Új Dunántúl, 1947. november (4. évfolyam, 249-273. szám)

1947-11-01 / 249. szám

WSáf p&ótetíUioi egycsütidek! ÚJ DUNÁNTÚL MA: Keresztrejtvény­versenyünk 2 MENETE AM AG Y l V R K 0 M| mm* S TA PÁR T O ÉLDU NA NT U L i LAP 3 A IV. ÉVFOLYAM. 249. SZÄM Arc 40 fillér pécs. 1947 november i szombat A suttogós a megveri ellenség fegyvere Hadüzenet a gazdasági és politikai rémhírtesrjesziéknek Rákosi Mátyás elvtárs hatalmas beszédben leplezte le a háborús uszítok és spekulációs hírverők aknamunkáját Pénteken délután a »agybudapesti aktíván Rákosi Mátyás elv- társ, a MKP főtitkára nagy beszédben ismertette a gazdasági és politikai helyzetet. Beszéde elején megemlítette, hogy a két hónap­pal ezelőtt a választásokon elért kommunista sikerek gazdasági és politikai vonalon támadásra ösztökélték a reakciót. Ez a támadás nagyrészt a rémhírek, a nyugtjalanitás formáját ölti. Éppen ezért sz&kségea, hogy a való helyzetet tisztán lássuk. Kenyérellátásunk biztosítva van Rákosi elv társ először a gazda­sági helyzet ismertetésére tért rá. Ismertette azdkat a károkat, ame­lyeket a szárazság okozott, Sze­rencsére a bevetett terület az idén nagyobb volt, mint tavaly és ezért az aszály ellenére is ga­bonatermésünk valamivel meg­haladta a tavalyit, bár az is elég volt szőkén az aratásig. így kenyérellátásunk az idén is biztosítva van. Pánikra tehát sem­mi ok nincs. Részletesen ismer­tette az eddigi beszolgéltatási eredményeket és szigorú intézkedéseket követelt a gabona rejtegetők ellen. A többi élelmezési cikkről szólva megállapította, hogy burgonyater­mésünk harminc százalékkal több, mint tavaly, zsiradék és zöldség- ellátásunk is összehasonlíthatatla­nul jobb, mint tavaly ilyenkor volt. Kukorica és cukorrépaterme- lésiink is nagymértékben emelke­dett. Mindent összefoglalva a kép, amit a közellátás nyújt, jobb, mint tavaly és ha mégis nagyobb a nyugtalan­ság annak az okai között ott van a spekuláció, a háborús uszítás, a vele kapcsolatos éfel- müszergyűjtés, a demokrácia el­lenes erők akramunkája. Bevezetik a textiluftalványokat Ezután az ipari termelés adatait részletezte Rákosi elvtárs, első helyen és a hallgatóság viharos tapsától kisérve említve meg a bányá­szaink teljesítményét, akiknek napi termelése eléri a 3000 va­gont. De széntermelésünk mellett ipa­runk is megnövekedett és így több szemet igényel. Etzért a szén­nél takarékosságra van szükség. Ez a takarékosság elsősorban azt a nagy villanypazarlást szünteti majd meg, ami a pesti éjszakákat jellemzi (neonfényreklámo'k, túl­zott kivilágítások). Vas- és acél­termelésünk elérte a békebeli színvonalat. Külön szólt Rákosi elvtárs a textil és bőikérdésről, mint olya­nokról, amelyek a dolgozókat köz­vetlenül érdeklik. Megállapította, hogy textiltermelésünk tavaly óta a kétszeresére emelkedett Az őszi vetés nemzeti feladat és ha ma nem jut elég textilnemű a dolgozóknak, arról az árurej'e- getés és spekiláció tehet. Bejelen­tette, hogy ennek megakadályo­zására és a dolgozók textillel való ellátá­sa érdekében a legközelebbi jö­vőben életbelép az utalvány­rendszer. A bőr és cipő termelésben az emelkedés még nagyobb, mint a textilben. Itt tavaly augusztus óta a termelés több, mint ötszörösére emelkedett. A tavaly augusztusi 66 ezer tipuscipővel szemben most októberben 370 ezer tipuscipő gyártottak. — Mint látjuk — folytatta Rá' kosi elvtárs — több az élelem, több a ruha és cipő, mint ta­valy, gondoskodni kell azonban egy oly.-n rendszerről, hogy ezek a dolgok oda kerti! jenek, ahová kerülniök kell: a dolgo­zókhoz. Rákosii elvtárs ezután nyomaté-1 kosán felhívta a parasztság és «I vidéki elvtársak' figyelmét, az őszi szántás haladéktalan el- j végzésének nagy fontosságára. Kiemelte, hogy az ellenség ezen a téren is közbelép és azt taná­csolja, hogy az idén már ne ves­sen a panaszt. Ez ellen a legeré- tycsebbem fel kell lépni. Az őszi vetés kérdése nagy nem ­zeti feladat és azzal az erővel kell nekilátni •’mit ez a felada megértei, Az áilamháztai tás helyzetét is ismertette Rákosi elvtárs és meg­állapította, hogy az új költségvetési év első ne­gyedében az állami bevételek meghaladták a kiadásokat. Ezzel a teljesítménnyel Magyar- ország egyedül áll a tőle nyugat­ra levő összes európai országok között és költségvetésünk aktiv volta a legnagyobb biztosítéka a forint értékállóságának. — Ha tehát élelmezési és ipari ellátottságunk és pénzünk szilárd­sága jobb, mint tavaly ilyenkor, miért tapasztalható nyugtalanság? — vetette fel a kérdést Rákosi elv társ. — A nyugtalanságnak van nak tárgyi okai is, mint a száraz­ság és hatása, amelynek követ­keztében megtorpant a gazdasági fejlődésnek az a felfelé ívelő vo­nala, amelyet augusztus végéig mindenki tapasztalhatott. Azt a tényt, hogy erősebbek va­gyunk, mint tavaly ilyenkor, el­homályosítja él a megtorpanás. Ebbe kapaszkodik a nemzetközi és ge a legkíméletlenebbül fellépni a a magyar reakció, amely felnagyítja a bajokat, igyekszik pánikot kelteni és betetézi azzal, hogy küszöbönálló háborút pré­dikál. R háborús propaganda célja: nyerészkedés és a dolgozók nyugtalanitása A séma nagyon egyszerű: Ame­rika háborút üzen a Szovjetunió­nak és helyreállítja a régi úri rend uralmát Magyarországon. Nem ér-, dektelen megfigyelni, hogy ezek a ■ háborús hírverők és Amerika fel­tétlen győzelmének hirdetői ugyanazok, akik három évvel ezelőtt még a német csodafegy­verekben bíztak. Ezek az emberek kétségtelenül jól megszervezett földalatti irányítás­sal ter rsztik a leqvadabb rémhí­reket. Ismertette a legáltalánosabban terjesztett rémhírekkel, mint Veres Péter megszökését, az óvóhelyek rendbehozatalát, a szirénák üzem­behelyezését, sőt bizonyos váro­sok bombázását, a katonai behívá­sokat, a hadifoglyok hazaszállítá­háborús propaganda ellen. A háborús hírverés megnövelte a demokrácia minden ellenségé­nek szarvát. Észrevettük, hogy ott is felütötte fejét a reakció, ahol azelőtt óvatosabban dolgozott. Be­szivárgott a gyárakba és bányák- ba is. | , Százával vannak, mint napszá­mosok a volt SS-ek, nyugatia­sok. hunyadis ták, B-listázottak és hasonlók a nagyüzemekben. Ezek szítják a nyugtalanságot és elégedetlenséget. , Mint kirívó példát említette Rá­kosi elvtárs, hogy az annakidején ,, ... , ; ,, - — őt halálra Ítélő egyik, azóta B-lis­-VwSárlási .l3S: for- »ázott bíró, mint tetöíedőmunkás, ‘ üzemi bilzalmi lett és így gyűlt meg a baja a rendőrséggel. Az ilyen eseteknek nagyon használ az