Új Dunántúl, 1947. december (4. évfolyam, 274-298. szám)

1947-12-02 / 274. szám

Le kell törni a uzsorát Baranyában Népbíróság elé kerül a legvéresebb kezű baranyai kcretlegény Megalakult a Zalka Máté T anoncotthon ■ A: MA GYÁR KOMMUNISTA PÁRT DÉLOUNÁNTUll LAPJA ÍV. ÉVFOLYAM, 214. SZÁM Ara 40 fillér PÉCS, 1947 DECEMBER 2 KEDD /Tito marsall bejelentette: Jugoszlávia és Magyarország barátsági és segélynyújtási szerződést köt A belgrádi rádió jelentése szerint Tito tábornagy Bulgáriából való visszatérése során külön, vonatán fogadta a sajtó képviselőit. Nyilatkozatában kijelentette, bogy a jugoszláv—bolgár barátsági és kölcsönös segélynyújtást egyezménynek világraszóló jelentősége van, mert az az egyezmény meg j akadályozza, hogy a Balkán újból a háború tüzíészkévé váljék. Az egyik újságiró kérdésére, vájjon biztosítva van-e a Balkán és ezre! egyidejűleg Közép- Európa békéje is, Tito tábornagy a következőkben válaszolt: „Pontosan Így van. Az imperialisták a ' Balkánt Újabb háború színterévé akarnák tenni, a Balkán békéjének biztosításával azonban Európa békéje biztosítva van. A Bulgáriával kötött egyezményhez hasonló szerződésünk van Albániával és szándékunkban áll ugyanilyen egyezményt kötni Magyarországgal és Romániával is". Tito tábornagy végül kijelentette: nem hisz a háborúban. Kihívások ugyan előfordulhatnak — mondotta —, de meg lehet találni a módját annak, hogy ezeket a kihívásokat elhárítsuk. Tovább iotyik a vizsgálói a pécsi katonai panamák és lehetézéseh ügyében Ideiglenesen Halász Tibor alezredes vette át a kerületi parancsnokság vezetését A pécsi katonai panamák «* feketézéeek ügyében a vizsgálat még folyik. A hétfői nap folya­mán a Virágh László vezérőrnagy által utódul kinevezett Téry Gyu­la ezredes is beadta lemondását aj honvédelmi miniszternek „megromf lőtt egészségi állapotára" való hi­vatkozása'«!. Pillanatnyilag a leg-' idősebb tísrt, Halász Tibor alez­redes vette át ideiglenesen a ke­rületi parancsnokság vezetését. Az eseményekkel kapcsolatban az ille­tékes szervek hivatalos jelentést nem adtak ki, így minden egyéb, tág fantáziájú emberek szülemé­nye. A Marshall-terv keleti és nyugati táborra osztotta a szocialistákat az antwerpeni kongresszuson A népjóléti miniszter az állástalan pedagógusokért A népjóléti miniszter karácsony­kor segíteni akar az önhibájukon kívül állás és jövedelem nélküli pedagógusokon. Ezért a Pedagó­gus Szakszervezet felkéri az állás­talan kartársakat, hogy jegyzékbe foglalásuk végett a járási titkár­ságokon jelentkezzenek december 4-ig. Az antwerpeni nemzetközi szó- < etatista értekezleten komoly véle­ménykülönbségek merültek fel a Marsh all-tervvel kapcsolatban. A keleti és az olasz szocialisták a terv dien foglaltak állást, mig a nyugati szociáldemokrata pártok kiküldöttel ellenkező álláspontra helyezkedtek. Az antwerpeni nemzetközi szo­cialista értekezlet 14 szavazattal és négy állam (Lengyelország, Olaszország, Magyarország és Hol­landia) távolmaradásával határo­zati javaslatot fogadott el, amely elítéli Németország kettészakítá- sát, A javaslat Ausztria szuveré- nltásának helyreállítását kívánja és. az amerikai segélyprogramm •nelTét! foglalt állást azzal a Kikö­téssel, hogy ezt ne kössük semmi­féle politikai, vagy szociális ren­delkezéshez. A határozat sajnálat­tal veszi tudomásul az egymással ellenséges tömbök megalakítását és kijelenti, hogy az Egyesült Nemzetek chartája marad a nem­zetközi béke egyedüli eszköze. A határozati javaslat ellenez bármi­féle külföldi beavatkozást, viszont he.lvesli a ke'eti államok gazdasági együttműködésének fejlődését és szocializált európai közgazdasági szervezetet kíván. A francia dolgozók újabb sztrájkkal felelnek a kormány mnnkásellenes javaslataira Hétfőn dél óta a fővárosban a három villamossági központ dol­gozóinak sztrájkja miatt minden forgalom szünetel. Ä központi sztrájkbizottság el­fogadhatatlannak minősítette a kormány javaslatait és. közölt*, hogy betartja mind«* korábbi sztrájkintézkedését és folytatja • harcot. A nyilatkozat elitéi! • kor­mány reakciós politikáját. Aforatón Gyofdyt Ne keresse senki a harmadik utat Minden szocialista célja: a munkásosztály egysége , Összevont pártnapot tartott va­sárnap délelőtt a Szociáldemokrata Párt tatabányai szervezete. A gyű­lésen, amelyen nagy tömegek vet­tek részt, Marosán György «Ívtárs, országgyűlési képviselő tartott bel- és külpolitikai beszá- mólót. Beszéde elején kifejtette milyen fontos, hogy ezekben a történelmi időkben, amikor Ma­gyarországon éppenúgy, mint az egész világon, kiélesedett a hely­zet nem csupán az osztályharc vo­nalán, hanem a demokráciáért való küzdelemben is, a tiszte szo­cialista álláspont kifejezésre jus son. — Az állandóan napirenden le vő kérdések között — mondotta — két olyan probléma van, me. lyek körül legviharosabbak a vi­ták. Az első: a világbéke kérdése: a ooclallcmus Ugye. Illetve a munkásosztály felszabadítása. A világbéke ügyét szocialista mun­kásság élén a Szovjetunió kép­viseli. Még pedig úgy képviseli, hogy ez­zel egyúttal a világ dolgozóinak, Zár alá veti vagyonából •óbb marsa búzát eladott P«tízs (Kasah) Adém villénykövesdi ki* telepítésre kötelezett lakos. A Nyomozás során megállapítást nyert az is, hogy Parázs a kitcle- piés elő; megszökött, napokig a •negye különböző tn 1 v«ibari huj- láli Az eljárás megindult ellene. az egész nemzetközi proletariátus­nak kimondhatatlanul nagy és lel. I>ecsülhetetlen szolgálatokat tesz. Ha így látjuk a helyzetet — és csak így láthatjuk —, helyünk kétségtelenül a Szov- jetúnló mellett van. Csak két út van. Az egyik út: a kapitalizmus egyeduralmának helyreállítása,, az imperializmus és újfasizmus restaurálása. A má­sodik út: a nemzetközi nroletáriá- tus útja, amely a szocialista tár­sadalomhoz vezet. Ebben a döntő és mindenkép életkérdésben a semlegesség hangoztatása és a zűrzavaros, kompromittáló, tév. utakra alkalmat adó „harmadik út” Ikeresése feltétlenül szeren­csétlenség lenne s katasztrófát je­lentene a munkásosztály számára. A második kérdés a munkás- osztály felszabadítása. Ebben a kérdésben benne van az egy mun­kásosztály két pártjának ügye is. Nem lehet olyan politikát csi­nálni, hogy á kommunistákat, vagy kommunista pártokat el. lenségnek tekintjük és ellenség­ként kezeljük, ahogy Enrópa egyes helyein teszik. Hivatkozva a román példára, felvett« a kérdést: — Mi a tanul­ság számunkra? Ne keresse senki a harmadik utatI A Szociáldemokrata Pártot Ideológiájában politikájában és magatartásában olyanná kiül tennünk és olyanná is tesszük, hoov töretlen osztnlypolllikáv al — félreérthetetlenül és eredmé­nyesen — szolgálja a világbéke ügyét, a munkásmozgalmat és szocializmust. Aki azt mondja hogy fúzió soha", vagy nem lesz. fúzió, az nem szocialista, az Marx egész politikáját és szellemét megtagad ía. Minden szocialista célja: a mun­kásosztály egysége. Svéd-magyar kereskedelmi egyezmény Stockholmban pénteken létrejött a magyar—svéd kereskedelmi szer­ződés meghosszabbításáról szó'ó egyezmény,, amelynek értelmében kivitelünk Svédországba 18 millió, a Svédországból való behozatalunk 17 millió koron« |C87 25 ezer téglát vásárolt későbbi elszállításra Bor Jánostól, a Kriszt féle téglagyár bérlőjétől Vudi Géza mccscksza- holcsi lakos. Bor azonban a rég­iagyár területéről elköltözött és a tégla önzetlenül maradt. Vudi tnegáitapífása szerin- o.SOO darab •ég»« eltunt a felvásárol, ávubó' \ nyomozás fö vik. Cenlennáriumi verseny diákok és kSzépiskelások részére A magyar diákok nemzett szö­vetsége vasárnap meghirdette a magyar középiskolák centenná- riurai versenyét. A tanulmányi előmeneteli versenyben 200 diák, 60 osztály és 20 iskola részesül jutalomban Ugyancsak 200 diák, 50 osztály és 20 olyan iskola ré­szesül jutalomban, amelynek diák­jai legtöbbet tettek az iskola helyreállításéra. Versenyt hirdet­nek az önképzőkörök számára és sportversenyek is lesznek. Újabb hadifogolyesoport érkezik Debrecenbe December 3-án, szerdán újabb hadifogolyesoport érkezik Debre­cenbe. A 379 főt számláló csoport tagjai közül 79 olyan hadifogoly van, aki betegsége miatt már rég­óta Boksáidban tartózkodott és várja a hazaszállítást. Értekezleten vitatták meg kommunista íunkcionár usaink a szakszervezeti és üzemi munka kérdéseit Vasárnap délelőtt a Munkáska- ezinó nagytermében gyűltek össze a kommunista szakszervezeti ve­zetők, üzemi bizottsági elnökök és üzemi pérttitkórok, hogy megvi­tassák a szakszervezeti és üzemi munka kérdéseit. Az értekezleten résztvett Kö­böl József elvtárs a nagy-buda­pesti pártszervezet helyettes főtit­kára is. Uku Pál elviára beveze­tője után Köböl elvtárs Ítészéit a helyes üzemi és szakszervezeti mun­kamódszerről. Hangsúlyozta, hogy a kél munkáspárt vezetőinek a legteljesebb együttműködésben ' kell dolgozniuk a munkások ér­dekében. A munkásosztály har­cának eredményét kisebbíti a fölösleges vita, amelyből leg­többször a tőkés húr hasznot. Köböl elvtárs néhány nagy-buda­pesti üzem példáját ismertette, ahol a két párt szoros együttmö- dése komoly eredményeket hozott a termelés és a szervezeti élet te­rén Beszéde végén Köböl elvtárs lelkes munkára buzdította a meg jelent szakszervezeti és üzemi »•- zetöket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom