Új Dunántúl, 1948. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1948-03-14 / 61. szám

IMS MABCTUS 14 ÜJ DUNANTÜL Indul a munkaverseny 4 szakszervezet megszabta a versenyfeltéteteket A mái eins 15-től augusztus 1-ig Btsghirdetett munkaversenybeu y«lámennyi pécsi és baranyame- SYW özem részire»! az alábbi lel. letelek alapján: 1. A tftbbtermelésben elért ered­ményi aszerint kell elbírálni, hogy ** üzem által jelenleg tesnnelt ór­amennyiséget a mnnkaverseny 'olyanján mennyivel haladja túl. ^finden üzemben meg kell állapi­éi az egy munkásra es 6 lerme- 7* mennyiségéi, s eszerint a ver- J*®y lolyamán elért termelési hoblet %-át kiszámítani 2- A minőség javítását oiymó- #0n kell mérhetővé tenni, hogy ** üzemben termelt cikkekre néz- v® minőségi osztályokat határoz- ®*k meg, s a verseny lolyamán a minőségben elért eredmény asze- r|nL bírálandó eä, hogy a jobb minőségi osztályba sorolható áru mennyisége és a rosszabb minő- JJjtí osztályba tartozó áru mennyi- ?®Se kőzőfti arány milyen mérték­ben javult. *• A gazdaságosság elbírálása- figyelembe keU venni: A ter­melt árucikk selejtjének %-f/iü •mőkkentését, a rezsi százalékos -^ökkentését, a produktív és nem- woduktív munkaórák száma közti Wany javításával, 9 gyártás me- rtuf* olcsóbbá tevő javításokat és Villásokat, (az észszerű Javítást Vs újítást kezdeményező munká­nk külön kiemelendök) ezen ada- alapján a termelt cikk árának «kulációját aszerint, hogy az az m>dkli et olcsóbbá tegye, de az Ion**! í®J'®*lrtúsér« is módot ad­*• A munkai egy elem elbírálási. * alapul szolgál: Az Igazolatlan .'^esztások száma, a munkások Bymásköztl tiszteletadása és a mnnkára vonatkozó utasítások he- Hb v^®Tehaltása a verseny érde­. A szakmunkásképzés eredmé- lének mértébe: A szaktanfolya- Ualr9* végzett munkások számá- e JjL mroellieúés«. Figyelembe vé­lj,“0 az üzemen belüli szakmun­ka* képzés (szakképzettebb mun. toH°k tanitsálc a hozzájuk beosz- l t betanított és segédmunkáso- *t és segítsék elő azoknak szak munkássá képzését.) 8. Az üzem rendjének elbírálá­sánál irányadó a munkahelyek tisztasága, a védőberendezések helyes használata, a szerszámok és gépek rendbentartása. 7. A kultúrálls és szociális vív­mányok megvalósításának elbírá­lásánál a következőket kell figye­lembe venni: A kollektív szerző­désben előírt kultúrális és szociá­lis berendezések léte vagy nem­léte, azok állapota, üzemi kultú­rába előadások rendezése, kuldüi- és sportcsoportok szervezése, a a szakszervezet előadásain meg­jelenő munkások száma. A mun­kások nyári üdültetésének meg­szervezése, napközi otthon, cse­csemőgondozó, egészségügyi állo­más berendezése, üzemi védőnők működése. Enyhe ítéletet hoztak a gyilkos századparancsnokok perében A pécsi népbiróság dr. Rihmer József elnöklésével több napig tár­gyalta Budapesten Ifjú (Jung) Je­nő tartalékos százados, magántiszt­viselő és Vicha Ferenc tartalékos hadnagy, műszaki tiszt bűnügyét. A pécsi népügyészség ncpellenes bűncselekmény miatt emelt ellenük vádat. A népbiróság Ifjú (Jung) Jenőt 18 hónapi börtönre, Vichát pedig 20 hónapi börtönre, mind­kettőjüket háromévi politikai jog­vesztésre Ítélte. Az Ítélet nem jog­erős. Őrizetbevettek egy zsaroló tiizelSanyagkereskedőt A szén. és te ellenőrzés hatáso­sabbá tétele céljaiból a lendőrség bevont az ellenőrzésbe tüzelő- anyagkereskedőket is. Erről tudó. mást szerzett Malek Ferenc tüzelő­anyagkereskedő, aki — bár ő nem tartozott az ellenőrök közé — ki­járt a vámhoz és a szállítókat kényszerítette, hogy olcsó áron adják At neki az árut. A legtöb­ben engedelmeskedtek, azonban néhányan a rendőrkapitányság bűnügyi osztályához fordultak és bemutatták érvényes származási és szállítási igazolványaikat. Ezek alapján kiderültek Malek Ferenc visszaélései és örizetbevették, A nyomozás továbbfolyik. PARTÉLET JOVÖHETI PÁRTNAPOK KEDD. Délután 'A4 órakor, Szabad­ság nyomda: dr. Béky Júlia; (6) Belváros: Szabó L László; (6) Budai külváros I.: Dr. Kerese István; (6) Szigeti külváros: Szigony József; (6) Siklósi kül­város; Koppány Jenő; (/4) Szín­ház: B. Nagy Gusztáv; Dohány­gyár: dr. Simor Pál; (J44) Köz­üzem: Kovács János; (5) Vasút: Solymár János; (5) Munkásszö­vetkezet: Czencz László; (6) 2. honv. kér. pság.: Szűcs József; (6) Gyárváros: taggyűlés: Petró József; (6) Meszetelep: Slier Jó­zsef; (6) Vasas telep: Alter László; (6) Somogy telep: Asz- mann Jenő; (A4) Sörgyár; Papp Imre; (6) Vasas falu: Szekerfes László. KÖZÖS PÁRTNAPOK KEDD. Délután 3 órakor, Bánya- igazgatóság; Szabó I. László és dr. Révész József; (A4) Film­színház: Koppány Jenő és Ur- mann Jánosné; (Mi5) Zsolnay- gyár: Lukács László és Hámori Károly; (B) Közigazgatás: dr. Se­bők Sándorné és dr. Galambos Lajos; (6) Pécsbányatelep: dr. Tamás György és MosonyiJenő. (6) Mecsekszabolcs telep: Pajzs István és Ekamp Sári. A Szakszervezeti Tanács Isko­láját Végzettek Szövetsége 16-án d. u. 6 órakor Oktatási Bizottsági, valamint Gazdasági Bizottsági ér­tekezletet tart a* MSzMT-ben. Az Orvostudomány! szakosztály március 16-án, kedden d. n. 6 óra­kor a sebészeti Minik» tantermé­ben tartja XII. tudományos ülését. Előadás: Andik István és Don- hoffer Szilárd: Thyouracyl hatása a táplálkozásra. Faráéi László; A hypertfayreosds thvouracylkezelése. A Szakszervezet felhívja az öszz szes házfelügyelőket, segédházfel- ügyelöket és háztartási alkalma­zottakat, hogy március 15-én d. a fél 10 órára a székháziban jelen­jenek meg, ahonnan zászlóval lesz felvonulás az ünnepélyre. A mun­kaadók tartsák hazafias köteles­ségüknek munkavállalójukat az ünnepélyre elengedni. A Magánalkalmazottak 17-én, szerdán 5 órakor a Pannónia szálló nagytermében centenáriumi tag. gyűlést rendeznek, melyen Köve« András szakszervezeti főtitkár tart beszédet. Felkérik a magánalkalmazotta­kat, hogy 15-én, hétfőn ^ 10 óA- kor a székház előtt (Mária-utca 6.) gyülekezzenek kivonulásra. Vend égiá tóipari munkások 17-én 16 órakor vezetőségi és vél aszt­mán yi ülést tartanak. Vegyflparíak 14-én taggyűlést tartanak 9 órakor a szakszervez«? ti székházban. Élelmezési nőmunkások figyelem 1 Folyó hó 15-én 15 órai kezdettel emlékünnepélyt tartunk az OMTK kultúrterm élben. Hírlapterjesztők 16-án 13 órakor rendes évi közgyűlésüket tartják. Ruházati Munkások 16-án 17 órakor taggyűlést tartanak. Gazdag ünnepi sportműsor Vasárnap: NB II. Dinamó—Nagy- kanizsai VSE. Pécsujhegy. Fél 11. óra. Játékvezető: Ligeti. Dinamó: Krausz, Herczeg, Bencze III., Hor­váth I., Csirke, Fjresz, Bezerédi, Horváth II., Schmelcz, Keszler III., Bencze II. — PVSK—Szombathelyi AK Hun utca fél 4 órakor. Játék­vezető: Tóth K. PVSK: Pozsgai, Tamási, Radnai, Meggyes, Galam­bos, Baranyai, Soós, Hamar, Mol­nár, Gajcsi, Vezér. — Tatabányai SC— Pécsi BTC. — PBTC: Sar- bak, Kovács II., Kovarik, Nagy, Leipám I., Gulyás, Katies, Barna, Horváth, Leipám II,, Karácsonyi. — Kér. I. oszt. bajnoki: Postás— Szekszárdi Tör. Tüzér u. Fél 11 óra. Játékvezető: Székely L. — PVSK II.