Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-19 / 112. szám

PIMANTÚU N4PLÖ !M* MAJTO '•? Átvette hivatalát Krancz; Pécs város áj polgármestere Polgármesterévé Krancz Pált, he­lyettes polgármesterré pedig Kuk­ker Jánost nevezte ki. A belügyminiszter 206.900/1948 sz. leirata a következőképpen hangzik: Pécs thj. város Tanácsának! A lemondás folytán megüresedett polgármesteri állásba a köz- igazgatás zavartalan vitelének biztosítása érdekében Krancz Pái ország- gyűlési képviselő, pécsi lakost, ideigleVsen behelyettesítem. Budapest, 1948. május 14. A miniszter megbízásából: Dr. FISCHER GYULA miniszteri osztályfőnök. Azonos szövegű leirat szói Huk- ker János helyettes polgármesterré történi kinevezéséről is. A két ve­rető állás átvétele a kinevezettek részéről kedden délben történi meg a polgármesteri hivatalban a városi iartács jelenlétében. Dr. Csolosz Je­nő főjegyző ismertette a miniszteri eiratot, majd dr. Tamás György, a .‘mondott helyettes polgármes'.er üdvözölte a két, hivatalba lépő. fő­tiszt,viselőt és az új polgármesternek átadta a város százéves vaspecsétjét. Krancz Pál megköszönte az üd­vözlést és egyben Ígéretet tett, hogy minden erejét és éjt nappallá tevő munkáját a város közönsége szolgálatába állítja. Kérte a városi tanács tagjait, hogy támogassák »őt munkájában Ezután Hukker János mondott hasonló értelmű szavakat. Kiemel­te, hogy munkássorBó! került a ve­zető pozícióba és ezt nem felejti el hivatali ténykedésében sem. jg A polgármester és a helyettes- g polgármester ezután a megyeházá­ra mentek és a kormányt kép­viselő dr. Gyetvai János fői * in kezébe letelték a hivatali fogaual- rn-at. A kinevezéssel mind a két fonios pozícióba fizikai dolgozó került. — Krancz Pált, az új polgármestert nem kel! bemutatnunk a város kö­zönségének. Harcos, kemény egyé­nisége széles tömegek előtt ismere­tes. Most negyven éves és harcos munkásmozgalmi múlt áll mögötte. Országgyűlési képviselő és a MKP baranyamegyei titkári székéből ke­rült a város élére. A helyettes pol­gármester Hukker János ugyancsak 40 éves .bányász, aki húsz évei dol­gozott a föld mélyében. Közel két- évtizedes munkásmozgalmi muft All mögötte is. Ez a garanciája anna1<, hogy állásában úgy ő, mint az új polgármester mindig a város dol­gozó népének érdekeit tartják szem előtt. A lelki terror után t testi fenyítés . • • Csákra véresre verték ep mkás fiát a.Fiúsban! Megalakult a Magyarországi Délszlávok szervezete Hvh'árdgy ulán* Személyén és Lot húr do n Pünkösd első és második napján a Magyarországi Délszlávok De- ^nokraükus Szövetsége népgyűlést tartott Belvárdgyula, Olasz, Sze­mély és Lothárd községekben. A gyűléseken Karagicb Bdu- árd a DSJS megyei titkára tartott 4 politikai beszámolót,, melyek so­rán ismertette a szervezet célkitű­zését. Karagich elvtárs példakép­pen állította a horvátság elé a Kossuth-díjas Kaszapovics András*, aki utat kell, hogy mutasson min­den horvét embernek a demokrá­ciáért folytatott harcra. A gyűlé­sek után Belvárdgyulán. Szemé­lyen és Lothárdon, ahol eddig még nem volt a DS.IS-nak helyi szer vezete, me^rlakultak a helyi szer­vezek és megválasztották vezető­ségüket. Hivatalos jelentés a csehszlovák- lengyel tárgyalások eredményéről A prágai rádió jelentése szerint 3 dementis külügyminiszter és Petr közlekedésügyi miniszter ve­zetésével Lengyelországban járt csehszlovák kormányküldöttség va­sárnap visszatért Prágába. A len­gyelországi tárgyalásokról közzé­tett hivatalos jelentés szerint Cle- rtientis csehszlovák és Modze sw&ki engyel külügyminiszter megvitatta a nemzetközi kérdéseket, eisőso*- ban Németország kérdését és meg­állapították, hogy e kérdésekben a két állam kormánya teljesen azo­nos politikát követ. Megá !apod*ak abban, hogy a lehető legrövidebb idő alatt egyezményt kötnek a csehszlovák átmeoő-forgalomrol, a lengyel kikötőkkel és hogy a kis- határforgalom kérdésében rövidesen tárgyalások indulnak. Megá'lapod- tak abban is, hogy a két állam diplomáciai érintkezésében megszün­tetik az eddig fennálló vízumkény­szert. Pdink^sdUo^ a füuí'áU és i/mdéyfák Molnár Erik Pécset! Molnár Erik elvtérs, külügy­miniszter á Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezetének rende­zésében szombaton este 7 órakor a dr. Doktor Sándor kultúrházban „A népi demokrácia külpolitikája" címen előadást tart a város dol­gozói és értelmisége számára. A nagyjelentőségű előadást óriási érdeklődés előzi meg. Tegnap délután a pécsi egyházi iskolákban megindult a báré a népi demokrácia ellen. Harc a szó szoros érielmében, amely- ben Szokola László V. általános iskolai tanuló, egy városi munkás kisfia meg is sebesült. Általános támadás volt ez: a ciszterci gimnáziumban a VIU- osztályosok ballagásán Kühn Szaniszló igazgató beszélt az i«k°‘ iák államosítása ellen a Miasszonyunk zárda tanitónőképzőjé- ben egy tanár, a Pius gimnáziumban pedig felsős növendékek tiltakozó ívet köröztek, amelyet a diákoknak alá kellett írok így például a Fiúsban, miután gondosan figyelmeztették a tanu­lókat, hogy a „tiltakozásból" ne szűrődjék ki senuui, a nagyobb nyomaték kedvéért megjegyezték, hogy aki nem írja alá az ívet, azt megverik. És meg is tették. A Pins általános iskola V. osztályában Szokola László, egy munkás kisfia, megtagadta az aláírást, mire (elbújtott osztály társai rátámadtak, csaknem véresre verték » gyenge szervezetű fiút és csupán néhány jobbérzésfi társa sie' lett segítségére. Elgondolkozhatunk $zon is, hogy mit jeleni 8—14 esztendős gyerekeket politikai célok szolgálatába állítani; azon Is, mit je­leni bizonyítványosztás elölt — vitathatatlanul megfélemlítéssel megtiporni a lelkiismereti szabadságot. Ezekkel a kérdésekkel azonban most nem kívánunk foglalkozni. Kizárólag arra a jelem ségre akarjuk felhívni a ügyemet, hogy tettlegesen bántalmaz­ták egy munkás gyermekét, aki véleményét szabadon akart* nyilvánítani. A Plus gimnáziumban tegnap lezajlott felháborító esemény ellen felemeljük tiltakozó szavunkat azoknak a munkásoknak, parasztoknak és kisembereknek nevében, akiknek gyerekét bár­mikor ugyanez a támadás érheti az egyházi iskolákban. Az erő* szak eszközével azonban nem fognak célt érni népünk ollensé- gei. Nem fogjuk engedni, hogy az egyházi reakció akár lélek- tiprással, akár testi fenyítéssel megtévessze és megfélemlítse né­pünket. Uj eljárási rendelt c! a tábla o tabi ir?!bíbs Men Horel Jakab közellátási tisztvi­selő és Poka Lajos tabi. malmos összejátszottak egymással és meghamisított önellátói igazolvá­nyokkal nagyobb mennyiségű lisz­tet vontak el a kőzellá’'ás elöl. Elsőfokon a törvényszék Horelt 7 hónapi, Pokát pedig egy évi bör­tönre Ítélte. Az ítélőtábla kedden új eljárás lefolytatására utasította a törvényszéket. Pünkösd két napján valóságos nyári idő volt • Pécsett, érthető, hogy a kirándulók ezrei lepték el a Mecseket és a környékbeli kirán­dulóhelyeiket. Délután az olvadó aszfaltú városban alig tehetett em­bereket látni. A zöldvendéglők zsú­folva voltak kirándulókkal, a Tety- ye vendéglő, a Túristaház, a Su­sogó, alig tudta befogadni az enni­valóvá' megpakolt és egy kis Hal­ta és táncra szórni]«s kirándulókat \ íVitye vendéglőben vasArnap délután á honvéd zenekar hangver­senyezett, este pedig a cigány zené­szekkel felváltva szórakoztatják a- jó hangulatban pihenő közön-égét. Vasárnap délelőtt tnegnvi!' a Hul- • iám fürdő, az ünnep két napján összesen mintegy 1000 látogatója volt Csütörtökön nyilak a Balokány für­dő is. Az idegenforgalom is elég ko­moly mozgást' jelentett az ünnepek alatt Pécsnek. Rengeteg luxusautó teherautókon érkeztek a főváros­ból, Kaposvárról, Tatabányáról és az ország különböző részeiből kirándulók. Pétik forgalom voll Slkontlán és Harkányban is, ellenben Mariagyü- dön, ahol nagy Idegenforgalomra rendezkedtek be, alig akadt néhány látogató. Kitöltették a megtelt táblái a pé­csi szállók: az Üdülő, a Nádor és a Pannónia is, szóval igen jó' in­ült az idei pécsi idegenforgalom. tüiümieiÉ a kereskedelmi alkalmazottakat Ismeretes, hogy a május elsejei kirakatvorsenyben Budapest után Pécs lett az első országos viszony­latban. A pécsi kereskedőket most újabb kitüntetés érte. Nagy Lász­ló titkár bejelentette, bogy -Pécs­ről két kirakatrendezőt és egy kereskedelmi alkalmazottat ólmun­kásnak terjesztenék fel- A meg­tisztelő elismerésre a hglyicsoport Deák József és Kiss Sándor kira­katrendezőket, s Orbán Lajost, a Haas Rt. alkalmazottját terjeszti fel, aki a Haas Rt. házi munkaver- senyóben is első lett. Á magyar demokrácia békét kivan az egyházakkal A Kisgazdapárt devecseri szer­vezed pünkösdhétfőn nagygyű­lés: rendezett, amelyen Oríutsy Gyula kultuszminiszter is fejtegette az időszerű kérdéseket. Az egy­ház. és az állam viszonyáról szól­va kifejtetne, a magyar demokrá­cia bebizonyította, hogy békét .és jó együttműködést kíván minden egyházzal. A demokrácia ebben a költségvetési évben csaknem 150 millió forintot adott az egyházak A nagygyűlésen Nováky Lajo* püspöki tanácsos külön szívély«' sen üdvözölte a katolikus egyház­község nevében' Ortutay Gyűl« kultuszminisztert, Rámutatott * kuluszminiszter megértő ámogatá- sara a devecseri iskola újjáépítés® és a tanerők fizetése kérdésébe® és hangoztatta, hogy a devecseri katolikusok e tényeken keresztül közvetlenül tapasztalhatták, hogY a népi demokrácia kultuszkormány' céljaira. Ebből a katolikus egyház I zata a legteljesebb mértékben tá- 90 milliót kapott. I moga:ja a katolikus egyházat. Júniusban tárgyalják a fbgoiyszöktetők ügyét A pécsiek még emlékeznek arra a vakmerő szökésre, amely a múlt évben történt a pécsi államügyész­ség fogházában. Bán Károly és Szabó Sándor foglyok cellájuk vasrácsát elfűrészelték, majd összekötött lepedők segítségével leereszkedtek a szomszédos ház udvarára cs kereket oldottak. A fogházparancsnokság a szökés körülményeinek tisztázására házi­vizsgálatot indított és ennek ered­ményeképpen megállapította, hogy a két szökevényt több fogoly- társa segítette terve megvalósí­tásában. A vizsgálat adatai és a gyanú­sítottak beismerő vallomása alapján az államügyészség fogo’.yszökteté? .bűntette miatt vádat emelt a jelen­leg Sopronbori, illetve Szegeden büntetését töltő A r v ai Antal pécsi pincér. Balog h János mágocsi és V r a ii c s i c s Gábor nagykozári földműves, valamint a szabadlábon tévő Ha r math József pécsi ke­reskedelmi utazó. Molnár Gyula mecsekaljai hentessegéd. Kovács Péter niajsi földműves és Kovács Sándor ivándárdai községi pásztor ellen. A vádirat szerint Árvái és társai Bán és Szabó szökésének close' gitésére közreműködtek az ablakrács elfürészelésében, kőié" pótlására odaadták lepedőiket ér 8 szökevényeknek abban a segí eitzl. hogy .átbújhassanak a szűk ablak- nyilason. z Az érdekesnek Ígérkező szőkí­tési bűnpert június első felében s tárgyalja a pécsi törvényszék bün- tetöianácsa. mámlihek — Dobi István földművelésiigy1 miniszter meggyógyult. — A l>n frontharcos szövetség nagygyűlésé11 megállapították, hogy Nagybritah* nia nem képes a volt frontharcosé' kát ellátni és jelenleg is 40 ezci- munkanélküli rokkant frontharcos van. — A francia kormány árcsök­kentő politikája teljes kudarcot vtf ‘ lőtt. mert májusban az ársk érez­hetően emelkedtek. — Az íizbéí tanácsköztársaság területén nie8' kezdték a gabona aratását. - Vil­ma holland királynő hágai pandáié­ban kedden «hatalmas tűz tört ki — A varsói kormány jelentése si­nnt a lengyel kormány hivatalossá elismerte Izraelt. Ml L SI 15 Figyeld«! Í7sletáthelye•%és! .... . I «! Krtcsítem kedves vevőimet és a nagyérdemű vásárló közönséget, hogy A fltfljrlIIPHill |gV 8 (volt Virájf és 1'«*.) helyiségbe helyeztem át. Fokozotabb választékban állok továbbra is férfi és női sscö vetek ben, bélésárukban, selymekben, valamint mindent emit ■*?*■ » r pamutáruban b. rendelkezésükre. É Cfil&CIJ textílkereskedö Űj telefonszil im 25-27. Kedden reggelre érkezett meg a belügyminiszter leirata, ameiy a vá­ros közönségéi hetek óía feszült várakozásban ‘ártó kérdést meg­oldja. Á belügyminiszter Pécs város Egyéves a Tilrr Kollégium A Türr István Technikus Népi Kollégium vasárnap este ünnepelte fennállásának egyéves évfordulóját. Az évforduló jelentőségét Kollár Sándor tanár es ■ Bánhelyi Ferenc kollégiumi igazgató méltatták, majd tartalmas, nívós kultúrműsor után tánc következett. A Türr István kollégium első szakosított kollégiu­ma, és jelentős szerepe van az új műszaki értelmiség kialakításában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom