Új Dunántúl, 1948. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1948-04-18 / 89. szám

mm AnoLB te OJ PUNANTOC 3000 hold erdőt újítanak meg a hároméves terv keretében Vógetvetnek as erdőkben a rablógazdálkodásnak Olyan rablógazdálkodásnak vet le vég«'t az erdőigazgatóság tervsze- rQ gazdálkodása, mely mindennél tisztábban mutat ja az államosítás szükségességéi. Az erdők államosí­tásával a Pécsi AMami Erdőigazgató­ság területe 125 ezer katasztrália hold erdőre terjed ki, ebből 85 ezer hold esik Baranyavármegyére. Az 1947—48-as év kitermelése folya­mán 255 ezer köbméter fa került kitermelésre, ami 120 munkanapot és kb. két ezer dolgozó folytató­tagos munkáját vette igénybe. Ezen mennyiségből 53 ezer köb­méter szerszámfa, melyből a bá­nyák részére 21 ezer, a MÁV ré­cére 50 ezer db. talpfa. 1000 köb­méter vezeték oszlop a Posta ée 28 ezer köbméter az egyéb állami üze­mek számára kerültek feldolgozás­ra. Országunk erdőben aránylag szegény. Faszükségletűnk a beho­zatalunk jelentős részét foglalta magába. Azt a keveset pedig ami volt, a régi birtokosok a szószoros értelemben gyakran elkótyavetyél­ték. Olyan fa vált hamuvá Magyar- országon a helytelen gazdálkodás következtében, melynek feldolgo­zott értékéből egy vagonért nyolc vagon tűzifát is szerezhettünk vol­na. — Most a felszabadulás után a kitermelés legáiisabbra vételével és a telepítések rohammunka sze­rű elvégzésével kísérli meg az Er­dőigazgatóság lehetővé tenni azt, hogy 50 év múlva, mert legalább ennyi szükséges az ipari fa kifej­lődéséhez, ne legyenek fagondjaink. Az első telepítési terv a Pécsi Erdő­igazgatóság területén évi 3000 kát. holdat újít fel. Saját csemete ker­tet létesített mintegy 77 kát. hold területen. Ezen csemetekertekből nemcsak saját . szükségletét, de a községi és egyéb állami fásításokat is teljesíti. Erre a célra évente 1.5 millió forintot fordítanak. Az erdők a régi tulajdonosok a Draskovlch, a Majláth és Albrecht családok ke­zéből a nép tulajdonába kerültek és állami irányítás alatt minden kin­csükkel a nép életszínvonalának fel­emelését szolgálják. (dr. KO Tír érre Ítélték Csieseri-Róiiait A kaposvári népbiróság csütör­tökön délelőtt tárgyalta Csicseri- ttónai volt nyugalmazott vezérkari **redes, a „vitézi szék” és volt or­szággyűlési képviselő bűnügyét. — Csicseri-Rónai olyan előadásokat [ártott, amellyel az ország háború­ba való fokozottabb részvételét elő­segítette. A népbiróság távollété­ben jogerősen 10 évi kényszermun­kára ítélte. Májusi kirak atrerseny . A kirakatrendező munkások má­jú* l-ét kiraka tversennyel ünnep- ée ezzel a versennyel kezdő­jük a keresik, alkalmazottak műn- haversenye is. A nyertesek julalmaziására már szép és értékes dijakat aján- J$tai tel « kőzületak és vállala­de a nagyszámú versenyzőre tekintettel ezúton is felkér­jük a nemes célra áldozni óhajtó­dét, hogy felajánlásaikat a kér. Jutalma zio ítak szakszervezetéhez Inossuíb Lajos-út 35 sz.) juttas- 6®k el. A Jdrakatokat egy héttagú bí­rálóbizottság fogja elbírálni. A ü'Jak kiosz’ása május 9-én a ke- r®akedelmi alkalmazottak nagy­gyűlésen a szakszervezet új szék­házéban lesz. Anyakönyvi hitek Elinni„LLJLJ....: __1___^ SZÜLETÉS: ,, Redner L'tedVa, Gernftr Kata- Ágnes, Tóth Ő®*t Mária, Molnár László Árpád, , Zsuzsanna Mária, Uzoni [Sarolv, Hengl Borbála, Bognár uT® Erzsébet, Knt«« László Ró- fjL1'. Izményi Zsuzsanna Olga, flWocsai Mária Terézia, Mózes ti ria Fejér Gábor Zol­I R®P Zsuzsanna Irén. Deme- * Márton, Pap Károly, Hor- Gei>riella Erzsébet, Kusz ,*hos Sándor, MágeT Katalin fi?“® -Fieskó Mária Erzsébet, jjWorfi László András, Novák Ferenc, Boldog Veronika. HÁZASSÁG: .Monoezlei István Meszhárt J**tvieelő és Iszaeva Tatjána, üészhart tisztviselő, Bathó Antal RÍJéri munkás és Kincse« Mária, ?*®os János szénbányász és Mii'I'- tr Mária Terézia, Hajdú József «yári munká- és Péntek Anna pári munkás, Rak.k Ferenc hív. ?opv. hadnagy és Horváth Etel- "i. Magyar Sándor férfi szabó­mester és Rápóti Teréz, Ha.rago- |®s József szénbányász és No- Sk Anna, Fodor István cipós-z- yhiier és Szelni Etel, Tarnilk József gazdálkodó és Tarr Mária, ;*■ Bándi Ferenc orvos és Me- Jozefa Katalin. LT Spfneth bőrkesztyűk fstné! r®kebeli minőségben, versenyké g árban, Koseutb Lajos út 22 h* c«> Megbüntetik a kozmnnkaváltság szaboiálóit Számosán vannak olyanok, akik a közmunkákkal kapcsolatosan jóval kevesebb jövedelmet vallot­tak be a ténylegesnél. Főképpen módosabbakról van szó, mert a munkavállalók közmunkaváltságát az üzemben, vagy hivatalban von­ják le. A benyújtott adatokat a munkaerő nyilvántartó ellenőrzi. Azok ellen, akik hamis adatokkal károsítják meg az államot,' eljá­rás indul és szigorú pénzbüntetés­re ítélik. így járt dT. Jelen Miklós közjegyző is, aki 987 fo­rinttal károsította meg áz álla­mot. A közmunkaügyi hivatal kö­telezi a fend összeg kifizetésére, és ezenkívül 1500 forint bünte­tést is fizet. Súlyosbitó körül­ménynek tartották, hogy foglal­kozására való tekintettel tisztá­ban volt a rendelkezésekkel, még­is tudatosan valótlan adatokat szolgáltatott be. A közmunkahivatal ezenkívül még 15 személy ellen indít eljá­rást. A büntetések összege 500 forinttól 4000 forintig terjed. A pécsi kollégiumok bekapcsolódlak a „Tanulj főbbet“ mozgalomba A pécsi Katona József népi kollégium, Szent Mór kollégium, Nagy Lajos kollégium és az Er­zsébet kollégium diákjai elh&tá* rozták, hogy tanulmányi verseny­ben mérik össze erejüket a „Ta­nulj többe:” mozgalom keretében. A verseny döntő bírósága min­den kollégium részéről 2—2 meg­bízott, és a PEDE hivatalos meg­hízottja. A verseny döntőbírósági tanácsának elnökéül Lissák Kál­mán rektort kérték fel. „Reméljük, hogy ezen verseny méltóan csatlakozik a magyar munkásság és parasztság hősi mun­kaversenyéhez — írja a határo­zat —, mellyel az ország lakossá­ga életszínvonalának emelését mozdítják elő. Mi pécsi értelmisé­gi fiatalok ezzel a cselekedetünk­kel is be akarjuk bizonyítani, hogy a 48-as fiatalok útján aka­runk járni, hogy őszintén aka­runk harcolni a magyar népi de­mokráciáért, a magyar parasztság és munkásság, haladó értelmiség felemelkedéséért." A munkaverseny keretében a Türr István Technikus Kollégium és a Varga Katalin Leánykollé­gium április 25-én nagy ünnepsé­get rendez a Nemzeti Színházban a görög szabadságiharcosok meg­segít ésér Közellátási fáiéit oztaté KENYÉRJEGYEK BEVÁLTÁSA Április 20-tól 27-ig az általános kenyérjegy 14. kiskockája, 9, 11, 12 nagykockái, testi munkás, ne­héztesti munkás, rendőrségi pót- jegy, valamint a terhes és szop­tatós anyák részére rendszeresí­tett közellátási pótjegyek 21—22, 23—24 , 25—26, 27—28. szelvényei. Érvényes kukoricaliszt jegyek áp­rilis 20-tól 27-ig: Az általános kenyérjegy 10. sz. nagykockája, testi munkás, nehéztesti munkás, rendőrségi pótjegy, valamint a terhes és szoptatós anyák részére rendszeresített közellátási pótje­gyek 11—12 sz. szelvénye. PÁRTELET Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik a for­rón szeretett drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, nagy­bácsi, illetve kedves rokon, Mátis Imre vájár tragikus elhalálozása és te­metése alkalmával részvétük nyilvánításával, a temetésen váló megjelenésükkel, ko­szorúk és virágok küldésé­vel mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek, ezúton fo­gadják hálás köszőnetünket. Ugyancsak ezúton mon­dunk köszönetét a Magyar Köztársaság Kormányának, a MESZHART és Pécs vá­ros vezetőségének, a magyar demokratikus honvédséginek, a rendőrségnek, a pártoknak és egyesületeknek, az elv- táTsafcnak, az összes rokona­inknak és Ismerőseinknek, együttérző részvétükért és anyagi támogatásukért. A gyászoló örv. Mátis Imrédé és gyermekei. asa ELADÓ kerti padok, kétajtós jégszekrény, kassza, ruhaneműét rézágy. Papnövelde-utca 9 szám Citrom kereskedők részére Münster fűszer nagykereskedőnél Pécs Rákóc:zi-úl 50 szám. 13-81 a MIBOLTUNK Motoros tüzifafűrészeló vál­lalatnak teiefonszáma. Te­lefon rendelésre is házhoz megyünk Szemüvegetj az ÉDEN d regériában OTBA receptre is I HÉTFŐ: délután 3 óra: Szabad­ság nyomda: Kovács Ferenc; 7 óra: Belváros: Kéri Rezső; 7 óra: Budai külváros L: Dr. Gyetvai lános; 7 óra: Szigeti külváros: Halász Tibor; 7 óta: Siklósi kül­város. Műsoros páxtnap: Vaikó György; fél 4 óra: Színház: Lu­kács László. KEDD délután fél 4 óra: Film­színház: ölbet Lajos; 6 óra: 2. h. kér. pság: dr Kerese István; 6 óra: Közigazgatás: Barlai József; 7 óra: Gyárváros: Pajzs István; 3 óra: Bányaigazgatóság: Aszmann Je­nő; Pécsbányatelep: dr. Gyetvai Jánosné; Mecsekszabolcs telep; Lukács László; Meszestelep: Vá­mos Gyula; Vasas-telep: dr. Ta­más György; Vasas falu: Szabó László; Somogy-lelep: Szekeres László; Komló telep; Stier József; Komlói kőbánya; Stier József. SZERDA d. u. 6: Posta: dr. Volz Ferenc; (7) Egyetem: Lukács László, Sebészeit; (6) Szőlőhegy: Kéri Rezső; (7) Erzsébet-telep: dr. Simor Pál; Újhegy szőlő: Nádor József; Mecsekszabolcs lain: Ko­vács János; (%5\ Vasút: dr. Anda- váry Ferenc, szombathelyi MÁV üzletigazgató. CSÜTÖRTÖK: (3) OTI: Lukács László; (fél 5) Klein cipőüzem: Lantos Tibor; (7) Budai II.: Ger­gely Lajos; PÉNTEK: (7) Újhegy: dr. Gyet­vai Jánosné; SZOMBAT: (7) Hosszúhetény: Aszmann Jenő; (7) Hird: Stier Jó­zsefi (7| Somogy falu: Riszter Ist­ván; (3) Hird kenderionógyár: Aszmann Jenő. BANYÁSZKÖRZETI SZEMINÁRIUMOK 19-én, hétfőn délután 3 órakor Big. I. csoport. Előadó; Vajda Jó­zsef. 19-én, hétfőn este 7 érakor Mecsekszabolcs falu. Előad5; Ka- argics Eduárd. Erzsébet-telep. Elő­adó: Szekeres László. Nagymá- nyok. Előadó: Buna Gyula. Szőlő­hegy. Előadó: Palotai Jenő. Szász­vár. Előadó: Csordás Mihály. 20- án, kedden este 7 órakor Komló. Előadó: Soós Jenő. Máza. Előadó: Csordás Mihály. Hótjárahi szivógórmotoros malom bérbeadó Mecsekalja állomáson Érdeklődni ugyanott Ki salakú modern fényképezőgépért rádiót, vagy írógépet adnék! Telelőn: 27-63. Tavaszi divat­sapkák, kalapok, gyermeksapkák nagy választékban SZEGŐ-től Kossuth Lc]os-út és Irányi Dánlel-tér sarok Bérmálásra órák, ékszerek, ajándéktárgyak legolcsóbban FEHÉR-lől Rákóczi-út 39/a. aiW)T0TofcTin1rfiiiqntfcntfaiy Árú, bútor, tégla és homok szállítást a leggondosabban vállalok. Trágya ca 50 kocsi helyre- szállítással is eladó. Kottái Jenő szállító. Jókai-tér 6. Telefon: 25-38. 1 Pűspfönádssdi Földműves Szövetkezetné két darab kétjáratu üzemképes pafakmalom területtel egy üti bérbeadó Ajónla’ok folyó hó 30-ig küldendők b« a Szövetkezőt Igazgatóságához Kalapfestést tisztítást jutányosán késalt Scherdán kalapos Pécs, Márton-ntca 9 sz. Burgonya rető, étkezési válogatott kapható Horváth Dezsőnél Bajcsy Zsllínazky-út 14. szám Telefon' 24-21. Villanymotor különböző nagyságban és fordulatra 1 lóerő­től 5 lóerőig oícsdó B ö k ö n y i Pécs, Rákóczi-út 25. Telefonszám: 10-93, Rézgálic, raffia, répamag, citrom! Még a készlet tart vásárolható a Minoltánkban Póes, Fereneiek-utea 54­Hüvösvölgy vendéglő ismét nyitva Telelőn: 16-77­T/vásj^on REDŐNY készítés és javítás. EITER SÁNDOR Zrolnay Vilmos út 27 szám — Telefonszám 28-49-

Next

/
Oldalképek
Tartalom