Új Dunántúl, 1948. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

i OJ DONANTCL 1948 JANUÁR i 11947 — a népek békéiéért való harc esztendeié * Ezerkilencszázneg-yvenhét elsí hetei a béke tárgyalások jegyében zajlottak le.Február 10-én Paris­ban aláírták Magyarország, Bulgá­ria, Románia és Olaszország béke­szerződését. A hosszé hónapokig tartó tanácskozások után szaba­don lélegzett fel a világ: egye­lőre elhárult a szövetségesek kö zötti szakítás veszélye. Alig szá­radt meg azonban a tinta a párisi békeokinányon, amikor Truman március 12-én meghirdette 400 millió dolláros görög-török segély- piogramját, hogy ezzel háttérbe szorítsa a közelkelett és délkelet­európai országok haladó mozgal­mán segítséget nyújtson a görög órí véget. Magyerország és a többi délkeieteurópaí állató, el sem utazott Parisba, az északi ál­lamok pedig szintén hangoztatták, hogy nem hajlandók íüggetlensé­ftaimas győzelmet aratott a műn- - káspárrok egységes arcvonaa. A • kormány .terrorja ellenére ismét : a francia kommunista pár: lett az i ország legnagyobb pártja az őszi i, községi választásokon, A négy hé- : tág tartó nagy francia sztrájkmoz- ' galom csak rész'etcs eredménye­• két tudott elérni, a munkásegy- i ség segítségével nagy győzelmet ' ért el a milánói, a római artn­mányi és a szicíliai általános • sztrájk. és török fasisztáknak és állandó­sítsa a balkáni tűzfészket. A Tru­man elv egyetlen kivezető útnak látszott az amerikai nagykapUalis- ták számára, hogy megmenekülje­nek a fenyegető gazdasági válság­tól amely a termelésben mutat­kozó zavarokban, a növekvő munkanélküliségben és a költség- vetés egyensúlyának felborulásá­ban jelentkezeti A Trnman elv külpolitikai megnyilvánulásai mel­lett, amelyek során szovjetelle­nes és világuralomra törő célzat­tal dollárk ölesönöket juttattad iegyvervásárlás céljaira a béke ellenségeinek, belpolitikai vonalon áprilisban beterjesztették a széná­in® elé a Taft Hartley munkás- ellenes rabszolga törvényi, hogy a munkásságot megfosszák alap­vető emberi jogaitól. A Truman elv folyományaképpen május 4-én törvénytelenül kiszorították a kor­mányból az olasz kommunista pártot, majd az amerikai nyomás következtében május 28-án De Gasperrl a két olasz munkáspárt kizárásával jobboldali kormányt ilakftotl Franciaországban ts ki- -zorítottak a kormányból a mun- kásáruló Francia szocialisták se­gítségével az ország legnagyobb pártját, a francia kommunista pár­tot amely tagjainak tízezreit ál- iovt,, a németellenes felszabadító ‘'Arcban és amely nem volt hal­andó az országot áruba bocsátani i külföldi nagytőkének Megbukik a doílárdiptomácia A Tvuman elv elleni nyilt el­án-;.-. azonban arra késztette az rnenkai nagytőkéseket, hogy a lépeknek visszatetsző, durva te- ryegetö és zsaroló politika helyett M utakon próbálják megszerezni j világ feletti uralmat. Június '-én Marshall amerikai külügy- mmszter a Harvard egyetemen oejelentette tervét, amely szerint íz USA 29 milliárd dollárral ki­zár. Európa „megsegítésére' ietm Azonban a do'lárdiplomácia fi- omabb formája sem vezetett -redményre. Június 26-án Bevin, ^lidault és Marshall előzetes ta- íócskozása. után szovjetellenes zóndékaik Leplezésére Moiotovot s meghívták a francia fővárosba. \ szovjet külügyminiszter csakiia- nn átlátott a szitán és leleplezte <z amerikai imperialistáknak és íyugateurópai kiszolgálóiknak nép­ül enes terveit. A nyugati orszá- tok ' külügyminiszterei tizenhat tirópai országot hívtak meg Pá- isba, azonban a július 12-én meg- ezdődőtt értekezlet többnapos an.icskozás után eredménytelenül Játék a német fasizmus füzével A béke és az emberi haladás ellenségei számos fronton folytat­ták harcukat. Elsősorban Német­országot, a német militarizmust kívánták feléleszteni amely az utóbbi évszázadban már harmad­szor bontotta lángba a világot. Moszkvában március 10-én ülf össze a négy nagyhatalom kül­ügyminisztere. A tanácskozások során Molotov a potsdami vadai és teheráni megegyezések szelle­mében egy békeszerető és demok­ratikus Németország megteremtése mellett szállt sík ra. Április -4-én miután sok részletben megegyez­tek, a külügyminiszteri tanácsko­zásokat az őszre halasztották. Közben az amerikai imperialist^ végrehajtották az angol ás ameri­kai zónák egyesítését Korlátlan befolyásra tettek szert a Ruhr tá- dék felett, minden erejükkel tá­mogatták a náci trösztöket meg­akadályozták a földreformot és a. nyugati zóna demokratizálását. Ezekután nem kel-tett megiepetést, hogy november közepén a londoni külügyminiszteri konferencián már Marshall azzal a szándékká; ült le a tárgyalóasztalhoz, hogy az értekezletet idő előtt felrobbantja. A külügyminiszteri konferencián a Szovjetunió határozott békejavas­lataival jelentős sikereket ért el és meghiúsította az amerikai dip- 'cmaciának azt a szándékát, hogy a kudarcot a Szovjetunió nyakába var-va konfliktust idézzen elő. November 7-én ünnepelte a' egész haladó világ a nagy Ok:" béri szocialista forradalom ><> éves évfordulóját, kifejezés- adv? ste ere terének a szocialista ház» iránt. Lenin és Sztálin nagy műve uemcsak az első világháború után. intervenciós tervekkel szembe*- nemcsak a második világháború ban a náci-hadsereg és szövetsége­sei ellen állta meg a helyéi, ha­nem élen jár a békéér a nem­zetek függetlenségéért és szabad ságáén folytatott küzdelemben Fclszámotiáh az ötödik hadoszlopo 1947-ben a demokratikus, dét- Meleteurópa- országok sorozatos Csapásokat mértek az imperialis­ták ügynökeire, m: ötödik had- oszlop embereire, akik a régi fa­siszta uralmat akarták visszaállí­tani a népi demokrácia útján ha­ladó országokban. Július 29-én a hazaáruló Mamut akkof tariózta*- ták le, amikor repülőgépen dka-t elszökni Romániából. Novembei közepén Maniut életfogrtiolen! börtönre ítélték-. Bulgáriában be fejeződött a hónapokig tartó Pét. kov-per és az amerikai imperializ­mus bulgáriai ügynökét a több­szöri angolszász tiltakozó jegyzé­kek ellenére halálra ítélte a bo.- gár népbíróság. Október végén Mikolajczyk lengyel ellenzéki ve­zér repülőgépen külföldi ügynö­kök segítségével szökött ki hazá­JANUÁRBAN ayi-vanosságra hozzák a Dáluok.j Veres Lajos fővcaéisége alatt álló! összeesküvés részleteit. Letaróz- tetják Mistéth Endre minisztert és Saláta Kálmánt, Nagy Ferenc lá­nyának vőlegényét. 21-én elfogják a bujkáló Dalnoki Veres Lajost, a parimon* kiadja Jaczkó, Kiss és Vatay ki-gazda kép visel őket. FEBRUÁRBAN tovább folyik az összeesküvés fe’-j számolása. A Szociáldemokrata, Párt kongresszusa sajnálatos mó­don csak megbélyegezteti Peycrt cs nem zárja ki a párból. Kovács Bek kisgazdafőt:tkár ügyében meg­kezdődik a huza-vona, a parlament nem adja ki, azonban a szovjet hadsereg ellen elkövetett büncse- 'ckményciért a Vörös Hadsereg főparancsnoksága ktartó^aíju. MÁRCIUS az ossz-: esküvők főtá rgyoiásá-nak jegyében zajlik é. A Szovjetunió ;v:»íizaut«si: ja a magyar belügyek- bc beavatkozó anierikai jegyzéket. Március 11-én megegyeznek a koa­líciós pártok a hároméves tervben és az összeesküvés felszámolásá­ban. Sulyok Dezső m g?lapítja a Szabadságpártot, a nyomdai mun­kásság azonban megtagadj! « nép eüen u-zitó Holnap előállítását. ÁPRILISBAN folynak a tárgyalások e balolda! pártok között a hároméves terv osszeegyeKtetésére a Kisgazdapárt azonban még nem készítette el tervjavaslaté' a párton belül is­mét előretört a jobboldal, A hó­nap ejfején Kél etet hird tnek az összeesküvők perében, Dalnok: Veras; Doná;hot és Andrást ko- télákoi'i halálra ítélik MÁJUS 10-én Rákosi Mátyás nagy neszéi det ruo.ud A fúriát bejeicatéscuek j évfordulóján kiadja a jelszó: .fi­zessenek a gazdagok!“ Követeli a vagy on dé zsmá t és « nagybankok államosítását. 14-én Rákosii tlvtárs levélben kéri & hadifoglyok haza­szállítását Sztálintól, ennek nyo­mán megindulnak a hadifogolyvo- watok. Május 28-án «izonmali bsza- tórcsrc szólítják fel az összeeskü­vő Nagy Ferencet, aki május hó 31-én lemond. JÚNIUSBAN megalakul a Dinnyés kormány. 3-án Varga Béla a Ház elnöke is megszökik. Nyilvánosságra hozzák a MKP .3 éves tervjavaslatát, a pártok megegyeznek a bankok ál­lamosításában. A Szovjetunió vis­szautasítja az újabb USA jegyzé­ket. A Magyar Kommunista Pár: választási szövetsége; ajánl a koa liciós pártoknak az elkövetkező vá a-ztásokm JULIUS 25-én miu'án a háAnnévés tervről szóló törvény; elfogadták és meg­hozták a vá’Jí-rtójogi törvényt, fel­oszlatják az országgyűlést. A par­lamentet szeptember 16-ra hívják újra össze. — Magyarország gaz­dasági szerződést köt' a Szovjet­unióval. Megalakul a koalíciós párok válasz‘á^t szövetsége. AUGUSZTUS I-én megkezdődik a hároméves terv. Fdsönek hozza nyilvánosság­ra a MKP képviselőjelöltjeinek listáját, un«ivén a dolgozó nép minden rétege képviselve van. A MKP választási felhívása rendért, jólétér' és függetlenségért száP síkra SZEPTEMBER A MKP az ország vjso pártja, a koalíció cs ezen belül a balol­dali blokk abezolut többséget ka­pott. A MKP 1.1WU,OflO s/ vuzatot oyerí, a par amen then JlH1 kép­viselővel rendelkezik. A párt kor- • mányprogramja a bankok áEamo- sitását, a kettős árrendszer beve­zetését, a munkásbiróságok felál­lítását követed;. Meghiúsul a Kis­gazdapártban a pfeifEráták pucs- csa, majd Nagy Imre elvtársa; választják meg a Ház elnökévé. — Szeptember 24-én mega'akul 'z új Dinnyés kormány. OKTÓBERBEN megkezdődik a választási b.róság tárgyalása, leleplezik a pfeifferis- ták csalásait és hamisításait. — A kilenc kömre units !® párt varsói ér­tekezlete mély visszhangot kelt Magyarországon. Révai élvtárs az Országgyűlésben jelenti be Ma­gyarország elszán tságát, hogy meg­védi sz?-bfldcágá‘ az imperialisták hódító tervei ellen. NOVEMBER Rákosi elvtárs b szédében be­jelent: a demokrácia hatalma» ará­nyú eUenctámadását. A mentelmi bizottság a népügy ószség kikérésé­re kiadja Pfieffcr Zoltánt, az ös­szeesküvők egyik vezetőjét, aki a bíróság elől Amerikába sízökik. — Leleplezik Peycr szerepét az ősz- szeesküvésben, elfogják a város­háza pokolgépes merénylőit, maid a statáriális bíróság ítélete után kivégzik őket. Az Országos Nem ze;i Bizottság megállapítja, hogy a Pfeiffer Párt törvénytelenül indult a választásokon, a kormány fel­oszlatja a Pfeiffer pári-ot és resg- semmisí-' sépviselöüiek ree dátu­mait. DECEMBER a inagy«r demofcrácki további meg erősödőét hotrza. Megkezdik mű­ködésüket a muntkásbiráságok, •- a parlament elfogadja a bankok ii- lareosításáról szóló törvényt, meg. kezdődik a gyakorlatban is á hi­telélet állam ősi fása. A. magyar demokrácia szilárd lép vkke: h«- ad már u fc .emelkedés ú'ján. 4 kommunista pártok varsói értekezlete Az év legnagyobb jelentőség!! eseménye a kilenc kommunista párt varsói értekezlete, amelynek határozatait október 5-én hozták nyilvánosságra. A varsói határo­zat megállapítja, hogy a világon két egymással szembenálló fron', a demokrácia és az imperializmus tshrir.i nil Jimeriicíií trüsírtáiíc és a nemzetközi reakció új habe- i rút készít elő é6 fenyegeti a Szovjetúnió, a keleteurópai népi demokráciák és a világ szabadság­szerető népeinek békéjét. Az ant'- demokratikus táborral szemben közös frontba kell tömörülniök a kommunista pártok vezetésével a béke erőinek. Iliiket a dollár kedvéért sem árubaj bocsátani. Mindinkább nyilván- j valóvá vált. hogy a népek szabad-' »ága dollármilliókkal nem vasa-, roíható meg. .harmadik ütőn" felosztotta ö'i ! magár és egyesült a jobboldali ke ' resztény demokrata párttal. Azon ban a munkáspártok nagynészi nem hajlandó a harmadik ütői i hatodul. A román kommunista é szociáldemokrata pártok a múl esztendőben határolták el. bog; mrga’akítják az egységes munkás pártot, Olaszországban a többség szocialista pártból kivált Saraga ol'ig párezer szavazatot kapott, míj a római községi választásokon ha Befellegzett az atomlegendának Az amerikai imperialisták új fegyver után néztek. Az atom- diploinácia segítségével próbálták megféleniliteni a Szovjetuniót és a többi európai országot. Az UNQban résztvevő amerikai kiküldöt­tek visszautasították a szovjet delegáció javaslatait, amelyek az atomfegyver nemzetközi ellenőrzését és az atombombakészletek megsemmisítését célozták, Azonban az afomdiplomácia is kudarcra volt ítélve. Kiszelev ukrán kiküldött az UNO szeptember 16-i köz­gyűlésén bejelentette, hogy atombombára — atombomba is lehet a válasz» Ezután már nem keltett meglepetést Molotov szovjet kül­ügyminiszter beszéde, akj megmondta, hogy az atombomba titka nem titok többé. Az atombomba legendára a Reuter angol hírszol­gálati irotla egy novemberi jelentése mérte az utolsó csapást,’ amely ismertette a Szovjetunióban jünius 15-én tefolyt atombomba- kísérletet, amelynek során Szibériára ledobták az első szovjet atombombát. Megszilárdul a détkeíeteurópai békéi ront Az elmúlt esztendő Közép- és Kelet-Európábun közelhoztu egy­máshoz az eddig annyiszor egy­másnak uszított kis nemzeteket, amelyek a múltban csak iá lék­szerek voltak a német imperializ­mus vagy más országok nagytöké sei kezében. Groza, május 2-án Budapestre iátogatott, hogy meg­pecsételje a magyar-román ba­rátságot, amelynek legszilárdabb pillére az erdélyi magyarság tel.ies egyenjogúsága. Május á-én meg­kötötték a román-bolgár, később a csehszlovák-bolgár és csehszlo- \ ék-román egyezményeket, július bar» Groza Szófiába látogatott Dimitrov pedig Belgrádban irta alá a jugoszláv-bolgár szerződést, Ci- rankievic lengyel miniszterelnök Prágában folytatott tanácskozásai nyomán véget vetettek az évszáza­dos csehszlovák-lengyel ellentét­nek, majd szeptemberben Groza látogatott a cseh fővárosba Az auűusztus 31-i maavar választású kon elért demokratikus és kom­munista győzelem után a délkelet- európai népek mindinkább közel- jutottak országunkhoz. Október közepén Belgrádban aláírták a jugoszláv-magyar kulturális egyez­ményt. majd bolgár kormánykül­döttség érkezett Magyarországra. November végén Bukarestben ke­rült aláírásra a román-magyar kulturális egyezmény, majd Tito marsall ^felejthetetlen látogatásá­nak befejezése után, december S- án Budapesten jugoszláv-magvar barátsági és kölcsönös segélynyúj­tási szerződést kötöttünk. Ma­gyarország végre kilépett nemzet­közi elszigeteltségéből. Nem va gyünk többé egyedül, helyünk a népi demokrácia és szocializmus útján haladó és a békéért harcoló nép; demokráciák oldalán van. amelyekkel közösen védjük or­szágaink függetlenségét és az em­beri szabadság nagy ügyét. Pajzs István

Next

/
Oldalképek
Tartalom