Dunántúli Napló, 1948. június (5. évfolyam, 122-146. szám)

1948-06-01 / 122. szám

Pécsi Tisám^yegye^Jog et Í áIIcttAildcmánu i &0W liáhóczí~ut £{),&%■• 1948 .TÜNTUS 1. KEDD, V-EVF., 122. SZ. ARA 60 FILLER k\apiú (Nemzeti Arcvonai hatalmas győzelmet aratott a csehszlovák választásokon ?5|*sü<svákübao vasárnap tar­t|J;' >^«2 a nemzetgyűlési válasz- ftlZÍ ■ egyben népszavazás AJ* Tolt i nemzeti ar •ikája mellett, vagy eíienc t ^ í^le'uéki csoportok seholsem •Isi-,?1, Il,c8szcrczn) *7. önálló je- benyújtásához szükséges , c*r aláírást ;f!-* nemzeti arcvonal pártjainak jelölő listájával jeniben csak fJ ”PPal szavazhattak azok, akik Unt?,, nelyesök t nemzeti arcvonai j^'^ajit. A választások mindenütt f-^-A'Hezetten, rendzavarai nélkül jj* egységes lista igen sok be- ,5cn a szavazatok 100 százalékát *®Pta meg. rv^hsziovákia többszáz községe in y* el a „hazafias község" címet, m't lakosága egyetlen üres izava- jJ8Pot sem adott le. Mint a bel- e*FWsztértan közli, az ország (rrr területén összesen 7,204.256 Pv Les Ríavaza,3t adtak 1«. 6,431.903 szavazatot, **<■’ , százalékot kapott a nemzeti WcVotul egységes jelölő listája. Szabad ét tttfcss vált a választás Ar .. <?■) Jir« izavazócédmák száma volt. e.ft. hivatalos, pantoi végleges t !??'ényí kedden délben közíik a "jósággal .A választások nap- t»rf J‘óbb, mint 70 külföldi újságíró födött Prágában és kőzűiflk ív*?!. és francié újságíró is úgy átkozott, hogy J választások valóban szabadon 1 ,s titkosan folytak (c. fc{«~Pude Pravo főszerkesztője egy C; lapban megállapította, hsgy ! Oép óriási többsége « nemzeti rvona! és a Gottwald-kormány r^íött ált. wr^ovákia választói most meg- [y^étellék azt a győzelmet, ame- ;‘äA • nép a Kommunista Pár; ve- laa®?.®vei februárban aratott. * vá- eredmény mindenéi beszé­dben bizonyítja, hogy sehszlovákia népe a magasabb A fdlaflsta célok felé halad. i((vÍ?P,köz® több Prágában működő tói újságíró nyilatkozatát ar- hogy a választások « törvényes vakoknak éi ■ demokratikus ko- ^ e ményekneb megfelelően folytak Jel fiyjvért folyik a csata 1 f,;ruzoá:em övire-fiiak eleijével tjj^tvárosfcao elcsendesült a hard tai; A hadműveletek súlypontja }*- ójj 'övárosa, Tel Aviv felé roió- % Tel Avivlé. északra a zsi* Hu. foglaltak egv katonai tábr.r., ítészt azonban *kl csapatos 10 kilométernyire A ^közelítették Tel Avtvnt 5íJraURzj°rdi',nia! arab légió egy- A\.j^ délkelet felől közelednek Tel pj? felé az egyiptomi csapatok (>5^ dé! fejgi. Egybehangzó arab h,r^ó je’entéseí szerint súlyos »uT* folynak a jeruzsálemi—'el- Útvonal mentén fekvő Latruni rén fe. uf Itt folyó erős iiarcok mind- 1 ,?*bb légierőktől támogatott »u- páncélos csata jellegét öltik A ,a.8ukra, két fontos arab állás! ei­te;,'1;^ és angol tisztek ált«' ve- ' arab egységeket bekerítettek. Vezető ango' politikai hetilapok érdeklődésének előterében a Palesz­tinái kérdés áh. A Tribune ^ egye­nesen megdöbbentőnek látja a helyzetet és erélyesen követeli az angol politika megváltoztatását. A News Statesman and Nation szerint az Egyesült Államok inga­dozó magatartása majdnem annyira végzetes, mini az ango! politika. Bevlti azzal, hogy a zsidó állam fennmaradását vitatja, azt kockáz tatja, hogy Nagybritanniát kizárják a közel keleti béke helyreállítására irá nyúló munkából. A Time and Tide egyenesen becs telennek minősíti Bevin politikáját A Daily Workerben Gailacher kommunista képviselő követeli a brit külpolitika végzetes irányának gyökeres megváltoztatását. Az amerikai kommunis­táit örömmel ütlrözliK Wallace pártját A newyorkf Daily Worker leg­újabb számában Wallace harmadik pártjának programtervezetéi méltat­ta. Az amerikai kommunista párt örömmel üdvözli Wallace pártjá­nak megalakulását és megállapítja: az Egyesült Álla­mokban szükség -an erre az új jártra, ameJy politikája révén ha­tásosan ií>. --gatja majd a béke és demokrácia erőinek küzdelmét. Az új párt belpolitikai ‘rányvonalaí is szab majd és elősegíti olyan népi koalíció létrejöttét, amelyben 3 munkásosztály nagyobb szerepet visz. A Dailv Worker végül kijelenti, bár a kommunista párt a választásokon saját programjává' indul, hajlandó Wallace pártjának mindenkor szé­leskörű támogatást nyújtani. 1 (intionl saitéhangok n7 annol-amerikai viszonyról A Daily Telegraph a paiesztinai kérdés miatt támadt angol-ameri­kai ellentetekkel foglalkozva meg­ban é- csak az Egyesült Államok teleti részeiben fekvő' városokra korlátozódnak. Ugyanakkor keserű­en állapítja meg a lap, milyen erős az Egyesült Nemze­teken belül az angotellenes han­gulat. Erre jellemző, hogy valahányszou a Szovjetunió, Ukrajna és a többi Izraelt támogató ország kiküldötte a Palesztinái angol po!itikát_ bírálta, a hallgatóság körében általában helyeslőén és kedvezően fogadták ezeket a felszólalásokat. Nem odázható tovább az iskolák államosítása .4 Kisgazdapárt főtitkárának nyilatkozata A Független Kisgazdapárt hajdumegyel választmánya vasár napi ülésén Gyöngyösi János, a párt főtitkára beszélt. Az eddig: sikerek mind a békés, nyugodt légkör eredményei — mondotta —. Egy kérdés van, amely a békét és a rendet zavarja: az egyház és az állam viszonyának kérdése. Elmondotta, hogy a Független Kis gazdap&rt több vezeó politikusával együtt járt a katolikus egyház vezetőjénél, Mindszcnty prímásnál is és jónkarerúlag közölték, hogy tovább már nem odázható a nevelés ügyének 0 demokratikus ál­lam kezébe való átvétele. A Független Kisgazdapárt vezetősége egyetért ar iskolái álla. mositásával. A demokratikus nevelés biztosítása a népi demoldá cia létérdeke és egyáltalán nem érinti az egyházak valláserkölusí nevelesé'. I Dinnyés miniszterelnök kitüntetése Tiidy Zoltán köztársaság; elnök hétfőn ünnepélyes kihallgasson fogadta Dinnyés Lajos miniszler­elnökö' miniszterelnökségének eL sö évfoiduiója alkalmából, üdvözlő beszédében kiemelte azokat a nagy eseményeket, amelyek a ma­gyar demokrácia elmúl' •»sz'ende- jót emlékezetessé teszik * köz­társság! elnök .ezután átnyújtotta a miniszerelnöknek kiváló érdeme; elismerésének jeléül a köztársasá­gi elnöki elismerés arany koszorú­ját, amit elsőizben adományozót'. A jugoszfóvtó magyar követelések érvényesítése A Jugoszláviában kisajátított ingatlanokra bekebelezett haszon- élveze'i jog, eltartás járadék vagy •egváb szolgáltatás jogosul-jai, igé­nyeiké! 1948 június 12-iq keTl. hogy bejelentsék a jugoszláv * ■ jóságoknál, mert követeléseiké: csak" eddig a ha'áridőig történő bejelentés alapján veszi figyelem­be a jugoszláv állam. Célszerű, ha a magyar bejelentők a jugoszláv bíróságokhoz intézett bejelentésük egy másodpéldányát nyilván'adás­ba vétel végett a magyar pénz- ügyminiszétrium-nak (Budapest V Szabadság-tér 14. IV/4. ügyosz­tály) megküldik. A Tervhivatal rendeleti a készletbejelnntésekröi Az Országos Tervhivatal rende­leté szerint a májusi készletbe- jelentéseke! nem az ipari hatósá­gokhoz. hanem az iparügyi minisz­tériumban (Budapest, II. Fő-utca 70. sz., Hl. em. 317.) kel! megten­ni legkésőbb június 5-ig, Rohammunkát végeztek ércbányáink dolgozói Kel hónappal előbb (fljesífrllcl az; előirányzatot A Tervhivatalba érkezett ruda- bányai távirat szerint az ércbá­nyák 'ervmegbizotlja közli hogy az első év előirányzatát már teljesítenék az ércbányák dol­gozói. Augusztus 1-e helye'! már május 20-ra kitermelték az egész évre előirányzott 210.000 tonna vas­ércet. « 9.600 onna mangánérc ki­termelésével pedig május 26-ra ké- szültek el augusztus 1-e helyéit. A rudabányei távira m Béréi An­dor, a Tervhivatal 16titkára mondott köszönetét a rejmüt teljesítmény­ért, amellyel az ércbányák dolgozót az egyre fejlődő magyar iparnak fon toe szolgalatot tellek Nyugdíjat kapnak a Horlhy-rendszer álfal üldözött közalkalmazottak A ssociaiiats antifasiszta, zagy demokratikus magatartás miatt egyes személyeket ért hátrányok megszüntetéséről szóló 1945-ben kibocsátott rendelet szerint nyug­díjjogosultságot csak akkor állapí­tottak meg, iia a hátrányt «zenve- dett más alkalmazásból eredő java­dalmazása bizonyos határértéken alu’ volt. A Magyar Közlöny május 39-1 száméban megjelent kormány; en­detet ezt a korlátozást megszűnte,; és megállapítja, hogy a szocialista, antifasiszta, vagy demokratikus ma­gatartás miatt hátrányt szenvedet­tek jelenlegi keresetüktől függelte- nü' nyugdíjjogosullak. Az erre vo­natkozó kérelmet az illetékeseknek 60 napon belül kell benyújtaniuk. Az első tervévben 565 traktort kapnak a gazdák Fejér megyében három újabb traktoréllomás: bocsátottak a dol­gozó parasztság rendelkezésére. Az ünnepélyes átadáson Béréi An­dor, a Tervhivatal főtitkára kö­zötte. hogy az első tervében ösz­szesen 565 traktort bocsá'anak a magyar parasztság rendelkezésére az új 5 éves tervben pedig fel­állításra kerül 7000 tiaktorállomás Minden gazda számára lehetővé fogják tenni a ieginodernebb gé­pek használatát. A békére irányuló vágy , erősebb a háborús uszítóknál \r, Izresztija a szovjet-amerífc«* le vél vállasok vfotzhangjáról Az Ivzesztija részletesen foglal­kozik Smith és Molotov jegyzék- su4«Änak valamint Wallace és Ä^W“l“si»»k külföldi. különösen nyugati visszhangjával. A cikkíró megállapítja,, bogy- leohülönbözőbb irányzat* la Llfi <s olyan n-egjcgrzések olvashatók, amelyekből kitűnik a uépek békevágya. u reakciós amerikai sajtóban Hö v»rmegjegyzéseket olvas­srr* aus“. *as»*,«• nyúló törekvésével és ennek áldozatul estek saját rfemokiá- daellenes propagandájukkal és a saját maguk szított: háborús hangúlattal. A szovjet—amerikai kapcsolatok tuegjavitásának kilá­tásairól szóló nyugati megjegyzé­sek ennél erősebbeknek bizonyul­tak és igazoljál' hogy a békére Irányuló vágy erősebb a háborús uszítóknál. Az amerikai sajtónak az a része is smely egyáltalán nem gyanu- sí ható a Szovjetunióval való. to- konszepvvel, szigorúan bírálja az amerikai kormány magatartását a szovjet—amerikai kapcsolatok meg­javítása tekinetében. Az amerikai közvélemény is épp úgy, mint más országok közvé­leménye, békéi akar. Ami a szovjet közvélemény állás­pontját illett, az a legjobban kife. jezésre jut Sztálin szavaiból: „A gazdasági és világnézeti rendszerekben fennálló különböző­ségek ellenére az ellentétek bé kés rendezése nemcsak lehetsé­ges, hanem feltétlenül szükséges is a világbéke érdekében." 1/iUáinUUeM. — Párisban vasárnap ünnepeltél az I87l-i francia kommün évfor­dulóját. — Az amerikai oakrldge atonigyár munkásai órabérkövctelé- süket 15 centről 26-ra emelték é: sztrájkkal fenyegetőztek. — A; angol szakszervezeti tanács york shirei szövetsége vasárnap 5Ű1T eze' munkás nevében tiltakozott a kor. mány bérrögzitő politikája elten. - Vasárnap városj tanácsi választá snk voltak _ Bajorországban. Az. ed dígi jeientések szerint a koinnui nista szavazatok szánta erősei emelkedett. — A Pravda jelentési szerint a németországi népszava zást kérő listákat a nyugati nénié övezetekben is sokan aláírják, bál Sz amerikai rendőrség üldözi azo kai. akik az aláírások gyűj.ésébei résztvesznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom