Dunántúli Napló, 1948. szeptember (5. évfolyam, 199-224. szám)

1948-09-26 / 221. szám

DUNANTDU NAJPLÓ ma SZEPTEMBER * Hireh SZEPTEMBER 28. VASÁRNAP Ügyeletes gyógy* sert árak: Szerecnen, Apáca utca 1. Telefon: 20-23 — Isteni Gondviselés. Dr Doktor Sándor u. 45 Tel.: 13-53 — Szent József, Pécsváradj o.-út 27. Telefon: 23 37. — Hétfőn: Gránát- alma, Széchenyi-tér 5. T: 29-81. Pe­tőfi, Rákóczi út 28. T: 1314. őr­angyal, Kossuth Lajos-út 81. sz. Telefon: 23-97- — Névnapok: Rám. kát.: Ciprtán és Jusztin: prot : Jusztin.. — Időjárás- Gyenge szél. Száraz idő. Változó felhőzet, he­lyenként reggeli köd. A hőmér­séklet egy-két fokkal tovább emel­kedik Éjszakai fagy már nem lésiz. 7S6& szCfUcmfoc Z?-tn ült össze a Munkátok Nemzetközi Szöitctséginek a kongresszusa és a következő napon hivatalosan is megalakult az I. Internacionále, a munkásoknak a kizsákmányoló osztályok elleni harcában született első nagy nemzetközi szervezete, amely ha rövid ideig is működött, ha nem is tudta még maga köré tömőrtlezd a munkásosztály mil­liós tömegeit az egész világon, mégis Marx ét Engels útmutatásai alapján jelentős szerepet töltött be a dolgozók felvilágosításában és eszmei felfegyverzésével a szocia­lizmusért vívott küzdelem torán. Természetesen voltak az első Inter- macioztálénak súlyos hibái is, ame­lyeket maga Marx bírált életen és fedezett fel elsőnek, azonban így is elévülhetetlen érdeme van ennek a nemzetközi szervezetnek abban, hogy munkáját nyomon követte minden országban az addigi szek­tariánus szűkmérető munkásmoz­galmak hatalmas arányú tömeg­mozgalommá való kifejlődése,■ a dolgozók öntudatának ét szolidari­tásának megnövekedése, amely megteremtette a munkásosztály ké­sőbbi dicsőséget harcának az alap- )*>■ Szombaton reggel Budapestre érkezett Dekanozov, szovjet he­lyettes kereskedelemügyi minisz- er. A budaörsi repülőtéren Antos István pénzügy; áfiamtitkáT fo­gadta. — Berej Andor, a Tervhivatal fő ifkára, szombaton Lengyelor- STá.fiva utazott a magyar-lengyel szerződés tárgyalásaira. Bolgár Elek prágai magyar követ és felesége pénteken es'e 120 személyes fogadást rendezet' a Prágában tartózkodó magyar partizán külrtö tség tiszteletére. A fogadáson megjelent Nejedly kul- íusmninszter és Plojhar közegész­ségügyi miniszter, valamint a cseh­szlovák tábornokj kar több tagja. A MESZ HART szénfermelésl ver­senyének állása: 1. Pécsbányate'ep 90, 2. Mecseks-zaboics 84.5, 3. Va­sas 77.2 százalék. — Esküvő. Czeininger Zsu- «vwioa és dr Barna Koméi f. hó 25-én tertoftják esküvőjüket (x) — Áramszünet desz há'.ózatjayí- tás miatt. f. hó 26-án, vasárnap rég­gé’ 7 órától 14 óráig a Fürdő-, Tí­már.. Rtrcsény*-, Jánossy E. Adóit-, Z sínké István irtcálkbam, — a Rá­kóczi útnak az Ir gal mosok és Lóg­sz«"- ígyár-u. közötti aertkaszán, —» ;«z Alsómalom-utca észafki, F első ma- lom-utce déS részén. — Ma jlá-th-tér déli részén és a Hal-táron. | — Orvos) h)r., D1- S ‘ e i n rr e t t. ' Endre wollt kl«r:'kai tanársegéd. OTI szemorvos rendelőjét Perczel-u. 14. szám ."1(7 Perczeí-utca 16 síz. alá hf'ycz'e át. Rendet délelőtt */2 1!