Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-01 / 100. szám

2 DÜNAftrOU NAPLÓ 19« MAIL'S i, a történelem távlatában Május elsejének ünnepe a mun- ..ásQsztály forradalmi erőinek se- egszemléje és a nemzetközi ösz- zefogás nagy manifesztációja az merikai munkásság kezdeménye­zéséből született. 1886 május el­ején az Egyesül; Államok mun- ásaj letették szerszámaikat és a nyolcórás munkanapért, helyzetük megjavításáért országos tüntető ■ ztrájkot rendeztek. Chicagóban 00 ezer munkás sztrájkolt ezen a apón. Forradalmi megmozdulás \olt ez és a kapitális ák brutális Megtorló eszközt alkalmaztak. Nyolc munkást ítéltettek halálra l íráikkal, de ez sem használt. Az me'ika, szakszervezetek 1888-ban t. Louis-bao artottkongiesszusu- on kimondották, hogy a chicagói ■ lunkásokkal való szolidaritás je­lű! minden évben május elsején drajkkal emlékeznek meg az el- ő májusi munkabeszünte ésről. A ancia szakszervezetek ugyanak- or hasonló határozatot hoztak, lyen előzmények után a II. Inter- acionále alakuló kongresszusa árisban 1889-ben Lafargue indi - anyára határoza ilag kimondta, ogy d S . Louis-i kongresszus ha- ározatában elfogadott. május 1-i löponban, tehát 1899 május el­eién minden országban és min­im városban nagy tüntetést ren­dezzenek a munkások a nyolcórás 1 unkanapért. Követeljék annak eveze ésél a hatóságoktól. A tün­etest minden ország munkásai a 'raguk viszonyainak megfelelően ajtsák végre. Forradalmi, harcos ösztönökből zületett meg ez a nagy elha'á- 'ozás, de a fejlődése utolsó szaka­iéhoz, az imperializmushoz érkező j apitalizmusmár kitermelte a műn- ásarisztokráciá: is, amely élén Ili a párt- és szakszervezeti bü- okráciátnak. Ez a megmozdulás forradalmi kockázatait el akarva ! erülni, az ünnep „konfliktusmen- cs" megrendezésé ajánlotta a né- tne munkásságnak. Az 1891-ben Brüsselben meg tar­olt II. nemzetközi kongresszuson íjból napirendre került a május -i munkabeszüntetés ügye. Az ingói és néme jobboldaliak el­emzése után, megmásrva a I. ongresszus határozatát, a májusi munkásünnep „konfliktusmentes” megrendezése melet; döntöttek. • Magyarországon már 1890-ben - párizsi kongresszus harározatai- ;ak szellemében munkabeszünte­téssel ünnepelték május 1 -ét, úgy Budapesten, min: az ország na­gyobb városaiban. Gyűléseket és felvonulásokat rendeztek. Fukar becslés szerint is, a fővárosban 60 ezer munkás vett részt a ünte- éseken. A csendőrszuronyok fenyegető árnyékában élő falvakban a május elsejének nt«jy eszmei tartalma megmozgat a az Alföld szegény­parasztságát is. Harcokban edző­dő!: meg a magyar munkásság és parasztság, amig most egyesülhe tett és egyenlő jogokkal birtokba vehét:e az országot és építheti magának. II református zsinat helyesli a földreformot és az államosítást A magyarországi református egy­ház zsinati tanácsa az országos •zsinattól nyer! felhatalmazás alap­ján április 30-i ülésén hozot; ha lározdtai között kimond a hogy teljes készségéi ajánlja fel a ma­gyar állami és társadalmi rendben minden olyan szolgálatra amelyet az Űr Jézus Krisztus nevében a Szentlélek erejével végezhet. El­ismeri a Magyar Köztársaságot al­kotmányával, törvényeivel és in­ézményeivel és vallja, hogy a köztársasági államforma különö­sen alkalmas szabad emberek szabad társadalmának felépítésére. A Szentírással egyezőnek látja a nagybirok-rendszer megszüntetését és a földmíves nép földhözjutta- ■ását, a nagyvállalatok közkeze lésbe vételé! a mindenkire kiter­jedő szociális jobb igazságosság érvényesülése érdekében Csehs&lovtík-magyar tárgyalások kezdődnek Napszemüveget és orvosi receptre szemű v eget POZSGAITÓL SZECHENYl-TÉR 1 Dr Vámos d o£ér aj (10.0241 Sveici modellek után készült, kézzel kötött bábY ruhácskák üzle- 'embeu kaphatók HECKL fűző- és fehér nemű szalon Telefon 32-64. 