Új Dunántúl, 1948. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1948-03-18 / 63. szám

i 0.! DUNANTŰL 1948 MAÄOUS If Leíaríózíaltgh egy erdoiStanácaost, aki internáltától! hat favágót, a németeknek ajándékozta a dolgozók bakancsát és ingyen munkára kényszerítette a szegényparasztokat Tegnap délelőtt a pécsi kapi­tányság államvédelmi osztálya le­tartóztatta és átadta az ügyészség­nek Somogyi Zoltán pécsváradi :rdőfötanácsost. Somogyi urnák nem kevesebb, mint 8 favágó internáltatása térbeli i lelkiisnieretét. A hat ember bűne, hogy baloldali érzelmüek voltak, köztük Kis Jó­zsef internálásának oka még az volt, hogy eltörött lábbal feküdt otthon és' nem tudott munkára menni. Somogyi sötét, munkásellenes üzelmeire jellemző, hogy az állam által adott bakancsokat nem adta ki a munkásoknak, hanem egy ré­szét eladta, a többieket pedig visszavonuló német csapatoknak ajándékozta. Mint a pécsváradi MÉP elnöke szí­vélyes kapcsolatokat tartott fenn a volksbund szervezettel, ünnepi be­szédeibe pedig • a végső kitartásra buzdította hallgatóságát. A felszabadulás után nu'utlia mi­sem történt volna, folytatta tevé­kenységét. Nem sokkal ezelőtt pl. ingyenes erdőirtásra kényszerí­tette Nagypall község szegény parasztjait. De nemcsak ez szól népellenes ma­gatartása mellett, hanem az is, hogy a körzetében dolgozó fává1 gókát jóval a kollektív szerződés szerint járó. bér alatt fizette So­mogyi Zoltán népellenes bünperéf a pécsi népbiróság tárgyalja Vasárnap tartják a népi asztali-tenisz bajnokságok vármegyei döntőjét * A PBTC asztali teniszverseny nagy sikert hozott a kitűnő fiatal gárdával rendelkező rendező egye­sületnek. ugyanis a versenyen fő­leg az ifjásági és kölyökszámokban szépen szerepelt együttes nyerte a pontversenyt. Az országos jellegű számok eredánánvei: Kölyök egyé­ni: t. Halász PBTC, 2. Somogyi Mezőkémia. 3—4. Bodzay és Cser PBTC. — Kölyök páros: 1. Halász • -Bodzay PBTC. — Uj. egyéni: 1. Mikes DSC, 2. Farkas MPSE, 3—4. Halász és Gollcz PBTC. — Ifj. r-Hos: 1, Mikes DSC—Halász PBTC, 2. Néme‘h—Toldi PVSK. 3, Colára—-CSüth PBTC. — Vidéki férfi egyéni: t. Parkas L. Miskolc l Farkas J. Miskolc. 3 Gvulav PBTC. 6 után került TO-TO Heti TÜTÜ tlpjcinket a kövcl- irzök ídják: Radnai György, a nSK hátvédje, dr. .Molnár l.ászló, a PEAC vezetőségi tagja ;í Tóth Zoltán, a PBTC főtitkára j MATEOSz—Szeged 1 1 1 MTK—Csepel X 1 X Elektromos— H aladás y 2 1 Szolnok—SalBTC i í 1 X jSzAC—EMTK í X 1 !Ferencv áros— ETO í JL 1 ' III. kér.—Gázgyár 2 2 2 Kistext—Pereces ; - ■ I 1 X : Dräsche— Kecsk. MTE t 1 X Mátészalka—Nvíregyh. M. 2 1 2 MÁV DAC—Soproni VSE 1 » 1 Oebrecqn’—Pécs (torna) 2 1 PÖTMÉRKÖZÉSEK: Dorog—PVSK X 1 1 Misk. VSC—Ózdi VTK l X 1 Újpest—DVSC 1 1 1 Kispeál — MOGÜRT l 1 1 — Kresz, Ferenc pes/tszcnlerz.sé- hetl lakos Neme bolyból 87 kg i'iszlat akart magáoak hazaküldeni. A lisztet öt csomagban helyezte e és az első három csomagot sí­kú, ült ;s feladnia. A negyedik és ötödik csomag mér gyanus volt a postahivatalban és felbontották. Kresz.f a bíróság 4 napi fogházra flélte. — özvegy* Kalmár Jánosné fel­jeleiUefte fiát Kalmár Györgyöt, akit azzal vádol" hogy részére ér­kezett amerikai csomagokat el- tuiajdoráíotta. A nyomozás során kiderült, bogy a megvádolt fiű lelkitsmraetesetí továbbította a cso­magokét, amelyek nevére érkez­tek. Az amerikai csomagok a sik­lóst postahivatal egyik alka'ma- redtjónak kezén sikacltak el. DAC-al együ:t 21 ponttal rende- kezik és egyedül a vezető Sop­roni VSE-nek . van 22 pontja. A vasárnapi dorogi mérkőzése sors­döntő lesz. A Dinamó és a Bőr­gyár megerősítette a pozícióját és ha továbbra is jól szerepelnek, úgy nemcsak megmenekülnek a kieséstől, de még szép helyezést is érhetnek el. *A Népi Sportversenyeket Ren­dező Bizottság felhívja az összes pécsi és vidéki egyesületeket, hogy a Népi Asztalitenisz bajnok­ságok vármegyei döntő mérkőzé­seit vasárnap (21-én) reggel 8 órai kezdettel jtászák le a Mun­kás KuHúrházban. Közli ‘ovábbá. — Felhívja a város adóhivatala mindazokat a háztulajdonosokat, akik esedékessé vált házadójukat nem fizettéik meg, hogy tarto­zásaikat azonfial egyenlítsék k:, mert különben a lakbérek soro-r kívül le'iltalnak illetőleg ellenük végrehajtás-; eljárás indul. Ugyan­csak felhívja a város adóhivatala azokat az adózókat, akik búza­földadó, társulatiadé, tantiemadó, együttes kereseti és jövedelem- adó. ártéri járulék, községi köz- i munka, mezőőri járulék, vagyon- dézsma. valamint egyéb évenként ismétlődő és állandó határidőkön J esedékes köz. vagy egyéb tarto­zásaikat nem egyenlítették ki adó- , fizetési kötelezettségüknek azon­nal tegyenek eleget, mert egyéb­ként ellenük a legszigonibb vég­rehajtási eljárás indul. —1 Nagy Sándor rendőrtörz.sőr mestert a magyarmecskei úton el­gázolta egy vadul rohanó kocsi. Nagy- Sándor kerékpáráról lezu­hant és olyan szerencsétlenül esett le. hogy súlyos sérülésekkel szál­lították a kórházba. A kocsisok Tantos Jenő és Benkö Gyula el­len megindult az-eljárás. — A Pécsi Kereskedelmi és Ipar­kamara felhívja a kamarakerület összes juhtartó gazdáit, hogy az új gyapkirendelőt érteltnéberl "min­denki. aki juhot tart, jogosult a saját és vele közös háztartásban élő személyek szükségletére' sze­mélyenként 3 kg. zsíros gvapjut felhasználni, illetve feldolgoztatni Ahhoz azonban, hogy a juhtartó gazdák a részükre meghagyott gyapjút a kárloló és fonóüzemek­be elvigyék, a rendelet érte'mébe.i MOSzK szállítási igazolványra van szükség. A szállítási igazolvány iránti kérelmet a helyi földműves- szövetkezetnél kell előterjeszteni és az előterjesztésben meg kell je­lölni a feldolgozást (kártolást, fo­nást) végző üzemtulajdonosnák ne­vét és telephelyét is. A MOSz.’C PARTÉLET Csütörtökön, 18-án és Pénteken, 19-én délután 5 órakor Rákóczi-út 68. szám alatl a következő elv- társak megjelenése kötelező: Csiz­madia Ferenc, Danyi Dezső, Vér­tes József, Darvasi István Szigony József, Szűcs József, Nádasdi Jó­zsef, dr. Kerese István, Lukács László, Bernáth János, Kiss And­rás, ár. Simor Pál, Bán Ödön, Schuber Rezső, dr. Tamás György. Pénteken, 19-én délután 5 óra­kor Rákóczi-út 68 szám alatt szer­vező és propaganda értekezletet tartunk. Szombaton, 20-án délután 5 óra­kor Rákóczi-út 68, szám alat* tit­kári értekezletet tartunk. Pénteken, 19-én Rákóczi-út 63. szám alatti pártközpontban párt­napi előadók részére értekezletet tartunk. .Minden előadó elvtárs megjelenése pártfcgyelmi terhe meilett kötelező. Jogászaktiva tagjai részére ma délután 6 órakor a városháza kis gyűlési termében (II. erri. 61.) sze­minárium: előádást art Vörös Gyula elvtárs. PARTNAPOK PÉNTEK Esle '17 órakor, Kei* város (Müller vendéglő): Lantos Tibor. SZOMBAT. Déli 12 órakor, Köz- üzem: Ilku Pál. Anyakönyvi hírek­....... — I u - - 11 I " 1 1'—■!■ 1 ■ ■ A pécfti Állami Anyakönyvi HL vaia.ba 1948 március 7-töi 1948 március 14-ig a következő anya­könyvi eseteket jelentették be: Születés: Tóth Zsuzsanna Éva Ilona Szabó Eleonóra Éva Irén. Antal Ibolya. Andik László János, Kovács Mária Ilona Erzsébet. Pet­ri József Péter, Antalfi Gábor Zol­tán. Milasin Irén Éva, Czinder Sándor Antal, Farkas Imre József, Duczon Árpád József, Szeles László András, Ecsedi László István, Ta­lár István, Solymár Éva Janka, Tmrő László, Nagy László Pál, Schner István. Házasság: Nagy József dohány­gyári munkás és Erdei Julianna, Kése Ferenc cipőszsegéd és Saska Margit. Brógli János bognársegéd és Bnsenyei Magdolna Valéria, Martinkovics t a jós szénbányász és Varga Éva If dia. Halálozás: Dr Kosztis Ákos 83 é, özv. Hajmást Gyuláné 77 é, özv. Caflisch Kristófné 94 é, Ma*. kovich József 32 é, Csudái Mária 68 é, Fillér Gvöigy 30 é. Nagy .lózsefné 24 é, ózv. Rácz. Tstvánné 60 é Tokai Pá'r.é 73 é. Cselényi János 73 é Co l-éH István 77 é. Vámosi Is'ván 4 hónapos, Bakói Etel 10 é, Dobri György 5 hóna­pos, Bognár József 36 é. a főldművesszövetkezet útján elő­terjesztett kérelemre 8 napón be­lül köteles szállítási igazolványt megküldeni és ennek birtokában a jubtartó gazdák postán, vasúton vagy más módon Js elszállíthatják a részükre meghagyott gyapjút a feldolgozó üzembe — Felhívjuk azokat a gazdál­kodókat, akik nem tettek eleget gabonafelesleg beszolgáltatás: kö­telezettségüknek, feleslegüket, va­lamint a fejadagból előírt mepy- nyiséget azonnal szolgáltassák be, mert aki legkésőbb március hó t8-ig nem ieljesi“.! kötelességét, azzal szemben a hivatal « bűnvádi eljárást azonnal folyamaiba fogja lenni. A vasárnapi szép szereplés hogy 10 indulóig egy, 11—20-ig kettő és minden megkezdett 10 a PVSK ár egyedik helyréi induló után egy versenyző logo­éi1, a Doroggal és MÁV suit a döntőben való részvételre. Gyermc operaelőadás A pécsi általános iskola a cen­tenáriumi ev megünneplésére nagy­szabású operaestet rendez. A .gyer- mekotihon, amelyik helyt adott a felszabadulás után apjukat-anyju- kat vesztett gyermekeknek, a kol­lektív nevelés szép példáját nyújt­ja azáltal, 1 hogy előadja Poldini Ede, a Svájcban élő nagy zene­szerző Magyarországon még nem hallott gyermek-operáját, a Hamu­pipőkét. A szombaton este 8 óra­kor a Pannónia dísztermében. — Az operát betanította, rendezte és vezényli: Lóránd Márton. 'Meghívó igénylést a hitközség irodájában lehet eszlrozölni. A gyermeksze­replők március 24-én Budapestre utaznak, ahol a JOINT meghívásá­ra 6 előadásban mutatják be a Hamupipőke c. operát, amelyet a ..vendégszereplés” után a helybeli iskolák növendékeinek, majd a gyárak és üzemek dolgozóinak is előadnak. jrnmmmmmmmmmmmm. Házai keresünk megvételre a belváros területén udvar­ral. átvehető 4—5 szobás, vagy ennél több lakással Címeket „Ké'zpéni“ 1798 jeligére * kiadóba kérünk ÉDEf Szemüveget! az i drogériában | OTBA receptre is 1 Ioarfeslfileti hírek A festőiparos szakosztály részé­re 20 kg petróleum érkezett. Az utalványok a készlet erejéig a je­lentkezés sorrendjében átvehetők az Ipartestület jegyzői hivatalá­ban. A műszerész ipari szakcsoport folyó hó J9-én, pénteken este 6 órakor a szokott helyen taggyű­lést tart. Tárgy: Adóügyek, anyag- eiosztás. Aki nem jelenik meg, anyagkiutalásban nem részesüL Ab Iparosok Olvasóköre folyó hó 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja évi rendes közgyű­lését. Rádióműsor CSÜTÖRTÖK: 7.30: Katolikus vallásos félóra. 8.00: Reggeli zene. 8.45: Uj gyógyszerek. Németh Bé­la előadása. 9.00: Délelőtti muzsi­ka, 12.15- Zongoraverseny. 12.45: Színházi híradó. 13.00: Marlyn Fe­renc vidám csevegése. 13.15: „Vi­déki almások.” 14.10: Scarlatti: Két szonáta _ 14.20: M'fithé Lidia előadása. 14.35: Nyúl István furu- lyáégyüttese. 16.00: Eyssen Irén énekel, Rohmann Henrik hárfázik. 1C.30: Gyermekrádió. 17.10: A Ha­difogoly Híradó rádióközleményei. 18.00: Duna völgyi híradó. 18.30: Harc a cári uralom ellen. 18.45: Szív küldi szívnek szívesen. 19 40: Közvetítés a Aáadách-színházböl ..Kis unokám?” 20.45: Hírek ma­gyarul, hírek oroszul. 22.55: Vih­arról. amit hallottunk. Budapest II. 17.00: Ötórai tea 18.05: Dalok és hangszerszólók. — 18.30: A fiatalság színháza. 18.40: Jazzkedvelők iskolája. 19.00: Falu­rádió. 19.15: „Béke és szabadság". 19.45: A csodálatos vendégek. — 20.00: Szalonzene. 20.15: Heti sport szemle. 20.30: A Rádió szabadegye-1 teme. 21.15: Józsefek és Sándorok köszöntése. 22.15: Tánczene. ELADÓ egy jókarban lévő. világos, keményfa FÉLHALÓ. Or- solya-utca I2'2. szára. KERESEK megvételre jókarban lévő,- egykerekű tragacsot. Cinr 1794. szám alatt a kiadóban. A MATTYI F.ÖLDMI VESSZŐ- VETKEZET eladná vagy elcserél' né 1 drb. 16 HP., fekvő benzin; motorját 10—12 HP. hordozhat0 benzinmotorért. — Eladó továbbá: szekérkerekek, kőris keréktalpak. cirokseprő, ruhaseprő. SÜRGŐSEN ELADÓ százas, üzemképes Steyer, kilencven szá­zalékos gumikkal. Borsi Gábor, Magyarbóly, 177. O ajban oldódó NIGRÖSIM* festéket veszünk Schützers, és Fia cég Ur. Doktor Séndoi-ut 14 JVefornzátn ; 39-25 Olcsó fűtőanyag kukorica csuta kapható Zsolnay V.lmos u. 1 MEGHÍVÓ. A Pécsi Irodalmi és KöniH nyomdai RL által 1948. évi nun 5 cius hó 27-én, délután 5 órakor válkilar helyiségében (.Munka0-" j Miháiy-utca 10.) megtartandó KÖZGYŰLÉSÉRE. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó, két részvény® kijelölése a jegyzőkönyv 1,1 lesítésére. .g.; Az igazgatóság és felügyel bizottság jelentése. A zárszámadások — eredrnéN és mérlegszámé megállapít A tclmenlvénv megadása. Esetleges indítványok. Pécs, 1948. március hó 18­Az igazgatós**' A zárszámadások —• ercdniéjj^ és mépK-gszáinla a vállalat PVa) táránál (Munkácsy Mihály-utca , alatt meglek a hivatalos hetők. idő fiSTonifl HOTEL rmmiiii n ISO szobával 60 szobával egy vezetés alatt BUDAPEST Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, tiff. Mérsékelt árak! 9»« él IP T. pfa 'vtunlícrr M.-«. 10 Tele fon.- 29*0 ÖadAktvafa. Muciácr» M.-o 1«. Telofos »9» ü* eiő» iteriiesr.6 Pa)» («tv#* 4, (iya«»»(pi Am Hívni

Next

/
Oldalképek
Tartalom