—Bajai MTE Hun u. I órakor. Játékvezető: Várhelyi, Lo­vászi OSE—PEAC Lovászi. Jv. Horváth L. — Városi Kupa: Di­namó II.—Postás II. Pécsujhegy Fél 9 órakor. Játékvezető: Szku- pa. PÁC—PBTC II. Tüzér utca 3/< 9 órakor. Játékvezető dr. Duna. — Közüzem—Mecsekszabolcs. Me­csekszabolcs, 3 órakor. Játékve­zető: Magyar. Hétfőn: NB. II. Dinamó—Szom­bathelyi AK. Pécsujhegy, '/24 óra. Dinamó: Krausz, Sipos, Bencze III. Horváth I., Csirke, Kresz, Bezeré­jdi, Szatier, Schmelcz, Keszler III., Bencze II. Előtte '/,2 órakor Dina­mó—Közüzem Városi Kupa. Játék­vezető: Lorencsics. Közüzemek—PVSK visszavágó mérkőzés PVSK terem 4 órakor. Délután 4 órakor a PVSK sport- csarnokában a 48-as Ifjúsági Bi­zottság sportbemutatója. *A PVSK B Közép vasárnap d. e 10 órai kezdettel a Javosrven- déglóben tartja tagértekezletét • A BTC nemzetközi asztal) versenyének programja: Vasárnap délelőtt országos jellegű verseny a II. és III. osztályban, ifjúsági kölyök számok. Hétfőn délelőtt 10 órakor nemzetközi számok (Férfi egyes és páros, női egyes) és az I. B. osztály selejtezői. Délután 4 órakor a verseny döntőmérkőzéseí. A vendégeket üdvözli dr. Tamás György h. polgármester. . • A BTC nemzetközi versenyére óriási mezőny nevezett, eddig az összes versenyszámra kb. 400 ne­vezés futott be. A nemzetközi szá­mokban a esetieken és a szlová­kokon kívül Magyarország legjobb 20 élversenyzője elindul. Természe­tesen a külföldi és magyar ven­dégeken kívül a BTC és PVSK legjobbjai is teljes számban felvo­nulnak. A cipő Bizalmi, cikk! Mielőtt beszerzi szükségletét, forduljon „B i z a 1 o m“-mal B&MIHel sxakiíxletéhex Bizalom tag. Kossuth Lajos u. 56. Telefon: 38 24. mn Izsák József Rt. ,Széchonyi-tér 8» Tel. 29 20. 13-61 a Ml BOLTUNK motoros tűzifa fűrészelő vál­lalatának a telefonszáma Telefonrendelésre is házhoz m együnk Husyétra Könyvet, töltőtollat, imakönyvet Szent Imre könyvesboltból Jókai-tér 6, szám Női szövetek divatszinekben férfi szövetek divatáruk nagy választékban Klein és KRAUSZ-nál Pécs, Kossuth L -út 33 sz Mohács megyei városban 1918. évi március hó 22-én, hir­detett országos állat’ és kirakodó vásári 1948. évi március hó lé-ón, tartják mag. Cipészek talpalási utalványok legelSnyőssebb beváltó hely«, felsőrészeket pon­tosan és gyorsan készítek BARK LAJOS Zsolnav.tj. 3. stám. HUSVÉTRR Húsvéti nagytakarítás előtt ciánoztasson olcsó árak, jótállás kutas Teréz-utca 13. szám. Telefon: 10-11 A pellérdi országos állat és kirakódó vásárt március la-én, tartják IE eg Veszroen'es helyréi min­ien féle állal teihauhetó J áték babakocsi, sportkocsi, mélykocsi __________________ __ es őbutor, kertibutor, 3 IMI HM! H O ¥ legelőnyösebben a ké.-zítőnélvá- G YERMEKKOCS1 Karolható és esőbutor üzem Doktor S.-út 22. M1NTAFAKTÁR: Fridman bútorhoz RÁKÓCZI-ÚT. Férfi és női Női, férfi szövetek, divatszinekben, selymek, méteráruk nagy váleaztékban Korzó Divatüzlet FRANKL BÉLA Kossuth L»jo*-út 2b arám kerékpárok nagy választékban Richter József cégnél Kossuth Lajos-út 21. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom