Dunántúli Napló, 1948. október (5. évfolyam, 225-251. szám)

1948-10-06 / 229. szám

6 DUNANTÜLI NAPLÓ ffrtt OKTÓIBI i Hireh OKTOBER 6. SZERDA ügyeletes gyógyszertárak: A racy Sas, Kossuíh-úl. T: 17-85. Szent István, Zsolnay-uca 2. T: 12-56. Szentháromság, Mecsekalja. — Névnapok: Rom kát.: Brúnó, prot.: Amália. — Időjárás: Időn­ként élénk északnyugati, északi szél. Változó felhőzet. Többfelé ki­sebb záporeső. A hőmérséklet o- vább süllyed. l/áiasc is falusi fiatalok találkozása Vat árnap ragyogó tzép verő- fényben találkozott egy eldugott kit baranyai faluban, Goricán öt falu EPOSz ifjúsága és Pécs Po­ros ifjúmunkásainak képviseleti­ben a Budai 1. SzlT csoportja. ÚMután $ órakor röplabda ver­seny vette kezdetit, majd ezt kő- o'töleg a knltúresoportok bemu­tatója és a pécsi SzlT csoport dísz­torna bemutatója következett. A bemutatók után Niedermager Já­nos járási EPOSz titkár benső­séges hangú beszédben üdvözölte a városi ifjúságot is átnyújtotta szervezetük szimbólumát: egy ro­pogóshéjú kenyeret és egy művészi búzakalász fonatot. A városi ifjú­ság nevében Bed6 Tibor, n Budai I. SzlT csoport titkára vette át a kedves ajándékot, beszédében ki­fejezve azt, hogy mennyire szük­séges a fiún is város közötti szo­ros kapocs elmélyítése. — Arzél György elv társhoz, az MDP megyei titkárához Kémes községből a következő táviratot intézték: „Kéme* község dolgozói nevében köszönetühket fejezzük ki, hogy gyermekeink iskolába járásé elősegítette azáltal, hogy iskolán kát a Zsolney-gyári dolgozók rend behozták- Kelemen Sándor MDP ti kár. Kovács Sándor bíró, Szabó Sándor MDP elnök, Koncz Antal körjegyző." — A belga szenátus bizottságai elutasították azt a javaslatot, amely népszavazást kér Lipó: vol belga király visszahívása ügyében. A javaslatot annak ellenére, hogy már két bizottság is elutasítót a, a szenárus a közeljövőben tár gyalja. — TöbbmÜlió fontos panama Angliában. Az angol rendőrség óriási méretű visszaélések ügyében nyomoz. Az ügy szálai egész Ang­liát behálózzák.A nyomozás szerin. , nagymennyiségű ruházati anyag fo galmi adó fizetése nélkül a bel­földi feketepiacra került jogosadat lenül vagy hamis engedélyek alap ián. Az ügyben több magasállású személyiséget is kihallgattak. — Nápolyban a szakszervezeti ta­nács általános sztrájkot rendelt d a fémipari munkások követelésének támogatására. A sztrájk időpontját még nem határozták meg. — A sztrájkhoz a közellátási alkalmazót. ;;:k is csatlakoztak. Rómában foly­tatódik a városi alkalmazottak sztrájkja. — Bomlás « görög hadseregben. A monarcho-fasiszta katonaság körében napról-napra növekszik a zűrzavar és bomlás. Az athéni kor­mány csapatai nem akarnak to­vább harcolni tes:véreik ellen. Egész sor tábornokot elmozdítottak helyükről, mert tehetetlennek bi­zonyultak a szabadságharcosok ellen. — A svájci nemzeti tanács fel­hatalmazta a szövetségi tanácsot, hogy szentesítse az európai gazda­sági együttműködésről szóló meg- I alpod ást, ugyanakkor elvete te a munkáspárt javaslatát, hogy a megállapodás ra'ifikálását bocsás sák népszavazásra. A vita során a munkáspárt szónoka szemére ve ette a kormánynak, hogy az amerikai kormány nyomására a •Marschall-érvben való részvétei felit ételiekén- munkáselleiies inréz kedéseket tesz. — A MESzHART széntermelési verseny állása. 1. Pécsbányatelep 93.2 százalék, 2. Vasas 83.3 száza­lék, 3. Mecsekszabolcs 82 százalék. — A Mállerd pártszervezete gép­kocsi üzemének fizikai dolgozóit az üzemi pár-szervezetbe családias hangulati, műsorral egybekö'őt; gyűlés keretében szerveznék be. A kultúrműsoron szerepló ének- és zeneszámok nagy tetszést arattak — A MNOSz folyó hó 6-án, szerdán délután 5 órakor előadás tért az Aradi vértanukról a sza- badművelődés keretén belül. — Külön autóbusz Máriagyüdre Október 10-én, vasárnap reggel 8 órakor a ferencesek templomé ól Indul ezévben az utolsó külön autóbusz Máriagyüdre. Visszaindu- lás délután 4 órakor, Pécsre érke zés 5 órakor. Részvételi jegy oda- vissza 14 forint, beszerezheő a Szent Antal Bazárban. — A törvényszék Kernyák Ist­ván 43 éves pécsi lakost, a pécs­bánya elepi bányamunkás Legény- ól hon volt konyhavezetőjét, mer- a bányászok kosz'pénzéből 1000 fo­rintot elsikkasztott, nem jogéi ősén ké hónapi fogházra és e.gv évi jog. vesz.tésre ítélte. Mati Már a 23 éves pécsi lakost, mer: Sükej Fe- rencné lakásából különböző ruha­neműt ellopott, egy hónapi fog­házra ttéTék. Az f éle' nem jog­erős. — A népbíróság kedden mon­dott ítéletet Benács György 40 éves szobányi népellenes bűntette ügyében. A volt volksbundisa vádlói* a háborús bünteti: miatt jogerősen elitéit Molnár Rozália külföldre szöktetésében közremű ködö-'t, vele együtt kiszökött az ország terüle'éröl. A népbiróság összbünetésül két évi börtönre ítélte a vádlottat. Az ítéle- ellen úgy a népügyész, mint a vádlott a NOT-hoz fellebbezett. — Rádiót HORGAS- tól ! — Gyári uj és használt készülékek részletre is. — Apró rendőrségi esetről van csupán szó. A feljelen ést Wein- tra.ut Gizella, Kálvária-utca 38. sz. alatt lakó munkaadó tette Domsics János vándoriparos ellen, aki ipar- jogositványa ellenére kontárnak bizonyult. A munkásaszonynak megtol ozot: két konyhaedényt és IC forintot kért a munkáért. Mivel az asszonynak nem volt több 6 fo­rintjánál, ennyivel is megelégedet* A kővetkező percben azonban ki­derül’, hogy az „áldot jólelkü" mesterember elrontotta a ’ábaso- kat, mert azokon az éktelen nagy folt melletti nagy réseken gyönyö rfien á süt az őszi nap. Az ipar es- tűiét nézzen körül a jogosítványom kontárkodók közö;' és javasolja az iparigazolvány megvonását. — Általános fóltü nést keltettek a divatbemutátón a , , VOGUE - SZALON' ‘ (Színház-tér 1 sz . ) eredeti modelj ei. Árai mérsékeltek, x VASKOS AKTACSOMÖ kerül: kezünkbe a vármegyeházán. Ma­gyar fiú és holland leány boldog­ságáról van benne szó. Tizenhat különböző akta van a csomóban, felerészben hollandus, felerészben magyar nyelven írva. Uianka Já­nos a 27 éves somogyi bányász­fiú, aki jelenleg a hollandiai Heer- len városában dolgozik . feleségű- kívánja venni Barbara Pinx:, 19 éves hollandi leányzót és arra kérte a magyar hatóságokat, hogy ;ekin senek el a falujában So­mogybán őrténő kihirde és forma ságától. É KERF.S KÖRÜL születet a tizenhat ügydarab, amelyek között szerepel a J. Huber us P nx- a va belegyezése et egyéb hivatalos P ártélet Csütörtökön délután 5 órakor Újhegyen az MNDSz vezetők és MDP nőtitkárok értekezle et tarta. nak az MDP újhegyi körzeti tikár- ság helyiségében. Pénteken délután 5 órakor bá­nyászkerületi bizottsági és ti kéri ülés lesz Pécsbányatelepen Szerdán délután Vr6 órakor R. gárdisták egyenruhában a Doktor Sándor kultúrházban jelenjenek meg. SZEMINÁRIUMOK SORRENDJE Budai I. szerv-: SzöWósi Ráírnám Budai II. szerv.: Borsodi Bélái Sza­géi: Schuber Rezsőnél Siklósi: dr. Révész József; Gyárváros: Körösi­nél Zsolnay-gyár: dr. Sátor; János. Szomolányj András; Dohánygyár: Szabó Gézáné; Közüzem: Kozma István altábornagy! Sörgyár: Ba­kán Józsefi Bőrgyár: Katkó István, Bőrgyár: Klotz Ala joss Sopiana: B Nagy Gusztáv; Egye'em: Pótlék Elemér; Közlekedés: Kántor Jenő, Kokszmű: Veres Gyulai Deutsch téglagyár: Kamarás László; Hamerl; kesztyűgyár: Gyimesi Is vám La- katosárugyér:. dr. Huszár István; Mohácsi dobozgyár: Szerdahelyi Ferenc; OTI: dr. He-esi György, MOSziK: dr. Gárdos István; Nyom- dák: dr. Sknor Pál; Színház: Lan­tos Tibor; Filmszínházak: dr. Hu­szár Isvánné; Húsipar’ szőve ke­zet: Kiss István; Vágóhíd: Kop­pány Jenő; MÁLLERD: dr. Wolf Ferenc; Justus-—Mauthnev: Kovács László; OMTK: Páncél Ferenc; Pósa: Horváth Gyula; MÁV: Me zei Béla; Tűzoltóság: Pap Imre; Közigazgatás: Polgár István; Köz. igazgatás: Ortai Jolá n; Haladó szemináriumok: Gyárváros: Pe'ró József; Bőr­gyár: Bánkúi Zoltán; Hameri»: Szóics József; MÁLLERD: Kerese István; MÁV: Gellér; Brúnó; MÁV: dr. Sásdd Imre; Közágazga- táe: Pajzs István; Posta: Darvasi Is’ván; Zsolnay-gyár: Gábor Sán dór. Tömegszervezet; szeminárium: Kisiparos szeminárium: Osztián Dezsó: Kisiparos szem.: Kirschner Ferenc Elítélték uzsorá*« Sáskái A törvényszék büntetőtanácsa kedden tárgyalta Sáska Róza 63 éves pécsi lakos uzsoraügyét. A vádlott — közismert pécsi „házi- bankár“ — heti hat százalékos kamatra adott kölcsönt megszo mit dolgozóknak busás arnnynemö biztosíték ellenében. Az egyik pa­naszos. Radocsai Ilona édesapja betegsége miatt szorult anyagi helyzetében Sáska Rózától 650 fo­rint kölcsönt vett fel és tizenegy hónapon át mint kamatot a havi 156—140 forintos összegeket fize­tett n vádlottnak. Remsehherger Istvánná, tüO százalékos hadirok­kant felesége szintén ügyfele volt a vádlottnak, 1000 forint kölcsönre az első hónapban 210 forint ka­matot fizetett. A törvényszék Sáska Rózát uzsora vétségében mondotta ki bűnösnek és ezer forint pénz- büntetésre és három év: jogvesz­tésre ítélte. holland írások, még a heerleni polgánmes er is néhány darabbal Legérdekesebb a magyar készít ményű és nyelvű űrlap, amelyen a holland ha óság; orvos magyar nyelven igazolja, hogy Barbara nem tébécés és nincs más fertőző betegsége sem. NÉM TUDNI, hogy a két fia a’ házasságára vonatkozó ak agyár­iás mikor kezdődő't, de valószínű. Uranka János és Barbarája ha raarabb egymásé lehe :ek volna ha hagyják, hogy a somogyi ki­hirdetés annak rendje és módja szerint megy. Mindenesetre meg- nyugia ó hogy a magyar állam külföldön is vigyáz fiaira, ne köt besser.ek házasságo- akármilyen .eényokkal. \Uwz SZÍNHÁZI műsor Szerda este Vs8: SÁRI BlRO. (Dolgozók B. bérlet). Csütörtök este ‘/ífc: SÁRI BlRO (Dolgozók C. bérle ). Péntek este */s8: SÁRI BlRÖ. (Dolgozók D- bérlet). Szombat este V*8: GUL BABA. (Bérletszünet). Rádióműsor SZERDA. 7.20: Zene; 8.15: Dél­előtti muzsika; 9: Hangverseny; 935: Könnyű zene; 12.15: Déli zene; 13.15: Magyar nóták; 14.15: Zenekari muzsika; 16: Sanzonok; 16.30iRádiójá ék; 17.10: Esemény- játék; 17.30: Szakszervezeti műsor; 18: Századaink hangja; 18.30: Kül­földi művészek; 19.30: A falu hangja; 20.35: Heti szemle; 21: „Szabadság — rabság“. 21.45: Idő­szerű kérdések; 22.30: Sporthiradó; 22 45: Zenés rádióbeszélgetés; 23.20: Hegedű-zongora. Budapest n. 57: Jazz; 18: Orosz művészek; 18.40: Hangos híradó; 19: A rádió népiskolája; 19.30: Munkásénekkar; 20: Hanglemezre- vü; 20.30: Szahadegyeem; 21.15: Szív küldi szívnek; 72.15: Zenekari muzsika._______________ Mestervizsgára előkészítő tüzet. Megjelentek a legújabb mcs er- vizsgára előkészítő füzetek. Kap­hatók és megrendelhetők az Ipar­les: illet jegyzői hiva'alában. Safaksaervesei tut———»■<■ ■— A fodrászmunkások 7-ig a ti* leljegyekkel számoljanak el! H talos idő: délután 6—8-ig. A fodrászmunkások 8-án ese gyed 7 órakor rendkívüli tagi lést tart. Előadó: Zombori W országos szervező titkár. A fodrászmunkások felkéri! szőke, vörös és bronzhajú hál) két, hogy a „Dunántúli Födi versenyre modellnek sziveske nek jelentkezni 8-ig bezáróti Rónai fodrászszalonban réggé órá ól déüutén 5 óráig, vagi Szakszervezeti székházban I- 21., délután léi 6 órától fél 8 ói A ju alom egy dauer. Epítőmunkások 6-án, szenti órakor vezetőségi ülés- tartana A Kereskedelmi Alkalmaié papír- és írószer, valamint vég szakosz’álya csü óríökön 6 6» gyűlést art (Kossuth-út 35.) Azok részére, akik a keretű« mi pályán tauoncként akarnak helyezkedni, az alkalmassági ' ga 15-ig minden nap déleiét' 11 -ig lesz. Kosonrb Lajos-út 3í a'ati. Magánalkalmazottak azetdaj zetőségj és válasz mányi ülés összevont p.trnapra való tekii el, elmarad, helyette 8-áo. t>< ken 'ártják meg. ELADÓ férfi kerékpár, prím* potbwn, rióazebefel; fotelok; olajfopttnónyök. Vitái utea 40 t HASZNÁLT homfíhordidk kO» necTeterbsuD riadók. tént Vneree 14 mAm it* HÁZ. Adómentes. ftaec­komiorios la kánok kai hmt Ferenc utca 4.. .-«ak 35.000 DEGLEYA Iroda. Rákóczi út 28. az. Telefon 19-97 Í2917) BELVÁROSBAN fóútvo. nalon tevő 6 eaobóa, f WTzkomforto« lak Omol mat. ügyvédnek. orráé­nak kiválóan «Ekaltn*« elcaeróinóoro 2—3 szobáé­ra lehet közeg} wölöber i*. Óta 2926 szám alatt a kiadóban KAPOSVÁRI szoba, konyha, apeizoe laká«o- mat eíceeróárném hasonló póréiért, vapy uagyobb- órt. Cta Petrezselyem u 47 szám (39201 CAZDAASSZONYNAK mennék, srazdához. xajsy koosmájneboz. leveleket Pa.raeztaeszony“ 2922 ielitrére a kiadót» kV rek VESZEK családi haza­kat. ár mellékes T)EC LKVA iroda Rálbóczi ót 28. Telefon: 19-97 (2923' í--------­8U T0R0Z0TT SZOBÁT keresek. lehefcökeir a Széchenyi tér környékén Oaonpror Viktor, Nádor étterem (2924) STEPPELT, mély. áram vonalas iryermekkoopi eladó. Rácváros 6 Szab'1 (2925) KETTŐ TEHENET (ért) bárbe keresek. Takar rní-nyom bőven van frm Szcaite GyuPi* Pécs \ n^vpoetavötev 29 ezám (2919) IPARRAL rendeBrezó hedrtBOzó varrónAkot kr réseik. Kovács szalon Koesnth I/ajos út 6 m (13,526) TÖRZSKÖNYVEZETT t.í»bet«a bázöivö kan ko mnndor-kólyk« k 1 ,y>-- 250 forintért eladók Dr Flrein Anrél. Dnmhóv-.tT (13.530) DUNÁNTÚLI NAPLÓ Felelős szerkesztő Pajz* Irtván Szerbesztőséff és kiadó, hivatal: Perezel utca 2 Telefon: 15-32. 15-42 Készült a 6«ftbad*ás- nyomdában Munkácsy M u 30. Tel,: 20-27 I-'clelőe kiadó ée nyomda vezető: Á01 éÓZMt Ili feáT 2x2 szob<s » Pag Iá UJ lEüf. iürdóoél 28 ezer - 05öl« ház 1x3 szobás« modem, 9 óárá BŐD Ml ,JUSTIN“ személyautó generálozott újszerű állapotbí uj gumikkal eladó Telefon: 13-79 deresek megvételre családi HÁZAKAT készpénzzel dzető ve im részére. BENCZE közvetí:ó Pécs. Vaf ház u ca 2 szám P'l“' Öröklakások “.«ikép«>»>««s i«^ nebb é® ipiUtU új, etfytől-egylg 5x5 m szobúkkad. 2 ninde« cűelléiűbeiyxhúg^el t5 ezer. — 3 szobi«, »8 * —- 4 szobás, közvetítőnél Deák-utca 1. %zim &ltU ti ezer, eladó Üzletház 3. számú. Csaté« ház Är Üzemi ház ‘J utca II. azáma, óriási telekkel, kocsiViejáróval *1*" cudéw Bőd közvetíte nél, Deák-11 Figyelem!?! 13 ft U V W SÍ 3 ,OTinás Má I 41 IV f » El tehergépkoc elveszett^­’ szombaton, között. délelőtt 10—11 óra úegtalá'őja vtgy aki valamit tud róla, í «I ern-hen e; teittsa Mávtu pécsi - rége: Pe.cs S*k ó.>i-út 6 fel.: 11-'* Házak alkaimi véld lak** VENDÉGLÖHÁZ átvehető 1200 n-öl szőlővel, teljes felszed'*: eqyü t 75.000 Frt-ért. — MÁRTÍROK JÁN úi. villaszerű ház. kert‘el 24.00«­■ u.], GYÜMÖLCSÖS, 600 és 180 n-öl kert-el közműves, viílaray011 nagyságúak olcsó« „ — *wv áá vpá uoy ycuyuDA . ÖRÖKLAKÁS a központban, 3 szobás.-S fortos lakással 14.000 forin ért. — ' ^ SZERŰ HÁZ a HULLÁMFÜRDŐNÉL bás 40.000 Ft-ért. — A PÁLOS TÉMÁ­NÁL UJ HÁZ 2 szobás, 18.000 Ft-ért- A MARIA UTCÁBAN 2x2 szobás ház olcsón. — D1ÖS1 ÜTŐN GAZDA’i; HÁZ 1.400 n-öl telekkel, bek öl özhető. áron. — Megbízott: BENCZE kőr'fc (U5 Városház u ca 2 szám S&fn&gyi bá Htyásdz is UMand teÁMf- Uáxasság-a 16 aUtúuai súíuös&ítva

Next

/
Oldalképek
Tartalom