— 1-ig és délután 3—5-ig. (x) (13.307) Mezőgazdasági Leányközépis- koláhan a heiratáisok szeptember 27 és 28-ár 9 óráitól 12-ig, aiz állami Szent Erzsébet leánygimnázn'mri épüfoteben a tanítás kezdeto szep­tember 29-én, délután 2 óraikor — A gyárvárosi MNDSZ kedveit es le fél 7 órakor egészségügyi fan- folyamot rendez a gyárvárosi isko­lában. — A Krisztus Király Szövetség ma délután 4 órakor tartja a Xavér és Kor tv áros: templomban szokásos havi ájtaíosságái. — Az üszög) párt- éi szakszerve­zet által helyreáll ttot Pécsudvmrdi fekete ünnepélyes átadása vasárnap délután 3 órakor tesz. Péos-külvá- ros áUjormásrói különvonat indul 13.30 órakor. — Gyászmise. 1945. évben Da- chauhan elhunyt K übler Mihály leSdüdvéért toiyó hó 28-án, kedden reggel 7 órakor a Szent István kápolnában szertmiseáMozatot mu­tat be a gyászdó család. (x) — OTI orvosi ügyelet. Az OTI biztositevttak részére a mai napon dr IJnka László (lakik: Pécs* Szi- geti-üt 44, teádon: 31-64) és ir Gyopár Jenő (lakik: Pécs, Kossuth Lajos-út 23-25, telefon: 16-65) or­vosok tantanaik ügyeletes szolgála­tot lakásukon. Éhedig dr Gyopár Jenő orvos ellátja a Széchenyi tér­tői a Zsolnay gyár teáé eső terüle­ten lakó betegeket, míg dr. Linka László ellátja a Széchenyi tértől a Tüzénlaktanya felé eső területen la­kó betegekét. — A városi szabadművelődési felügyelő ér esíti a bányavidék MNDSz csoportjait, hogy a hétfői szerdai és csütörtöki MNDSz gyű­lésekre orvosi, irodalmi, társada- lomtudomámyi és pedagógiai elő­adók«: kiüld. — Az Agoston-téH általános Is­kola igazgatósága október 1-én megnyitja a dolgozók általános » kóláját A tanfolyam sikeres d\to£- zéae a köaépiskcto négy os»tá1y5val egyenlő értékű. A tanfolyam telje­sen díjtalan. FevüAgosítás minden­nap 8-4Ó4 2 óráig és délután 5-től 6 óráig az Igazgatói irodában. Je­lentkezési határidő szeptember 30. — Fetrívás a pécsi gazdálkodók hoz! Pécs város közellátási hivatala feftsv ja • gazdálkodók figyelmét, a az 1948/49. gazdasági évben óterületűk 35 százalékáé ke­nyér gabonával kötelesek bevetni Vetőmag céljára e meglévő kenyér­gabona készletből holdanként búzá­ból 110 kg-crt, rozsból pedig 100 kg-ot ke® visszatartaná. Amennyi­ben fenti mennyiségű vetőmag nem átírna rendelkezésre, úgy a hiányzó mennyiségre a köre&átási hivatal- ban vásárlási engedélyt kiválthat. — Ax MDP Istenkúti aíapszerve- zete szeptember 26-án, vasárnap délután 4 ónai kezdettel párt helyiségében (Weigan-féle _ ven­déglőből) nagyszabású műsorral egybekötött szüreti mulatságot ren­dez. Zenét a Pannónia sörgyár tánc- zenek ara szolgáltatja. Belépődíj 1.50. Család jegy 3 személyre 4.— Ft. Tánc reggel 2 óráig. — Meglepetés»zerü razziát tar­tott a rendőrség ifj. Nébel Ká­roly, Hegyalja-utca 41. sz. alatri „Zerge" borozójában és az ott a- láát négy nőt titkos kéjelgés gya. rmjával előállították a rendőrség re. Ifjú Nébeltr módfelet: felháborí­totta az ese: és behatóit a ház ban lakó Nyónai Jánosné lakására akit azzal gyanús!tots hogy az 6 feljelentésére történt a rendőrség beavatkozása- Dühében összeverte. Nyónainét, aki magánlaksértésér és könnyű testisértésért felejen (et­te Nobelt a rendőrségen. — Törvényszéki ítéletek, A tör­vényszék. egyesbírája S randovár; Mária kistóifalui lakost három- rendbeli betöréses lopás bűntette miatt tiz hónapi börtönre és há­romévi jogvesz ésre Ítélte. A vád­lott kistó tf a’, un és két esetben Siklóson betörési követett el és ru­hanemű', arany női karórát vitt eh Az előzetes letar'óztatásban levő Kovács Péter jnajsi lakost orgaz­daság miatt hat hónapi börtönre é* három évi jogvesz ésre ítélte — Elveszett a fogászati klinikáin egy féket© kötött télikabát. A meg­találó jutalom ellenében a Mecsek cukrászdában adja le (x) (27.20)- Pinorr trikotazst KOVÁC S-szál ónból Kossuth T aios-üt 6. — Motorkerékpáromról szomba­ton, a város terüViién efvesztetterri aktatSsikámat, fontos feljegyzések­kel. Meg,!ará'.ó adja le' az idegen­forgalmi irodában, (x) 27 11 — Bőrkabátját és egyéb bőrtárgyait ujjáfestetbeti ol­csón MECSEK festék- kereskedés Bajcsy Zsilinszky-út- 4. Pártáiét ALAPFOKÚ SZEMINÁRIUMOK: Budai L: dr. Sásdl Imre; Budai II.: Borsód! Béla; Belvárosi: dr. Huszár István; Szigeti: Schuber Rezsöné; Siklósi: dr. Révész Jó­zsef; Gyárvárosi: Horváth Gyulá né; Kér'város: Horváth Gyula II; Zsolnay: dr. Sátori János; Dohány­gyár: Szabó Gézáné; Közüzem: Pánczél Ferenc; Sörgyár; Bakán József; Bőrgyár: Katkó István; Bőrgyár: Klotz Alajos; Sopiana: B. Nagy Gusztáv; Egye em: Pol- lák Elemér; Közlekedés; vállalat: Veress Gyula; Kokszmű: Krancz PÍU; Deutsch téglagyár: Kamarát László; Hamerli kesztyűgyár: Gyi- mesl István; Lakaosárugyár: Ha jós Ferenc; Mohác*; Dobozgyár: Szerdahelyi Fernec; OTI: dr. He- teasy György; MOSziK: dr- Gárdos István; Nyoindák: dr. Támlk Ká­roly; Színiház: Lantos Tibor; PUm- színiházak.: dr. Huszár Istvánná; Húsipari Szőve kezet: Kiss István; Vágóhíd: Koppány Jenő; MÁL- LERD: dr. Wolf Ferenc; Justus- Mauthner: Kovács László; Közellá­tási felügyelőség: Polgár István; OMTK: Kozma István: Posta: Var­ga Béla; MÁV: Mezej Béla; Tűz­oltóság: Papp ImTe: Közigazgatás: dr Csemus Kálmán; Közig«7.agtás: Ortaj Jolán. HALADÓ SZEMINÁRIUMOK: Belváros: Pajzs István; Gyárvá­ros: Darvasj István; Bőrgyár. Bán­kul) Zoltán; Hamerli kész vűgyár Szűcs József; MÁLLERD: dr. Ké­résé István; MÁV: Geflér B Mik lős; MÁV: Szőllősl Kálmán; Köz- igazgatás: dr. Simor PáJ; Posta: Petró Jőzsel; Zsolnay: Gábor Sán­dor. ÜZEMI ÉS KÖRZETI TITKÁROK FIGYELEM! Szemináriumok októ­ber 7-én indulnak. Szemináriumok napja minden héten csütörtökön. A szemináriumi előadók azonnal vegyék fel az érintkezést az üze­nt! titkárokkal és oktatási felelő­sökkel. EHET! BANYASZKERULETI TAGGYŰLÉSEK KEDD. Délütán 3 órakor: Bánya­igazgatóság: Stier József; (6) Pécsbányatelep: Aszmann Jenő: (0( Szabolcsbányatelep; Vámos Gyula; (6) MeszesleJep: Ferenczt Lajos; (6) Vasas: Vadon An'al; (6) Újhegy: Horváth János: (6) Erzsébet lelép: Bots Antal; (fi) Somogyfalu: Pálkuti Antal; (6) Somogyiéiep: Kónya István; (6) Hosszúhetéuy: Kengyel János; (6) Borbálafelep: Ress József. SZERDA. Délután 6 órakor. Új­hegy szőlő: Nagy Gyula I-; (fi) S/dbolcshánvateiep IL: Nagy „ Gyula H.; (6) Szabolcs falu: Nagy- Pécsj szerv.; (6) Komló: Felczán Andor KEDDEN FRAKCIÖGYÜLÉS A Magyar Dnigozók Pártja és a szakszervezeti törvényhatósági bi­zottsági frakció szeptember 28-áu, kedden délután 8 órakor a váró» háza közgyűlési termében ((TI. em. 91) együttes ülést tart. A megje­lenés kötelező. Kedden este 7 órakor falujáró értekezíet lesz, amelyre a nagy­pécsi szervezet és a bányászszer- veze: népnevelő csoportjainak és fatujáróipak pontos megjelenésé kérik. Pártnap; előadók részére hétfőn este 6 órakor értekezle et tarta­nak. Egyetemi alkalmazottak és egye­temi hallgatók szeptember 29-ért, szerdán este 7 órai kezdettel pá-t nap a sebészeti előadóban. Pontos m, gjelenést kérnek. Közigazgatási szervezet vezető­sége f. hó 27-én 7 árakat városháza közgvfPési termében pár'rrnunikár,. agitator es biaadniii, értek izéétől tart. Jegygyűrűk, svájci karóráír aranvákszerek, nyakláncok ezüst aiándf ktá-gyak Krimker és Snnle órás, ékszerész, álszeroszekré 1éko: **r 9 sz. 13217 Véintfu^ot sportja ÉLED A FALU SPORTJA Szombaton a dé'l órákban telje­sen új magasugró állványokká! és lécekké" magasan megrakott teher­autó vesztegelt a városháza előtt. A járókelőik érdeklődve nézegert- ék a furcsa rakományt, találgatták, vájjon kinek érkezett ez az érté­kes felszerelés. A BARANYAI FALVAKÉ AZ EGÉSZ, világosit fel bennünk«! Cser nos Kálmán dr., várme­gyei sportfelűgyelő. 120 garnitúra érkezőt az Országos Sport Hiya- taltól és ereiket még a héten továb­bítják a falvak részére. A múl! bűne, hogy az egészséges vérkerin­gés csak ilyen nehezen indul meg a sportéletben. Mindenho’ a fel­szerelés és a pálya hiánya akadá­lyozta eddig a sportot. Tömegével: érkeznek kérelmek a megyei sport- felügyelőhöz, amelyekben bizalom­mal és lelkesedéssé; jelentik be munkájukat és segélyt kémek az OSH-tól. Érdemes kiragadni né­hány levelet a sok közűi. FÖLDHÖZJUTTATOTT UJGAZ- DÁKBÓL és szegény gyári munká­sokból áll egyesületünk — Írják a beretnendiek y- bt nem vagyunk képesek a fejseerelés yásárlásá- boz szükséges anyagi javakat elő­teremteni. Fiatalságunk most már több szabadidővel rendelkezik és szintté sóvárog a sport után. Ha nem kapunk segítséget, tovább is mezítláb és rongyokban kell ját­szanunk. KÖZÖS ERŐVEL HOZTAK RENDBE A PÁLYÁT a hercegtőt- óslek. Tavaly sikeresen vettek részt a Duna kupában, idén is in­dulni alkarnak. Mosi; alakítják meg bői kézilabda csapatukat és felsze­relést kérnek. A mohács&zígetiek is felszerelést kiérnek és azzal a reménnyel fejezik be Hegyi Gyu- a «portál lám titkárhoz intézett le­velűket, hogy a hároméves téri harmadik évében már olyan if helyzetben lesznek, hogy nem tó semmiféle anyagi segítségén falp modniok. BIZAKODÁS ÉS LELKESEDÉS csendül ki minden levélböL Sze­rencsére az OSH majdnem mind« kérelemnek e eget tnd tenni. Csemus dr. szerint eddig 12 bars’ nyal község részére utaltak ki 3*^ forintos pályaépítési segélyt, ott 8—10 falu 1.000 Ft-ot kapott. - Például a beremendieé. épp mól1 kaptak 500.— Ft segélyt, tovább* kapufákat és kapuhálókait Hat' min ekét falusi csapat kapott telj*" sen ingyen 1—1 fntbaü' abdát, W* héi't.efi ezelőtt 45 falu tiszta új ríf labda felszerelésit. Tizenkettő fal*1' si egyesület 50.— Ft-ért vásáro'h*' tott futballcipőket. És még tovább1 segélyek és sportcikkek várható*- Száraz számadatok ezek, de 0r tátják azt a gondoskodást és ^ az* óriási erőf eszi! ésft, amellyel* Magyar Dolgozóik Pártja vafiósl'!1 meg emlékezete* sportprogram®I* keretében a falu tömegsportját** Utrfhoxáiát, A FALU NÉPE HALAS és 5«*» mei ragadja meg a segítő kezet.'' Gödreszentmártonból Csemeg KW1* Így köszöni meg a röplabdajela**’ relén az nttörök nevében) nem tadom Írni. miyen érő®' ezerextek paftikáimnak, hisz e* *J első eportfcfezereUaük, mert ed*1* a csapait megkeresetit pénzéhól ** í^oolákah hozta rendbe*. MEGINDULT AZ ÉLET és * a jé úton való megindulás sok ''' hetőséget rejt magában. A népi d*j mokrácia segítsége előbb öté“ meghozza gyümölceét, hisz napr«^ napra egyre nagyobb tömegek“ hoz új szint, erőt éa egéazs*r szegemet a magyar »port vétket^ gésébe. (T. ** Vasárnapi labdarúgóműsor BTC—POSTAS NB II. bajnoki. Hun utca, 4 óra. — BTC: Sarbak — Kovács, Kova- rik — Nagy, Leipám l, Horváth — Katies, Kövér, Kiincseii, Leipám IL, Karácsonyi. —? Postás: Kár­páti — K‘*ss, Simon — Tóth, Ti­hanyi, Lőrinc?. — Bakonyi, Sárvári, Garami, Törös, Korrthor. PVSK—KPSE NB II. bajnoki. Tüzér utca, fél 5 óra. — PVSK: Pozagai :— Radríti, Baranyai — Meggyes, Galambos, Szabó — Zotnhori, Hamar. Sós, Hirczi, Vezér. — KPSE: Wégner — Bajkai, Raffia — Leichpníeh, Sipőcz, Minek — Csenődi, Gondos, Kapta, Sütő. Kalapács. PVSK II—BTC I! * Kér. bajnoki, Tüzér utca, fél 3 óra. KMTE—Dinamó NB II. bajnoki, Kaposvár, 4 &- KMTE: Karczagí — _Zso!*J lieber Hanga, Lukira, Horv; — György, Drtrói, Kiss, Tqrőks^ SzeKő — pinamó: Krwiaz marm, Bencze III — Beoc®e í Csirke, K-resz — Bezerédy, Re', Horváith II., Bencze II., Horváitb PMSE—Postás NB III bajnoki. Pécsbányató-? 4 óra. — PMSE: Kovács — Borhhek — Vintár. Wagner. 6°^ — Kri vonok, Kalauz, KirrchttJj Ruppert. Taraj. — Postás: -tóv — Borbás, Szegedi — Mofeto Solymár, Huber — Wuindet*''cJ Németh, Vidus, Schwógel, Cs***’" MALLERD (Pécs)—MALLERP . (Kaposvár), Kupamér gőzéi, Hun utca 2.3 Befejeződtek a Dunántúli Nap^ sakk' és tekeversenyei Pénteken este bonyolították le a inunkáskaszinóban a Dunántúli N'apló sakk villámtomáját. A négy csapat népes táborán érdeklődők is akadtak szép számmal. A tor nát megérdemelten nyerte a BTC csapata a kitűnő Közüzem előtt. Szépen szerepelt a Mecsekszaboles és az Egészségügyiek fiatal csa­pata. Részletes eredmények: BTC— Mecsekszaboles 9V*:2’/t, BTC— Közüzem 7:5. BTC—Egészségügy 12:0. ho/üzem—Mecsekszaboles 9:3. Közüzem -Egészségügy 10:2, Me csekszabolcs — Egészségügy 8:4. Végeredményben I. *BT( 28.5, 2. Közüzem 24, S. Mecsekszaboles 13.5, t. Egészségügy fi ponttal. 'Ugyancsak pénteken játszották le a lekeverseny döntőit is, amely ben a Kaszinó első csapnia kitűnő és országos viszonylatban is meg felelő eredménnyel győzte jgj fa különbséggel^ 3031:2900 nrányM ban a Kokszmű II. csapatát. X kaszínóbeliek ezzel megérdemelten nyerték el lapunk értékes serlegét E versenyek folytatásaként f reggel 8 órától délig női tek*’f j seny keretében mutatkozik ^v(. Kaszinó női csapata. Teki*1^ hogy Pécsett ex az első női- seny, nagy érdeklődés előzi az (összecsapást. Belépődíj 1,1 DUNANTUtl NAPtO SPORTVERSENYÉNEK mai műsora: NOl TP.KFWR SENY 8 órától * munkáska»zinób1 *A Nem ? dk őri Repűlftsz»'^ értést ette az Országos M8^.r Repü.1 óegyesi te et, hogy az. 9Ület modellező osztálya jének, Benedek Györgynek ^ újabb vil ágicsúcseredményét ^ merte. Az egyik vízi quroin10 •jf' rcpülömodeün-ek 29 p 10 artamú, másik pedig ugya*10 jf a csoportban 10 km és 450 ® , repülési világcsúcsa 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom