Dunántúli Napló, 1948. november (5. évfolyam, 252-275. szám)

1948-11-03 / 252. szám

6 DUNÁNTÚLI NAPLŐ UMS NOVEMBER 3 Hírek •------¥--------­NO VEMBER 3. SZERDA Ügyeletes gyógy szer tá­rak: Petőfi, Rákóczi-út 28. sz. T: 13-14. Gránátalma, Széchenyi-tér 5. T: 29-81. őrangyal, Kossuth La- jos-úf 81. T: 23-94. — Névnapok. Rom. kát.: Hubert, prot.: Ida. — Időjárás. Mérsékelt szél Erősen felhős idő, reggel helyenként köd. TWbbfelé újabb eső, a hómérséfclef nem változik lényegesem. Bányászaink a felszabadulás óta minden ász­szel lelkesen ajánlották fel szén­járandóságuk eggrészét az iskolák és kórházak fűtésére. Ebben az énben az erzsébeti elepi bányászok kezdték meg a szénfelajánlást. A Magyar Dolgozók Pártja pártisko­lájának részére ajánlottak fel 30 mázsa szenet Ez a felajánlás egy úttal tannbirongság arra. bogy a bányásTsáy fontosnak és szüksé­gesnek tartja, hogy a náro* * * és fáin dolgozóinak legjobbjai ala­pos kiképzést nyerjenek a marxi­lenini tanokból, hogy ezzel a tu­dással megerősödve az ország irá­nyításában harcoljanak ugyan­azért, amiért bángásztztnk a föld alatt, dolgozó parasztjaink pedig a mezön folytatnak kemény mart kát a sznríalizmns építéséért. Kérelem vidéki Etöíizetóinkiwz! Mindazoknak az előfizetőknek, akik szeptember hónapig bezá­rólag hátralékba® vannak, fal szdtttőt küldtünk ki. Ezzel kap. csőfalban kérjük t. Előfizetőin­ket, hogy esetleges reklamáció­inkkal a kiadóhivatalt megke­resni sziveakedfenek. Akik idő­közben hátralékaikat rendezték- úgy « taktr.óHtöt tekintsék tárgy, talonnak. Tisztelettel: a Kiadóhivatal­— A szászvári knltúrbázhan, az MDP helyiszervezete gyűlést tar­tott. A gyűlés előadója Horváth János MDP bámyásticerüieti elnök volt, aki beszámolt az aktuális vi­lágpolitikai helyzetről és beszédé­ben megvilágította a francia bá­nyászok hősi harcát. A gyűlésen résztvevő elvtáisak egyhangúlag elhatározták, hogy a francia test­vérek támogatáséra hefemkint egy forrniot ajánlanak fel személyen­ként. Református templomi isten­tiszteletek kezdeti ideje, a pres­bitérium legújabb határozata ér­telmében — reggel 9 óra, az ezt kővető istentisztelet azonban nem 10 órakor, mint eddig, hanem fél 11 óraikor kezdődik. Szerdáin dél­után 4 órakor a Nóozövefség ké­zimunka órája, 6 órakor pedig nők biblia őrá ja a gyülekezeti terem­ben. — A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége értesíti laqjait, hogy ma délután 6 órai kezdettel műso­ros nőnapot fari, amelyen a rend- örztnekar ia szerepel. Vendégeket szeretettel várnak. — A város adóhivatala közit, h<ÚIY a közforgalmú repülőtér föld­adó alóli mentesítéséről készüli változási jegyzéket november 3-tól 17-ig 15 napon át városház I. e. 45. szám alatt közszemlére kiteszi. Az érdekeltek a közszemlére ki­tételt követő 15 nap alatt a pénz­ügyminiszterhez cimzendő és a vá­ros adóhivatalánál benyújtandó fel­szólalással élhetnek. — A MNDSz ma délután Vt5 órakor vezetőségi ülést tart. Kérik a vezetőségi tagok pontos megje­lenését. — Az állami iparj leányközép­iskola hathónapos mesterképzö tanfoiyamot rendez. Érdeklődni és jelentkezni lehet Anna utca 13. szám a.sít az igazgatóságnál, dé.­8 -1-ig. Pár télé t PÄRTNAPOK A hirdetett taggyűlések elmarad­nak, helyette pártnapokat tarta­nak. A mai pártnapok a követke­zők: SZERDA. Délután */i3 óra, Koksz­mű: Paizs István: (3) Bőrgyár: Rostás József: (’/s4) OTI: Urmann Jánosné; (‘Mj Sörgyár: Molnár Károly: ('/;4j Nádor-Pannonia; (5) Sopiane: Gellér Branó; (6) Posta: dr. Wolí Ferenc; (6j Bu­dai I.: Darvast István; (7) Egye­lem: Ruzsits Endre; (6) Szigeti pártszer.: Kamarás László; (7) Bányaiskola: dr. Huszár István; (3) Dunántúli malom: Osztián Dezső; (*/*4) Közüzem: Lantos Tibor. Reggel */i8 órakor: Tűz­oltók: Turstts Imre; (6) Húsipari Szövetkezet: Horváth Gyula IL; (7) Budai II.: dr. Kerese István: (6) Gyár-város: Klotz Aalajos; (3) Mautner; Reményi József: (V«7) Fémipari: KolleT Jánosné. SZOMBAT. Este Bórakor, Isten kút: Dr. Kereee István, ff»21 Jwr fnsr: Wéber Kálmán. AZ ALAPFOKÉI 3-AS SZEMINÁ­RIUMI FÜZET és a haladó 4—,V- * —7-es tüzel megérkezett. Kapható a Dunántúlt Népszava könyvkeres­kedésében. Kmeikfilők hírei Választmányt ülést tan * Keres­kedők Testületé ma, szerdán dél­után, 6 órakor. Az elinökeég kéri a vá3eezém*ny és elnöki tanács tag­jainak possitos megjelenését Dohányáru« szakosztályt ülést tart a Kereskedők Testület« ma, szerdám délután 6 órakor. A SZAKCSOPORT ELNÖKÖK ÉS TITKÁROK 5-én, pénteken dél- utáp 5 órakor a 14-1 megyei kon­ferencia megbeszélésére okvetle­nül Jelenjenek meg. Az üzemi és szakcsoport Nép­szava agitátorok 4-én, csütörtökön délután 5 órakor a szakszervezeti székháziban jelenjenek meg. A Szakszervezeti munkaközve­títő felhívja a miunikanélküli kesz- tyüpasapolozó nőket, hogy elhe­lyezésük érdekében irodánkban mimét előbb jelentkezzenek. A SzIT bányászifinapi előadók: Szerda: Meesekszabolcs este 6 óra­kor, Moór Ferenc. Csütörtök: Me­szes este 6 órakor, Peti Sándor; Erzsébettel eip este 6 órakor, Ferea- czi Lajos. Péntek: Pécsfbánya, Vass József-, Somogy este 6 órakor, Szajkó Mária. Szombat: Vasas e«te 6 óraikor, Benicsek Mária. A bőripari munkások 3-án, szer­dám déluitán 5 órakor veztőségi és választmányi ülést tartanak. Az épftőmunkás szakcsoport fo lyó hó 3-ám. szerdám délut-án 5 órakor vezetőségi ülést tart. A kereskedelmi alkalmazottak 4-én, csütörtökön este 6 órakor a Korzó épületében taggyűlést tar­tanak. Központi előadó: Bödör Zoltán vidéki titkár. — RADIÓT legked­vezőbb részletre : HOHMANN JENŐTŐL Javitás garanciává] Inczédy.-utca 9/1 — öszibarck termesztők mindig hiányoltak egy olyan szak,könyvei, amely a termesztés minden mes­terfogásával gyakor'ati útmutatást, tájékoztatást ad. A napokban hagyta e' a sajtót Vali.Pál, gyü- mökstermcsztési intéző „Barack- termesZtés" című könyve, amely az őszibarack1! ermesztök minden ilyen kivánságának eleget ;ese. A Baranyavármeayei Gyümölcster­melők Egyesületének tagjai az egyesü'et irodájában (Pécs -Pap­növelde-utca 4) 25®#-os enged­ménnyé1, 15 forintért rendelhetik meg. I narof»- lídfiem én vele Az ékszerész szakcsoport szer­dán déiulián 6 órakor igen fontos ügyben gyűlést tart. KIOSz vezetősége értesíti azon KIOSz tagokat, akik a világméze ti tanfolyamra jelentkeztek, hogy a húsiparosok részére a tanfolyama 3-án, szerdán este 6 órakor, a bá­dogosok és szobafestők tanfolyama csütörtökön, 4-én délután 6 órakor kezdődik a Rákóczá-u. 24. sz, a. helyiségben. A húsipari szőgvetkeret kéri tagjait, hogy szendém este 7 órára leljcs számban jelempjenek meg az Ipartestületem tartandó megbeszé­lésem. Asztalos szakcsoport igen fon­tos ügyben szerdán défnéáát 6 óra­kor gyűlést tart. fí&veHástÁ# PÖTJECYEK FELÜLVIZSGÁLÁSA Az. Élelmiszeíjegyek Támcaközj Diaottságe általános pólhjegy-Tevt. riót rendelt el. A rendelet vég» rehajtása céljából a közeli áit^sS hivatal felhívja a pót jeggyel rear delkcző munk'a.v AiisBAk figyelmét. Hogy novwroiber 1-tőll, a pótjegyek csak felüibéJyegzéssol váJíhiatók be. Az önálló, ezádeig pók jegyre jogosuk kisiparosok, valamint muniavátöalóitfc és a mező. sfcb. gazdaságban fogialkoztatott műn-- ka vállalók az Ipartest ölet. illető­leg a FÉKOSz—TTFOSz irodájában adják le birtokukban lévő pótie- gyeikéi (november, december havi). Az Ipajtesfűlet az 6rtá©6 kisiparosokat és az áütaluk fogíal- koriatott munkavállalókat az ál­lami pót jegyigény-fő jegyzéken (45. számú nyomtatvány) összeírja, ezt a listát a beszedett pótje- gyékkel együtt a közellátási hiva­talnak legkésőbb november 6-ig benyújtja Ugyanígy kel! eljárni a mező sth. gazdaságokban dolgozó pót jegyre jogosult munkavállalóik­nak, illetve a FÉKQSz, UFOSz irodának. A nagyipari űzetnek, iutézmémyek pót jegyre jogosult műnk a vállalói az űrem vezetősé­gének, üzemi Bizottságnak adják le pótjegyeiket. Az. UB., üzem­vezetőség, az állami pótjegy igény­lő jegyzéket a közellátási hivatal­tól beszerzi, illetőleg kiállítja és a beszedett pótjegyeket csatolva, a közellátási hivatalnak ugyan­csak november 6-ig benyújtja. Teháit egyénileg a hivatal pót je­gyet. mem bélyegez felül. A felfi'l- bélyegzés re vonatkozó benyújtás határideje november 6. Eridétől kezdve sem a pékek, tem a keres­kedők felül nem bélyegzett pót- jegyre kenyeret nem szolgáltathat­nak ki. Bádiémfisof SZÍNHÁZI MŰSOR Szerda «ate V18: HULLÓ FALE­VÉL (Dolgozók D bérlet). Csütörtök este Vt8: HULLÓ FA­LEVÉL (Bérletszünet). Péntek eate ‘1st: HULLÓ FALE. VÉL (Dolgozók F bérlet). Szombat est« '/*: HULLÓ FA­LEVÉL (Bérletssoüniet), Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik fHk-fthe- eften drága, jó édesanyánk özv. Vásárftelyi Istvánná elhányta afcÉaáwl koszorúk küldésével és e temetésen való nhsvvéMSkkei fá jdaknunkat enyhíteni kívánták, ezüfeos foL mérsolÉA ősrinte kAszőnrttwv loef és KáKánkat CVy Aszóié CVS Iád­Nyílt-tér*) ÉRTESÍTÉS Neiser András, Bajcsy ZafitomAy u. 16. szám fljaübi űzflefét a mai napon átvettem, kérem a Hitelező­ket, ebbéli igényeiket 3 rmpon belül nálam jelentsék be. Kovács Wtaúa teifüleroBkodő Rajesv ZeFitwraiky u. 16 (3413) 1 'V * E rovatta» Űzőitekért ■ iwrtw»(t #em vállal felelőaéieet. MEGHÍVÓ A Barábág KünyvJdadó, Lap­terjesztő és Könyvnyomdái Szö­vetkezet I. au L évi november hó 12-én, 14 órakor Pécsett. Perezel utca 2 szám alattS irodoheJyieégé- ben RFNDKTVTTI.I KÖCYTTLÉST tart amelync a t. szövetkezeti ta­gokat meghívjuk. Tárgysorozat: 1. A felszámolási határozat mó­dosítása. ÍZ. Igazgató«ági tagok megválasz­tása. (14.061) Fetszámotók Minden külön értesítés helyeit özv. Marton Jánosné szül. Fürdős JuHnnna, maat az ér hónytnak mayen, sújtott fete- sége, úgy a maga, ser. aluL kották és a «aéteskörü rokon­ság nevében »* fájdalmas szív­vel tudatja, hogy a szeretett jó férj, édesapa, nagyapa, apó«, dédapós, sógor, nagybácsi é# hcdvA rokon Mártim lános MESrHART tty. faíyó érii novonhre hó 2-án, Setének 7*L énében. vác/rtomat vásaaaadfa jőrtgea Hkét Te- reuTfAjéwefc. Saeretot! dnégst hdtattunkat november bú Lén. <asü»WöH>u áSUUn 3 óraderr IdWrjRk a péo» W5zt#*nal)6 nwrafeilo-ró csarnokából » rrfarmáh* tah Iúr maartasrihem auertall bú- cwfetatá« után jdbenőhchiérr Fém, 19«. uowjnbtir % EMLÉXBD OKOKKC fit SZIVÜNK BEJT A TtSZONTLATAStA! Mankón Mbol Mm hó­náét tiyctnxkei. KJ. JénoK. BWHnr Rteaér. Bskísm Márta, Marton Swdttn. fj- !Marton Moaset. Marter Vanda unokát, Monton Jánosné «ÉL Kristály BranAef, Marton 36- zaefoé azűi Vtgzn Márt» nto oyeí. íj. Marton Jártaané smfll- Vidbtoafcs Márts onobwsmye, gyáOBofjfit: mér Krtrtáiy, W gan és VidtAovics ceetádnk. T«m«té«* a KJEGVELET EUA P4c#í T«- IoAéxmt íFrtUflifÍO«i n. 2/1. *%. a.) rottdmzá. t«L ÄV-Ä5. Sr^íity T.értül6?. rt4L«O0) ___________ DU NÁNTÜU NAPLÓ ELŐFIZETÉSI DIJA ÉGY HÓRA 12 forint leríésziíveii minden mennyíségbon kapható ScliwgrzgRhern OvegOíletbert. Kossuth Lajos út 37 (13991) SOLLYESZTŐS Ói Sir Használt székeket (KnHnrtcrembe) megvételre keresnek. Cim : Szabadság Nyomda Kft Munkácsy Mihá y utca 10. szám NOVEMBEH 3, SZERDA. Buda­pest 8: Szülők iskolája. 8.15. Hanglemezek. 8..'!(): Izraelita vallá­sos félóra. 9: Honvédzenckar. 12.15: Asztali muzsika. 13: Már­tírjaink a Fiumc-úti temetőben. — 13,t5: Vidéki cigányprímások. — 14.15: Operarészletck. 15: fiádió- ískola. 16: Orosz hanglemezek. 16.30: Várady Mggda sanszono- kat énekel. 17.30: A Szakszervezeti Tanács műsora. 18.10: Az Opera műhelyéből. 18.30: Századunk Hangja. IS): Benny Goodman és •Fényes Kató lemezeiből. 20,35: lleli szemle. 21: A Rádió jazz zenekarának bemutatkozása. 21.45: dőszerű kérdések. 22.10: Hangos ' jság. 22.45: Totóhíradó. 22.50: Hangos Heti Sporfhíradó. 23.05: Magyar nólák. 23.20: Sándor Rc- i,íée és Benedikt Kiári zongorázik. Budapest II: 17: ötórai tea. 'Ynozene. 18: Hangportrék 18.40: Hanglemezek. 10: Jobb későn, mill sgliat 10.30: ..Nótám. fiily- iyöin, citeráni.“ 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21.15: Szív küldi szívnek szívesen. 22: Zenekari művek. __ Rádiót HORGA,'5 - tó 11 — Gyári u.j ős használt k^szfiléke^ részletre is. eper. szőmyufreV wabó- r jnrróffé}Ví'Ik : hál ; ffl hÁ}tSk BizomAnyhá-rnál Kownth öt 77 (14.069) ÖRÖKLAKÁSOK: Rá. kócri út 13/b ha.Il: há.rí>mpr..>báé* Anna utón 22. kettő; búrom; núffr- nobáffok (átadók: Tolcfon: 19—97. nccleva iroda. Rákóczi út. 28 (.'’>335) ELADÓ 600 cm* oldal, kocssti • mot orkonk"kyáir. kedvezd fiz'ctépacl Nacv- flóriaji utca. 14 Í34J8) TRÁGYA cca- 4Á>—5Ó kocwi. AZiUlítá^al clta<)ó Koltai .Tend «»ráJ'ító .T ók a i t.ó r 6 T^l cf on : 25-38 (14065) CSALÁDI HÁZ, adómén­to?» a Vasperében utcá­ban ol adó. Bővebbet: Konfnitb Lajrw út 22 gz Tvapirkeirtxsd<'e-úós (14064) SÜRGŐSEN eladó c# vv iúhuHő. .iutájiyoft , ron, Cím: KoMer utca 7 »z Dna.íro.i lov (14.065) KÁVÉSZAKMÁBAN iár- trr egyénnel tar«ulnák 15—20 eseerri*!. Iparén. 2*-idély> '.v eV a belváros­ban iizlo‘helyiii-uem van. Viánbutot ..P/íma üzlet'* * 1 06.^ jrHifóYp a kiadó­ba VILÁGOS, kemény-fia fél­háló fdirKófien eladó. Konyak utón, u (14.062) PEHELY.DUNYHA oL csón e-Ledió. Cím 3416 •iám ata.t.t a td-adóban FEHÉRNEMŰ rjKnroda kcirefl azonn^lra. konfek­ció« munkára gyorsan, önállóan dolgozó, meg­bíz! rató «iff 6d eket. ór gépi gomblyukarxVt. cjj,- iát gépokflnel.. Címe<fc34i7 ri’zá.nrra, leadni » kiadó­ban MOTORKERÉKPÁR um3 NSD, príma álla- notban, oldalíkoceivail el­adó. Telefon 38-24 '14 067) TÁTRA 12~o* autó, írtra •»abíró. oleisón obadó Dol-k utca 13 (3414' ELADÓ a Fickó nevű lov a.m. M cigi oki ntlietó: V,i«*r ,)fibá.lyné fuvarom. 'M’C'ái’ofi, 43 ««ám alatt >5409) KOMOLY úrnak, külön- bejáratú bútorozott, szo­ba U'ZonnaJra kiadó, K-í-^uth Tj út 8. Nyak kendő üzem (3412) JÓKARBAN lévő /on'jo- ru eladó, Kégtekinthető , \ ,,;■ •{« nt« >i 13.. ejtő Óra után (14.056) EGY kfcfo»á^«Jíwn £ö*. pofiban WÓ vafeziúú, mély gyeunmiwknroom, ló fütönrua trace al eladó MttnJcácey MSháüy utoa 4 he. I. 9. SUb«ÚT (3411) BÚTOROZOTT SZOBA azOTMmkr® Uodó Bér ceényi utca 3.. földszint 5 a*. (3410) MARIACYODOW, >wót­áJUomárí n«|!betrt, ayorpn.i iKAkÖ&tCWÍLOtló 2 w<»bA koffj.yháa, kamráé eaftládn há^:, 9 m góró. nagy gjyümökaK’esel eíadó. Ar. ileklódnd: öwv Oaray (lyörgyné. MúmiacyÜd 3408) mmmmmmmmam DUNÁNTÚLI NAPLÓ F’elHőa imcrkeBirtó Pajz« István S7.erkeni7rtő»é« 6s kiadó, hivatal: Percre! utca 2 Telefon: 16-32. 16-42 Készült n Srabadeár. nro ndában Munkácey M u. 10. Tel.: 20-27 Felelői kiadó ép nvomda. vezető: ács József Előfizetési díj havi 1L. - forint CgpKkr-/o nink: 313 064.

Next

/
Oldalképek
Tartalom