Dunántúli Napló, 1948. október (5. évfolyam, 225-251. szám)

1948-10-07 / 230. szám

DUNANTÜU NAPLÓ ma októbbkt Hírek OKTOBER 7. CSÜTÖRTÖK ügyeletes gyógyszertárak: Arany Sas, Kossuíh-ú'.. T: 17-85. Szent István, Zsolnay-u ca 2. T: 12-56. Szentháromság, Mecsekalja. — Névnapok: Prot.: Amália. — Időjárás: Mérsékelt szél. Változó felhőzet, valószínűleg esó nélkül. Hajnalban többtfelé talajmentifagy, egyes helyeken kőd. A nappali hő­mérséklet nem változik. A csíUáuai iskola igazgatója. Bajai István levelet írt a MESzHART igazgatóságához és központi üzemi bizottságához. Azt kéri a tantestület és a tanulóifjú ság nevében a MESzIIART-tól, hogy küldjön az iskola részére a bánya propaganda kiadványaiból és különböző szénfajtákat is kér­nek szemléltető oktatásra. „Isko­lánk tanulóival közelebbről meg akarjuk ismertetni a szén jelentő­ségét és annak termelési módját. Ezzel is igyekezünk a falusi és vá­rosi dolgozókat munkájuk meg­ismertetésével közelebb hozni egy­máshoz" — írja többek között a csikériai igazgató. A MESzHART természetesen örömmel tesz eleget a kérésnek és a legrövidebb idő miatt eljuttatja a szemléltető kiad­ványokat és a szénfajtákat az Is­kolának, hogy a kis bácskai gyere­kek is megismerhessék a bányá­szok életét és kellően értékelhes­sék azt a munkát, amely ottho­nokban és az iskolájukban bizto­sítja számaira a föl fűtött lakást Leleplezték a Zsolnay-gyár tolvajait A Zsohtay gyár vezetősége meg­állapította. hogy az üzem raktárá­ból nagymennyiségű edény hiány­zik. Feljelentést tétit a rendőrségen, amely köze! egyhónapos széleskörű nyomozással derített fényt a szöve­vényes bűnügyire. Megállapították, hogy Hesz Irén 37 éves tisztviselő­nő, Major Mária 36 éves és özv. Horváth Gézáné 30 éves rmmkásmő az utóbbi két év folyamán mintegy 35 ezer forinttal károsították meg a vállalatot. Hesz Irén mint a szí­nes edényraktár vezetője szolgálta ki a vásárló kereskedőket. Az el­adott és szabályszerűen számlázott edényáru mellett eladott olyan -téte­leket is, amelyeket nem vezetett rá Petőcz Ferenc és Dögéi Imre ka-’ posvári, Czig'.er Béla mohácsi özv. Schilkiger Kálmánná szegedi, Fi­scher Fülőp szombathelyi, Bódis Im­re barcsi és Udvaréi Ferenc keszt­helyi kereskedők vásároítáik a bű­nös utón eladott edényárut. * A rendőrség ezenkívül nagyobb mennyiségű enzim dísztárgyat ta­lált Major Mária lakásán, amelye­ket beismerésze szerint a dísz áru raktárból topott e! több alkalommal. Hesz Irént, özv. Horváth Gézámét és Major Máriát a rendőrség őri­zetbe vette és átadta az ügyész­ségnek. Ugyancsak lopás miatt eljárás in­dult Mezöfi Károly és Tiborc« egymás között. cél Jámosmé és Balázsi Vilmos gyá­Á rendőrség megállapítása szerint ' ri alkalmazottak ellen te. Halálbüntetést kért az ügyész 12 nyilas tömeggyilkosra Pártélet A budapesti népbíróság szerdán folytatta Bokor Sándor és társai bűnügyének tárgyalását. A vádlottak a nyilas terror ide­jén tőbbszáz üldözött kivégzésé­ben vettek részt. A bizonyítást eljárás lefolytatása után a népügyész vádbeszédében hangoztatta, hogy Bokor Sándor egyike volt a legvérengzőbb nyi- aa gyilkosoknak. G volt az, aki egy csecsemőt úgy vágott a fal­éi tantermet. hoz, hogy agyveleje kiloccsan'.. Társai semmiben sem maradtak el a szadista mögött. Indí ványozta, hogy a bíróság Bokor Sándort és 11 társát halálbüntetéssel sújtsa. Ezután a védőbeszédek hangzó.- tak el, majd az utolsó szó jogán a vádlottak szólal' ak lel. Az elnök ezután közölte, hogy a népbirőság október 14-én hirdet 1.életet. SZEMINÁRIUMOK SORRENDJE Budai I. szerv.: Szól!ősi Kálmán: Budai II- szerv.: Borsodi Béla: Szi­geti: Schuber Rezsóné; Siklósi: dr. Révész József; Gyárváros: Kőrösd- né; Zsolnay-gyár: dr. Sátori János. Szomolányj András; Dohánygyár: Szabó Gézáné; Közüzem: Kozma István altábornagy; Sörgyár: Ba­kán József; Bőrgyár: Kartkó István; Bőrgyár: Klotz Alajos; Sopiana: B Nagy Gusztáv; Egyetem: Pollák Elemér; Közlekedés: Kántor Jenő; Kokszmű: Veres Gyula-, Deutsch téglagyár: Kamarás László; Hamerlj kesztyűgyár: Gyimesi Is'.váni La- katosárugyir: dr. Huszár István; Mohácsi dobozgyár: Szerdahelyi Ferenc; OTI: dr. Hetesi György, MOSzK: dr. Gárdos István; Nyom­dák: dr. Simor Pál; Színház: Lan­tos Tibor; Filmszínházak: dT. Hu­szár Is-vínné; Húsipar; szöveike zet: Kiss István: Vágóhíd: Kop­pány Jenő: MÁLLERD: dr. Wolf Ferenc; Justus—Mauthner: Kovács László; OMTK: Páncél Ferenc; Posa: Horváth Gyula; MÁV: Me zei Béla; Tűzoltóság: Paj Imre; Közigazgatás: Polgár István; Köz- * igazgatás: Polgár István; Kőzigaz- " igazgatás: Ortai Jolán. Haladó szemináriumok: Gyárváros: Petró József; Bőr­gyár: Bánkul Zoltán: Hamerli: Szűcs József; MÁLLERD: Kerese István; MÁV: Gellért Brúnó; MÁV: dr. Sásdl hőre; Közigazga­tás: Pajzs István; Posta: Darvast István; Zsolnay-gyár: Gábor Sán­dor. Háztartási alkalmazottak cd'á tökön délután 5 ójakor gyül& tartanak. Kérjük a tagok megjd* nését. Választmányt és szakszerveiei elnöki ülés lesz folyó hó 7-é® csütörtökön délután 5 órakor szakszervezeti székházban. Textilipari munkások vasára* délelőtt 9 órakor íisZöújitó kői gyűlés: ‘artanak a szakszem«1 székháziban. Kérjük a tagok P°* tos megjelenését. Kesztyfivarónök, kik lassrarrú ban jártasak, saját érdekükben t len'k ezren e.k a Szakmaközi kakőzvetltő bivatatoan. (Zrinjl utca 13.) *• Rádióműsor — Hatvanasén! é( több hadifo­goly érkezett haza az Idén. A deb­receni szociális felügyelőség jelen­tése szerint szép emberben 9.160 volt hadifogoly érkezett haza. Eb­ben az évben összesen 62.719 volt hadifogoly tért viasza a Szovjet- ónióbóL — Darvas József és Kos6a Ist­ván miniszterek vasárnap adják át a bányászoknak a várpalotai új bányászlakótelepet, amely 28 csa­lád; házból és 80 lakásos sorház ból áJL — A Pécsi Iparista öregdiákok őszi műsoros -.áncestély; rendeznek a Pannóniában október 9-én, szom­baton este 7 órai kezdettel. Köz­reműködnek: Stefán Irén mozdu latmflvészeti iskola kiváló növen­dékei, és a 24 tagú honvéd vonós zenekar, vezényel: Csáky Nándor karnagy. Meghívóigénylés a felső ipari és a felsőépítő ipariskola nő vendékeméi. Btró Mihály, a kiváló rajzoló művész, a kalapácsos vörös ember alkotója, szerdán réggel a buda pesti szabadsághegyi szanatórium ban hossza* szenvedés után meg­halt. —. A Magyar Szabadságharcos Szövetség motoros szak osztálya a Rákóczt-út 19. szám alatti székház­ban cső őrtők este 7 órakor tag­értekezletet tart, melyre kérjük a bajtársak megjelenését. — Újítás a vasúti szállításban. Az államvasutak a Budapestre, va­lamint a nagyobb vidéki városok­ba darabáruként érkező burgonya, zö’dség- és lisatküldeményeket va­sár- és, ünnepnap is há-ihoz szál Irtják. Műtrágya bizományi leraka. ' tok névsora Baranyában. Csikós- tő’:6s, Dunaszekcső, Gordisa, Iván- dárda, Ivánbattyám, Királyegyháza. Lippó, Mohács, NagyötfaCu, Pel- k:rd, Püspöknádasd, • Sátorhely ' Nagynyárid, Szabad szentkirály Szentlőrinc, Szűr. ' — Az országos f széntermelés; verseny kerületenkénti állása következő: 1. Mecsek 98 százalék 2 Dunántúl 84 százalék, 3. Tata 83 százalék 4. MESzHART 82 száza lék, 5. Borsód 81 százalék, Nógirád 72 százalék. — A ,-MESz HART kerületi verseny áliáfca: 1 Pécsbánya ele-p 93.6 százalék Vasas 84 2 százalék, 3. Mecseksza botos 83 4 százalék. Elismerést kapott a Dé'nyogati Labdarúgó Szövetség Baranya, Tolna, Somogy és Bácslbodrog vármegye területein a pécsi alszővetség szervezte meg a mezítlábas lahdarugó bajnokságo­kat. Az egyfordulós bajnokságban közel 120 csapat vesz részt. Az Országos Spor: Hivatal és az MLSz ezér; elismerését fejezte ki a délnyugati szövetségnek, meg­említve, hogy munkájuk országos viszonylatban az első helyen áll. Uj menedékháza! építenek a pécsi természetbarátok Az agrártudományi egyetem idei tanévében kétéves ingyenes munkástanfolyamok kezdődnek nem ére"ségize't 20—25 éves sze- gényparasz'ok és ipari munkások számára, akik a népiskolának leg­alább hat osztályát elvégez'ék és a felvételi vizsgát sikerrel leteszik. A tanfolyam elvégzése • egyetemi anulmányokra képesít. A fel védi kérelmeket az ag-rár'udományi egyetem mezőgazdaságtudományi karához kel! benyújtani októben 12-ig. — Tehetségkutató családi estet rendez a Magyar Nők Demokrati­kus Szövetsége október 8-án este órakor a Mária-utcaj székházban vólt Nöegyle ), mert meg akarja szervezni szinjtászó kúltúrgárdá- át. Felhívja tehát mindazokat, akik a szitijtászás, vaqy előadó művészet, szavalat, dal, ének, a zene bármely ága és táncművész.e iránit tehetséget éreznek maguk­ban, jelenjenek meg ezen az ösz- szejövetelen kiválasz ott számuk­kal, ahol azt előadha ják. Hozzá- artozókat és vendégeket js sze­retettel várják. Utána éjfélig tánc. Husángokkal agyonverték VáTda Aladár 24 éves, Kató Gel­ért és Várda Ferenc 22 éves ber- cegszk^bari földművesek 1945 szep­temberében Ruppert János 60 éves gazdá'. A pécsi -.örvényszék halált: okozó súlyos ‘esi sér ésért a vád- tlotakat egyenként három-három hónapi fogházra ítélte. Az i élő- ábla a vádlottak ítéleté- másfélévi börtönre súlyosbító: a. mo*t pedig a kúria végső fokon Várdát és .ár sai:*egyénként két és fél évi feqv- házra Ítélte. A pécsi természetbarátok elhatá rozták, hogy új menedékházat épi- enek Fehérkir'on, Vasárnaponként a gyári munkás, tisztviselő, iparos és minden más foglalkozású dolgo zó rés®t vesz az építkezésben: fejtik a követ, ássák az alapot és termelik a ftr Még a tél beáll'« élőt átadják rendeltetésének munklft uristélc új menedékházáf Az Újjáépítési Nemzeti Váliala munkaerővel, az üzemek és gyá­rak fuvarral támogatják az éoitke- 7.éist. A fiatal demokráciának szűk ságe van vidám, friss dolgozókra ez csak úgy érhe ő el. ha né'véq pihenőjüket künn a szabadban, töl ik el. Érmek a célnak érdekében épül gyors tempóban a fehérietri menedékház is. CSÜTÖRTÖK. 7 20: Zene; 8.Ü Keringők; 8.30: Szabadegyház vallásos féLórája-, 9: Délelőtti zsiloa; 12.15: Asztad zene; 13: Ö adás; 13.15: Háziegyflffies; 14.1- Magyar nóták; 16: Jószomszédi muzsikája; 1630: Gyermekrádl 17.10: Hadifogolyhl radó; 17-3 Szabad népek hazája; 16: Du»1 vöügyj híradó; 1830: Szív k® szívnek szívesen; 18: Köxvet^ az Operaháziból; 2225: Cseh** vák est; 23.20: Jazz. Budapest II. 17: Jam 18: Ka» razene; 1830: Jazztkedvalük I» Iája; 19: A falu hangijai 19-7 Orosz zene; 2030: Sziabadegyet» 21.15: Pümhangképeor; 22-, Z**> Tömegszervezeti szeminárium: Kisiparos szeminárium: Osztián Dezső; Kisiparos szem.: Kirschner Ferenc. —- • A siklósi külvárosi pártszerve­zetben pénteken este 6 órakor pártfbizalmi értekezletet tartunk. Az ügy fontossága miatt a meg­jelenés kötelező. Pénteken délután 5 órakor bá­nyászkerületi bizottság; és ’titkári ülés lesz Pécsibányatelepen Pécs Ríj. város tnktorbhal^ (13.523) FELHÍVÁS Felhívjuk Pécs városénak *» kai a fogatokkal nem TendeH® gazdáit, akik az őszi hónapok * lyamán földjeiket traktorral ktt* ják felszánta ni, hogy ez it» kérésüket T. érzi október hó 1<H déli 12 óráig jelentsék be ti»1 a városháza II. emelet 86 tzM szobában. Kérelmükben közölj»1 felszántani kívánt terület half és nagyságát. Szenldipnes U ÍMEséjnr állat és kirakodó vásárát — A közigazgatási pártszervezet pénteken, 8-án es.e 7 órakor a Munkáskaszinóban pártnapot tart. Központ; előadó: Kovács Tibor elvtárs. A pártnapon a pécsi, hegy- báli, szentlórinci és siklósi járás­hoz artozó jegyzó és segédjegyzö elv'ársak is rész'vesznek. 1948 október 9-én tart­ja, melyro vészmentes helyről mindenféle állat felhajtható. (13 536) tiumiharisnyai' Sérvkötök Otvosi műszerek í)r. VÁMOS drogéria Pécs, Vá-roeháa épület Telefon 25-17 (10.564) SaifiUá& SZÍNHÁZI műsor Csütörtök este 'ItS: SÄRJ BlRO (Dolgozók C. bérle ). Péntek este ‘/í8: SÁRI BÍRÓ (Dolgozók D bérle;). Szombat este Vs8: GUL BABA (Bérletszüneí). Vasárnap este Vi8: GÜL BABA. (Bér’etszünetf) Vasárnap délután 4: GUL BABA (Bérle'szüne-t.) KEMÉNYFA hálóbaren dtrzée olcsón* féilh á<ló. gye rm ok kocáik: vmirrógé- ypek, bút/>rfY>ló'k Bizo- mányháznál Koesuth J. út 77 (13.5^9) CENTRAL-BOBBIN arróffép kitűnő állapot­ban ediadó. Majorossy I utca 11 (13.540) — Rádiót RICHTBR JÓZSEF cégtől rész- letfizetésre Kossuth Lajos-út 21 Toarofi - k 6*l<*ménv«*l< / Lakatosok figyelmébe. A szokó sOs heti gyűlést 7-:ől kezdve min den csü önökön, a 'szokott, helyen ar'ják. A mestervizsgára előkészítő fű zelek megjelentek. Kapha ók az Ipariestüle: jegyiéi hivatalában. Szobafestők és könyvkötők ré szére búzakeményi ö érkeze *. Az átvé elre jogostíó utalványokat 48 ófán belül a Testület jegyzői hiva tálában á vehetik. Cipészlpavcsok részére dextrin á vé elére jogosító utalvanyoka ad ki a jegyzői hiva al. JÓL FŐZ ö mindenes t^a-k á * rím 6 b ohsz abb bi jsónyftvvjmyal föl vetetik Foirncick utca 19 mám ÍX3.538) CSALÁDI HÁZ bekötöz hete lakájokkal el-adó Bőviebbet: Mátyás Fiú, rián 1U0& 12, xotcyes­kore^kedéflben (2936) Richter Tibor é« Tsa tT rádió - kerékpár - csfl!®1 kedv«x^ré»il«»pjeJ^ S*échenyí-tér 6- (Irgalmaikkal •»mb» ASTORIA SZÁLLÓD 4 - ÉTTEREM BUDAPEST NÍVÓS — KOMFORTOS — OLCSO ÜZLET, a befcvAro* «ívé­ben azonnali átadó Bő­vebbet dr 'Kertész Fe­renc ügyvédnA. Füjsié utca 1 a»ájn (2932) KOCSMAQZLET, okok miatt «Untört®-y adó. AiAnJntoka* _ rée tök»“ 2930 i«**^ a kiadóba kórok. _­EC Y fehér, méiy gyer- mokkoeffi eladó. Óim: Kálvária utón. 68 aoám (2941) VESZEK V^báza* aftr göeen. 180 'Sí-r forimtjg. Telefon 19-97. Peolcva iroda. RélkóeTá út. 28 (ló.541) RÉCI nya.kkendök fi-'.ak- werfi javítását, tá-zti'á- pát vállaljuk. Nyakken- Kowutt) L. út 8 raáin (2939) UZLETHAZ füpzeirkor?»­.kedéa (f bórhúefü^óló- vo.l. coa 1000 forint havi jövedelem, as. egéw. ház azonnal átvehető beren- dezépeel. 36.000 Itt, úgy. nökóket diiaauivk. Raj kovit* örökölök Makay út. 7. Telefon: 27-82 (2940)-----------------------­KU LPN BEJÁRATI) hú torozott "Zíiha 1 vacy 2 roemelyTO kiadó. Ovii möSkyt utoa. 1 sz.r-tn. ftir- (lőszoha-. konyhahafzná- Uitttal (2935) KÜLÖNBEJÁRATU nooan bútorozott szoba konyha- és fttrdűszobn- lia-rmállattal n ban kiadó, fim 2931 >. a-tat.t a kiaóóba.n C AZ DA ASSZONYT, lehe tőlec .ga/llaeági iskolát, végzettet, aki az inter Bitnél gazdafági vezetés­ben. valamint a. ni-aci bevásó.rláaokl>an tökelt- tOF.en jártaF, korep I’éem AU ami Janus Pan noniu-j AUTÓCARACE. autónak ntkalmaP . adó. Bajoay Za. ót (13 537) SZAKÁCS tömegföeéehen nsc* .Lé korlattal Tjato^*® főzését oloaón ' vidéken ie. Óim: — ---- ant. 1 út 13/*., föJdstrint (2929) OPEL KADETT autó, fcifog&etafeB1' r ei pofcba». új rÍTB^^itjS adó. t^rdeldódír»: DUNÁNTÚLI HA^ Fele,lép enerk«®*® Pajz* Istyáf jt Srorkeeztóeé« és t:1’ J hiva,tál: Pereecl otcAj Telefon: 15*52. 5 e Készült a Szab»^ Tanulóotthon. | nyomdában. Személye« jelentkezés M u 10 W,: okmán.v.jkkal fejez,«reive és ^ a ra.miliot.thon igazga-- tójánál Belépés azonmAj vezető: (13 535) I Aos JÓ«*f

Next

/
Oldalképek
Tartalom