Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-23 / 116. szám

to DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1048 MÁJUS W X 1 | 2 3 4 5 6 7 8 j b : 10 11 12 13 1« 15 MM MM 16 | 17 21 fafg MiÁJi tTwafhi 18 19 **** MM 20 XX ;íjí r Xíi XX 23 KMSß 24 MM 25 26 | 127 MM 28 inirfcl MM ***+ 27 — iO XX 3» [' 32 MM 33 MM 34 Í5 36 uu fOMi XX 37 39 ÜK 10 41 XX 42 I ti»^» * »BT* <3 44 a'ÁÁ Í \p*.p (f«h ■á^V1 45 XX 46 47 4° 50 Mt» MM MM 51 52 MM m:: S3 | »1 ■ MM MM 55 56 MM 57 MM m XX XX 59 « MM MM 8 61 »2 KM** * •TVrf H XX 64 65 MM MM 66 — | • 68 i MM MM 69 70 Vízszintes sorok: I. A szocialista termelési rend alapja. 15. F.rő. Ili. Mezőgazdasági nagyobb üzeni a Szovjetunióban. 17. Erdős mássalhangzói. 18. Dologta- lan. napiopó. 20. Z. V. A. 21. Por­olva: clckiromos mértékegység. 24. Ez fizeti az ingatlan terheit. 2.1. Fordítva: rövid bátyám. 26. En­nek munkaeredményc alapján mé­rik a munkasikert. 28. Söntés. 29. Asszony idegen atyclven. 30. Folya­dék. 31. Rádiómárka. 33.-Nem régi. 34. Y. D. 35. Tölts. 37. Házikó. Í0. Ez játssza a dallamot. 42. Eze­ké a munkaverseny jutalma. 43. Csonka saláta. 45. Oroszlán néni latinul (ék.). 46. Első Magyar Fiiin Vállalat. 4S. Baranyai község más­salhangzói. 49. Hajó része. 51. Maró folyadék. 53. Ek. 54. Oroszországi város a Felső"- és Alsó Kábán tavak mellett. 55. Híres magyar tenisz- játékos ... óth. 57. Ha elfogy az üzemanyag, ezt csinálja a gép­kocsi. 58. Svéd váltópénz (e-vel a végén). 59. Motorkerékpár inárka. 61. A férj neve a feleség szüleivel szemben. 62. Z. O. P. 64. Híres indiai politikus. 66. A spanyol mondák és dalok híres hőse. 67. A jogrend­szerünk egyik fejezete. 69. Ugrón Gábor volt magyar politikus neje. 71. Szerb uralkodócsalád volt. Függőleges sorok: I. A termelés egyik feltétele. 2. Belső eredetű. 3. Dolog latinul. 4. Étien vér. 5. Gig betűi keverve. 6. Verdi opera. 7. „Az idő” betűi keverve. 8. Szitkozó (t-vcl.). 9. Hé­ber. 10. K. L. O. II. Csodálkozást fejez ki. 12. Dózis rövidítve. 13. Ilyen sók is vannak. 11. A népi kultúra terjesztésének fontos alap­ja. 19. Az anyag-csata befejezése után ismét népszerű közlekedési eszköz volt. 22. Jó diplomatának rendelkeznie kell vele. 24. A füg­gönyt díszítik vele. 27. Az okozati összefüggések alapja. 29. Vissza­felé: névelő. 32. Ósdi. 33. Ruha­tisztítás. 36. Évszak. 38. Tapolcai Női Egyesület. 39. Baranyavárme- gyei kisközség a hegyháti járásban. 41. A ponyvairodalomban találko­zunk ilyen regénnyel. 44. Gyakori bérmaajándék (nvl-vcl). 47. Torda- megyei község. 50. Görög fosztó­képző. 52. Az aluminium kémiai jele. 55. Francia fizikus.. Domi­nique Francois. 56. Raccsolva issza le magát. 59. Visszafelé: az indus filozófia egyik legfontosabb rend­szere. Divatból nálunk is voltak követői. 60. Ilyen vas is van. 63. Ebből élnek az ügyvédek. 04. Gaj hetin keverve. 65. Végtelen Ernő. (ford.). 66. C. N. 1. 68. Képző 70. Véd. Összeállította és beküldte: Or. Hetes sv György, várm. lb. II. főjegyző, Pécs, Makár-utca 4. Ez a versenyünk tovább folyik. Várjuk a további rejtvény szerkesz­téseket. A fenti rejtvény megfej­tésének határideje: szerda, 3 óra. ^ A helyes megfejtések beküldőit értékes díjakkal jutalmazzuk. Pártáiét PARTNAPOK Hétfőn: Belváros 7 óra: dr Ta- • más György. Budai külváros T. | 7 óra: Csizmadia Ferenc. Siklósi i külváros 7 óra: Koppány Jenő. Pénteken: Budai külváros II. 7 óra: Mezei Béla. Szigeti kül- ' ''áros 7 óra: Sebők Sándorné. Kert- l város 7 óra: Mészáros Dezsöné. ! Gyárváros 7 óra: Horváih Gyula. Merkúr 7 óra: Lan'os Tibor. — Elmarad a János vitéz vá­di napra délutánra tervezett gyer­, meke’.öadasa, közbejött akadályok ) miatt. Az előzetes műsormegvái­• fás árát a ciszterci kollégium, ru- I ha táránál visszatérítik. — A Sznbadság Dalkör női- férfi dalosait kérjük, hogy ked­den. májú« 25-én, este 6 órakor próbán jelenjenek meg. A VAOSb péc-i csoportja egye. ‘ütő és tisztújító közgyűlést tart május 25-én. határozatképtslen- e*",g esetén júniu- 5-án, d. u. 6 órai kezdettel a Vármegyeháza közgyűlési termében, amelyre a városházi, üzemi, vármegyei al- i -oportök (s®akosztálvt>k) lagja- it. ezúton hívja meg és kéri fel tétlen megjelenésüket. Közel lát ás KF.NYEJt IEGYEK BE\ AI.TÁSn- Y\k RENDJE MÁJUS 23-1 ÖL JUNI US t-IG. Pécs :hj. város küzd Iá Iá-i hiva­tala közli a főszerkereskcdökkcl és sütőiparosokíkal, hog> május 25- től június 1-ig terjedő időszak rn érvényes kenyérjgy-szdvényt k u kötetkezők: Az Általános ke nvcrjegv 11. 12-es számú nugvJ kockái, 14, 15 kiskockái, testi mun­kás, nehéztesti munkás, rendőrsé­gi pútjegyt'k, valamint a terhes és szoptatós anyák részére rend­szeresítet.; közellátási pótjegyek 26— 26, 27—28, 29—30 és 51-es szelvényei. (5t-cs számú szelvény külön ragasztandó). K ukoricaliszi jegy beváltásának rendje május 25. június t-ig. Az Általános Kenyérjegy 10-e.s számú nagykockája, testi munkás, nehéz­testi munkás, rendőrségi pótjegy. valamint a terhes és szoptatós anyák részére rendszeresített ellátási pótjegyok 11—12-es szá­mú szelvénye. Fodra»/. SzJT tagok 26-án. kedden d. u. 6 órakor taggyű­lést tartanak Szinház-tcr 1. ez., I. em alatt. ’ Sza hszewese t ———— ........... Fo drászmunkások 24-én, dél­után 18 órakor vezetőségi é; vá­lasztmányi ülé-t tartanak Szín­ház tér i. I. emelet balra. Építőm ulti ások 23-un, vasár­nap 9 óra-or iiornlaUmertelö előadást tartanak. Bizalmiak megjelenő-e kötelező. A íag-á- got pedig felkérjük, hogy minél többen jelenjenek meg. Vegyiipari munkások szomba­ton 1b órakor vezető égi ülést ■ artanaü (Bajcsy Zs. u. 8.) pon­tos megjelenést kérünk. A Szakmaközi Munkaközvetítő Hivató! felhívja a nyilvűntartá* *- ba vett önállóan dolgozó gépla- kalo' - egedéi; ct. hogy elhelye­zésük ügyében minél előbb je­lent. ezzenek. Magónalkalmazottak hírei: — májú- 24 ón, hétfőn biz osítűsi aloszlálv tagyűlé-. összvezető'.-é- gi ülés és bizalmi értekezlet el­marad. — Május 25-én, kedden vezetőségi é- válaszimánvi ülé- elmarad, f él 4 órakor OTI tiszl- ují ó taggy.lé- le-/. 5 órakor nő­nap, előadó: I.ővy Rózsi. 5 óra- or alosztály üs-zvezetőségi iilc-. Utána szeminárium. Május 26-án, szerdán délután 4 órakor veztöségi és választmányi ülés. 6 órakor tagér: ekeziet a Pan­nónia szálló nagytermében. Köz­ponti előadó: Molnár Ferenc he­lyettes főtitkár. Utána a vezető­ségi és választmányi :agok szá­mára szeminárium. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik szere­tett és felejthetetlen férjem és édesapánk Bolond Rutai elhunyta alkalmával részvé­tüknek bármilyen módon való nyilvánításával, a temetésen való megjelenésükkel, virágok, koszorúk küldésével mély fáj­dalmunkat és gyászunkat eny- I Inteni igyekeztek. ezúton mondunk hálás köszönetét. Külön köszönetét mondunk Pécs thj. város Tanácsának, a Városi Közüzemek Igazgat­óságának, az üzem megértő és á'dozatkész dolgozóinak, a dohánygyári alkalmazottaknak, a Had- és Katona viseltek ön­segélyző Egyesületének, vaM mint a Községi Temetkezési Intézetnek. A gyászoló: (591) Botond-család. A Kereskedelmi Alkalmazottak SzIT csoportja f. ho 24-ón, hét­főn 18 órakor tagértekezlete; tart. Élelmezési munkások hétfőn délután 5 órakor taggyűlést tar­tanak kongresszusi beszámolóval. Megjelenő- kötelező. Vezetőség. Zengői Istvánt, a péc-i. állat- kísérők szabad szakszervezetéből azonnali hatállyal kizárták. LudfaJpbteeiét síoszmásoiat utón koszit DEUTSCH-irt cipészm Hal-tér 1 SZÖLLÖT VENNÉK KP­eRT 12 exeiis: 600-700 n-öle^et. épülettel. tel- s?.erelés-el, kút tál. Le­hel-utca 6 (603) IRÁNYI DÁNIEL TÉR környékén varrodának való szobát keresek. —■ Cím 562 szám alatt a kiadóban RÁKOCZI-UT 74., eme­letes sarokház eladó. Üu«i atelefon: 10.18. (10 783) PÉCSI iwwzkomforto« garzonomat hasonló pestiért elcserélnem. Cím 10 768 szára alatt a kiadóban KÖMUVESTANONCNAK ajánlkozik 27 éve« ma. iráiKM nő. özv. Kuruez Mihály né, Szabó Jézeef- utca 2 szám (10819) D KW személyautó töké- letes. új állapotban el. adó. Munkácsy Mihájy- uíca 35. autógaráze — (10.818) ___________ BE KÖLTÖZHETŐ kertes családi ház ♦iürg&scti eladó. Pzi»-4Sti-út. 21. (10.808) VENDÉGLŐ B helyisé*. böl átló. főútvonalon. b‘'rendezéssel i8 elad/). - Cím 581 «.ám alatt a kiadóban ELADÓ majdnem úi ló­húzós 32 fop-as gereblye Gare J anoe, Szent, lőruie 1580) VÍZIMALOM Pécs kő­iében gazdálkodóra j Halmas területtel ^ inöWv-se). gaeda vji épöli: tökkel eladó c> Ica házért va-y' MÖ1 ért eioierethetö. Bővt bet: MecsekakiR. Ko'Tu tele»». Monostor-utca Barjsóczi (5701 rOTOR KERÉKPÁR *00- ae. Wanderer. kitűnő állapotban, sürsőöen el­adó. Cím 578 szám alatt a kiadóban KÉSZPÉNZÉRT kertiek kisebb házat. Szabad»áír- uteához közelebbi előny* ben. Nőtb. Martírok-út- ,ia 28 szám. (577) VENNÉK kévésé'; hasz­nált női kerékpárt Sza. bő. Nagyvárad-utca 18. (575) K ÉTTONNÁS Búba AF gyártmányú teherautó üzemképp*» állapotban «ürpföfen 10 ezer forint­ért eladó Sv?nt Kristóf rarázg. Citrom-utca 5. Telefon: 13-13 (574) FGYTONNÁS T)KW erc- d?ti cryárl teherautó el­adó Alsóba’okány-utca 31 is«ám (573) 350 cm3 a^oJ Carthorohe rpfitorkerpknrt kitönő állapotban eladó RAJNAI műszerész. Bojt­ív köz 2.______ (ló.850) MO DERN teliháló. sző­nyegek. csillár. olcsón eladó. Telefon: 37-30. — (5721 KELETEURÓPAI Általá­nos Biztosító üt. kei-e« jó fellépésű, tárgyaló­képes vidéki körzettel­ügyelőket, akik szorgat. más munkával a, mában elhelyezkedni akarnak. Kezdőket :> ta- nítúnk. Jelentkezés hét­főn 8 -10 óra közöt, I, l'cos. .Tokai-tér 2. (676) SZOLID. eryerm«iW.erct ö mindonesleányf kéregéit. Ra»*n;ita-utca 1. (Fiume utcánál) (567) EGY versenykerékpár és czy 5-1-1-cs rádió eladó. Bajcsy iZeilinszky-út 36 2. ajtó (566) BONTÁSI anyagok, ab­lak. ajtótokok. eladók Ka tsz- Máj láth-utca f 29. (565) l<ÉTSZOBA konybá« ut­ca' lakájom elcserélnem i szoba összkomfortos, vagy ep*>>7.oba hallos la­ki inra c\'m Rét-utca 13. (563) _________________ TA RHONYA KÉSZÍTÉST s z c k e<l 1 módra., h á z. o á \ v áll al oG«. Cím: "M álo pj i - út 4. Kertváros (550) ALIG HASZNÁLT fehér, m é !-y sy c n vuck koos i ck adó. Tompa Mihály-utca 6 éviim (10678) KISEBB háztartáa wo- té s*‘ t vagy k önay cjű b hAztartáisi munkát vál­lalna özvegy, idősebb, nyugdíjas asszony. Cím A Ihóh a v i-utc a 4 ez ám. (10.797) ELCSERÉLNÉM 1 Fsofca aikpvoa. Kztéip lakFuso- inat «óba konyha élés­kamráért.. Farkas. Ágon- Ion-tér 4 (408) S INC ER varrógép eladó OiÓP-út 36. (537) HAVI BÉRES szoba ki­adó. Pannónia szálloda, Pécs (10 711) KEVESET használt prí­ma szerkezetű, t/ÖH Singier varrógép el­adó. Irtínyi Dáaiiel-tór S sz. házmester. (582) VASÚT állomáshoz kö­zeli faluban hereiek bérbe vaffy megvételre kié szoba konyháé há­zat 4 eeerig. Cím 583 «sóm alatt n, kiadóbíin MAGYARÜRbCI-UT men­tén. a. Hetes! autóbusz megállónál 507 n-öl szántó házhelynek el­adó, Cím 584 p7. átm alatt a. kiadóban MODERN kjio rí, cr.vrr­mfik kocsi eladó. f’.rdek­l őid ni he tfőn 1: ’oíra.rae­Utca 11 «2. ám (615) MÉHCSALÁDOKAT y;i tárolok. Ára iái: ;hit.'»La! Síirf y. P( UK. K.ol i er-utca J /a címre. ^>14) ELADÓ bizományból i fiapah 5-ös kovácsfú:ita­tó l drb használt t'u- vuro»koc*i. Cím: Kelve« kovácsmester. Doktor’ S ót 3l F/.ám (61L) társulnék sooo pf. ío! biztos ü/Jcthez. Le­veleket 612 számra a kiadóba kerek FéRECMENTES t.zob't keresek ú.i bű­tor rak< ározáeára. Ajánlatokat „Lakú« 604“ j-elhréte a kiadóba kerek. KOMPLETT iürdő.zoba­berendezés darfó Konkoly gumiüzont J'u- kocM-út 17 (10 829) hat darab 70t.t ablak tokkal cRyutt eladó. /.nnyt-u’cH 20 — (661) -0’ KOMBINÁLTSZOBA és kombtnúl'setokiény eladó flargitfl-uten 5. (Fiutűc. utcából nyílik) (568) OORONC < *» balt ázott fa Cldc tílTl. t .oiTkiv n el­Csziiít pusztán retc­8-tól délután G-iff. (571 n LÖ ».c Vérre) «cei (Köanmal eladó llrtkócri ú;. 62 (10.790) MEGISMERKEDNÉK lj;i- Mtssiur. céliából 20-30 év körötti tiíítaniultú — anyagiatoké] is icndgl- Vcző vidéki i nnynl. - .(fugám óOO-a*. állami tisztviselő vagyok. Fény­képes válaszlevelet 064. számra a kiadóba kérek KÉT DARAB úi fotel eladó Aidingür .Témos. utca 16. imuietén (610) Rözgc Anna, Somos Jenő­né szül. Rözgc Kornélia, Áb­rányi Lászióné sz-ül. Rözgc Hona, Rözgc Gizella, ifj. Rözge Ferenc, az elhunyt gyerme­kei, fájdalomtól megtört szív­vel tudatják, hogy a szere­tett jó édesapa, após, nagy­apa és kedves rokon Rözge Ferenc volt kereskedő f. hó 21-én, este */i 9 órakor, rövid szenvedés után, 3 hal­doklók szentségével megerő­sítve, áldott lelkét visszaadta Teremtő jének. Szeretett halottunkat f. hó 24-cn, héttőn délután 4 óra­kor, a Központi temető rava­talozó csarnokából, a róm. kai. egyház szerlarlása szerinti beszen‘.elés után kísérjük pihenőhelyére. Az engesztelő szentmise- áldozatot f. hó 25-én, kedden reggel 8 órakor fogjuk a Ferencrendi plébániatemplom­ban az Ürnak bemutatni. Pécs, 1948 május 22. ÁLDOTT EMLÉKE ÖRÖKKÉ KÖZÖTTÜNK ÉL! Gyászolják még: menyei, vői, unokái és a széleskörű rokonsága. Temetéséi Péc« thj. váró*» Köz. ségi Temetkezési intézete rém dóri. Pécs. Perccel-utca ] szám. Telefon. 14-62. 1Ó-36. Köszönetnyilvánítás. Mindazok akik a< forrón szereteti; feleség, édesanya, gyermek testvér, sógornő, il­letve kedves rokon. Horváth Károlyné sz. Takács Etelka elhalálozása és emelése al­kalmából részvétük nyilvání­tásával, a temetésen való megjelenésükkel, koszorúk és virágok küldésével mély fáj­dalmunkat enyhíLeni igye­keztek, ezúton fogadják há­lás köszöneíünke:. Ugyancsak ezúton mon­dunk köszönetté: az Erzsébet- telepi Magyar Dolgozók Párt­ja vezetőségének és tagjai­nak, az MNDSz vezc őségé­nek és tagjainak az R-gáída tagjainak és a Pécsbánya- telepi építészeti osztály dol­gozóinak akik részvétükkel koszorúk és virágok küldésé­vé!, fájdalmunkat enyhíteni igyekez ek. ' Pécs, 1948. május 23. A g^ ászotó HORVATH KÁROLY CS GYERMLKBI (-55)) Ajánlati feihí^ás A MESZHART pécsi bányáig»« gatósága ajánio:ot hirdet az ősz szes kerületeiben előforduló PÖCEGÖDÖR TISZTITAST MUNKAIATOKRA Ajániati kiírás és felvilágosít^1 a pécsújhegyi épílé.ii osztáivná kapható. Benyújtási határidő: 1948. I» mus 18. Búnyaigazgatóság, (10.788) P"CS- MárÍa'U' 9 SZ^ DUNÁNTÚLI napló ELŐFIZETÉSI DIJA EGY HÓRA 12 forint \

Next

/
Oldalképek
Tartalom