Dunántúli Napló, 1948. július (5. évfolyam, 147-173. szám)

1948-07-02 / 148. szám

4 DUNÁNTÚLI NAPLÓ tM8 JOUUS 1 A Hói mühodo txiiveikexei szociális és kuhurtíijg téren is támogatja a falut Báron két tantermes iskolát épített, ovédát, napközi otthont és kulturházat létesít a földművesszövetkezet Rövidesen a felszabadulás után a bárj új és régi gazdák felismer­ték a szövegezés előnyeit és 1946- ban megalakították a népi szö­vetkezetét. A szövetkezeiét meg- a ak'j'ó 55 újgazda 85 részjegyet vásárolt és így 850 forinttal kezdte meg működését bérelt helyiségben, kölcsön bú. torral és felszereléssel a szövetkezei vegyeskereskedése. A következő esztendőben átala­kultak föidmüvesszöve kezei t é Most már 65 taggal és 2.070 fo­rint értékű részjeggyel rendelkez­tek Az első ténykedésük alkal­mával 10 darab ve'.ögépet javí- lottak ki és ezt az újgazdák ren­delkezésre bocsátották. Az idei vetések 80 százalékát a szövetkezet vetőgépeivel végez­ték el. így üzemkép- elen szikvíaüzemre tettek szert, ezt kijavították és a bolt hasznából egy új darálót vet­tek. Az eredményes termelés érdeké­ben ve'őmag tiszti ló vásárlását határozták el és erre a célra 60001 forintot irányoztak elő. A vezető­ség legfőbb irányelve a iáin lakosságának anyagi és kultúrális felemelése. • Az anyagi felemelkedést a minő­ségi többtermeléssel óhajtják meg- vaiósttani és ennek érdekében minden vonalon segítségei nyúj­tanak a tagoknak: rézgáliccal, műírágyával, nemes vetőmaggal. Bekapcsolód ak a lerményfelyásár- lásba is, hogy így a nagykereskedői haszon a sző- vetkezetem keresztül visszake­rüljön a termelőhöz. Szerződéses alapon minőségi mag­vak termesztésével is foglalkoz­nak. További tervük a község la­kosságának bevonásával egységes fajtiszta baromifitenyészet megala­pítása. Nemrég megnyílott a má­sodik vegyeskereskedésük is, ami havonta átlag 25.000 forint for­galmat bonyolít 1«. Az it:* mutatkozó haszonból újabb mezőgazdasági gépeket vásárol­nak. Kultúrális téren elér: eredmé­nyeik sem kevésbbé jelentősek Kéttantermes iskolát építettek. Ennek megnyitását a miniszté­rium már el is rendelte. Óvódat és napközi otthont léte­sítenek, szeptember elsejére pedig kulilúrház felépítését tűzték ki célul. Ezüstkalászos gazdaképző, háziasszonyképző, kisálla;tenyész­tő, háncsfeldolgozó és sok egyéb más tanfolyamokat szerveztek a tagok és a lakossság részére és a gazdák az itt tanultakat igen előnyösen hasznosít;ották munká­juk során. Termelési téren versenyre hív­ták ki Szűr községet, míg a szö­vetkezeti mozgalomban Baranya összes földművesszövetkezeteit. A szövetkezet vezetősége külön mun­ka versenyre hívta ki az összes baranyai szövetkezetek vezetősé­geit, a szövetkezet ügyvezetője pedig az. összes baranyai ügyve­zetőket. A vezetőség tagjai egymás kö­zött ä« versenyeznek. Céljuk, hogy a községet minta- községgé építsék ki. 28 ezer kéményt gondoznak a pécsi kéményseprők A kéményseprő ipar szoros kap­csolatban áil a tűzbiztonsággá1. A gyakori károkat akozó tűzvészedé­ből terelte a hatóság figyeiméi a kéményseprés fontosságára. — A Kéményseprők Országos Firdekképvrse'ete !903_han alakult meg és azóta szervezett munkások a -:érnényseprők — mondja ' Pataki Géza, a Kéményseprők'-szekcsopt Tt­jának péoi elnöke. Az egész vármegyében 23 kerü­let működik és ezekben 61 kémény, seprő dolgozik. Pécs területén 28 ezer' kémény van .A város négy ke- rületre van felosztva, a kerületekben 12 segéd dolgozik. A közeljövőben Pécs váTosát 7 kéményszeprő kerü­letre osztják fel. — A rrri bérün-ket is a kollektív szerződés biztosítja, és még azt is előírja, hogy egy „egy segédnek hány kéményt kell Wsztífania — tá­jékoztat Pataki elv társ. — örömmel közli azí, Hogy náluk nincs mun. kanéiküli kéményseprő. Csak az nem dolgozik, aki nem akar. A kéményseprőt a háziasszonyok általában szerencsének tartják — folytatja —, mégis nagyon sokszor eluíesTanaik bennünket, ha fehér, nemű szárad a padkáson. Pedig a kislakásokat, legalább egyszer ha­vonta, miig a berházakat hetenként meg ke!! tisztítani a koromtól. — Nagyon érdekes története von an­nak, hogy a kéményseprő miért a szerencse jelképe. !850_ben Francia- ország egyik befagyott taván em­berek mentek keresztül és besza­kadt alattuk a jég. Utánuk egy ké. ményseprő haladt, ő alatta azonban a jég szilárd maradt. Mikor ezt lát­ta a partról egy vándorcirkusz ar­tistái, elindultak a szerencsés ké­ményseprő után, át is ériek a tó túlsó oldalára, ök kezdték hír ész­téin i, hogy a kéményseprő szeren­csét hoz. Kurucz Jánossal, Pécs legöregebb kéményseprőjével beszélgettünk. —• Negyvenkét éve dolgozom a szak. máten — meséli — I908 óta va­gyok szervezett munkás. 1920-ban Zalaegerszegre internáltak a balól. dali magatartásom miatt. Kiszaba­dulásom után nem kaptam munkái, mert a mester k nem mertek alkal­mazni. 1928.ban végre el tudtam helyezkedni és azóia egyfolytában dolgozom. Pécs egyetlen női kéményseprőjét Husnyák Mihálynét otthonában ta­láljuk meg. Eleinte furcsa volt a mesterség — mondja — de aztán megszoktam. Az egész országban csak hárman vagyunk női kémény­seprők, keresetünk hava 520 forin‘. Merem állítani, hogy bármelyik férfi: mellett megállóm a helyemet. Iskolai beiratások A volt községi polgári fiúiskola, épületében az 1948. tanévben, szep­tember hó 5-én, ismét megkezdő­dik a polgári és általános iskolai oktatás a dolgozók részére A pol­gári iskola IV. osztályába felve­hetők azok a legalább VII. elemi iskolát végzettek, akik szeptember havában sikeres felvételi vizsgála­tot tesznek. E vizsgálatra július hó végéig lehet jelentkezni. Az általá­nos iskola magasabb osztályaiba lépni szándékozók részére az in­tézet előkészítő tanfolyamot szer­vez a nyár folyamán. E tanfolyam­ra júnins hó végéig lehet jelent­kezni, bővebb felvilágosítást az in­tézet vezetője ad. — Az iskola lá­togatása teljesen díjtalan. A taní­tás az esti órákban történik. — Beiratkozni, ill. jelentkezni szom­bat. vasárnap kivételével naponta 18 h-kor lehet a volt községi pol­gári fiúiskolában. Pécs. Hunyadi-u. A dolgozók kereskedelmi közép, iskolájának I. osztálya szeptember l.én csak kellő számú hallgató je­lentkezése esetén nyílik meg. Az érdekeltek július 5. és 11. között je­lentkezzenek a kereskedelmi közép­iskola igazgatói irodájában (Mak'r utca 32) naponta fél 12 órától. DUNÁNTÚLI NAPLÓ ELŐFIZETÉSI DIJA EGY HÖR A 12 forint Jön! Julias 7-től Csak néhány napig! « Á Fővárosi Nagy Cirkusz bemutatja Európa legnagvobb cirkuszát a HENRY CIRKUSZI Óriási állatsereglet ! 2t) világattraheiá ! Tigrisek, oroszlánok, elefántok, pupo* teveli, ma jmok, zebu, slrnc, dromedár stb. síb. 150 egzotikus állat. 2 küíón vonal Előiidátok: Minden es*e 8 ó akor Csütörtökön, szombaton iW2 és vasárnap délután 4 órakor s teljes esti műsorra). Dél(*yu$at sf&ut+a Idegenben játszik a Dinamó és a BTC, idehaza a PVSR A Nyári Kupa második forduló­jára készülnek résztvevő csapa­taink. A Dinamó Szekszárdra utazik, ahol nemrég a PVSK barátságos mérkőzésen vereséget szenvedett. A Dinamó tud pillanatnyilag a leg egységesebb csapattal kiállni. Mohácson szerepel a BTC az MTE ellen. Igen lelkes csapat a mohácsi együttes, az idén ünnepli 60 éves fennállását és ezit jó szerepléssel akarja emlékezetessé tenni, A bóngyáriaknál pihen a két Leipám, Nagy és Karácsonyt, így alaposan meg kell dolgozniok a siker ér- dók eben Gondokkal küzd a PVSK is. Ve­zér játékára a nyár folyamán már aligha számíthat a -vezetőség, Galambos sérülése sem gyógyult meg, a Vezér helyettesítésére kiszemelt Kordé vaiószinűleg kés alá ke­rül, porcleváiása van a fiatal já­tékosnak. A szerdai edzésen ke­vesen jelentek meg, így nem a leg­biztatóbb jelek között tódnak ki­állni a bajai Posztógyár ellen. Mégsem lesz fúzió az idén a pécsi egyesületek között? A Dunántúli Napló az elmúlt héten beszámolt arról a negvje- len őségű megbeszélésről, amely­nek szánhelye a Munkás Kaszinó volt, ahol a feltűnően nagy szám­ban megjelenít pécsi sportféifiak megállapították, hogy a város sportja fejlődésének lehetőségé1 egyediül abban látják, ha legalább a három NB Il-es egyesület fúzió­nál és ez az egyesülés minél előbb megtörténik. Az elleő megbeszélés magánkezdeményezésre történt és az ott hozott megállapítások egy­hangúak voltak. Szerdán délután folyt le az ügy­ben a második tárgyalás, ezúttal dr Csemus Kálmánnak, az OSH I pécsi megbízottjának meghívására. I Ezen a megbeszélésen már csak! a PVSK és a BTC felelős vezaHH jelentek meg. A tárgyalásokon megállapították, hogy legalább a PVSK és a BTC egyesülése kézen­fekvő lenne, technikailag azonban a részletkérdéseken megbukik a terv, annak ellenére, hogy sem az egyesületek, sem a vezetőségek nem zárkóznak el a fúzió gondola­ta elől. A tárgyalások nem sza­kadtak meg véglegesen, dr Ceer- nus Kálmán újabb tájékoztatáséit fordul az OSH-hoz. Ennek diaiért azonban az az általános vélemény, hogy a nagyszabású egyesülésről ebben az évben már aligha fesz szó. Minden marad a régiben és kezdődhetnek újra a harcok és * reménykedések ... 4 Szabadság Kupa vasárnapi sorsolása-A" csoport: Vasas—Pécsbánya- telap. Erzsébet telep—Pannónia, Munkás Szövetkezet—Bőrgyár A, Kozérmislény: Szabad. ,,B" csoport: Zsolmay—Mecsek.- alja, Klein cipő—Kokszmű, Sopi- ana—Bőrgyár B, Kér. alkalmazot­tak: szabad. Itt az első óvás a Nyári Kupában A KMTE—KRAC kupamérkőzést a KRAC megóvta, mivel a KMTE felfüggesztés alatt játszotta le a mérkőzést. Az Alszövetség egyes- bírája a KMTE Nyári Kupa mér­kőzései összeredményéből két bün­tető pont levonását rendelte el. A Nyári Kupa Bizottság budapesti elnöksége csütörtökön megtartott ülésén a két pontot visszaadta a KMTE-nek, ellenben kötelezte a 400 forintos tartozás 8 nap alatti lefizetésére. Az ügyet két nap alatt bonyolította le a Kupa-bizottság. Kolláth Ferenc a PVSK edzője Szerdán az esti gyorssal Pécsre érkezett Kolláth Ferenc, a Szol­nok volt válogatott játékosa, akit a vasutas csapat vezetősége várt a pályaudvaron. Csütörtökön dél előtt megtörtént a megegyezés az. egyesület és Kolláth Ferenc kö­zött, aki ennek eredményeképpen aláírta a szerződést, amely edzői minőségben a PVSK-hoz köti. Az új edző csütörtökön visszautazott családjáért Szolnokra és jövő szerdán már véglegesen Pécsett lesz és még aznap átveszi a csa­pat edzéseinek vezetését. * Asbóth vereséget szenvedett a négyes döntőben. A wimbledoni teniszverseny négyes döntőjében Asbóth 6:3, 14:12, 6:2 arányban vereségei szenvedeti az ausrráliai Bromwichtöl. A mérkőzés élői: Asbóth irthuzód ássál kórházban pihent. * Budapest—Zágráb 2:1 (1:0), A Zágrábban szerdán délután leját­szott Budapes:—Zágráb városok közötti abdarugó mérkőzést Buda­pest csapata megérdemelten nyer­te meg 2:1 (1:0) arányban. * Fényes magyar diadal a szófiai kosáriabdatoroán .Szerdán befejeződött Szófiában a balkán és középeurópai játékok kosárlabda tornája. A magy*r férfi és női válogatott egyaránt ragyogóan szerepelt,mert vewAe nül megnyerte saját csoportjának bajnokságát. A torna végeredmé­nyé: Férfi mérkőzésekben 1. Ma­gyarország 14 pont 389:181 kosár­aránnyal, 2. Csehszlovákia T2 pont­tal, 3. Bulgária 10 ponttal. A női mérkőzésekben: 1. Magyarország 14 ponttal 402:103 kosáraránnyal, 2. Csehszlovákia 12 ponttal és S. Románia 8 ponttal. Fefiér, Vajda, Szalay, Haok a PVSK-ban A PVSK ökölvívószakosztályá­ban végbement változás egyik legérdekesebb njdonsága, hogy Hank, a volt pécsi nehézsúlyú ökölvívó, valamint több más buda­pesti versenyző: így Fehér, Vajda, Szalay lejön Pécsre, amennyiben a PVSK a megélhetési lehetőségű két munkaalkalom biztosításával elő tudja segíteni.. Az ökölvívó szakosztály vezetősége a felszere­lési és egyéb problémákat rövi­desen a Vasutas Sport Központ anyagi segítségével megoldja. Az. egyesület a pestiek elhelyezését I polgári vonatkozásban már rész­ben meg is oldotta, ugyanis csak a magánalkalmaztatást tartja szem előtt az új vezetőség. Nagy válto­zások várhatók egyéb vonatkozás­ban is. Az edzések további veze­tését Kovács Ferenc veszi át, aki egyetlen okleveles edzője nemcsak Pécsnek, hanem egész Délnyugat nak is. Minden versenyzőt, aki az edzésekről igazolatlanul elmarad, szigorú fegyelmivel sújtanak. Av edzések ezentúl minden szerdán és pénteken pontban 6 órakor ken­dődnek és nyolc óráig tartanak. Az első versenyt július 24-én ren- lezik a RTK ellen, a budapesti versenyzők vendégszereplésével. Erre való tekintettel a pénteki ed­zésen való megjelenés szigorúan kötelező. DUNÁNTÚLI NAPLÓ POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZAMA: 313.001

Next

/
Oldalképek
Tartalom