Új Dunántúl, 1948. február (5. évfolyam, 26-49. szám)

1948-02-01 / 26. szám

ük! Megállapították a* é) húsárakat Amnesztiái kapott 356 internált A GR aatésrazzia eredményei A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT DÉLDUNÁNTULI LAP3A v. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Ära 60 fillér PÉCS, 1948 FEBRUAR 1 VA5ÄRNAP A nép köztársasága Irta: Pajzs István Második évfordulójához érkezett * demokratikus magyar köztársa­ság. Két esztendő távlatában visz- »rátekintünk a múltra, a magyar "ép évszázados történetére és fel. •"érjük a bekövetkezett változá­sokat. Bátran elmondhatjuk, hogy » magyar társadalom az. clroúll két esztendő alatt nagyobb lépc­sőket tett előre, mint évtizedekig, é\századokig azelőtt. Soha a ma- Sl'ar történelem során nem volt o|.van biztató az ország nemzet­közi helyzete, mint ma. Száz esz­tendővel ezelőtt, 1848-ban az első magyar köztársaság ellen összefo- Süft Európa két lcgreakcióaabb "«gyhatalrea, az orosz cárizmus és W- osztrák abszolutizmus és a "yogati hatalmak közönnyel szem­lélték a magyar nép önfeláldozó küzdelmét és szabadságharcát. E kkor írta Petőfi Sándor, hogy a Kárpátoktól le az Aldunáig tobzódó vad zivatarban "gyedül áll a magyar. És ennek magyarázata nemcsak az akkori nemzetközi helyzetben, hanem az "Vkori politikusok hibáiban is ke­lendő. A helytelen nemzetiségi Politika szembefordította a magyar szabadságharccal a szomszéd né­peket, amelyeknek éppen velünk együtt kellett volna harcolniok a Habsburgok elnyomó uralmával őzemben. A szabadságharc elbu­kott, a magyar földesúri osztály Peő'g »/, 1867-es kiegyezéssel le­galizálta a bebódoltság állapotát és míg a magyar urak osztoztak a dinasztiával a hatalomban, tar­kították az ország gyarmati sor- ?®É A7. első világháború okozta katasztrófa előidézésében nem kis •ősze volt az uralmon levők esz­telen és elvakult politikájának. Ä Tisza Istvánoknak és tár­saiknak köszönhető, hogy ország szerencsétlenül hesodró. "ott a világháborúba, amely oly ®.u'yos vérveszteséget és egyéb ál- ínatokat kívánt a néptől. 1918- y?n a második magyar köztársa- r1)? nem a legkedvezőbb nemzet- j.°zi helyzetben született meg. A ‘atal tanácshatalmat a reakció aha] élesztett támadószellcmíi na. ‘unalista államok és ftz imperia- '^ntus rablóseregei vették körül. íy- elbukott forradalom után a ,,lvatalos magyar külpolitika a ^arsadalmi rendszer maradi, fél- asiszta irányzatának megfelelően, helyett, hogy a haladó erőkkel következett volna, könnyű iát e, „szerül dobta oda országunkat vé •az angol, majd az olasz. .?ül a német imperializmusnak. '"ásodik világháború betetőzte # .‘tfiyarország katasztrófáját. A -l?"' fasizmussal, halálos ellcnsé- szövetkeztünk. amely or- jj.'^hk kifosztására, függetlcnsé- *kL- n,egnyirbálására tört. ugvan- Kor azokkal kerültünk szembe, tiszteletben tartották szabad- jós a''at\ hadink szuverénitását és Íj, ^°m6zédi viszonyt kívántak ve- fenntartani. PR* az ország külpolitikáját e^,.. már nem a régi uralkodó, érjJ? -v.°k önző céljai, hanem a nép »2c ke’ szabják meg. Végre annyi harál^f* utÄn a ma8-v ‘»' n«P 'Sazi •"ol. i-r*'' a szomszéd népi de- Akcs 'Us országokkal lepett sző- ®alba*rC .HWCb’ckkcI közös arcvo- Mt ?n a Ws országok bckc- Wz,n k Hfggetlenscgcl az iniperia A h "®"’fó tervénél szemben. 'lrn'aflik magyar köztársaság 48 téren be'eljesitettc n őzabadságharc polgári vív­mányait és azon túl az eddig meg valósított eredmények utat mutat­nak a szocializmus felé. 1848 egyik legnagyobb hibája a szabad­ságharcot vezető középnemesség osztálykorlátai következtében az volt, hogy késlekedtek a teljes jobbágyfelszabadítással. Hasonló hibát követtek el 1918--19.ben is. E zzel szemben a demokra­tikus földreform egyik leg­szilárdabb alapja a fiatal magyar köztársaságnak. 1948-ban elmond­hatjuk, hogy teljesítettük az 1848- Rs polgári forradalom nagy célki­tűzéseit, ezen túlmenően azonban nemcsak a földbirtokot, hanem a többi gazdasági bázist is kihúztuk az uralkodó osztály lába alól. A bányákat a bankokat, a nehéz­ipari üzemeket államosítottuk és ezzel a magyar nép döntő befo­lyásra tett szert az ország gazda­sági életében. A hároméves terv a szocialista tervgazdálkodás felé mutat utat. Magyarország ma már nem polgári demokratikus ország, ahol korlátban befolyása van a tő­késosztálynak, hanem igazi demo­kratikus állam, amely útban van a szocializmus felé. H a összehasonlítjuk a mait az első világháború utáni helyzettel, amikor csak hat-hét esz­tendővel h háború után sikerült megállítani a tomboló inflációt, az országot rabságba döntő külföldi segítséggel, akkor elmondhatjuk, hogy a magyar demokrácia helyes ! gazdasági úton hatad és csak ez az út biztosíthatja függetlensé­günk fenntartása mellett az ország anyagi jólétét. Mig az amerikai segítségben részesülő Franciaor­szág, Olaszország, Ausztria. Görög­ország a legnagyobb nehézségek­kel küzdenek, a dolgozók véres sztrájkokkal, polgárháborúval és tömegtüntetésekkel kénytelenek tiltakozni az imperialista hódítók behatolása ellen, addig Magyaror­szág a hároméves terv segítségé­vel már az ősszel eléri a békebeli életszínvonalat. Minden dicsekvés nélkül elmondhatjuk, hogy sokkal jobban élünk nemcsak, mint bá­rom vagy két esztendővel ezelőtt, hanem mint tavaly is. A fiatal ma­gyar köztársaság nemcsak függet­lenséget és sz ibadságot biztosí­tott a magyar népmilliók számára, hanem egyre nagyobb kenyeret juttat dolgozók asztalára. D öntő fordulat mutatkozik politikai téren is. A régi uralkodó osztályokat nemcsak gaz­dasági téren szorítottuk vissza, de kiakolbotítottuk- az államhatalom birtoklásából is a régi rend híveit. 1848-ban a szabadságharc idején gyenge polgárság, maroknyi ipari munkás és ingadozó középnemes­ség állott szemben a belső és külső reakcióval, 1918--19-bcn még gyen­ge volt a munkásság és a paraszt­ság szövetsége. Ma nyugodt in el­mondhatjuk, hogy a dolgozó osz­tályok egy hatalmas táborban so­rakoznak fel a népi demokratikus vívmányok mögött,' amelyeknek leghívebb őrzője és biztosítója az ország legnagyobb pártja, a Ma­gyar Kommunista Párt. A fiatal magyar köztársaság megingatha­tatlan, szilárd politikai és gazda­sági alapokon nyugszik és 1848 századik évfordulóján a demokra­tikus köztársaság harmadik esz­tendejének küszöbén nagy lépé­sekkel halad előre Kossuth, Petőfi és Táncsics Mihály tanításainak és örökségének maradéktalan meg. valósítása és kilrljcsí'ése felé. Az országot magunknak építjük! Tildy Zoltán nyilatkozata a köztársaság évfordulóján Tildy Zoltán,. a magyar köztár­saság kikiáltásának második évfor­dulóján tett nyilatkozatában meg­állapította, hogy népünk túlnyo­mó nagy többsége bizalommal vi­seltetik a demokrácia új világa iránt és a köztársaságot a magáé­nak érzi. ,,Az országot most ma­gunknak építjük" — mondják a magyar dolgozók és ebben az is benne van, hogy a felszabadult nép köztársaságát építik. Hogy eb­ben az építömunkában komoly és maradandó sikert tudtunk felmu­tatni, annak magyarázata a jöven­dőben, a haladásban, az emelke­désben bízó munkásseregek hite és lelkesedése. Másik magyará­zata, hogy a nemzet felelős veze­tői mindig a dolgozó milliók érde­keit tartották szem előtt és nem ingadoztak, amikor a nép kivívott jogait és egész jövendőjét kellett megvédelmezni a reakció bárhol feltámadó kísérleteivel szemben. A demokratikus erők egysége, amely már eddig külpolitikai téren számos történelmi jelentőségű eredményt biztosított számunkra, ezután is ki fog küszöbölni min­den tényezőt, amely a® építést akadályozhatná — fejez),* be. nyi­latkozatát Tildy Zoltán köztársa­sági elnök. Rákosi elvtárs nyilatkozata a Daily Workerben A Newyorkban megjelenő Daily Worker közli Kákosi Mátyás elv­társ nyilatkozatát. Az újságíró kérdésére Rákosi clv:árs kijelen­tette, hogy azok az egyezmények, amelyeket Magyarország KHeteurópa de­mokratikus államaival kötött, nem jelentenek tömbkepződést Európa többi része, vagy az Egyesült Államok ellen. Ezek az egyezmények a béke meg­szilárdítását cs Magyarország füg­getlenségének biztosítását szolgál­ják, Rámutatni: arrt hogy atz új­jáépítés érdekében legmegfelelőbb gazdasági tervezés rendszerét hasz náljuk országunk talpnaáliitásána. politikai téren pedig a munkásokkal, parasztokkal cs haladó értelmiségiekkel felépülő demokráciát akarunk elérni. Külpolitikai téren « béke akar­juk fenntartani azokkal az atom- diplomatákkal és imperialistákkal szemben, akik harmadik világhá­borút akarnak. Arra a kérdésre, hogy lnatzánk terrorral és az ellen­zék kiküszöbölésével tartja-e fenn maga:, Rákosi elvtárs kijelentette, hogy a magyar demokráciának mind­össze 28.000 rendőre és 12.000 katonája van, amely Európában a legkisebb létszám. Ami az ellenzék „kiküszöböléséf‘ illeti, parlamentünkben öt ellenzé­ki párt van és minden bea.v»:ko. zás nélkül működnek. Végül a Marsban tervre és a me gyár - amerikai kapcsolatokra vonatkozó kérdésekre válaszolva hangoz* a*fa, hogy , AkagyaroTszág megvédi füg­getlenségét az imperializmussal szemben. Aláírták a lengyel-magyar kulturális szerződési A Magyar—Lengyel Társaság cs a Történelmi Emlékbizottság szom­baton délelőtt a Fórum Klubban a ccntenáris évben rendezendő Mihály fi Ernő miniszter nyitott meg majd Huszty Dénes ország- gyűlési képviselő, a Történelmi Emlék bízót “ság ti.kára ismertette n cctntctiáris évben rendezendő közös magyar—lengyel ünnepsé­gek programját. Szombaton délben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban ünnepélyes külsőségek között alá. írták a megvár—lengyel kult Orá­lis egyezményt. A magyar kor­mány nevében Ortulay Gyula val­lás és közoktatásügyi miniszter és Molnár Erik külügyminiszter, a lengyel kormány részéről pedig Skrczeszewski kozoklatásiigyi mi­niszter és Fiderkiewicz budapevi lengyel követ írta a’.á w, egyez­ményt. Zavargások törtek ki Indiában Gandhi halála miatt A Reuter-iroda különtudósítója jelenti: Emberek tízezrei, hinduk, muzulmánok, szikhek, kereszté­SzoUotowski Jegyzéke Cfav tábornokhoz a letartóztatott szovjét polgárok szabadonbocsátását követeli Mint a moszkvai rádió közli, tönben fogságban tartott szovjet Szokolovszky tábornagy, a német- polgárok ügyében az amerikai ka- országi szovjet megszálló csapatok tonai bíróság ítéleteinek végrehaj- föparancsnoka. átiratot intézett' fását azonnal függesszék fel. Ciay tábornokhoz, az amerikai" megszálló csapatok főparancsnoká­hoz. A szovjet főparancsnok tudomá­sára jutott — mondja többek között az átirat —, hogy az ame­rikai megszálló övezetben levő Strauding egyik börtönében 206 szovjet állampolgárt fogságban tartanak, akiket amerikai katonai bíróságok ítéltek el. Közülük har­mincat golyó általi halálra, hatvan- nyolca! életfogytiglani börtönre, a többit 10- yO évj szabadságvesz­tésre íféltelei A főparancsnokság­nak tudomása van arról, hogy mind a 206 szovjet állampolgár vissza kíván térni a Szovjetunióba. Ahelyett, bogy az egyezmény ér­telmében hazaszállították volna a szovjet állampolgárokat, az ame­rikai hatóságok bebörtönözték őket. A szo\jel főparancsnokság azt kívánja, hogy a straudinqj bor. nvek és hitetlenek sorakoztak fel a Birla-háztól a szent Jnmtna to- lyóig terjedő 8 kilométeres útsza­kasz mentén, hogy könnyes sze­mekkel nézzék végig, miiként vi­szik utolsó útjára keleti pompával a gyilkos merénylet áldozatává vált Mahatma Gandhit. Gandhi halála következtében In­diában véres események következ­tek be. Bombayben a péntek esti zavargások során 14 ember életét vesztette és 56 megsebesült. Gandhi gyilkosa szombaton ki­hallgatása során kijelentette, úgy érzi, hogy helyesen cselekedett, Újabb fasiszta összeesküvést lepleztek le A budapesti államvédelmi osz­tály összeesküvést fedezett fel, melynek tagjai a Függésién Ifjú­sági Szövetség eltávolított vezetői voltak. Résztvetf ezenkívül az összeesküvésben Vermesy György, a Demokrata Néppárt titkára, Nagy György volt csendőr, Pándi Szeke­res László és Vatai György, aki­ket a legutóbbi összesküvés ügyé. ben cgy-cyy évre ítéltek, A szer­vezet rejtjeles levelezést folyta­tott nyugaton bujkáló magyar fa­sisztákkal és célja Icrrorcselekmé. nyék végrehajtása és jobboldali politikusok nyugatra szökfelése volt. A szervezkedés hat tagját le­tartóztatták, három szökésben van. A ROMAN MUNKÁSPÁRTOK EGYSÉGES SZERVEZETE A két román munkáspárt kon­gresszusát február 7-én és 8-án tartják. A kommunista és ssociali demokrata párt egyesítéséből lét­rejövő új párt neve „román mun­káspárt" lesz. Egyesitik a tót párt sajtóját is. A Scanteia, a Kommu­nista Párt központi lapja megma­rad reggeli lapnak, a Libertate^, a Szociáldemokrata Part lapja d*L uláni lap Uv-z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom