Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-30 / 121. szám

to DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1848 MÁJUS 38 Színész és rendező tanfolyam A NÉKOSz Horváth Árpád Szí­ri ész kollégiuma ezen a nyáron há­rom hónapos tanfolyamot rendez azon tehetséges munkás és paraszt származású ifjak és leányok ré­szére, akik érettségit tettek és a izínészi, színházi vagy • rendezői, ás filmrendezői pályára tehetsé­get. éreznek. A tanfolyamot sikere- en elvégzők a Színművészeti Fő- skota és a Szí nesz képző Iskola első évfolyamának leheitnek hall­gatói. A három hónapos tanfolyamon észtvehetnek iskolai végzettségre 'aló tekintet nélkül azok a sze­génysorsú ifjak és leányok is, akik 16 évesek elmúltak, de 22 élet­évüket még nem töltötték be (ren­dezőknél a felső korhatár 25 év) és a Kollégium képességvizsgálatán megfelelnek. A jelentkezők sajátkezűiig irt, részletes önéletrajzukat (melléklet- '.ént szegénységi blzonyítványu- at) 1948. június 8-ig küldjék be a Morvád) Árpád Színészkollégiumba. Budapest, XIV. VorosÜov-utca 59.) My ilt-tér A Pécsi Fóldmivesszőve'kezel gazgató&ága közli, hogy Horváth László üzemvezető a gyapjúfonó- izemből elbocsájistotf, érte anya- •ii felelőssége; nem vállalunk, ne­vünkben semmit sem vásárolhat. 1Ö.9S4) mmm Feleségem Horváth Józsefné .’ül. Varga Júlia tőlem eltávo­zott, érte semmiféle anyagi felelős­éget nem vállalok. Horváth József, (748) Kabók Lajos-tér 8. • B rovatben közöltek Art nem vállat felelősséget a szerkesztőség OnmHÉBBHi S KijszíMiiilyánítás Mindazok, akik felejthete’- ■n len jó édesapa, testvér, nagy­íj apa, rokon, jóbarát. Székely István hentes- és mészáiosmestcr, szőlőbirtokos elhunyta alkalmával a teme­tésen való megjelenésükkel, koszorú- és virágküldemé­nyekkel vagy részvétük bár­mily módon való nyilvání­tásával mély ■ fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton fogadják hálás köszönetünké’, Pécs, 1948. május 30. 1$ (686) A gyászoló család HIRDETMÉNY Tárgy; Csinos nevű csikó el­árverezése. Az Allamrfendőrség IV. fanosz- y parancsnoksága a tulajdonában vő 1 drb. egy éves kanca csikót '48. évi június hó 7-én, délelőtt !0 órakor a vásártéren nyilvános verésen a legiöbbet ígérőnek el­adja. Pécs, 1948. évi május hó 26. IV. tanoszt. pk.: Kcszőcze Endre (10 970) rendőrezredes. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Pécs thj. város polgármestere t: alábbi üzlethelyiségre hirdet pá- azatot: Miegyeri-út 3. szám (Mun- \ is Fogyasztási Szövetkezet-féle üzlet.) Határidő: június hó 13-ig. (10.966) A DUNÄNTÜLI NAFLÓ előfizetési díja t hóra 12 forint. " DUNÁNTÚLI NAPLÓ FMekMchtafe: Fercsel-u. 2. Tel. 110-Ki A ezcrkeeztésdrt feleli PAJZS ISTVÁN föszerkesstő. KtsdébbaliJ: Pere*el-n. 8. Td : 18-42 Feldflp kiadó: Aos Jőzjot Ktettlt a SeebadsAg-nyomdában Pdalda nyomdaraeetdi Aoa Jázást Fehérneműié! fürdőruháját Pécs Máriánál készítesse Deák-utca és Rá- kóczi-ut sarok ™ FESTŐK FIGYELMÉBE 1 Legújabb típusú etetőgépek és újabb festőhengerek érkeztek a Herényi cég bizományi Ierakatához: MECSEK festékkereskedés — Telefon: 15-37 BAJCSY ZSILINSZKY-UT 4 SZÁM (10.948) Rádió, gramofon, hanglemez, spoitcikk részletre is Richter József cégnél, Kossuth Lajos út 21. Te'efon: 25 41. 10835 Áruszállítók, verseny-, strapa-, női-, leányka-, Hű kerékpárok lego csóbban Malek Ottó kereskedőnél Nagy Lajos-ulca 11 szám. 10723 A- KÉSZÜLÉKEK, n »er- keszule Radio líiíit! kedvező árban NOWOTARSKI Kossuth Lojos-űt 59 ssám Tisztelettel éríesi em Pécs varos és környéke nagyrabecsült vá­sárlóközönségét, hogy Pécsett, Ir- gaimasak-uica 1 szám aiatt „Belvárosi kisdivatház" elnevezés alatt ÚRI, NŐI DIVAT ÉS RÖVIDÁRU ÜZLETEMET MEGNYITOTTAM. Minden igyekezetemmel, szaktudá­sommal, valamint pontos és szolid kiszolgálásommal azon leszek, hogy, kedves vevőim teljes bizalmát ki­érdemeljem. — Szíves pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel: DIESZLER JÓZSEF kereskedő TEKINTSE MEG KIRAKATAIMAT! (10.942) FIGYELEM! FIGYELEM! Értesítem a tisztelt vásárlóközön, séget, hogy férfi-, fiú- és gyermek készruha üzletemet Ferenciek-utca 37/2. ss. alatt megnyitottam. Jó minőség! — Olcsó árak! SCHAFFER KAROLY szabómester (10.944) Tanulj úszni! A Balokány és Hullám fürdőben az úszás oktatás« megkezdődött. Iskolák, Intézetek tömegoktatása kedvezményes áron. Szakszerveze­tek részére kedvezmény. Részletes felvilágosi:ás az úszómestereknél. KOVÁCS JÓZSEF hullámfürdői és NAGY ISTVÁN balokányfürdöi úszómesterek (10.888) Ojtógumi, permetező gumialkatrészek, Baitya, Cikta és Emergée nyárt gumitalpú cipők óriási választékban kaphatók, legolcsóbban a Gumiházban Pécs, Ferenciek-utca 8. (10.943) TELEFON: 31-38 ÉRTESÍTEM a volt vendégeimet, ( hogy JUNIUS 1-ÉN a Szommer-féle vendég­lőt átveszem Kérem az igen tisztelt vendégeim és barátaim szíves pártfogását. FEKETE ALAJOS vendéglős Mártirok-útja 19 szám. (691) Gyermekkocsik kertíbutor, csőbutor részletre Is Schmidt fémhtiforíizem Doktor S.-u. 22 sz. (Uránia kitérőnél 1 éves garancia twv Alapítva: 1908. emm m SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT Iroda: Jókal-tér 6. szám. Telefon: 24-35 MÁV, háztól-házig forgalom hivatalos ügynöksége, bútor- csomag és áiúszáditás JÓ szemüveget ED EH drogériában vagyon. OTBA szállító. Színház mollott (10.151) Férfi, gyermek kötött és pólóingek, női nad­rágok (8.08-tól), nói to- niszzokník (3.85-től) aasy választékban ifj. Móránál Ferenciek utca 37/2 se. (Volt „Szegény Jóska," helyén) (10.960) 8IZT0S MEGÉLHETÉSHEZ 5—6 ezer forinttal társat keresek Oíro 10.951 az. alatt a kiadóban Belvárosi iizle’emet megosztanám Cím 10.927 szám alatt a kiadóban SZENTDIENES KÖZSÉC állat és kirakodó- vásárát június 1-én tartja. Véazmantw helyró! min­denféle állat felhajtható. (10,914) 2 cs 1 NzobáN öiizkomforloi öröklakások eladók. Cfm 10769. szám alatt • kiadóban Gyönyörű imprimék, divat vásznak, másik, delének érkeztek nagy mennyiségben Nézze meg kirakatainkat. Stark és Tsa céghez Kossuth Lajos-út 23. Slrandvászoo, dlvatkarton, ingzefír ágyneművászon fehér és színes, kanavász, angín nagy választékban MINDEN VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP I*$ Cl t O S? £ jazzegyüttes muzsikál a Kákák csárdában Hideg ételek és kitűnő borok! — Túl.: SZABÓ LAJOS (10.946) 3-6 havi butorhitel Frankfnrternél, f. Malom-u.9 10916 HOTTER iextílüzleíbetí Kossuth Lajos Üt 55. (Schmidt cukorka üzletiéi szemben.) Telefon; 16-58. ioss-j Hallá! FIGYELEM! Hallá! Pécsi Vasulas Szakszervezeti tagoknak fdrfi-, fiú Ős gyermekruha mértók utáni rendelése 3 havi részletre Nyilatkozatok átvehetők a MÁV. Üzletvexetéságben (Szoksz*!vezeti Tiikár> ágnál) Minták ál árok ott megtekinthetők. Szives támogatást kár Z©I©HI J0SZef szabómester Irányi Dániel-ttr 2 Lakásberendezését legolcsóbban most szerezheti be Bischoff bütorrakláráliói Váradi Antal-utca 9 szám. Fizetési kedvezmény (10.536) A hét legnagyobb Szezonvégi ve Heineman Kuli kuliét mar 98 IT-től Tavaszi kabát « 298 Ft-tól Vászon kosztüm » 90 8 -t tol Széchenyi-tér 7 sj eseménye! ísár! m-nái! Jelszavunk: A dolgozókért! (ám alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom