Dunántúli Napló, 1948. július (5. évfolyam, 147-173. szám)

1948-07-10 / 155. szám

ft DUNÁNTÚLI NAPLÓ- 1540 JÜLTUS 9 Hírek ’----r—*-------­JÜ1I US 9. PÉNTEK Ugyele'es gyógyszertárak: Szűz Mána, dr. Dole or Sánidor-utca 1 T: 25-79. Szent György, Kossuth Lajos-űt 28. T: 27-71. Szent Mór, Bajcsy-Zsilinszky-út 33. T: 27-58. — Névnapok: Rám tat: Veroni­ka, prot.: Lukrécia. — Időjárás: Mérsékelt déli, délnyugati később isméi é'énkebb nyugati, északnyu­gati szél. Változó felhőzet. Sok felé eső helyenkint zivatar. A hő­mérséklet átmeneti emelkedés után isméi csökken. Szeretettel köszönti az egész ország (irr6 Ernő elvtársat .50 születésnapja alkal­mából Úgy ismeri öt az ország népe, mint a legtevékényebb, leg­többet dolgozó és alkotó minisz­tert, gki munkatársaival és a dol­gozók tízezreivel világszerte meg. csodált munkát végzett. Roncsaiból újjáépítette a hidakat, a közleke­dést, és Rákosi elvtárs mellett "fki' volt legtöbb érdeme a stabili­záció kidolgozásában és végrehaj­tásában, de a hároméves ország- építő terv sikere és az új ötéves 'terv megalkotása szintén össze­forrt nevével és tevékenységével, (leró elvtárs harminc, esztendőt q magyar és a nemzetközi munkás­mozgatom harci iskolájában töltött és mint a magyar kommunista emigráció legjobbjai, 6 is hazájá­nak felvirágoztatására fordítja mindazt a tudást, erőt. kitartást, ami' a munkásmozgalom nagy is­kolájában szerzett. Ha valaki, ak­kor Gerö Ernő példája annak, hogy a feltételnélküli felolvadás a munkásosztály legmagasabb rendű szervezetében, a Marx-Engels-Lenin- Sztálin eszméit hordozó Pártban, az ember legszebb képességeit bontakoztatja ki. .4 Párt Gerö elv­társban saját fiára büszke% mert Gerö elvi ár sírt a Párt nevelte ke­mény harcossá, körültekintő poli­tikussá és országot építő állam­férfiúvá. De Gerö elvtársat nem­csak a Magyar Dolgozók Pártja értékeli nagyra, hanem az egész dolgozó magyar nép, mert munká­jának eredményei nemcsak a Párt, hanem az egész magyar nép javát és felemelkedését szolgálják — A MESzHART széntermelés állása. 1. Mecsekszabolcs 80 szá­zalék, 2. Pécsbányatelep 78 szá­zalék! 3. Vasas 72 százalék. — Az orosz egyház önállósága 500. évfordulójának megünneplésé­re számos küldöttség érkezett Moszkvába. Elküldték képviselői­ket az összes európai ólhitű egyhá­zak. Résztvesznek az ünnepségen a Szovjet úrnő egyházfői kivétel nélkül. A szófiai Magyar Kultúrhét nagy sikerrel járt. Az esemény nagy tömegeket mozgatott meg és a bolgár sajtó hasábos cikkeket szentelt a ku.1 túrhétnek. A kutüir- hét alkalmából nyilt meg a szófiai egyetem magyar művelődési inté­zete. A bolgár kormány előzékeny­sége folytán az intézet visszakap­ta régi könyvtárát is, amelynek leltározása mos- folyik. _ A FÉKOSz helyi csoport ve­zetősége 10-én, szombaton este 8 órakor összveaetőségi ülést art, tekintet‘el a tárgy fontosságára a vezetőségi tagok pontosan jelen­jenek meg. Vasárnap, 11-én dél­előtt 9 órakor pedig a kertész- és vincellérsaakosztály tart taggyű­lést. A tagok megjelenése köte­lező. . — Felakasztotta magat és meg­hall Hessenberger Kristóf 62 éves kistotfalui földműves'. Az életunt gazda a szőlőhegyen lévő présház­ba egyik gerendájára kötötte föl magát, mire rátalál ak meghal' Tettének oka ismeretlen, — Az MNDSz pécsbányalelepi helyiségében hétfőn es e 6 órakor A’ber1 Ármii) nőgyógyász-szak­orvos tart előadást Mindenki: sze­retette.: meghív a vezetőség, Mit kell tudni a gazdáknak a csépléssel kapcsolatban Az idei cséplést szabályozó rendelet előírja, hogy i általában csak cséplőgéppel sza­bad csépelni. Tehát a gazdák gép nélkül kézi erővel vagy nyomtatással csak akkor csépelhetnek, ha a közsé­gükben cséplőgép nincs és a kézi­erővel vagy nyomtatással való csépléshez a területileg illetékes közellátási felügyelőség enge­délyt adott A másik lehetőség a kézicséplés- re az, amikor zsupsaalma, vagy kévekötő előállítása céljából ia- kóhelyük szerint illetékes köz­ségi elöljáróságtól « szükséges mennyiségű rozs kézzel való ki- csépléséhez kapnak engedélyt. Az egyéb más esetben a gép- nélküli cséplést a rendelet igen szigorúan tiltja. Gabonalap nélkül nem lehet csépelni Igen fontos tudni azt, hogy ga­bonalap nélkül nem lebe: csépel­ni és csépel‘etni. A gabonataf30‘ egy újabban megjelenj rendelet szerint július 31-ig lehet a lakó­hely szerint illetékes községi elöl­járóságtól kiváltani. Ä gabonalap célja az, hogy igazolásul szolgál­jon a gazdáknak arra, hogy mint vámörlésre jogosult, jogo­san csépeltet és kerül a gabona birtokába. Tehát csak az kaphat qabonala- pot, aki vámörlésre jogosult és mint ilyen gabonalapjával tarto­zik a cséplési jogosultságot iga­zolni. De érdeke minden vám­őrlésre jogosultnak, hogy gabona­lapját kiváltsa, mer: gabonalap nélkül nemcsak hogy nem csé­peltedet, de nem kaphat őrlési, darálás! hántolási, vagy olajütési enge­délyt sem. Ugyanis ezek az engedélyek is a gabonalapon nvernek kiállítást A gazdák teendője tehát a ga bonalappal az, hogy gabonájuk ki- cséplése előtt gabonalapjukat a lakóhelyük szerint illetékes köz ségi elöljáróságtól kiváltsák. azt a csépléskor a C6éplési el­lenőrnek felmutassák, később a csépié« utáD azonnal kér jenek őrlési, darálási, hántolási, vagy olajü.és; engedélyt és ha termésükből a rendeletek keretein belül kenyérgabonát adnak ki, azt úgy a saját gabonalapjukra, mint annak gabonalapjára, akinek a kenyérgabonát kiadják, ponto­san rávezessék. A valóságon kicsépeh mennyiséget kell feltüntetni A jó gazdának a csépléskor feltétlenül meg kell győződnie ar­ról, hogy a valóságos kicsépelt mennyi­séget vezették he cséplési könyvébe. Ugyanis a könyvekbe való helyes beírásért maga a gazda is fele­lős és azokat aláírni tartozik. De ezen túlmenően érdeke is a jó gazdának, hogy a valóságos terméseredménye legyen beírva cséplési könyvei­be, mert a gazda aránytalanul keve­sebb előnyben részesül akkor, ha könyveibe termésének egy kis hányadát nem vezetik be, viszont a cséplőgép lulajdomos, a cséplési idényben ilyen módon hatalmas olyan készlethez juthat, melyről a hatóságnak tudomása nincs és amellyel sohasem fog elszá­molni, hanem majd később, a fe­ketepiacon hozza forgalomba. — Tehát mindenfajta cséplési vissza­élésnél elsősorban a cséplőgép­tulajdonosok járnak jól. A cséplögépkeresetet ée a mun- kásrészt a gazda természetben tartozik kiszolgáltatni a cséplés megtörténte után azon­nal. A cséplőgépkereset legmaga­sabb határa 5.6 százalék. Ebből a gépész (fütő) és etetők díját le­het kiadni. A munkáscsapat ré­szére az elcsépelt termény 5 szá­zaléka adható ki. — A Magyar-Bolgár Társaság tisztújító közgyűlést lartott. A társaság díszelnökévé Ortuav Gyula közoktatásügyi minisztert és Ferdinand KozovszV altábornagy budapes í bolgár követet, elnökké pedig Kossá Istvánt választották meg. Kossá István újonnan meg­választott elnök székfoglaló be­szédében hangsúlyozta, hogy a bolgár nép az egész magyar ha­zában nagy szeretetnek örvend és a ké‘ népnek egymás kultúrá­ját a Magyar-Bolgár Társaságon keresztül kell megismernie és a két nép közt minél gyakoribbá kell tenni a személyes baráíko- zás lehetőségét. — A Magyar Nők DemsolyaH- kus Szövetségének kertvárosi csoportja pénteken es e fél nyolc kor nőnapot tart a kertvárosi is­kolában. Kérik a tagok és a ven­dégek pontos megjelenését. — A Mánia és Pécsbudafa SzIT Ifjúsága vasárnap délután, 4 órai kezdettel a pécsbudafai Bámusz- fé’ie vendéglőben alakuló gyűlésé: tartja. — Elveszett Mohács és Barabarc közötti országú on, dobozban egy férfiöltöny. Ä becsületes megtalá­ló jutalom ellenében adja le Spitzer Mihály bádogosnál Péc3 Zsolnay Vitoos-uica 29 szám alatt. : (x) — Rádiót HORGAS- tól 0—11 havi rész­let. Használt Supe- rek havi százból. DUNÁNTÚLI NAPLÓ ELŐFIZETÉSI DÍJA EGY HÓRA 12 forint Szakszervezet A magánalkalmazottak hírei­9-én délután Y>6" órakor gyógy- szerészalosztáíy-veze:őségi ülés. — Fél 7 órakor alosz'ály intézőbizott- sági ülés. A háztartási alkalmazottak és házfelügyelők szakszervezete fel­hívja az összes ragok és nem ta­gok figyelmét, hogy 9-én, pénte ken délután 6 órára taggyűlésre a szaikszervezetl székházban, Per- czel-utca 17. szám alatt megjelenni szíveskedjenek. Előadó: Futó Er­zsébet országos szervező titkár, Asztalos Jánosné, országos titkár Mindenkit szeretettel várnak. Rádióműsor PÉNTEK: 7.20: Zene; 8.15: Ze­nekari müvek: 9: Magyar nóták;: 12.15: Roman ikus percek; 13: Előadás;; 13.15: Népek zenéje; 14.10: Előadás; 14.25: .Hegedűszá­mok; 16: Zenés műsor; — 16.45: Csevegés; 17.15: Vöröskereszt hírek; 17.30: Magyar tánc; — 18: Énekkar; 18.30: Brahms: C-dur hármas; 19: Opcrettrészletek; — 19.45: A Falu Hangja; — 20.35: Hangverseny; 21.40: Hangos Hír­adó; 22.30: Magyar nóták; 22.45: Külügyi negyedóra; 23: Hangle­mezek. Budapest II.: 17: Jazz; 18: Ka­landozások a zenetörténetben; — 18.40: Munkások a Balaton part­ján; 19: Beethoven műveiből; — 20.30: Szabadegyelem; — 21.15: Kiváncsi mikrofon; 21.30: Szív küldi szívnek; 22: Jazz. Panaszórákat tart az MDP nagypécsi szervezete Értesítjük az elvtársakat, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Nagy­pécsi Szervezete néphivatalát fel­oszlatta, helyette naponta este 6 és 7 óra között panaszórákat tar­tanak azok az elvtársak, akik a különböző közűle leknél fontos tisztséget töltenek be. Ezek az elv­társak a hozzájuk fordulóknak ta­nácsot adnak és a hatáskörükbe tartozó ügyeket el is ín ézik. Hétfőn: 6—7-ig polgármester vagy helyettese. Kedden: 6—7-ig lakáshiva.al ve zetője, vagy helyettese. Szerdán: 6—7-ig jogi tanácsadás; Csütörtökön; 6—7-ig szociális és OTI ügyekben. Pénteken: 6—7-ig adóügyekben tanácsadás. Szmház, A PÓDIUM KAB ARÉ PÉCSETT Budapesti művészek gondoskod­nak arról, hogy Pécs nyáron se maradjon színházi produkció nél­kül. Szombaton a Pódium kitűnő kabaréegyüttese látogat el Pécs­re. Komlós Vilmos, Herczegih Jenő hacsak néhány órára is, hazajön­nek Pécsre hogy újból szórakoz­tassák a város közönségé:. Ascher Oszkár, Boross Géza, Balogh Erzsi és a többiek elhozzák a humort és a könnyű nyári szórakozást a pécsi színházba. VÁNDORSPORT Természetbarátok Turista Egye­sülete pécsi csoportja folyó hó 11-én egésznapos munkaturáí vezet az Is enkuti üdülőtelepre. Tekin­tettel a munka elvégzésének sür­gősségére kérjük a tagtársak mi­nél nagyobb számiban való megje lenesét, ügyeletes Exner Miklós. Pár télét ELŐADÓK FIGYELEM1 Pénteken délután 7 órakor pár napi előadóknak értekezletet ta: tank a Rákóczl-utf pártházbai melyre az alább felsorolt elvtái salt megjelenése kőtelező: Bernáíh János, Borsodi Béla, Be dó Imre, Balázs Adorján, Darva: István, Dallos Kovács József, Bei náífa Tibor, Csizmadia Ferem Cser Gyula, Gell ért Brúnó, Gábc Sándor, dr. Gárdos István, Gye vay János, Gyetvay Jánosné, Ka kó István, dr. Kerese István, Ke vács János, Kovács Ferenc, Királ József, Koller Jánosné, Kiss Is: ván, Koppány Jenő, Kiss Isivár né, Király Lajos, Hucker Jáno dr. Huszár István, Hetesi Győrg1 Lantos Tibor, Láng György, Mo nár Károly, Mezei Béla, Maró toréné, B. Nagy Gusztáv, Pap Imre, Krancz Pál, Kiss Károk Schuber Rezső, Schuber Rezsőn; dr. Simor Pál, Szűcs József, Soll; István, dr. Révész József, Oszte mayer István, Ruzsits Eridre, d Wolf Ferenc, Jámlbor Károly, Szel dahelyi Ferenc, Szabó Erik. Ritte Béla, Varga Béla, Polgár Istvái Poliak Elemér, Kirschner Fererw Rostás József, Szilágyi Fererw Abelovszky József, Horváth Gyű la 2., Klotz Alajos. * Propagandisták és szervezők hm pénteken délután Viö óraokT a NRc kóczá-uti pártházhan okvetlenül je lenjenek meg! Titkári értekezlet lesz szómba ton délután 6 órakor a Rákóczá-uJ párházban. A Szigeti külvárosi pártszerve zetbem ma este y, 8 órakor pár nap lesz. Előadó: Szabó Erik, Propagandisták flgyeleml Pés teken délután 5 órakor üzemi * körzeti propagandistáknak értek*1 lelet tartanak a Rákóczi-uti pár háziban. A tárgy fontosságára val tekintettel megjelenés — mindé szervezetből — kőtelező. íi VÄ b f SS 8* á « azonnal elfoglalható 3 sióba hal­VfUHtanaS los. szobákkal, a hullámfürdőnél. Ugyanott 2 szoba hal-' los, őszi átvételre. — Ugyanott 3 szobás olcsó áron el­adó — Rákóczi-uton 3 szobás modern ló .000 forint — Toldi-utcában 3 szó. Ilá« a Flórián-szobornál, elfog- bás földs^ti, olcsón Hula laiható lakással 18 ezer — 2x4 szobáé balloa pazar Ház Emeletes ház eladó BŐD kivitelű, nj adómentes itt Deák-a 1. sz. 1168$ közvetítőnél ható, kerttel, 42 ezer. udvar, udvari épülettel főútvonalon, 35 ezer prima épülettel, park­kal, Nagyszkókó elején laiható 3 azo- Villa pazar 4 45 ezer. Családi ház — 3 szobát, kocsibejáróval, natfs •>. Szőlő \,ho‘d' 3 ■«*£ — állandó»« lolrkatá szobás, garázzsal, i szobás, elfoglal­bás, hallos.— S1 BŐD M mm állandóan lakható öröklakás ST*1 a Magaslati útnál, 3 szobás, 600 négyszögöl gyümölcsös közvetítőnél Deák-n. l.sz. 11647 lan If 9C a SzéchcnyMérnél, 2 szoba, hal VrUKIaKa* in, — 3 szoba hallos — 4 szobás . egytől-egyig pazar kivitelben, DAI| közvetítőnél, nj, adómentesek eladó Deák-n. 1. sz­Z a Széchenyi-térnél, nagy atcafronttal, széles bejárattal, nagy * * * o $ 8 A széles bejárattal, nagy udvarral, kerttel CfCS&ISfrfi hÚF a Makár-utca elejénél, átve hS)QIIC«UI ssáBA kető 3 szobás, 500 négyszögöl közvetítőnél Dcik-n. 1. sz. 1164/ T.r BŐD Öröklakás orvosnak, kitűnő he­lyen) sürgősen eladó nj 4 szobás, » szivében (ügyvédnek« BŐD köxvetit6né1' legmodernebb, központ Deák-n. 1. sz. 11647 Brilüánsskat csekély díjazás mellett szakszerűen becsülök. Steiner Henrik ékszerész Pécs. Ferencié k-u. 9., emelet (11.3961 D. K. V. személyautó újszerű állapotban eladó. Megtekinthető; Győri-«raeage Szabadság-út 48, állomás mellett l16w, SINGER modern szalonkabinet. SIX'; EK süllyesztös varrógép elutazás miatt olcsón eladó VASAS PÁL CÉGNÉL. Bollív-köz 2. 1339 FÉNYMÁSOLÁSI mun­kát gyorsan vécéi Le- tréiroda. Deák-utca 2 Vidékről oostáa beküld­hető (10.3361 HÍRLAPÁRUSOKAT (rikkancsokat) fix fize­téssel re jutalékkal fel­veszünk. nagy kereseti lehetőség. Jelentkezem: Tempó HírlapirodábaVi Pécs Ferenciek utca 2. (11.670) FELHÍVOM mindazok­nak a figyelmét, akik július hó 7-től tudo­mással bírnak arról, hogy láttak egy fekete, cifra. 100 kg súlyú disznót, .amely jószág elszabadult Berta Ká­roly gyárvárosi lato». Meszes-dűlő 10 szám alatti ©értéből,iihói. azok adjanak hírt róla ^ a sZGrkeez'öségbe. — "Rfty .-■regény család tulajd" na volt. HIZLALDA 50 drb. disz. nóra kiadó Ditz malom. (1344) FÜSZEROZLET ttalTué- réssel eladó vagy át­adó. Telefon: 31—19. (1340) VENNÉK készpénzért modern motorkBréík/páj-t 260—500 köbcentiig. — Címet ármegjelöléssel: 1337 számra a kiadóba kérek. HAZAK: öeszkomrortoe. kettöszobás, 17.000. Al­kalmi vételt Kocsmának alkalmas, kocsibejáróé, átvehető lakáéval. Fri­gyes laktanyánál, össz­komfortos. elő. három- szobás. gyümölcsfán kerttel lakán átvehető Szőlők öröklakások ol­csón Dec!eva iroda, Rákóczi út 28. T.: 19-97 (1343) EGYSZOBÁS LAKÁSO­MAT eilcaerélnétm (Óié tén egy szobával, ’ város báirmely részébf^ Megtekinthető: Szővgj eég u. 26. (134* KETTÖSZOBAS. kom^ tos lakájt kerepok. Ki>Víiwpmf*!?rt.érCtóflt vw' lalok. Cím: 1336. f** alatt a kiadóbaji. DUNÁNTÚLI NAPI-4 Felelős szerkesztő: Pajzs István. Szerkesztőség é» ki^; hivatal: Perczel-utcA Telefon: 15—32. 16-^, Készült a Szabad®^! nyomdában. Mun M.-ú 10. Tel.: 20—'* Felelős kiadó és nyo**^ vezető: A es József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom