Új Dunántúl, 1948. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-27 / 21. szám

egyesäUeUU / UiDUNÁNTÚL Eljárás indult több feketét* bércséplő elten Átszervezik a MOSzK-o\ Fontos határozatokat hozott a Tervértekezlet AMI GYÁR KOMMUNISTA PÁRT OÉLDUNÁNTULI LA PDA V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ara 40 fillér PÉCS, 1948 JANUÁB 27 KEDD A román és magyar nép a megbékélés utján IMS. január 24. történelmi je lentőoégű nap lett a magyar és a román nép életében. Ez az a nap ugyanis, amikor a két nép barát, ségi, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt kötött egymással. Ennek kapcsán érke­zett ma városunkba a román had­sereg 200 tagú küldöttsége. Méltán mondhatjuk, bogy történelmi je­lentőségű ez a lépés, mert nem kevesebbről, mint arról van szó, hogy végre a alabára megszűnnek azok a politikai ellentétek, ame­lyek ,.nexn népeink, hanem el­nyomóink hibái“ következtében jöttek létre a állottak fenn közöt­tünk századokon keresztül. Évszázadok rengeteg küzdelme. Sok-sok hősi emléke fűz bennün két magyarokat a román néphez. Egy hazug, félrenevelő, önös osz­tályérdeket, ravasz imperialista célokat szolgáló politika következ­tében azonban ahelyett, hogy egy­más segítségére lettünk volna, szcmbenállottunk egymássá. Tlogy most mégis sikerült rálépnünk a helyes útrn, a bökés együttműkö­dés’ a* egymást megismerni és segíteni akarás útjára, az annak köszönhető, hogy úgy nálunk, mint Romániában a nép kezéhe került a hatalom és a nép a ha­tolom irányításába cselekvőén kap. csolódott he. Mindkét országban a nép az, amelyik kivette és ke­ményen kiveszi ma is részét abból a munkából, amely saját állama új arculatát építi meg, ugyanakkor kiveszi részét abból a harcból is, amely megvédi a béke, a nemzeti függetlenség és szabadság ügyét a nemzetközi nagytőke és az impe­rialista nagyhatalmak fondorlatos politikája ellen. Azok a népek, amelyek átszen védték a háború borzalmát, nem hajlandók olyan politikai kalan­dokba bocsátkozni, amelyek egy újabb háború rémét rejtik magúk­ban. Ellenkezőleg: odaáilnak a bé­keszerető nemzetek sorába és szi­lárd, megbonthatatlan egységgé Igyekeznek formálni azt a tábort, amely zászlajára rombolás és pusztítás helyett az építést és a továbbfejlődést irta fel. Groza kormánya ma éppenúgv a nemzet egyetemére, n népre támaszkodik, mint Tito Jugoszláviában és a demokratikus Magyarország éppen túgy kiselejtezi, megsemmisíteni Igyekszik a demokrácia ellenes megnyilvánulásokat, mint a sza­badságra és népjogokra ma oly büszke Bulgária. Napjainkban úgy a román, mint a magyar népnek csak egy köte­lessége lehet: megbonthatatlan egységgé kovácsolni a két nép ba­rátságát. Ez részint nemzeti pa rancs. az építő munka elengedhe­tetlen követelménye, részint pe­dig a ihéke parancsa, amelynek megőrzése az egész haladó embe­riség közös érdeke. Amikor a ro mán és a magyar nép rátért erre az útra,v végeredményben nem tett egyebet, mint hű maradt hagyó leányaihoz, azokhoz a hagvomá nyokhoz, amelyek a nép lelkében gyökereztek.’ de amelyeknek fel­színre jutását hűbéres és fasiszta , elnyomóink megtévesztő politika-] ' val és terrorral akadályozták meg j Elérjük-e vájjon ezzel a meg oldással céljainkat, -— kérdezik a ! politikai kishitüek, vagy a világ politikai élet zűrzavaros, lelkiis­meretien kártevői. Az ilyen kérdé sek természetesen arról az oldal­ról hanginak el, ahonnan még mindig tAtvol áll, idegen az az esz­me, amely minden jószándékú és őszintén becsületes demokratát áthat. Ezeknek a kétkedőknek ezt üzenjük: bízzák csak a dunavöl gyi népekre ezt a döntést. A nép. »mely politikai felelősségtudattal építi újjá a saját országát, tudja, mit cselekszik. A tiép, úgy a ma­gyar. mint a ronum, jugoszláv, vagy akár bolgár, típdja, miért kell neki egymással meSbonthatut- | lan szövetségre lépnie. Erőt és biz. tonsáöot ad nvndannyiunknak az a tudat, hogy azok, akikkel szö­vetségre léptünk, velünk azonos célokért harcolva, a béke szilárd j bástyáját építik a Duna völgyében. I Ezeknek a gondolatoknak a jc ’ I gyében meleg, baráti szeretettel : köszönt.iiik a városunk falai közé , érkezett román néphadsereg tag- ! jait és kívánjuk, hogy hazájukba visszatérve, ugyanazzal a megbe­csüléssel gondolj>r.ak ránk, mint amilyen megbecsüléssel és szere- j tettel mi őket fogadjuk. Békv Júlia dr. Megérkezett Budapestre a lengyel kormányküldöttség Hétfőn délután megérkezett Bu- dapestre a lengyel kormánykül. döttség, amely azért jött Magvar. országra hogy »árgva’ást foiytas son a ké: ország kulturális kap­csolatainak elmélyítéséről és kul túrális egyezményt irton alá a két ország közt.. A Keleti pályaudvaron Ortutay Gyula kultuszminisze: a követke­ző szavakkal üdvözölte a lengyel vendégeket: Száz esztendővel ez­előtt a magyar szabadságharc nagy küzdelmében vérezíek közöttünk a lengvel hősök hogy segítsék a magyar szabadság ügyét. A kelet­európai népek, Magyarország és szomszédai ma látják hogy együtt, egymás mellett kell harcolniok a demokráciáért szabadságunkért, függetlenségünkért. Jelentős lépés lesz az együttműködés leié az a kulturális egyezmény. amelyet meg fogunk kötni és az a kultúr- hét. amelyet a magyarság a ’len­gyel néppel együtt ünnepel. A lengyel küldöttség nevében Skrzorzewskj Szaníszló kultuszmi­niszter mondott köszönetét a fo­gadtatásért. Az a törekvésünk — mondotta —, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat egymás közt, azokat a kapcsolatokat, ame­lyeket a múlt teremtett kulturális és gazdasági téren egyaránt- Ma, amikor Magyarország szép főváro­sának földjén állunk, meghatódva gondolunk azokra az időkre, ami­kor Dembinszky és Bem, a nagy magyar szabadsághősökkel együtt küzdöttek a német elnyomás ellen. Keleteurópa népei megtalálták az* a közös utat, amely a gazdasági újjáépítés és békés munka lehető­ségét fogja számunkra biztosítani. Eles angol'Cimerikai ellentétek a frank devalválása miatt Ponyu^kin a szovjet-amerikai viszonyról Felháborító enyhe Ítélettel sújtottak egy náci SS milliomost Most folynak Nyugatnémctor- szág angol és amerikai övezeté­ben a nácizmus gazdasági támo­gatói és a fasisrtd'endszer ha­szonélvezői elleni háborús bünpe- rek. A tárgyalások világot deríte­nek arra, mikép támogatták a né­met nagyökések Hitlert, majd ho­gyan húztak hasznot a náeircnd- szcrből ée milyen óriási felelősség terheli őket a második világhábo­rú kírobbantásáérl és a háborúban elkövetett kegyelenkcdésekért. Legutóbb lovag Kurt Schröder bankár és iparmágnás állott a bí­róság elé, Schröder vágyottá! még most is 2 c* fél millió márkára be rsfiHk. A bíróság «lóit rámutatlak arra, hogy Schröder szoros kap­csolatban volt Hitlerrel és Him- lerrel és az <*> villájában iöt! ösz- •ze Pappentiel, hogv meg­beszéljék a nácik hatulorrlraj uta­sának iervét. Maga Schroder SS- csoportvezető volt. azonkívül irá­nyító szerepet töltött be a náci Németország gazdasági életének megszervezésében. — Beszédeiben uszított a 7-ridók ellen, milliós összegeket áldozott az SS-re és mint az. a per során kiderült — ludomása volt a németországi kon­centrációs táborok borzalmairól is. Schröder perében is bebizonyo­sodott azonban, hogy a nyugatné­metországi „nácítlanitó ‘ bíróságon ítéletei valóságos kigúnyolásai a jognak. Ezek a bíróságok nem a nácik elítélésével, hanem szére­cscnmosdatissal foglalkoznak, Schröder ügyében pl. a bielfeídi törve,nyszik a következő ilélctet hozta: 3 hónapi börtön — amit a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek te­kintenek —* és 1500 márka pénz büntetés! A Schumann kormány ái^al be terjeszteti ; trank devalvációs ja­vaslatot angol tiltakozás ellenére jóváhagyta a Washingtonban mű ködő Nemzetközi Pénzügyi Alap és igy tegnap reggel óta a francia frank értéke nyolcvan százalékkal csökkent. Az amerikaiak ezután nem száz­húsz, hanem 21C francia franko! kapnak dollárjaikért Ez. a deval­váció angol pénzügyi körök sze­rint a font csatavesztését jelenti a dollárral szemben. Tegnap Svájc ban az eddigi 4 dolláros hivatalos árfolyammal szemben már két dol­lárért árulták az angol1 fontot. A frank devalválása miatt nemcsak a/ angol—francia hanem az an­gol-amerikai ellentétek is kiéle­ződtek. Nem lehetetlen, hogy e/ a/ in­tézkedés a jelenlegi kormány bukását idézi elő. A devalváció óriási hasznot jelent Víz Egyesült Államoknak, amely má!ó, kezdve minden Franciaor­szágba szállított áruért 80 sza/a- lékkvl magasabb árat kap. Ugyan­akkor az angolok érdekeit komo­lyan sérti a devalváció. Lehet, hogy a mai londoni minisztertanács pénz ügyi vagy gazdasági megtorló intézkedéseket hoz Franciaor- i szaggal s/tvnben. A Pravda hétfői számának wo shingtoni távirata beszámol arról hogy Ke y. az Associated Press levelezője égé‘Z sor kérdést in'é- zett P.inytiskin washingtoni szov­jet nagykövethez. Panyuskiu rés*, tetősen válaszolt a feladót- kérdé­sekre. A kérdések és a válaszok igy Hangzottak: — Lat-e .ehetőséget a javulásra ti Szovjetunió és az Egy sült Ál­lamok viszonyában? * -1— kívánatosnak tartom, hogy megjavu jón a viszony a Szovjet­unió és az Egyesült Vlamok kö­rött. — A Szovjetunió és az Egye­sült Államok közök; növekvő ko­moly nézete.' éréseket a két állam politikai rendszere közötti különb­ség etkeriiTretet en kÖvetkezmé- A Szovjetunió politikája ab­ból h tényből indíj ki. hogy ké* külö-bórő rendszer van Sz<il.n mint ismeretes ffaro d S*a-sen, flz ismert amerik'i politikus hasonló kérdésére 1W7 április 9-én meg­jegyezte: A Szovjetunió és az Egyesük .Vamok természetesen tgyü ínruiködhefrek egymással. Az cmiirett különbözőség nem olyan nagy fontosságú az együttműködés szempontjából. Ez természetesen igy- értendő. Ha megvan a kívánság az együtt­működésre, akkor ez természete­sen lehetséges a különböző rend­szerek között. ha azonban nincs meg ez a kíván­ság, akkor egyforma gazdasági rendszerek, államok és emberek összeveszhetnek. Államaink külön­böző rendszere nem akadályozhat­ja meg a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztését államaink között. — Szándékozik-e ön a kereske­delmi kapcsolatok fejlesztése ér­dekében dolgozni a Szovjetunió és az Egyesült Államok között? —A Szovjetunió és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolati­nak kibővítése mindkét állam ér­deke: Puccskísérlet Olaszországban Balo'dali vezetőket választottak a szocialisták Az Unit« jelentése -zerint fa- slsztákbó' álló titkos fegyveres alakú.a: nagyszabású puecskisér- .etet készé.ett elő. hogy megaka­dályozza a választások megtart« sá:. A lap szerint egy szökésben lévő SS tiszt, gróf Antooini vélet­len letartó'/ utasa következtében derült vj ágosság a szervezkedés részleteire. A szervezet tagjai a több1 közör* célul tűzték ki több ietar.óztatásban lévő német SS törzstiszt kiszabadítását is. happ­ier nénié: SS ezr; des, a rómakör­I nyéki tömeggyilkosságok elrende- j lője lett vo'na a szervetzkedés j egyik kiszabadítandó vezére. A messino-i kommunista szék­házra gránátot vetettek. A rob­banás következtében 22 ember megsérült. Az olasz, szocialista párt új 21 tagú központi vezetőségébe » kongresszus a többi között Non nit, Morandi: és Celio Basso: vá­lasztotta be. Romit« és Lombardi). a jobbszárny két kiemelkedő egyé­nisége kimaradt a vezetőségből. Munkásbíróság elé kerülnek a spekuláns bércséplők Eljárás indult Hegedűs István 38 éves és Baría'os Mihály 25 éve» eséplögéptulojdonosok cs (Isokonya Sándor napszámos mo­hácsszigeti lakosok ellen, akik Mohácson a cséplések alkalmával 174 mé crmái/sa elcsépelt búzával kevesebbet vezettek be a cséplést könyvbe. A rendőrség a csép'ésr« vonatkozó könyveket, valamint a fekorecsc plédről vezetett külön füzetet lefoglalta. A búzává' fe­ketéző három mohácsszigett lakos tnunkásbiróság elé kerül. Volt SS-efeből alakítanak rendőrséget az amerikaiak A munkások ellen akarják harcba vetni őket A Berliner Zeitung jelentése szerint .Nénwtorszájf angol és amerikai megszálló hatóságai volt Híveket és S \-knt toborozunk egv rövidesen , felállítandó ..Ipari rendőrség'" ’számára. Ennek a rendőrségnek az leütne a felnda-j la. hogy lehetetlenné tegye nz amerikai és angol megszállási öv etetekben a sztrájkokat és. a német munkásság egyéb megmoz­dulása. A berlini lap által nvil- sánosságra hozott titkos parancs szerint az új rendőrséget kiképez­nék arra is. hogyan harcoljon a ..nagy cs jólszervezett tömegek“ — tehát a szervezett ipari muri- kássá.g elten. \z új rendőrség tagjai fegyvert és könnygázt is használhatnak s barríkádok épí tősére és házak bekerítésére is kioktatják őket — bár. mini a Berliner Zeitung megjegyzi — az SS-ck ilyen munkára való ..átkép zése“ nem fog sok munkájába az angolszász katonáknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom