Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-06 / 103. szám

twa MÁJUS 6 DUNÁNTÜLI NAPLÓ 7 Előléptetéseit a MÍV-nál A?, államvasutak pécsi üzlefigaz- |éja címváltozással kinevezte az ibbiakat: Alloináselöljárókká: Aracsi József écs), Bernáth István (Dombóvár), bban József (Szentlőrinc), Kelle tván (Pécs) állomésfelvigyázók; Pályamesterekké: Gayer János 2ekszár4), Gergely József (Doni­vá1'), Szabó István (Szekszárd). ykaf János (Pécs) pályameste- '1 tőkalauzokká: Széli Ernő (Sár- §árd), Gyimesi József (Bátaszék) lauzok; fó'mozdonyvezetökké: Ke- szturi Béla (Pécs), Szilágyi János ataszék) mozdonyvezetők. Mihez kell húz­igH/witánv * földmúvelésügyi miniszter a “tlYar Közlöny május elsejo; ^nabdn megjelent rendeletében z,’ az élelmiszerek, mezőgaz- ídS) termények és álla ok szál äsare vonatkozó korlátozásokat. 0 következő közellátási cikkek k az Országos Közellátási Hi- sj ól illetve ennek hivatalos •fVeitől kiadott igazolvánnyal ülthatók: búza rozs, kétszeres, 1 bab, burgonya, napraforgó- 9? tej- és tejtermékek tökmag, ‘z’es, borjú, marha, juh- rizs ás A szarvasmarhát és juhot azon- ® cs*fc Budapest és a közellá- szempontból hozzácsaolt vá­jj* és községek területén keli úttásj igazolvánnyal szállítani. 0''szág többi területén szaba- , szállj:ható. A sertés szállítási hozása is csak a fehér hús- _esre vagy ilyenjellegfl ketesz- t sertésre vonatkozik. ^ kereskedelmi alkalmazónak kongresszusa kereskedelmi alkalmazottal­ezete kongresszus reudez pécsi c^oporijá- ^újítofí vezető; égé ua^y­pn°aia nagytermében, va-ár- f’ pajus ó-cn, délelőtt II óra- b" az impozáns nagygyűlés j komoly megmozduló*« a lie.. jj saporinak, — A gyűlés */ó- jeti László or-zággyő- ■ képviselő, a Szak szervező ,'i'Y"'a leK/- Srtefvczési bcs/á- fl 1 ^ h í? v László hélyícso- fjj , ár tarl, A mi!tikavcr-e l' lc-n'ln^KÓröl k á r p ,i : i S/', * klrakaltendéZök kö/poit­fin t'?Szki|! váriak elnöke In-szél t jS"1 Vorenkedelini aVkalma/oi- ilv.llftka\erspn\éllek első m<V- tst-'!n"'áni xolt a májlin kira- fa Sc,riv' A győztesek dí.fnzn- kongresszuson keriil -or, ( Centenáriumi 1lepi hangi érvény 5keJ°p 8. Arakor tartja a Pécsi ^s*ék mozgalom évadzáró i t<5C|Sf^t 8 Belvárosi Ka'oli- s0rr°, ”■ gyönyörű magyar 6tlr4 Közreműködnek! Bors :i dr. Csókásy János, Ernő- ^aU0ZSln Faluhely! Verőnk i, é. fJ „Ernöné. Keresztény Bé- ■s iörényi Olga. Rumi Emma. Iái r0isö Spineth Ferencné Veress Endre dr Pé tlr’<'rAné, Welninger Mar- >ttg0 Csi Kiagyal Népdalkórus >ánv *’°zsef vezetésével Még 3ainijl USor vál'ható az Idegen* ;Uni<i 0<3ri- Mindenkit szere ötlel ikt ' P°“ios megjelenést ké­^rmálásra s legszebb • UVűiük, láncok stb. ****ion Jenő o. - és ékszerésznél, ’**•*—-- •'>'°8-ut ti rzám. toi02 i*dók ^ szemináriumi «ifien. reggel 7 órakor ^ j**eni,.„' ,*Z4Jn «lat: feltétle- •Ir-oek meg. Napfényes, egészséges házakat juttat a népi demokrácia a bányászoknak Májusban újabb IS Itásaí fejes be a Lakásépítő Szővetkezet A Pécsvidéki Bányamunkások Lakásépítő Szövetkezete 1946-ban alakult a dolgozók kezdeményezésére Pécsbányatelepen. Az úttörő néhány lelkes bányamunkás volt, élükön Simor Dénes mérnökkel és a szerencsétlenül járt Molnár Péterrel, akik már akkor látták, hogy a szövetkezeti összefogás milyen eredményeket teremthet.' Az­óta két év telt el és kezdeményezésükre ma már az egész ország­ban szövetkezeti alapon kezdik meg a házépítést. Felkerestük irodájukban a szö­vetkezet bányamunkásokból lett igazgatóit, hogy tájékoztatást kér­jünk a munkamenetről. Preller igazgató elmondja, hogy 1947-ben hatvanöt ház építését kezdték cl. A cél az, hogy eze­ket még november 30-ig átad­ják a tulajdonosoknak és a Tervhivatal segílségéve! még ebben az /évben új lakások építke­zéséi is megkezdjék. A hároméves terv keretében 300 ház felépítését irányozták elő. Május 15-én 15 új házat adnak át rendeltetésének. Kovács Sándor ügyvezető igazgató elmondja, hogy a most meginduló országos házépítő szö­vetkezet megszervezése a pécsi bányászoknak köszönhető. Az OHÉSz május 3-án kezdi meg építő munkáját TarcsapUsztán, Királyegyházán és Rózsafán Si­mor Dénes mérnö|< irányításával. Megtekintjük az új bányásztoké- sokat, amelyekben még folynak a belső munkák. Meszestelep mellett fekszik a jövő kertvárosa. Egy és kétszobás kertes családi házak váltják egymást, néhol feltűnik egy-egy háromszobás épület is. A modern lakások szobából, konyhából, éléskamrából, fürdő­szobából és egyéb mellékhelyisé­gekből állanak. A konyhában van a vízvezeték és egy olyan Fridrik rendszerű kály­ha, amely a fürdőszobát is fűti és vizet melegít a fürdéshez. Az egyik ház előtt az új házigazda fogad. — Alig várom, hogy beköltöz­zem a házba, — mondja Világos bácsi, — 40 éve dolgozom és mindig egy családi ház volt az álmom. Egy másik7' jjáz Érdi Győző tulaj­dona lesz. — Ebbe a házba boldo­gan jövök majd haza munka után! — lelkendezik. Egyenesen állnak egymás mel­lett a napfényes, egészséges házak. Sok-sok bányamunkás évtizedes ál­ma öltött testet bennük. Ezt az ál­mot is, — mint annyi sok mást, — megvalósította a népi demokrá­cia. Vadon Antal. Az adók és a maga* üiletbérek sújtják a külvárosi kiskereskedőket. de bíznak a 3 éves terv sikerében és a munkaversenyek eredményében A kiskereskedelem fontos sze­repéről a legilletékesebb vezető egyéniségek részéről hangzopak el nyilatkozatok, amelyek igen megnyugtató hatásúak voltak a reakció moregkeverö propagandá­jával szemben. Meglátogattunk egy külvárosi kiskereskedőt, hogy őszinte képet kapjunk a kiskeres­kedők hangulatáról és reményé­ről. — Kétségtelen -— mondja H. S — hogy mi vagyunk a kereskedelem proletárjai. A piacot és egyéb beizerzesi helye: magunk toius-és náiunsor; hordjuk össze az árú; ha azt akarjuk, hogy kereset is marad­jon rajta. — Milyen a forgalom? — kér­dezzük tőle és végigtekintünk a kis üzlet megrakott polcain, ahol a Myra keserüvíz szomszédságá­ban békésen fér el a kékítő, a Cjli'om és cipőfűző. —- Túlnyomó részbén' hatósági cikkeket adunk cl, amin alig van haszon és a jegyekkel sok a vfesződs^g. Más cikkei igen ritkán vásárolnak nálam. — Rámu'at egy gondosan lezárt üvegre, amelyben pörköli kávé van: — Ebből például húsvét e!6‘l adtam el utoljára öt dekát egy falusi asszonynak. — Tudja, igen sokan vagyunk fűszeresek ebben a városban. 27D füszerkereskedőt nem bír el Pécs, de a Zsolnay-utcában is tizen vagyunk. Az autóbuszjárat be­viszi a vevőket a vátosbn. — Ennek az évnegyednek a forgalma lényegesen kisebb az előbbinél, de az adóma- felemel­ték. Az adóközösségben 131 forintot fizetek ha vonla. Üzletbér. lakás, ház'aftás és más gondok mellet! ruházkodásra alig gondolhatok. — ’Árubeszerzési nehézségek vannak? — kérdezzük. — Nem, ezek már c-lmultak jninden kapható — mondja elétje ,de:ten. —1 Csak az a baj, hogy nem kapunk hitelt. így mi sem tudunk nyújtani. A rendes, megbízható, könyves „kuncsaf'k aki bolthoz volt költ­ve és szinte fix jövedelmet jeien- •ett, már a múlté. —1 Nem gondolja hogy d mun­kaverseny, a többtermelés hama­rosan érezteti majd lia ásá! üzlel­mff’ní SZTlPICSNÉI. £*& JEtfi este C érától össztánc a NÖEGYISTBEH körében is? — vetjük te) az utol­só kérdést. — Ebben feltétlenül bízom, hiszen ez a dolgok természetes rendje. Ha árúböség van akkor csökken­nek az árak és természe'szerűleg Súlyos népellenés bűntett miatt állott a pécsi nepbíróság előtt Füzesei Pál egykori detektív. A szadista hajlamú és fasiszta érzel­mű kopó vad lelkesedéssel haj­szolta a baloldali elemeket és ke­gyetlenül bánt velük hn kezébe kerültek. Véresre verte azokat akikről csak feltételezni fs lehetett, hogy rokonszenveznek a mun­kásmozgalommal és mindenáron vallomást akart be­lőlük kivenni. Borbély és fodrásziparusok szak­osztálya: Elnök: Józan Sándor, aJ- elnök: Pcllérdi József, Hergerl Ot­tó, Spiuzina Szaniszló (Mecseksza- bolcs), jegyző: Schneider Juno«, pénztáros: Darázs Sándor, ellenei.-. Sánta Mária. Villányi János. Elői- járósági remits lag: Pcllérdi Jó­zsef, Kovács Ferenc, Hergert \Ot- tó. Sánta Mária, Spruzina Szaniszló, Józan- Sándor, póiiag: Rónai Lász­ló, Benkő István, Monostori Jó­zsef, Józan Sándor, Fischer István, Ráncéi József. — Kalaposlparosok szakosztálya: Elnök: LŐwy Sándor, alelnök: Drenda Islvénné, Kertész József, jegyző: Böhm Andorné. elöljárósági rendes fag: Löwy Sán­dor, póttag: Böhm Andorné. ~ Sokszorositóiparosok szakosztálya: Elnök: Vörös István, alelnök: KÖny- nyü József, jegyző: Keller József, pénztáros:* fvasivka Mátyás, ellen­őr: Máyer Géza, Fiedler A'adát elöljárósági rendes !/»!U Maver A. Géza. Vörös István, póttag- Köny- nyii József. Kellet' József. Sokszo­rosító, kortyvn-yom'fltó stb szak­csoport elnöke: MSyt-f A Géza, fényképész szakoSöport elnöke- Zách János, könyvkötő -zakcsopori elnöke: Vörös István Vendéglő- iparosok szakosztálya: Elnök: Held- vogel Alajos, alelrtök: Járadi Pá' Kovarik Jenő, jegyző: Szalai Má­tyás. pénztáros: Regás János, el­lenőr- Székely Gyulai Kedves) Fe- renc. elöljáróság! rendes tag; Tan. toe János, Eiler Adám, Heidvogel növekszik a forgalom. Ezért ér­deke a dolgozó kiskereskedőknek is a nagyüzemek államosítása, ezért üdvözöljük őszinte öröm­mel a hároméves tervet, amely az éle azínvonal felemelése mel­lett a kiskereskedelem jövőjét is biztosítja. —-----------------------------------------------------­Ui dözte és kínozta a baloldaliakat — háromévi börtönt kapott Ui ipartestületi vezetőségek Egy ideig bujkált, nemrég azonban felismerték és kiderült, hogy a felszabadulás óta béres­ként dolgozod egy magányos zalai lányán. Tagadta a táotvasop bűncse lekményekét, de áldozatai közül sokan megjelentek a íAgyaláson és szemébe mondták az Igazságot. Ezek alapján bűnösnek mondot- ‘ák ki és 3 évi börtönt mértek ki rá­Mivel a népügyész fellebbezel:, az fielet nem jogerős. Alajos, Karádi Pál, Péntek Gábor, póttag: Kedvesj Ferenc, Regős Já­nos, Székely Gyula, Aparátz Gyula. Sebestyén Imre. — Droguis*aiparo- sok szakosztálya: Elnök: Edenhof- fer Gyula, jegyző: dr. Adorján György, elöljárósági rendes tag: Kollár Antal, df. Adorján György, póttag: Vidákoviis Ferenc, Sirrm- nyi Viktor. Vegytisztító és fehérneműtjsztító szakcsoport elnöke: Strasszer Pál. alelnök: Makai József, elöljárósági rendes tag: Rollák Elemér, Sfrasz- szer Pál, póüag: Solt Dénes. SAKK A bajnoki mérkőzések második fordulójában a köve'kezö ered­mények voltak. BTC I—Pécs- bányatelep 10—2, Mecsekszabolcs —BTC II S'/a—3'/. Tamási—Dóin bóvár 7—5. A Kaposvár—Simon- tornya mérkőzést közös meg­egyezéssel 25*re halasztották, a Közüzemek mindkét csapata Ai- dozócsü órtökön Mohácson játszik a bajnoki pontokért, BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS: Németbólyi SE—Hadtest váloga­tott 6:0 (5:0). Góllövö: Főgler (3), Stréb, Richter és Bartl. A barátsá- gös fnérkőzé- szép küzdelmet és megérdemeli hazai győzelmet ho­zott. Harkányiürdő Thermal-stranHöje május 9-017, vasárnap imo: megnyílik Hírek MÁJUS 6. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK ügyeletes gyógyszertárak: Szent József, Pécsváradi-út 27. T: 23-37., Szerecsen, Apáca-utca 1. T: 20-23., Isteni Gondviselés, dr. Sándor-u. 45., T.: 13-53. — Időjárás: Mérsé­kelt keleti, délkeleti szél, délután felhőképződés, többfelé záporeső, ese leg zivatar. A meleg idő to­vább tart. — A csehszlovák országos Nem­zeti Bizottság kezdeményezésére törvényjavaslatot készítenek a külföMre szökött árulók vagyo­nának elkobzásáról. — Eljegyzés. Cserkúti Mária és Romhányi László f. hó 5-én tar­tották eljegyzésüket. (x) B ó k a y Máriát eljegyezte dr Gáti István (Minden külön ér­tesítés helyett.)- (x) — ügyvédi hír. Dr Mátyás József ügyvédi irodáját Bajcsy 1 Zs.-u. 17. sz. alá helyezte át. (x) — Pénteken délután 6 órakor a mérnökök és technikusok Apácarutca 8 szám alatti székhá­zában Andorka Gyula közmunka- ügy; főigazgató tart előadást. — Kivégezték Tiso tanácsadó­ját. Wiszlichenyt, Tiso háború alatti tanácsadóját a zsidó ügyek­ben, Pozsonyban kedden délután kivégezték. — A Magyar Vasutas Nők Or­szágos Családvédelmi Egyesülete Pécsi csoportja május hónap li­án, délután 4 órakor rövid mű­sor kí-évetebeu Anyáik napja * tart a Va-uth- Ónban Yárndy Antal utcai lielviségében, amely alka enibóf 2-1+ éve< korig a gyermekeket kifli és kakaóva1 .ueguzsonhúziaíjus. Csőszéi min­denki hozzon nidgávib —B-'ép* díj nincs. — Olcsó bérma.ajándékok. Órák és ékszerék választékban Fehér­nél. Rákóczi-út 39/a. Bányászok­nak engedmény! (x! — Az ipartársulat elnöksége ér­tesíti tagjait, hogy a fogadók (szállódák, penziók) vendéglők (vasu'i étkezőkocsik, hajóvendég- lök), büffék, kifözések, fizető ven-' déglátó házak, kocsmák, kávéhá zak, kávómérések, gspressók. cuk­rászdák és cukorkaüzletek 10%-os általános forgalmi adót kö elesek fizetni. A rendelet május hó 1-én lépett hatályba és ugyanakkor a- számolólap i’.le'ék szedése meg­szűnik és a további rendelkezésig szünetel. — A Pécsi Dalárda 7-én. pén­teken nőj kari. f. hó 10-én, hé - fön pedig vegyeskari próbát ’art, — A Megyeri Kertvárosi Ifjú­ság ót az Erzsébct-telepi nőszó vétség ..Zrínyi Hona" leánycso­portja május 9-én, délu án fél 5 órai kezdettel rendezi műsoros délutánját a Munkás Kaszinóban. — A Bányász Kerületi Szír titkárság szombaton este ö órakor a mecseks/abolcsi kultúrházban itkári értekezletet tart. — Muszosok, deportáltak, anti. fasiszták! F. hó 8-án, szombaton este a Goldmark teremben (be­járat Fürdőulca 1. és Munkácsy Mihálv-u. 4, szám alatt) bajtársi összejövetelünkre, a legmelegebb .bajtársi szeretettel vár bennete­ket a Nőbizottság. — A Pécsújhegyi MN Disz a gyárvárosi iskola munkaközössé­gével 9-én t9 ófai kezdettel a ' pécsújhegyi szakszervezeti szék házban műsoros anyák napja* rendez. A PVSK motorszakosztálya ké­■í tagjait, hogy 6-án, csütörtö­kön a Tüzér-utcai pályán való felvonuláson vegyenek rész’ Gyülekezés délután Yt3 órakor s Széchenyi-téren.

Next

/
Oldalképek
Tartalom