10248 Koesüth Lams út 5. A kormány tagjai pénteken Dinnyés Lajos miniszterelnök el* nöklésével minisztertanácsot tar- tot'ak. A minisztertanács felharal- mazás: adott arra, hogy Magyar- ország és Csehszlovákia közöt bűnügyi, rendészeti együttműkö­dés tárgyában megállapodás jöj­jön lé:re. A földművelésügyi miniszter elő­terjesztésére hozzájárult a minisz- ertanács, hogy az állami mező- gazdasági birtokok üzemi személy­zete részére státust engedélyez­zenek. A népjóléti miniszter előterjesz­tésére kimondot a a miniszterra nács, hogy házfelügyelőknek és segédházfelügyelőknek június hó 31-ig lehet felmondani. Hétfőn S. Szabó Ferenc államtit­kár vezetésével kilenctagú magyar küldő tsóg érkezik Prágába és rész vesz a szláv mezőgazdasági kiállítás alkalmával rendezett me­zőgazdasági értekezleten. A prá­gai kiállításra május 9-én 24 tagú magyar parlamenti küldöttség is elutazik. Az államosítás eredményei Irta : Hallos Kovács József, a Zsolnay gyár vállalatvezetője. Az idei május elseje legnagyobb diadalaink ünnepe lesz. Ezen a napon ünnepelhejük a dolgozók régi vágyának, a gyárak és nagy- vállalatok államosításának meg­valósulását. Az ünneplés azonban legyen egyúttal számvetés is ar­ról, hogy mit jelent az államosí­tás a munkásság szempontjából. Az öntudatos dolgozó elölt ugyan tisztán áll a válasz ezekre a kér­désekre, de a reakció suttogó propagandájának ellensúlyozására nem lesz talán hiábavaló néhány szóval összefoglalni és tudatosí­tani az elért eredményeket. Az államosítással a gyárak ve­zetése a munkásság kezébe került. A kormány már legelső Intézke­désével munkásokat rendelt az államosított gyárak élére. Ezzel a rendelettel egycsapásra megszün­tette azt az áthidalhatatlannak látszó társadalmi szakadékot cs érdekellentétet, amely eddig a munkást, a dolgozót a gyár veze­tőjétől elválasztotta. Az államo­sított üzemekben ma minden az ország dolgozóinak összessége ér. dekében és javára történik. Erről a munkások akkor Is meg lehet­nek győződve, ha munkahelyükről nem látják egyes esetekben azon­nal tisztán a célt és az eredménye­ket. Az államosítás a szociális intéz­mények, a munkások egészség- ügyi és kulturális színvonalának emelését célzó intézkedések foko­zott ütemű megvalósitását Is je­lenti. A legnagyobb eredmény azonban az, hogy a termelés ered­ménye nem egyesek kiváltságos anyagi és társadalmi helyzetének megerősítésére szolgál, hanem mindannyiunk közös jólétének emelkedésére: az államosítással valóban a dolgozóké lett a gyár. A reakció megveri erői úton­útfélen azt hlresztelik, hogy az államosított üzemekben megáll a munka, tönkremegy a gyár, nem lesz pénz a munkabérek és egyéb kiadások fedezésére, mert — sut. togják hiányzik a szakértelem és a tapasztalat. A régi szakem­berek azonban nemcsak a helyü­kön állnak ma is, hanem felsza­badultan és lelkesen végzik mun­kájukat. A megújult munkakedv újítókat és élmunkásokat termelt ki máris mindenütt az államosított üzemekben. Kedvenc szólása a reakciónak, hogy elvesznek a gyári titok, pl. az eozin gyártá­sának titka. Meg kell állapítanom, hogy egyetlen úgynevezett titok sincs, mert a gyártással foglalko­zó dolgozók előtt régen ismert volt a gyártás módja. A reakció azzal is igyekszik hangulatot teremteni az államosí­tás ellen, hogy személyi sérelem­nek tünteti fel, pedig itt nem sze­mélyi kérdésről van szó, hanem az ország gazdálkodásának szociális átalakulásáról. Mindez azonban csak múló han. gulatkeltés, amit rövidesen elsö­pör a mnnkaverseny diadalmas eredménye, a dolgozók lelkes munkája, az élmunkások és a máris jelentkező újítók kiváló eredmányel. A dolgozók — mond­hatni kivétel nélkül — átérzik a reájuk hárult felelősség súlyát és jó munkával, jobb minőségű és több áru előállításával igyekez­nek a szociális felemelkedést elő­segíteni. Az elért eredmények már hizlosan megmutatják, hogy a tér. melés nemhogy nem csökken, ha­nem mennyiségileg és minőségileg is emelkedik. Ez az emelkedés biztosítéka az államosítás sikeré­nek és ezen keresztül a népi de­mokrácia megerősítésének. Minden iskolában megalakítják a szülői munkaközösséget A DUNÁNTÚLI NAPLÓ előfizetési díja 1 hóra 12 torint, Bcrmasz ttlőli! Órát, arany tytltláncot, 'üggpt gyűrűt legolcsóbb«) Tóth és Csikós órás és ékszerésznél, Fwencíek-utca 19. szám. t 10.262 A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége pécsi szervezete csü­törtökön délután a Nőegyletben nagysikerű nevelőértekezlelet tar­tott, amelyen többszáz nevelő és szülő előtt a MNDSz országos köz­pontja képviseletében Járó Dóra közművelődési osztály vezető, Szűcs Istvánná megnyitóbeszéde után be­számolt a II. országos nőtaíálkozó nagyszerű eredményéről, kihangsú­lyozva, hogy a találkozó megteremtette a ma­gyar nők egységét és közös munkatervét az elkövetkező időre. Felhívta a nevelők és szülők fi­gyelmét, hogy a találkozó a demo­kratikus nevelés terén a nevelők és szülők számára is nagyszerű, építő munkaprogramot dolgozott ki. A MNDSz az elkövetkező hó­napok alatt a népnevelést a- leg­nagyobb mértékben elősegíti eleven _ szülői munkaközösség mozgalmat kíván minél tökélete­sebb formában kifejleszteni. Beszélt ezután a szülők iskolájá­ról és az analfabétizmus megszün­tetésére irányuló munka fontossá­gáról, kérve ‘a nevelőket és szülő­ket, hogy együttes munkával igyekezze­nek eltüntetni az analfabétizmus fellelhető maradványait. Ezután a nevelők részérő' Becht- ler József és Meskó Gyula az Egyetem utcai és a gyárvárosi ál­talános .iskolák igazgatói számol­tak be az elmuit másfél év alatt a szülőkkel együttesen kifeiteíi munkaközösségi mozgalom erednie nyélről, kihangsúlyozva, hogy a szülők bevonásával a nevelési munka fokozottan szolgálta a gyermekek oktatását és nevelését A ^ felszólaló szülők sok olyan kér­dést és problémát vetettek fel, amelynek megoldását a MNDSz nagyrészt magára válMU. A nevelők a tanítás megkönnyí­tésére irányuló kérdések és ké­rések egész sorát tárták fel és kérték a MNDSz és a hatósá­gok és nem utolsósorban a város támogatását. Járó Dóra a felszó­lalásokra válaszolva kérte a nevelő­társadalmat, hogy egyénenként és együttesen a szülőkkel együtt minden erejükkel támogassák a demokratikus kormányt és a szülői munkaközösséget naggyá fejlesztő MNDSz szervezeteket. Á magánalkalmazottak munkaversenye A Mária-utcai szakszervezeti székházban heteken át szorgalma­san dolgoztak a versenypontok összeállításán és a munkavorseny megszervezésén. Nem völ könnyű feladat, mer: a tisztviselői munkát igen nehéz — majdnem lehetet­len — normákhoz szabni A ver­seny eredményeként muta kozó teljesítménytöbblet kiértékelése is sokkal nehezebb, mint az üzemi dolgozóknál. Ez azonban nem ok arra, hogy ne vegyenek részt a versenyben. Minden tisztviselőt áthat a verseny jelentősége. Az építő munkából ők is vállalják a rájuk eső részt, mert ezzel az új életet formálják, amelynek célja a magasabb életszínvonal meg e- remtése. A versenyben résztvevők üze­men belül egymással, azon kívül pedig *más üzemekkel versenyez­nek. A verseny egyes üzemekben már az elmúlt hetekben megin­dult. így a MESzMART-nál, Bőr­gyárban, a Zsolnay-gy árban, a MOSzK-nál, bankoknál és biz.osi- tóknál. Az OTI-beliek központjuk irányítása szerint versenyeznek. A pécsi MOSzK-tisztviselók verseny­tervét viszont olyan kiválónak :a- lálta a központjuk, hogy az egész országban annak alapján bonyo­lítják le a versenyt. Á. B. Brit erősítések mentek Palesztinába Független arab állam kikiáltására késsülnek A Reuter iroda jelentése szerin! a jeruzsálemi központi kormány­zat ultimátumot intézett a Jaffá­nál harcoló zsidó erődhöz, hogy azonnal szüntessék be a hadműve­leteket, különben a brit hadsereg az arabokkal karöltve intéz táma- dásta zsidók ellen. Az Irgun rá­diója cáfolja azt a hírt, hogy a brit uíimáíum nyomán a zsidók fegy­vernyugvást kértek volna, a tel- avivi és jaf fai körzetben. Péntek délelőttig azonban felfüggesztették az ellenségeskedést, hogy hosszabb ideig tartó fegyverszünetről tár­gyaljanak. Az angol rádió is megerősítette azt a hírt, hogy az angol csapatok tankokkal és repülőgépekkel avat­koztak be a Jaffa körüli harcokba és hevesen támadták a zsidók, had­állásait. Bár hivatalos angol rész­ről továbbra is hangsúlyozzák, hogy az angol csapatok a mandá­tum megszűnte, vagyis május 15-e után nem vesznek részt a Palesz­tina! harcokban, a Daily Mail je­ruzsálemi tudósítója arról ad hírt, hogy az angolok erősítéseket kül­denek a palesztinai brit haderő szá­mára. A párisi Franc Tireur lelep­lezve az angolok további terveit, megállapította, hogy az arabok má­jus 16-án angol izgatásra Palesz­tina arabmegszállta területein ki akarják kiáltani a független arab állam megalakulását. Ez csak első lépés volna az angol ellenőrzés alatt álló nagy arab birodalom megalakulása felé, amely hamaro­san bekebelezne Irakot és nyomást gyakorolna Egyiptomra is. A zsi­dó-megszállás alatt álló Paleszti­nái területen ugyanakkor kikiálta­nák az önálló zsidó államot. Zászlót avatott a vegyiipari munkások szakszervezete Pénteken délután kedves családi ünnepség keretében avatták fel a vegyiipari munkások gyönyörű zászlaját a szakszervezeti székház udvarán A Himnusz, majd Varga György megnyitó beszéde után Lakatos Józsefné zászlóanya szép beszéd kíséretében avatta fel a zászlót, a zászlóról, mint a sza­badság szimbólumáról beszélt. A munkásegység és az osztályharcos szakszervezet éltetésével fejezte be beszédét. B. Nagy Gusztáv elvtárs a szakmaközi bizottság üdvözleté! tolmácsolta és a termelés fontos- ságát hangoztatta. Újházi Józsei Ady és József Attila költeménye­ket szavalt, Schmidt József pedig a csatát vesztett munkás dráma! monológját adta elő. A megható ünnepség az Internacionálé elénck- lésével ért véget. MÁJUS ELSEJE

Next

/
Oldalképek
Tartalom