Dunántúli Napló, 1948. szeptember (5. évfolyam, 199-224. szám)

1948-09-01 / 199. szám

'fiCS, 1948 SZEPTEMBER 1. SZERDA V. ÉVE., 199. SZ. ÄRA 50 FÜL A JÓL VÉGZETT MUNKA MEGÉRDEMELT JUTALMA mindannyiunk számára. Mert ki. tüntetésnek kell, hogy érezték nemcsak a megjutalmazott dolgo­zók, hanem az egész dolgozó ősz. tály, amelynek viszonya gyökere sen megváltozott a termeléshez. A dolgozó ma nem kizsákmányolt pária a gyárban, hanem tulajdono. sa, gazdája az özemnek és az or­szágnak. Minden, ami ebben az or­szágban van, ö érette történik és az ő ünnepe az az ünnep, amikor a magyar demokráciának elsőíz-! ben van lehetősége, hogy lezárva az első inunakversenyt, az eiisnie. rés mellett anyagi jutalomban is részesítse a legkiválóbbakat. , Természetesen az elért eredmé­nyeknél nem állhatunk meg, nem torpanhatunk meg azon az úton, amelyet idáig megtettünk. Pártunk programnyilatkozata központi kér. désnek tartja a termelés növelését a munkavereny ütemének fokozá­sát. — „A párt sikraszáH a mun­kafegyelem, a munkaerkölce to­vábbi megszilárdításáért, a munka­verseny módszerének egyre szé­lesebb alkalmazásáért, a termelés fokozása érdekében és azért, hogy' a dolgozó osztályokban egyre ín. kább tudatossá váljék új viszo­nyuk a gazdasághoz és az állam- hatalomhoz" — írja a program­nyilatkozat. Ebben a szellemben csatlakoztak sorozaté-er. a pécfi üzemek az új műn’worsenyhájt Ebben a szellemben gondolunk büszkeséggel a vasasi Petőfi ak­nára és a MÁSz nagymanyoki ak ii áj ára amelyek élüzemkén' kivált helyezést értek el a most lezár' országos munka versenyben. Az új munkaversénynek azon. ban még csak az eleién vagyunl és bizony még zökkenőket fapaßz tálunk nem egy üzemben Sok he lyen emyedés mutatkozik, sok lie lyen elhanyagolják a verseny tu, datos megszervezését, másutt nen fordítanak elég gondot arra, hogy megfékezzék a dolgozók közé túra kodott osztályellenség inesterke déseil. Mindezt el kel! mondanunk mert mi nemcsak sikereinkbe) akarunk sütkérezni, hanem ma gunk előtt akarjuk látni » tovább fejlődés perspektíváját is. Azér mondjuk el, hogy a dolgozók ú ünnepe teremtsen ezen a téren i fordulópontot Baranya megyébe) — induljon meg iokozo t mér ők ben a dolgozók nemes vetélkedő se, az új verseny, amelynek egye dűli győztesei a hazájukat építi Tanácskozásba ültek össze a berlini főparancsnokok Elvi megegyezés történt Moszkvában a német pénz kérdésében? Általában jólértesült, de nem hi­vatalos nemzetközi körökben meg­állapítják, hogy Franciaország, az Egyesült Álla mok és a Szovjetunió diplomáciai képviselőinek kilencedik értekez­lete elvi megállapodást eredmé­nyezett a berlini pénzkérdésben. A New Statesman and Nation- zerint Berlinben öt különböző aluta van forgalomban, és pedig j nyugatnémetországi Clay-féle márka! ugyanez márka B. (Berlin) felülnyomással, ugyanez a márka B. perforálással, továbbá a szovjet -ka és az aprópénz tömege, ■ly csak a szovjet övezetben ér. yes. Ebhez járulnak még a tabélyeg nagyságú 5 és lOpfen- es pénzjegyek- a nyugati öveze 5en az aprópénzhiány leküzdésé­trrlini AFP jelentés szerint négy németországi főparanrs ok kedden délután összeült tár­gyalásra. Szcvíet jegyzi Bsrltn&en Mini a berlini rádió közötti atvin vezérőrnagy, szovjet he :ttes parancsnok. az amerika lonai parancsnoknál tiltakozót liatl. morf augusztus 27-én r >vjct körzetben egy amerika járat katonái rálőttek egy szov katonai gépkocsira a Szilézia lyaudvar közelében. A kocs >vjct liszteket és katonnka illítotl. Az egyik szovjet altisz lyosan megsebesült. Drotvii lérőrnagy a vétkesek megbünte él követeli. \ szabad szakszervezetek küldött ;e tájékoztatta Kotikov vezér lagyoi, Berlin szovjet város ancsnokát, a városi tanács szó '.demokrata polgári löbbsége el irányuló tüntetések okairól, va lint a dolgozók követeléseire' Többek között arra kérték, hog; étesítsenek a városháza környé <én semleges övezetet. küldöttség élesen bírálta a vá ;i tanács többségének népellene litikáját és” követelte, hogy ros vezetősége tegyen meg min üt abban az irányban, hogy i megszálló hatóságok Berlin egész Németország fővárosát ismerjék el. A berlini rádió szerinl mos? ai .diplomáciai megfigyelők úg djak- hogy kedden este úiab rgbeszélésre kerül sor Moloto a nyugati hatalmak képviseli ízött. Diplomáciai megfigyelő érint az utóbbi napokban Ar.f i és az Egyesült Államok közöl ilcméryvkiilönbség mutatkozott. Selmán 9 warlantfiw Hőü Schuman minis «lerelnökjelö dden este lép a padameat e'a gy felhatalmazást kérjen a kői ányalakftásra. Jól ériesüiilt körök szerint Schi an hétfőn este azon a ponto It, hogy visszaadja megbízatása ?rt nem látta terveit megvalósítható! nak. If‘ffáségi re&*senybrigáil<n>k aialiwüssak az üzemekkel? Végétért a SzIT takarok értekezlete A Magyar Ifjúság Népi Szövet­sége. a Szakszervezeti Ifjúmunkás t;s Tanonrmozgalmának össztil- kári értekezlete kedden befejező­dött. Dénes István főtitkár beter­jesztette jelentését a Demokratikus ifjúsági Világszövetség nemzetközi ifjúmunkás konferenciájának le folyásáról Ezután az értekezlet egyhangú határozati javaslatot fogadott el, amely szerint magáévá teszi a nemzetközi ifjúmunkás konferencia határozatait, amelyek az imperia­listák elleni fokozott bariról, a nemzetközi munkásif jóság egyse­gének szorosabbá füzeséről, a. I1, niokratikus Ifjúsági Világszövetség megerősítéséről és a dolgozó ifjú­ság jogainak és magasabb élet­színvonalának biztosításáról szói. Az értekezlet elhatározta, hogy a nemzetközi ifjúmunkás konferen­cia határozatait az elkövetkezendő hetekben minden éendetkezésn- álló eszközzel népszerűsíti az'ifjú- munkások között, és azoknak végrehajtására mozgósítja a ma gyár munkásifjúságot. Az érte­kezlet magáévá teszi az étmunkás- konfereneia határozatait és elha- lározta üzemi versenybrigárlok fel­állítását a munkaverseny ideoló­giai tudatosítására és népszerűsí­tésére. Csak az utolsó percben az M. R. P.' vezetőségének rábeszélésére hatá­rozta el, hogy elfogadja a jelölést. Kemény alkudozások folynak a kulisszák mögött a radikális párt támogatásáról, de Schuman szeret­né a jobboldali szárny támogatását is megnyerni. Schuman legnagyobb gondja a pénzügyminiszter szemé­lyének kiyálasztása. Erre a tisztségre René Mayer sem vállalkozott. Hm tehet 6 millió franci ellep fordítani a kormány mdiát ■Miközben parlamenti körökben az új miniszterek kiválasztása körül folyik a vita. a francia dolgozók tiltakozó ívekkel, küldöttségekkel és munkabeszüntetésekkel követelik a demoratikus kormány felállítását, a munkabérek felemelését és az árak csökkentését. Tömegfelvonulások, sztrájkok és tüntetések zajlottak te több nagy városban és a legtöbb helyen a kommunisták é- szocialisták- együttes határozato­kat fogadlak el és közösen távira tokai küldenek a köztársasági el­nökhöz, követelve a demokratikus kor many megalakítását. A francia kommunista párt ned den kiadott közleményében meg állapítja, hogy Franciaországnak , demokratikus egységkormányra var, sziiksó' arpely a munkásosztály és a nép bizal­mát elvezi és a nép érdekeit tart­ja szem előtt. Nem lehet 6 millió francia ellen fordítani a kormány rúdját hangoztatja a közlemény. Olyan franciák ellen, akik kommunisták y kommunistákra szavaztak és akik mindig bebizonyították a fran­cia nép iránti odadásukat. A közle­mény követeli demokratikus egy ségkormány felállítását, mert az a tömegmozgalom, amely az előző kormányt megbuktatta, a iövöben mélyreható politikai vál­tozásokat ■ idézhet elő az ország­ban. Véres harcok és össze* tűzése* Malájában A Madras-tartománybcli Vellons börtönében 247 letartóztatott kom­munista augusztus 13-a óta éhség sztrájkot folytat. Három hónap alatt ez már a második éhség- sztrájkjuk. így tiltakoznak az el len. hogy törvényellenesen fogva tartják őket és nem adják meg oolitikni foglyokat megillető köny- nyítéseket. Szingapúrból jelentik: A ma'.aj szabadságharcosok egyre több gon­dot okoznak az angol birodalomnak. A szabadságharcosok az ország nyugati és délkeleti részében újabb területeket vettek indokba és Kuala Lampurt. az ország fővárosát 20 méríöldnyire köze­lítették meg. A csendesóceáni angol hajóhadai — amely két cirkálóból és hat rombolóból ál! — megkétszerezték, és búvárnaszádokkal • egészítettél: ki. A hajóhad félbeszakította a japán partok mentén végzett hadgya korlátáit és Szingapúr felé tar! hogy résztvegyen a maláj! nép elleni gyarmati háborúban. Három amerikai hadihajó bétfön kifutott Bombay kikötőjéből és ugyancsak Szingapúr felé tart. KopecSty a cseh? zloyák magyar megegyezésről Prágából jelenti a Telepress: A szlovák nemzeti felkelés negyedik évfordulójának kasspi ünnepségein Kopecky tájékoztatásügyi minis? ter rámutatott, hogy Szlovákia a? összekötő kapocs Csehország és a Szovjetúnió között, majd hangsú lyozta, hogy a Magyarországgal raló teljes megegyezést a cseh szlovákok rendkívül fontosnak tartják. ÜWuKahiPosz^y kormány A jugoszláv nemzetgyűlés elnök sége Kardeljt felmentette a szövet séges ellenőrző bizottság elnöki tisztétől és őt szövetségi minisz- tereluökbelyettessé és külügyminisz­terré nevezték ki. Változás tör­téni a bánya- és mezőgazduság- iigy i minisztériumok vezetésében is. Ír tiltakozás az annoi- szász i»ma*7P0B ok ellen A berlini rádió dublini híre sze­rint az Egyesült Államokban tartóz­kodó ír miniszterelnök hajlandóm' ■ mutatkozott, hogy az ír kikötőké' az Egyesül! Államok és Nagybritar- nia rendelkezésére bocsássa. Az fr nép túlnyomó többsége azonban a nemzeti függetlenség elárulásának tekinti a kikötők át engedését, mert ez a politika arra irányul, hogy Írországot bevonja a nyugati úniób;. Berlini lapjelentés szerint Zvo- linszkijnak, a szociáldemokrata par­lamenti frakció elnökének szökése után a szociáldemokrata pár több vezetője, akik szintén távozni ké­szülnek, felháborodásukat fejezték ki amiatt, hogy Zvolinszkij cserben­hagyta őket és előbb szökött meg Veszélyes elemeket Internált az államvédelmi osztály Az államvédelmi osztály javas ­latára a fogház - és toloncügyi alosztály több egyént internált, köztük Máté Sándor budapesti vegyészmérnököt, aki Bécsbcn kapcsolatba került az egyik nvu gáti nagyhatalommal és egy nyu gatos vezérkari századost, akit amikor illegálisan visszatért, a ha táron fogtak el. Internálták Ga meniczki-Stiirm Pál építésimén)ö köt demokráciaellenes magatartás a fasizmus dicsőítése és sváb mentés miatt. Reichenberg Róbert 27 éves gépészmérnököt kémkedő- miatt. Internálták Horváth József mdapesti lakost, a Sulyok-párt volt gárdistáját, továbbá I.opko vic7 Adolf mezöcsáti lakost, volt munkásszázad b osztottját, aki 1943 tavaszán Konotop helységben nuknlussal 16 beosztottat agyon­vert. s Ismét ünnepekre készülnek a n lécsi és baranyai üzemek. A dől- t [os hétköznapok eredményei után u nőst nyerik el méltó jutalmukat z izok a munkáscsoportok, azok a t lotgozók, akik erejüket megfeszít, t ve, minden tudásukkal a magyar l lemokrácia iránti szeretelüktgef az f ij rendet építő lelkesedésükkel de- s ekasan megállták a helyüket a s nunka frontján és nap-napi kitartó « jontcs és lelkiismeretes munká- ; jukkái lehetővé tettek a munka- < versenyek során elért nagyszerű t eredményeket, a termelés növelő- ; (ét és ezzel hozzájárultak hazánk i gazdasági helyzetének megszilár. i futásához. A Magyar Dolgozók Pártja már a hároméves terv Réz- i Jetén sikraszállt azért, hogy a munkájukat példásan elvégző dől- , gozókat, az újítókat és Tcham- ] munkásokat az egyéni teljesítmé- i nyűket nővelő munkacsoportodat , jutalomban részesítsék. < Pártunk javaslatára tüntette ki a kormány Kossuth-díjjal, „élmun. kás" és „Kiváló munkáért" kiliin- tetéesel a magyar dolgozó nép legjobbjait és most az első négy. hónapos verseny eredményeinek kiértékelése után az ország 1094 üzemében mintegy öt és félmillió forintot osztanak szét 6940 d / ;ozó között. Jól tudjuk, hogy azok a bányászok, munkásújítók, üzemi dolgozók, akik a termelés élén jártak, nem a jutalomért, nem az elismerésért, nem az eléri maga­sabb keresetért dolgoztak a leg­többször, hanem abból a felisme­résből, hogy csak a több és jobb munka eredménye állíthatja talpra a háború által rombadöntött Ha­zánkat és teremthet jobb ételei az egész dolgozó népnek, azonban ez a jutalom is egyik kifejezése le«z annak a figyelemnek, annak a sze­retetnek, amellyel az egész nem­zet, az egész demokratikus kor­mányzat megbecsüli a munka hő­seit, amellyel viszonozni akarja azt s lelkes munkát, amelyet de­mokráciánkért végeztek. Az első jutalomból néni jut minden üzembe és nem jut min. den jó dolgozónak, sok helvütt még a legjobbaknak sem juthat — hiszen szegény még az ország é6 csak olyan mértékben tudjuk nö­velni a munka hőseinek jutalma­zását, amilyen mértékben terme­lésünk tovább emelkedik, állam, háztartásunk helyzete tovább szi­lárdul — ezért összegénél száz­szorta értékesehh n kiosztott díj i

Next

/
Oldalképek
Tartalom