Dunántúli Napló, 1949. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1949-04-01 / 76. szám

DUMANTOLI NAPLÓ tarn janaasf Uj iskolák nyí llak a nunkáslakta vidékeken A kormány nagyszabású tanulmányi segélyakcióval biztosítja a dolgozók gyermekeinek továbbtanulását niegsziinteté­Ortutay Gyula vallás- és közok afásügyi miniszter csütörtökön dél *«n Ismertette a sajtó képviselőivel ízt a nagyszabású tanulmányi se­gélyakciói, amellyel a kormányzat Átsegíteni kívánja a dolgozók gyer­mekeinek továbbtanulását. Rámuta- :ott arra, a közoktatásügyi kormányzat köz­ponti kérdésévé vált annak a ki­áltó igazságtalanságnak eltünte­tése, hogy a középfokú és egye­temi oktatásban a múlt rendszer népellenes iskolapolitikája követ­keztében még mindig igen kis számban részesülnek a munkásság és dolgozó parasztság gyermekei, sőt még az általános iskolákban is jelentős lemorzsolódás mutat­kozik. Az idei tanévben 212.000-en iratkoz. ak bé az általános iskola első osz- ályába, ugyanakkor a nyolcadik xszíályban mindössze 71.000 a ta- lulök száma, a többiek időközben .'maradnak, lemorzsolódnak. Ez a morzsolódás különösen a munkás­ág és szegényparasztság gyerme- einél mutatkozik, ami elsősorban nnak következménye, hogy a múlt endszerben még a népiskolákat sem dolgozók szükségleteinek megfe­dő helyeken építették fel. Hangsúlyozta a miniszter, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának kezdeményezésére a minisztérium részletes tervet dolgozott ki en­nek a helyzetnek a sére, A kormány a rendszeres tanulmá­nyi segély folyósításával akarja biz­tosítani, hogy a dolgozó rétegek te­hetséges gyermekei tovább tanulja­nak. Ebben a segélyben "• dolgozó társadalom valamennyi ' egének tehetséges gyermekei részesüli bt- nek. az anyagilag rászoruló értelmi­ségi származású gyermekek is. — Egyedüli feltétel a tehetség és a dolgozó nép iránti hűség. A népi demokratikus kormányzat a Magyar Dolgozók Pártjának kezdeményezé­sére jelentős áldozatokkal siet a leg jobban rászorult gyermekek megse­gítésére, de a dolgozó szülőknek is fel kell ismerniük annak fontosságát, hCjgy tehetséges gyermekeiket to­vább taníttassák és így biztosítsák, hogy az iskolák valóban erős bás­tyái legyenek a dolgozó nép hatal­mának. Nagjsza básű program a jövő tanévre A jövő tanévben Ezután Szávai Nándor államtitkár ismertette a tanulmányi segélyak­ció részleteit. Április elején ötezer hetedikosz­tályos általános iskolai tanuló és tízezer nyolcadikosztályos általá­nos iskolai tanuló kap 40—40 fo­rint segélyt, a nyolcadik osztá­lyos tanulók pedig ezenkívül 40 forintról szóló utalványt, amelyet tankönyvekre és tanszerekre vál­tanak be, ha már beiratkoztak a középiskolába. Ezt a segélyezést júniusban meg­ismétlik, szeptember elsejétől kezd­ve pedig ezenkívül 500 nyolcadik osztályos általános Iskolai tanulót és 3.000 elsőosz­tályos középiskolai tanulót része­sítenek félbentlakásos ellátásban. 11.500 középiskolai tanuló része­sül havi 50 forint és 2.000 kiváló eiőmenctelü tanuló havi 100 fo­rint segélyben. Segíteni kíván a kormányzat azo­kon a szegénparasztokon is, akik gyermekeiket azért rtern- tudták to- vábbtanítani, mert lakóhelyükhöz közel nem volt középiskola. Ezért az ország összes kollégiumaiban 7500 férőhelyet biztosítanak, fő­leg a szegényparasztok gyermekei számára. Ezek a gyermekek teljesen ingye­nes ellátásban és tanításban része­sülnek. Uj középiskolákat is létesí­tenek, valamint meglevőket kibőví­tenék, mint például Diósgyőrött Ózdon és a pécsi bányatelepen. fi párisi békekongresszus elüti Miközben <a amerikai jinperia- népi demokráciák és minden af listák és a nyugateurópai csaffló- sóik hivatalos formába igyekeznek önteni *a támadó jellegű fi szaka t- lantj Egyezményt, a népek béke- szerető erői világszerte egységbe tömörüllek az új vérzivatar meg­akadályozására. A párisi békekon- gregszust előkészítő bizottsághoz érkező jelentések szerint a kon­gresszuson több mint 300 millió ember képviseltet; magát — írja a Novoje Vremja ,,Terjed a béké­ért folyó küzdeíezn” című cikké­ben. A most befejeződött newyorki békekongresszus hatalmas sikere óriási mértékben előbbre vitte a vllágbéke axcvomalának megalakí­tását. Az amerikai vezető körök­nek • kongresszus munkája ellen irányuló erőfeszítései efiárn'fták azt • félelmet, amelyet a népek ba'lal- mas békemozgalma az Eszakatlanti Egyezmény alkotóiban kel!tett. Sem a washingtoni diplomaták és nyu- gaüeurópai csatlósaik hitvány ál­okoskodásai, sem a reakciós sajté elferdített híreinek áradata nem titkolhatja el az Eszakatlanti Egyezmény igazi jeden tőségét. Az Egyesül Államok és Nagybritan- nia mostani vezető köreinek szov- jeteEenes politikája egyél alán nem véletlen. A Szovjetuniónak a szág széles tömegeiből támogató* következetes békepoliökája átha­tol hatatlan akadálya az USA Tö­rette angol-amerikai imperialzma» örüfuD vi'águrattmi terveinek. Ezért tanuef-ianak a brit és amerikai lm perialisták olyan határtalan gyűlő letet a Szovjetunióban és általá­ban a szocia izmus és a demokrá­cia imperia ls «aellenes táborával szemben. A béke tábor azonban le­győzhetetlen, ütőképessége napról- napra fokozódik. Egyre újabb em- bexmüiók csatlakoznak a békééit folyó küzdelemhez. A népbömegefc visszautasítják a brit és amerikai monopoltőke háborús uszításait, amely csak busás haszon nttán só­várog, az emberek tíz- és százmil­lióinak leírhat atton szenvedés«! árén. Az átlagember szent meggyőző­dése szerint a háború elkerülhető. A béke erői meghiúsítják a hábo­rús uszít ók bűnös terveit A leg­fontosabb, hogy a béke hívei fo­kozzák szolidaritásukat ás ébersé­güket A hatalmas és valóban népi békemozga’-om ftgyefcnerietés arra, hogy a népek szigorú meg- tartási követelnek azokkal szem­ben, akik sorsukkal játékot űznek és akik létérdeküket, valamint éte­lüket teszik kockára. Bolgár kulturális küldöttség látogatása Pécsett Csütörtökön reggel Pécsre órke- eí-t a Magyarországon tartózkodó - olgá-r kultúráit« küldöttség. A í|lclöt.tség magyarországi tartóz- odáss.nak a* a. közvetlen célja, ■így h. Bulgáriában felállítandó iowufcb múze.um számára anyagot ^erezzenek be. Sumon bolgár vá­mban. ahol a száműzetésben lévő ossuth Lajos annakidején tartóz odott, Kossuth házát, múzeumnak ylJvá nították és ezt kívánják őleg Magyarországról szerzett nyagokkal berendezni. A küldött. , $g magyarországi tartózkodását ■lhasználta arra, hogy vidéki árosokat is meglátogasson. így sősorban Pécsett, ahol a bolgár kolóniát látogatták meg. A bolgár küldöttség vezetője semlov, a szófiai kiiiügymínisz rrum egyik vezetője és a ven­dégek között vau Angoloséi-, híres bolgár festőművész, rajtuk kivfll múzeumi szakértők és tör ténészek. A küldöttséggé! együtt- lejött Pécsre Temnialov budapesti bol t?ár ügyvivő, Sokodi Dimitrov, bolgár-magyar társaság főtitkára, míg a külügyminisztérium részéről dr. Hadé György kísérte a ven­dégeket, A küldöttség Pécsett megláio gáttá a Zsolnay gyárat és a Me­cseki Likőrüzemet, megkoszorúz, ták a bolgár és szovjet hősi halót tak közös emlékművét, megtekin­tették a város műemlékeit, az esti órákban pedig felkeresték Magyar Dolgozók Pártjának ba­riul yarnegyei bizottságát, ahol hosszasan elbeszélgettek Aezól György megyoi titkár elvtárseal. Franciaország és Anglia újabb behódolása .Franciaország és Angiig, kép- .»élői hat hónapja húzódó tár /alánok után szerdán Londonban izölrék, hogy lemondanak 1öő knot országi ipari üzem leszereld • ről. Londonban amerikai győze mnek tekintik az egyezményt A aily Telegraph kiemeli, hogy a «^kegyelmezett gyárak közül bb mint száz az angol övezetben van és csupán négy talál ható az amerikai övezetben, a többi a francia övezetben. A mostani dön­tés azt jelenti, hogy a gyárlesze- r eléseit tulajdonképpen vég etértek Vyugatnémetországban. A németek ►’kétségkívül az angol és francia politikai súlyos- vereségeként, és a német törekvések diadalaként üdvözlik ezt a megoldást. Sürgőmea veizfink jó állapotban lévő Íróasztalokat és irodabúto­rokat, valamint íré- és számológépeket Délmagyarország i Tejipari Nemzeti Vállalat Kaposvár, Cseri-át 4. T#l*fon• 305. A romániai békék ongresszus A romániai értelmiségiek béke- kongresszusa csütörtökön délben vé­get ért. A beterjeszted határozati javaslatot egyhangúlag fifogadták. Az értekezlet határozatában kimond ja, hogy Románia a Szovjetunió vezetése alatt álió béketáborban tovább harcol a háborúra uszító imperia­listák dien, a béke, a kultúra és a ha'adás védel­me érdekében. A kongresszus üd­vözlő levelet intézett Sztálinhoz. Fogodésok Moszkvában az albán kormány* küldöttség tiszteletére Mibal Prjffli. az Albán Népköz- társaság rendkivüli követe és meg- hnlaimazott minisztere a Moszkvá­ban tartózkodó albán küldöttség tiszteletére fogadást rendezett, — amelyen szovjet részrőt Mikojan mi niszteroln-ök-hel ycties és több mi­niszter is megjelent. Visinszkij szovjet külügyminiszter is foga­dást rendezett a szovjet főváros al. bán vendégei tiszteletéire. A foga­dáson szovjet részről Mikojan mi- niszterelnökhelyettes, Vlaszov az Orosz Szövetséges Szocialista Köz­társaság Legfelső Tanácsa elnök­ségének elnöke és Csernauszov az Orosz Szövetséges Szocialista Köz­társaság miniszterelnöke is meg­jelent. Taft szenátor éten támadása Anglia ellen Taft szenátor, a köztársasági oárt vezére a szenátusban újból támadta a Marshaii-segélyt, főleg annak angol részlegét. Támadta a úizott állami kiadásokat, majd Anglia *?llen intézett - éles tárná­jáét Anglia amerikai segítséggel fej­leszti termelőképességét, hogy az­után döntő rohaftva indulhasson az amerikai kivitel ellen. A vita során Wiley szenátor iirgotte az amerikai kormányt, Ilii' --«Mm végre „kemény politikát" a segélyezett európai országokkal szemben, főként azokkal szemben, amelyek váwsorompókat enw-inek az ríkai árak dé. Kénüedő és va’ntázc amerikai d ploiaték Vasárnap kezdjük Annabella Bucar Jelep;ező könyvének közlését Lapunk tegnapi számában is­mertettük Annabella Bucar pálya­futását az amerikai kémszolgálat- tói a Szovjetunióban való letelepe­désig. Annabella Búvárnak a hfr- szerzöirodánál, majd u diplomáciai szolgálatnál alkalma volt bele­tekinteni az amerikai diplomácia boszorkánykonyhájának kulissza- titkaiba. Könyvében, melynek köz­lését vasárnapi számunkban kezd­jük az amerikai diplomácia szá­mos ma ia aktiv tagját ’leplezi ta Különösen érdekes leleplezése­ket tartalmaz a könyv a moszkvai nagykövetség személyzetének szov­jetellenes, kémkedő és vnlutázé te­vékenységéről, köztük az ntAbbí időben is sokat szereplő Bedeh Smith özeiméiről. Annabella Bucar könyvének közlését .olvasóink ré­széről hatalma* érdeklődés elő* meg Leszámolnakabe grád -klikkügynökéivé A Zori Populisz című albán lap szerdai vezércikkében leleplez' az áruló jugoszláv fcroekijisták mes­terkedéseit ée Titó ügynökeinek tevékenységét. A tiranai per meg­világította a Tit,ó-klikk beavatko­zási kísérletét Albánia, belügyeibe. Titó azonban elvesztette albániai ügynökeit és az albán nép le fog< számolni a belgrádi klikk többi ügynökeivel is. A tiranai perben fény derült azokra a mesterkedésekre, am£ Iveket a jugoszláv árulók a 3zov; jetúnió, az albán nép ée a többi népi demokráciák ellen folytat nak. Az imperialisták belgrádi ügynökei nem fogják tudni vissza forgatni a történelem kerekét s * jugoszláv nép le fogja rázni ma­gáról a hazaárulókat. A védelem szakértőié is elismerte, tioey a lökés gazdílkodás idején nem löiíídtek a% áru minőségével A Dőry konzervgyár szabotázs-ügyének tárgyalás« A n.ninkáxbíróság csütörtökön folytatta a Dőry-féle konzerv­gyárban történt gyártási szabotázs tárgyalását. A bíróság mégha 11- gatla a védelem által kért' szak­értő véleményét. A szakértő Fel­esre Gedeon, a szigetvári konzerv­gyár konzervmestere, A szakértő eisöuek arról nyilatkozóit, hogy a szabadban történt félkész anyag tárolás mellett, ha a vállalat ve zetői a tavaszi tárolás ideje alatt hordók feltől lését elvégezték volna, megjegyezve, hogy a biikk- fahordókban a pulp anyag táro­lása évekre nem megfelelő, -— a pulp nem romlott volna meg. Fel­cser Gedeon még kijelentette: hu a hordókból a penészréteget annakidején eltávolítják, a pulp 60 százaléka még felhasználható lett volna. Megjegyezte azonban, hogy ma — az államosítás utáni időben —- „mások a követelmé­nyek az áru minőségi követelmé­nyét illetően.“ Áfás szempontok szerint bírálják el ma a nyers­anyag osztályozását, mint az álla­mosítás előtt, amikor a konzerv­I gyárak magánsaektorhoc tartoz­tak. Hosszabb időn át folyt a vita * vádlottak, a szakértők és a ta­nács közötf a romlott anyag ,.ke' serű“ izét ilífilően. A védelem1 szakértője a romlott, keserű W kizárólag az anyagba bedolgozod almamagnak tulajdonította, arról azonban nem nyilatkozott, hogy a tőkés-rahlógazdáikodás idején félül romlott anyagot is bedolgoztattak a gyümölcsíz nyersanyagába hogy minél nagyobb hasznot vág­hassanak zsebre. A munkásbfró- ság a védelem szakértőjének ki­hallgatása utíin a főtárgyalást be­rekesztette és annak folytatását péntek reggel 8 órára tűzte ki. Hutazett a bolgár mezőgazdasági ktildfittsáo Csala István földművelésügyi ^ niszter csütörtökön délben fogadta Welk off, a bolgár áíami gazdasá­gok igazgatójának vezetésével Ma­gyarországon tartózkodó bői gát mezőgazdasági küldöttséget — A bolgár mezőgazdasági köjdrtisáf csütörtökön este utazott «1 Magi*' «nuácnfL

Next

/
Oldalképek
Tartalom