Új Dunántúl, 1948. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-25 / 20. szám

6 ÜJ DUNÁNTÚL 1918 JANtll * SPORT A Téli Kupában Kép szöveg nélkül résztvevő csapatok összeállítása: DINAMÓ: Pető (Kraus/.), Berg­mann, BeDcze III., Horváth L, Krivitz/Kresz (Túrái), Schmelcz, Bencze II„ Horváth I., Kes/.ler III., Rezerédi. — A csapat rendelke­zésére áll ezeken kívül!: Molnár és Harván. PVSK: Poasgai, Rajnai, Burányi, Meggyes, Galambos, Szabó, dom­bon, Hamar U., Soós, Gajcsi, Ve­zér. — Galambos és Zombori, — amennyiben nem vállalják. « játé­kot, — helyett megfelelő tartalé­kok«: szerepeltet e Vasút veze­tősége. , PIVl'C: Sarbak, Kovács II., Ko- varik, Zeida, Leipám I„ Kovács, Máté, Barna, Katica, Nagy M., , Karácsonyi, — A sérült Horváth II és L-eipá-m játékára még nem számítanak a zöld-fehérek, • Postás: Jakabfi, Garami, Borbás, Mohácsi, Solymár, Huber, Hajnal, Ujj, Csvbai, Schwieget, Csaba. A mérkőzések fél 1 és fél 3 órakor kezdődnek. A PVSK, — amennyiben tartalékosán veszi fel a küzdelmet a BTC elleti, — semmivel sem esélyesebb a BT Ci­né!. Döntetlenhez közelálló ered meny születhet ik. A Dinamó győ­zelmi esélyekkel lép pályára a Postás ellen, habár a Postás a múlt vasárnap megmutatta orosz, tánkörmeit. Mín:th41ís arányú pécaújhegyf győzeiem várható. A népi sakkbajnokság elé 1948 január elsejével kezdetét vették azok az ünnepségek, ki­állítások és megmozdulások, álne­veknek célja történelmünk egyik legnagyobb eseményének, a 48-as szabadságharc századik évforduló­jának méltó megünneplése. Ezen centervari* sporteseményeket a mai . Országos Sajtknap“ és az Orszá­gos Népi Sakkbajnokság vezeti be. A magyar sakkozás dicsőséges múltra tekinthet vissza. Maróczy és sokan mások dicső-égét sze­reztek a magyar névnek. A leg­utolsó sakkolimpiászt is a magya­rok nyer.ék meg. A mostani ver­seny egyéni bajnokság, első helye­zettjei mindig felsőbb osztályba jutnak és a végső győztes „Ma­gyarország IMS. év; országos népi sakkbajnoka“ címet kapja, Má d. u. 4 órakor a városháza közgyű­lési termében Tolnai József pol­gármester beszéde után Bcnkő Pál a 19 éves magyar mester tart szí­niül' án előadást. Délelőtt Mecsek- szabolcson a BányászválogatoSt-— BTC I. és Közüzemek—BTC II. csapatverseny méltóképpen kap­csolódik be a sakkünnepség*kbe és lgcn nívós küzdelemnek ígér­kezik. OZELLATAS KENYÉRJEGYEK BEVÁLTÁ­SÁNAK RENDJE JANUAR 27 - FEBRUAR 3-IG. Pécs thj. város közellátási ügy­osztálya közli a fűszerkéteski.dők- k«C és sütőiparosokka!, hogy ja­nuár 27-től kezdődően február 3- • lg terjedő időszakra érvényes! közellátási kenyérjegysze’vcnyek ’ a következők: atz általános ke-j : nyérjegy januári 14, 15 kiskockái, ; februári 2-es nagyszelvény, vala-! mint a testi-munkás, uehéztesti PÁR TELET NAGYPÉCSI PARTNAPOK HÉTFŐ. Délután %3 óra, Szabad­ság nyomda: dr. Béky Júlia; 6, Belváros: dr. Kerese István; fi, Budai külváros I.: B. Nagy' Ist­ván; ti. Szigeti külváros: dr. Ta­más György; 6, Siklósi külvá­ros: Lantos Tibor; S4, Színház; Szigeti Pál; 4, Dohánygyár; Kop­pány Jenő. KTDD. Délután 3 óra, Bányáig az- gatóság: Balázs Ador|án; )é4, közüzem: Söllcy István; )Í4, Filmszínhár: Seregi Sándor; %5, Zsötnay-gyár: Szűcs József; 5, Vasút: Benedek András; 5, Mun. kisszövetkezet: Peidl Ferencné; .5, Közigazgatás; Csordos Jenő; 0, P««bányatelep: Karagich Edu­ard; 6, Gyárváros: dr. Gyctvay János; 6, Mecsekszabolcs telep: Krancz Pál; 6, Meszestelep; Asz­ni unn Jenő; 6, Vasas telep: Oson­ták Ferenc; 6, Somogy telep; Pálkufi Antal; 6, Vasas falu: Riszfer István. SZERDA. Délután 2 óra, Kokszmű; Deák Lívia; 3, Bőrgyár: Pajzs István; %4, Sörgyár II.: Siilley István; 4, Tttrr malom: Szigony József; 0, Posta: Mezei Béla; ’.7, Egyetem: Kéri Dezső; ti, Komló: Krancz Pál;, ti, Mecsekszabolcs falu: Stier József; 6, Erzsébel telep: Kónya István; fi, Somogy falu: dr. Gyctvay János. CSÜTÖRTÖK. Délután 3 óra, OTI: Katkó István; %5, Klein cipő­üzem; Borsodi Béla; 6, Húsipari szövetkezet: dr. Sim or Pál; 6, Budai ti.: Balázs Adorján. PÉNTEK. Délután 6 óra, Újhegy: Szabó László; 6, Szőlőhegy: dr. Gyetvay János. A MKP budai külvárosi szerve­zete január 17-én család-; estei rendezet', amelynek tiszta jövedel­mét, 450 forintot a görög szabad­ságharcosok megsegítésére fordí­tották. munkás, rendőrségi pótjegy és a terhes és szoptatós anyák részére rendszeresített közellátási pótje- gyék januári 27—28, 28—30, 31, íehruári 5—6 szelvényei. Érvényes kukorica jegyek január 27-től február 3-ig: .általános ké­ny erjegy februári 1-es nagykockái, valamint a testj munkás, nehéztes­ti munkás, rendőrségi pótjegy és a terhes és szoptatós anyák ré­szére rendszeresített 1—2 számú szelvény. Z/A\ IKSZELVEDET A Kereskedelmi Alkalmazott ik Szabad Szakszervezetének SzIT Csoportja január hó 25-én, vasár­nap délután 5 órai kezdettel mű­soros ifjúsági összejövetelt "art, Gzébán Aliz és Albrecht Róbert budapesti SzIT titkárok ré-'zvéte- :évcl, Kossuth Lajos utca 35 sz. alatt. Malomipari Munkások 25 én, 9 órakor vezitőségi, 10 órakor fisz’- újító közgyűlést tartanak, Földmunkások 25-én vezetőség! ü és: tartanak. Tervmegbizottak részére folyó hó 26 án, hétfőn délelőtt 9 óra: •kezdette! értekez’ciet tar.unk a Szakszervezetek székhazában. Hivatásos zenészek közük, hogy azok, akik a zenészszakszervezei be be óhajtanak lépni, vagy vizs gájuk bármi oknál fogva elmaradt, folyó hó 28-án, szerdán délután 2 órakor jelenjenek meg vizsgán Mohácson, a szakszert-, zc'.i szék házban, hangszereikkel és kották- kai. Xugv hangszereket (cimba­lom, bőgő. nagydob) nem kék vinni. Vizsgadíj 10.— (Hz) forin;. A Magyar Vasutasok é> Hajó. sok nyugdíjjas bizalmiait felkér­jük. hogy f. hó 26-nn d. e. lt- órakor fontos ügy megtárgyalá­sa végett okvetlen meg a nyugdíjjasok jelenjenek Szakszerve­zetében A lliwitásos Zenészek az f>4S. január 10-én módosított Alap­szabály XI. S. a. pontja érteimé­ben f. hó 29-én, csütörtökön dél­után 5 órakor tisztújító taggyű­lés t tartanak a Szakszervezet székházában. A tagyölésen meg­jelenésre és szavazásra jogosul­tak f. hó 27-én délig vegyék át szavazóira jogosító szavazólap­jukat a titkárnál. A szavazásra jogosultak listája kifüggesztve található a hivatalos helyiségben SZÍNHÁZ MŰSOR 25-én, délután 4 órakor: CSI­PETKE. 25- én, este fél 8 órakor; CSI­PETKE. 26- án, est« DALÁRDA 27- én, este fél 8 ór kor: PÉCSI HANGVERSENYE. f4! 8 őrkor: RO­MÁN VENDÉGJÁTÉK 28-án, este fét 8 órakor MAN VENDÉGJÁTÉK. RO­A verébfíóka Irta: Mai m Gorkij Volt egyszer egy sárgacsőrű k’s veréb, Csurinak hívták. Ott clde- fií -t a fürdőépület ablaka fölött, az eresz cat, góccal, mohával és más püha anyagokkal kibélcit meleg fészkében. Repülni még nem is próba.t, de a szárnyaival csapko­dott már és mindig kidugta a fe­jét a kis fészkéből: meg akarta tudn; mindenek előtt, hogy milyen is « víág, neki való-e? — Tetszik-e?. Teísziic-e — kér­dez e a verébmama. Megrázta szárnyai: a kis veréb és a földre tekintve csipogta: — Csupa sár, csupa sár! Odartpiilt verébpapa. bogara: hozott yCsur’nak és ‘büszketi mon­dotta : — Dicséra e, dicsérsz e? Vtrébtoama ráhagyta: Dicsérlek, dicsérlek! De csűr csak bekap** a bog-i­na' és ezt gondolta: — Micsoda dicsőség! Csiga a cs.tpláva! — csodíafosabb cseme­ge' És azon'ú is mindig kihajolt a tés/ekbő: és kinézege'eft — Csöpségem, csöpscgcm! — nyugtalankodott az, anya, — csak ne erin ía-Iank odjá'l! — Micsoda micsoda? — kér­dezte Csűri. — Nincs -csoda nincs csoda. de kipottyan-haisz a fészekből, ies rád a mac ka és bekap — magva- rázta az apja és elindult vadászni, Tcltek-mu'.tak a napok, de Csű­ri szárnyai csak lassan nőttek. Egyszer- a *r*é- fújt. Csűr meg­kérdezte; — Ali csapkod, mi csapkod? — A azé! csap rád — csitt — ér felh'Jjit a földre a macska elé. De ez nem volt elég Csurinak há* tovább kérdezett: — De miért csinálnak szele- a pák? Csak állnának egyenesen, majd nem c apkodna a szél... Anyja hiába próbába megroit gyarázn- neki. hogy az nem úgy van ő nem hitte — mert mindent a maga feje-ószerint sztrete f meg­magyarázni, Egv paraszt ment e! * fürdő épiil v; tnol!e*t és a karját 'óbálta. — Biztosan kitépte a macska a szárnyait, — mond a Csűri — csak a csontját hagyta meg. — Csak ember ez. mondta az öreg veréb - n.ncs szárnya, sohaslncs! — Aliért ntr.es? — Szárny nélkül csúiosabb csiz­mában csu'zká! csak... — Csak nem? — Csak igen... Ha szárúvá is volna, mind összefogdosrá a sze- j gúny verebecskéke*. akárc ak én apácskáddal a i egye esket. .5 — Csacsiság, — mondta Csűr — csupa csacsiság! Ugv kellene, hogy mied.nkíne-k legyen szárnya Annak is, aki a földön érzi job­ban ma.rá-, annak is. aki a leve-, góbén. Ha én megnövök, eünté- ze.m hogy nvndenki tudjon re­pülni. Csűri nem hit: a marná járjak. 0 mé<f nem fud'a, hogy ha valaki nem ír^z az anyjának, az, rosszul végződik. Kiült a fészek szélére és tele to­rokkal érekette azt n uó'át. amit maga költők: Szegény ember, szárnya sincs. (isik két lábon ballag... Akármilyen nagy vagy isi A egyek felfalnak! Én csak ilyen csöpp vagvuk S minden legyet bekapok. Addig-addig énekelt, amíg ki­esett a fészekből. Az anyja utána de már ott volt a m-.cska, — vö­rös macska, zöld szemekkel. Megrémült Csűrt, cinéig.: e * szárnyát és megpróbá’ta csupasz lábait, úgy csipogta; — Bocsánat, kézit csókolom bo­csánat ... De odébblökte az *nyamadár< melynek tollazata fclborzolódotit — s hősies elszánfságga], csőrét felnyitva, egyenesen a macska szemének esett. — Csűri, csak tovább! Csak re­pül, csk föl az ablakig ... A félelem erőt adott a kis ve­rébnek ahhoz hogy föleme’kedjék a földről; ugrott egyet.-kettőt, csapkodott « szárnyaival és — fenn volt az ab lak hm! Veréb mama is felrepült tnin- járt — farkát öl vesztve, de mégis tele bn’dogsággalt oda tilt m. Héjé, gyöngéden megcsipkqdte a nyakát és így szó!*: — Mit csiná’sz. mit csinálsz? — Ugyan m!t! — mondja he'y- kén Csűri. - Nem kel! mindent rögtön megtudni! Ipartestületi hírek KÖZGYŰLÉSI NAPTÁR! 24-éa 5 órakor a Sütőipari; 26-án, hét­főn Jj6' órakor a Kalaposipaxi; 6 órakor a Férfiszabóipari; ? órakor az Öráy és nemesfémipart; 27-én, kedden 5 órakor a Sokszorosító; 6 órakor a Tisztítóipari Szakosz­tály Rákóczi-út 24. számú ház ta­nácskozó helyiségében rendes évi közgyűlését tartja. A Pécsi Ipartestül©* - közli az érdeklődőkkel, hogy a mester- vizsgára előkérzítő ipari, köz­igazgatási és gazdasági ismereti tanfolyam folyó hó 26-án, hét­főn 8-2-ig a hivatalos órák alatt és délután a tanfolyam megkez­dése előtt. Rádióműsor A macska mancsait plhék ‘ói ott ült a földön, mcgfisz.iro -a a ve "Ili­fölnérzett' rájuk zöld sze­mével és sajnálkozva nyávogta: — Mily jó lett volna a véreb pecsenye fölár az egérrel .. trvau. . így végződött « ka’and, .’su!. a verébnuima veszte te el a firkát, szegény: VASÁRNAP, JANUÁR 25­Budapest L 7.00: Reggeli aene. 8.00: Hirök, Műsoriamorteíás. 8.20; D'AJlrt-rt: Részlegek a Hegyek aljún c. ope­rából. Hanglemez. 8.50 Saabé Mihály orgonái, .9.00: Katolifciu vallásos felóra. 9.50: EvangaHku* vallásos félóra. 10.000: Görögke­leti iatentisztelet az ALmássy-téri templomiból ti.00: Könyvek, ké­pek, szobrok ... 11.20: Kamaraze­ne. Hanglemezek. 12.15; Anyák öt perce. 12.20; A Wiener Sänger- Knaben kórus énekel. 13.05: Meg- n-ársulit lei-elek. 15.35: A Pánocdbio jazz-egvüttes. 14.10: ünnepi iram- iemezek. 15.00: Nagy elbeszSlŐK, 15.20: Bartók; allnmadík zongo­raverseny. 15.45; Nagy Lajos va­sárnapi krónikája. 16.00 .,Dolgo­zók nótái“. 17.10: Magyar Par­nasszus. 18.00: Falurádió. 19.00: Táncvigalom a Redutban. 20.15: Sportcredmónyek. 20.25: Előadás a Stúdióban: ..A csodálatos var- gúné. 21.20: A Rádió hangja. Budapest II. 10.00 15.00: Vasárnapi mázai- ka. t7: ötórai tea. 18.05: A Rádió- zenekar játszik. 19.tO: Ady -és « nők. ITT. 19.40: Míívész^emezek. 20.30: Folyóirabs/ettnle. 21.15: Vi­dám zené« hétvége. 22.13: Zene- -kari muzsika, HÉTFŐ, JANUÁR 26. Budapest I. 7.25: Regeli zene. Hanglemezeit. 9.00; Délelőtti muzsika. 12.15. Kalandozások a zene 'történtéi ben. *14.10: Cobden. Előadás. — 14.50: Ifjúsági énekkarok. 16.00: \ házi-együttes játs*zik, 16.40; Petőfi kora, (7.10; A Hadifogoly Híradó ráaióközleménvert. 17.50: Bem és Petőfi. Barabás Tibor előadása. 18.00; Beszélgető-ek a zenéről. 18.20: Cseh rádiójáték. .,A lofrag k»? arca“. 19.00: Gábor Mara énekel. Brcitner János zon- Torázi'k. 19.20: Falurádió, 20.20: Magyar muzsika. 21.20; Hangos Híradó, 22.25: Magyar nóták. — 22.55; ) íiadifogoly Híradó rá­dióköz'rmónyei, 23.00: Szív küldi szívnek szíveién. Rudapesl II 17.00: ötó' ii tea. 18.0": Megyafi vá'a-zíísok Pécseit. Előadás. — (8.20; Mozart: Tlariien ós Biu'di- e-nrir. Hanglemezek. (9.00: Mi újrág b fővárosban? (9.50; Néger spirituálék. 19.45; Közellátási negyedóra. 20.00: Barber: Máso- O'U szimfónia. Hanglemezek. *— -0. >0; A Rádió Szabadegyeteme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom