukács Margit, Basa György. Bárdi György, Kárpát,; Zol'-án és Szakát* ' Miklós. Kottái Valéria és Mellis György énekel. 19.30: Luigini: Égyip omj baléi'. — Hanglemez. 19.45: A Fajurádió negyedórája. 21.00: A Rádiózenekar já'szih, vezé­nyel Ferenosik János. 22.20: A Rádió iá ne zenekar a jáazik. 23.00: Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából. ALLANDÖ MÜSORSZÄMOK: KOSSUTH; * c.OO: Falurádió, G30: Hajnali muzsika, 7.00: Hírek, lapszemí«, 7.30: Reggeli zene, 8.30; Műsorzárás, 13.00; Cél; liarangjzó, hírek, 14.00; Hírek, 14.15: Hírek szerb nydven 18.00: FtáUióiskola, 16.SS: Míjsorísmei telít, 17.00: Hírek, 17.10: Szovjet ryepek, *ro«j«t emberek, 17.50: Hírek 18 00: Hírek 30.00: Hírek, 30.1B: Hírek 22.00: Hírek, 24 00: Hírek, 0.10: Hírek franeiftul, 0.20: Hírek angolul, 0.40: Műsorzárás. PETŐFI: 5.30: Hajnali muzsika, 6.45: Reggeli torna, 7,00: Reggeli zene, 8.00: Hírek, Lapszemle, 10.00: Hírek, 10.50: Rádídiskoig, ' 11.30: Műsorzárás. 17.00: ötórai tea, 20.30: A Rádió Szabadegyeteme, 21.00: Hírek, 21.15: Tíz pere sport, 23.00: Műsorzárás. I Moszkva magyarnyelvű adásai MOSZKVA: 18.00—18.30, 19.78, 25.8, 30.74 métere* rövidhullúmsávon; 20,09—20.30. 25,8, 30.8 méteres tö- vid- és 1115 méteres hosszúhnUámsá- von. Ezenkívül minden vasárnap 14.00—15.00, a 19.78 és 25.8 méteres rövidhullámsávon hangverseny a ma­gyarországi rádióhallgatóknak. 17.45; A Szovjetunió harca az, aíom fegyver betihásáért. Gömöri Endre előadása. 18.00; Bérlők Gyula együtíteee játeaák. 19.00: A magyar rádió fudományo« fejtörő negyedórája. 19.20: Verdi; OíeJüo. Opera négy íe vonásban. — Szövegét ir'a Arrigo Boi'.o. A m.ilanosj Seal* énele- és zenekarát Carlo Safcajno vezényli 20.40; Mi újság a . sportvilágban? 22.30: Hangos újság. Pé nte Csütörtök RÁDIÓ 7.45: 11 30: vallásos fél PETÖFI-RÁDIÓ száll * dal! zongorán 7.20: Egészségügyi t izpe re. 7.30: Hanglemezek. 8.00: Hanglemezek. 8.30: Szól a zene - Hanglemezek. 10.15: Hamgíemezek. 14.30: Páka Jolán énekel, kisérj Hajdú István. 15.00: Rádióiskoia. 13.40: Petőfi kora. Huszárok haza'é­1 rése ft szabadságharc idején. 16.10: Mi újság a rádióban? 16.25: A földkerekség egyhaiodún. — Szovjet híradó. 16-40: írók a szabadságén!. — Ágnes Smedley:"Kína• hárcj daía, '■ 17.10: A Székesfehérvári Kertia.rakó- rus érrelcel. • 18.09: Tánczene,' Hang emezelc. 18.30: SzmíÓTvikus 'áncok. Hangleme­zek. 19.00: A magyár miwikásinozgalom. (ör'.énete: III. A . választójogi harc időszaka. 1905—1914 !g. SzeTkcsz'i Róíj László. 19.15: Szép és!; muzsika. A Harmónia zenekar 'játszik. Vezényel Majoros- sy Aladár. Közreműködik Ráiki Lüi' (zongora). — 1. Mendelssohn: Hebridák — nyitány, 2. Schumann: a-moll zongoraverseny (Ránki Lili). 20.00; Falurádió. 20.20: Hangos újság. 21.10: Sáv küldi szívnek szívesen. 2130: Mi újság a spor'.világban? 22.00: „Cvi lagos a nagy ég • ■ Töl­gye*» y Júlia énekel, Rác mond nenekara muzsikál. Zs:g­KOSSUTH Mag y a mólók. Szabadegyházik órája, 12.15: Bor Kálmán együ lese já'szík. 13.00: Sz.taíónikus indulók. 13.45: Hangi emezek; 14.15: A Rádió Gyermekujság műsora, 14.45: Híradó, a barát; népek ozszá- . gálból. 15.30; Nőj szemmel... A rádió asz szonyrovata. 16.00; Rádióiskola. 16.40: A Szovjetunió « ezocinlizmus hazája.- A 'szöcialis'a táísada om megvalósulása. I. 17.00: Termelés;, hírek- Hangos újság. 17.30:. Hanglemezek. 18.15: Termelési Tiíradó. 18.30: Nflgy Orosz Realisták: A ke gyelemkenyér. Turgenyev nyomán rádióra alkalmazta Székely Jűl.ft. Személyek: Pávél Nyiko’.ájics Je­isezkij. földbir okos — Básti Lajos; Olga Pe rovna,' l'elescga ;— Temessy Hédi; Vaszilij Sz.e-.ne.ntcs Kunovkin. elszfigényade!nemes — Rá ka> Máríon; Tropácssv, szomszéd föl­des úr — Tompa Sándor; Ivánov. Kuzovikin barátja — Lengyel Vi.- mos; Trcmbinszklj, jószágágaz-gaíé Jua h Gyula; Kái-pácsov. Tropacsey barátja -— Be:k; József; Ivánoyna Pras-akovja, komornft — Dezséry Emma; Olga anyjának hangja — Sándor Ica; Olga apjának hangja — Bodó György. 19.20: Hanglemezek. 21.00: „Csütörtökön es Közre­működik Boros Jolán, V -unoai .la­nds, az. Apor-Bagya együi'es, Cser­mely Egon és a Rádió I anczcne- kara. 22.20: Hanglemezek. 23.00:a A fá raí .vonósnégyes jálfzjk Közreműködik (mé iyjheg'edű). -23.40: Tfinczone. Kemonosi Sándor Hanglemezek. PETÖFI-R A DIÓ KOSSUTH-RÁDIÓ 7.20: Kemény léptekkel! Hftngíenve­nek. 7.43: Mag varivá! ák, 8 00: Lapszemle. 11.30: Mozart; Kilenc menőéit, li.lí; Roósz Emil együttese jó*»;ik. Konkoly Gin a énéke . 13.00:-Keringök. 13.45: .Hanglemezek. 14.15: A Vasutasok é« Hej ótok Orezá- g«s Szaks7.eTveze‘ének firvószfiTwy kar* játszik. Vezényel Pécsi József. 1, Gsejk-ovszkij: Szláv indtvrló, Pécsi; Vigyázz, indulás — induló- egyveleg, j. Rebikov: Keringő az, Elka c. mesejá'ékból, 4. Dvorzsak: 8. srfár tánc, .5. Csajkovszkij: Chan­son triste, 6. Turáni dalok és, tán­cok; 7.. Pécsi; Kossu h induló (1848 - 19411). 15.00: Hanglemezek. 16,00: Rádiióiskola. 16.40: Marxista-leninista negyedóra. Időszerű elméleti kérdések. Kassai Géza előadása. 17.00: Termelés; hírek, Hangos újság. 17.30: Rimszkij—Korszakom: Májusi éj — nyitány. 18.15: Ope-rettrésaletek. 18.30: Román táncok. Toki Horváth Gyula zenekara muzsikál; 19.15: Bach: Olasz verseny. Hangle mez. 19.30: Gre ry: Balettszvj-. Hanglemez. 19.45: A Falurádió, negyedórája. 21.00: A Rádiózenekar játszik. Köz­reműködik GérCer Entire hegedű­művész. I. Wagner: Mesterdaloo­\ kok •— nyitány, 2. Bartók: Hegedű­verseny (Gér Jer). 3. MendeJ«*ohn: a) Nn'.urao, b) Scherzo a Szén- ivánéji álom c.- • daljáíékibót. 22.20: Népszerű operate színiek. Hang­lemezek. 23.09: Tánczenc. Hanglemezek. PETŐ FI -RÁDIÓ S.35: A Magyar Nők Demokrat iku* Szövetségének tízmerce. 7.00: Hanglemezek. 7.20: Az A'tai Óceán k«puj*. — Előadás. 7.30: Hanglemezek. Hanglemezek. Hanglemezek. Szórakortafó zene. Hangleme­li.ftO: 8.39: 10.15: zek, 11.10: 14.30: rán 15.49: 16^0: 17.00: 17.20: Óvodások, műsora. Jeney Zoltán fuvoláink, zongo- kíséri I-Iajdu I»‘ván. Oöyseeus kalandja:; Kiváncsi mikrofon. Dolgozók Zeneiskolája. Len Hughes tánczervekara já'­sz:k. 18.00: Az ifjúság hangja. 18-20: Indulók. 18.30: Könyvszernle. „Maxira Gorkij Amerikában." 19.00: A technika út-őrői. Putvin, * lemezvágó brigádvezető. Esemény- játék. 19.20: Nemeűiy Ella énekel, Bura Sán­dor zenekara magyr«rnó áka' mu­zsikál. 20.00: Fa urádáó. 20.20: Hangos újság. 21.10: Szív küldi »»írnek szívesen. Mi újság a spbrt-vilagt«n?_ Kalandozások ;l zenét őrt éne t­21.30: 22.00: ben Szómba) magyar vas­7.20: A leejt.ors/e.übb ú'állom ás. Előadás. 7.30: .Hancyemcrck. 800: Hanglemezek. 8.30: Zenélő doboz. Hanglemezek. 10.13: Opereilmuzs’ka. 10.30: Farkas László énekel, ifj. Ba­bos Gyula zenekara magyarnó áka muzsikál. 14.30: I lancIfJiÚ'Zek. 15.00: Ráclióisko a. 15.49: Szív küldi szívnek szívesen. 1600: Lengyelország szól Magyaror­szághoz. 16.30: Sebők György zongorázik. 17.00: Fe.leki Rezső énekel, Radics László hegedül. 17.30: A tervgazdálkodás kérdései. A magywr selyem. 7.20: 7.45: 11.30: me: 12.15: iá K, 13 00: 13.45: 14.15: KOSSUTH-*A DIÓ Hanglemezek. Msgvnmóták. Haydn: . D-dur (Óra), Hangle­Harmón’« muveszsgyü' tes Színes muzsika. Hanglemezek. Mi van egy mondat, mögöl.? Eseményi-' ék, 14JI0: A magvar rádió ’udoniányos folyóirata. Mérés égéh-föfdÖn. 15.00: Bee. bőven. B (hu zongoraver­seny. Hangi emez. j',.30: Gyermek rádió. 15 50: Előadás a s udióban. 16.35: Tanuljunk ónekszóra oroszul. 17.00: Tf.mie’ési hírek. 17.10: T ánc.zenc. Hanglemezek. 18,15: Tcrm-eiév híradó. nt3$; X saseíSsÍTe* íassaiyvn?’ Híífc .iá'-ék s&k zanávöl. ódiiszáűi KéJ- ma ay-ojmáa ír:* Szisz Péter. 21.00: Vidám zené« hétarégm Kőssrg- működsk Rács Vali (ének), a Pallós éneMiéhnas, rí erendi -fű ítyfeárnj s .* Marliuy—Túrán—Bágva zotngor? hármas és a Rádió íánczenekaifi, 22.20: S-zív küldi szívnek szív-esen­23.00: Tánc éjfélig. Közreműködik t Rádió • áhezenekata, Fék«"© Pá! (ének), Somló . Sándor Melódia- «gyüttése, Lakatos Sándor • serre- kara és Sárossy Féreáatté (énék), PETÖFI-RÁDIÓ 7.20: A nyelv:íszttfcis iu.zé’mi. Lzctkd Géza párbeszéde. 7.30: Hanglemezek. 8.30: Aranykaka« — aranyboífí — araoyősz. Hanglemezek. 9.45: Görög gyermekek műsor*. 10.15: Hangiam estek. 14.30: Népek zenéje. Az Ajmacj-J kórus énekel. A VTT műsorából. - Hangi elvé-el. í. Ké. preklasszätkn# kórns, 2. Ravel: Három paradicsom- mrdár, 3. Három francia női -kórus. 4. Szlovák dal. 15. Néger spirituale, 6. Francia partizán-dal. 15.00: A Rádiólsko'a farka műsora. 15.40: A Magyar Rádió válaszol a dolgozók 1-e,ve leire. 16.10; KörveHfés az Ifjiiségn Színház bői: Zlchypaloíia. Vigjáék három felvonásban. Személyek: Kulcsán. Dénes — Sol hy György; Fanang Ferenc — Pcthes Sándor» Sári, s leánya — Ko-hut Magda; özv. Hor- vá'ímé — Orsolya. Erzsi; Rosen- garlen néni — Fónay Márta; Kék Mihály —- Bozóky István; KoTe- g-is'ák: Horváth — Gálosiky János; kulcsár — Ben kő Gyula; Iváinyi — Molnár Tibor; Orbán —- Csákányi Lászjó. 19.00: On ere ‘:,r őszietek. Hanglemezek. 19.20: így dolgoznak a szövetkeze-'eic­hen. 20.00: Népnevelők húszperc*. 20.20: Közvetítés Varsóból. A lan- gye’ rádió heti szárához'autó mű­sora a magyar rádió h Tl'!gzLóJaak. 21.00: Hangos újság. 22.00: Mi újság a sporivSágbaa? 22.20: Népszerű operarészletek. Hang lemezek. Vasárnap KOSSUTH- RADIO saszessa. féf. V* 8.25: Szív fcüidi szívnek 9.00: Uj lemezeink. 9.39: Evangélikus vallásos félóra, 10.00: Uiwfáirius. ist'ewtüs'zfelff': közve- ti ése. 10.45: Külügyi negyedóra. 11.00:' Csáráások. 11.15: A RdtEóze-riekftr ja-sz&, Téré­nyel Korodi András. 2.15: A Rádiózeneka-r játezik.. 3.09: Tabányi Mihály egyű'tteee szik. 13.30: .Hangios újság. 14.15; ünnepi baugtemezek. 15.00: BencZe Miklós énekel, ifj, rés Károly zenekara muzsikál, 5.30: Brahms: Brácsa-dalok. Előadj* Sándor Jtidii (ének), Lőrinci - Ede (mélyhegedű) és Hajdú Ts'tvári (zongora). 16.00: A caeh fithannoniai zeneiaí hangiVEísenye, 17.10: Magyar Pafaassru«. 18.15: Henglamozék. 18.30: Falurádió. 19-30; David Ojaztrah és Lev Ott! :in zongorázik. A VE’ műsersttá- 21.00: Vidám. Rádiósomház: Szabaál«- hon. G. B. Shaw vígjáték a. 22.15: Dér] Tibor együttese játszik. 23.00: Tánczene. Hanglemezek. PETŐ FI-RÁ DIÓ S. f.O: Mát hé Jolán tnegyftnxcíáSwé énekel, kíséri Toki Horvá'h Gyula és, zenekara. Hanglemezek. 8.30: rdlurá/nó. 9.90: Fejtörő séta ZenopoúMniában. 10.00: Hanglemezek. 10.40: Hanglemezek. 11.40: Vasárnapdálj Rádiószhihte: T. ákodalom. Csehov színsnőve. 1200: A Pénzügyőr Zeneknr m3.g_y*r és szovjet üídulóká; játszik. 13.09: A néphadsereg híradója.' 13.20: örök Téálizmus. - > : . 13.50: Debussy: Tavaszi kór ánc a Ké­pek c. pórázaiból. 14.oéí A Könnyű Múzsa zenekar ezík. 15.00: Balogh olvasni kezd. Asztala« István elbeszélése. 15.20: Vccsey Ernő zongorázik. Vasárnapi krónika. Csajkovszkij: 1S12'— nyi'énv, A „Szív küld; szívnek- szive- hapg-virsanye. Közvetítés -8 Városi Színházból. 17.30: Előadás a s udióbani Hol * •> Szív küldi szívnek szívesen . .-senyének folyatása, a Vá' 15.45: 16 00; 1615: sen" cs’.nm-a 111,90: A ■ hangv ros: 19.00: 19.40: 20.00: lói. 20.30: 21.15: 21.25: 27 60: Szinházból- Séta Moe/.kíválban. Orosz bajét;-részletek. Hangképek a vasamap spor fá­Tolo-hirek. Indulók. Rádió a,nké . Sríives SvA1

Next

/
Oldalképek
Tartalom