s'ának megszüntetését, amelyek egytől egyig szemenszedett hazug­ságok, olyannyira, hogy éppen csütörtökön érkéztt haza 9 száz­ezredik hadifogoly a szovjetunió­ból. A rémhírek hatása gazdaságilag is májában, ami aztán nemcsak az elosztásban okoz nehézségeket, de alkalmat az az árai: felhajtására és az árurejtegetésre is. Ez ^drágaság persze elkeseredést okoz a munkások, parasztok, tiszt­viselők soraiban, de éppen ez kell a reakciónak, erre megy a játék. A gazdasági nehézségek fokozása mellett a háborús usz.ítók célja az, hogy megingassák a dolgozóknak a demokráciába vetett hitét. Erősíteni kell a munkásegységet és közös erővel el kell távo­lítani a sorainkba befurakodott osztályellenséget. Ahol ezeket az elemeket már eltávolították, ott azt tapaszaljuk, hogy nyugodtabb a légkör,, meg- ... szilárdult a munkafegyelem, emel­De elmúltak azok az idők, ami-| A suttogás a megvert ellenség kedett a termelés. Ezért ezt a he- kor trombita harsog ás tói várfalak fegyverei I lyes tisztogató munkát minden kö­dőitek össze. '• lMinden kommunistának kötelessé-) rülmények között folytatni kell. R felelőtlen ellenzékieskedés a nép ellenségeinek céljait szolgálja SS-ek, nyugatasok, B-listások a háborús hírverők a vetélkedés, amely a munkáspár­tok között, fennáll és ez is mutatja, hogy milyen fényűzés nálunk a két munkáspárt versengése. Nem véletlen az, hogy a hábo­rús propaganda a hároméves terv megkezdésével esik egybe. A régi úri rend hívei tudják, hogy meny­nyire erősíti a hároméves terv a demokráciát. Éppen ezért törek­szik arra, hogy lendületes mun­kánk most törést szenvedjen. Nem kell beszélni arról, hogy a Habsburg elnyomás alatt, vagy Horthy uralma alatt az ellenzéki­ség helyes és a nép érdekében való volt. Ma azonban, amikor a demokrácia elkergette a nagybir­tokosokat és egyre szőkébb térre szorítja a nagytőke harácsolását, tó, felelőtlen bírálat a nép el­lenségeinek kezére játszik. Külföldiek gyakran beszélnek elra­gadtatással eredményeinkről és valóban, ha összehasonlítjuk a tna- gyar gazdasági helyzetet a nyu­gati országokéval, akkor semmi okunk sincs »szégyenkezni, vagy csüggedni. Részletesen ismertette Anglia, Franciaország, Svájc, Olaszország és Ausztria helyzetét, az életbe­léptetett szigorú élelmezési korlá­tozásokat és rámutatott arra, hogy ezeken az országokon a nagymér­tékű amerikai kölcsönök mit sem segítettek. a könnyű népszerűséget biztosí­ft MKP beváltja választási ígéreteit Megválaszolt Rákosi elvtárs a magyar demokrácia ellenségeinek úrra az állítására is, hogy a Ma­gyar Kommunista Párt nem váltot­ta be választási ígéreteit. Felsorolta a a beváltott, vagy beváltás , alatt álló ígéretek egész sorá, mint: az állami kiadások csökken­ését, a minisztériumok és állaui- tkárok számának csökkentését, a oankok államosításának megvaló­sítását, a kettős árrendszer kü­szöbönálló bevezetését, a luxus­adók bevezetését, a típuscikkek gyártásának fokozását, az utal­ványrendszer közeli bevezetését, háromezer vágón vetőmag juttatá­sát sitb., ugyanakkor azonban rá­mutatott arra is, hogy a kommunisták ugyan az ország legnagyobb pártja, de nem több­ségi párt és minden követelésé­ért a szó szoros értőimében kö- zelbisrcot kell vívnia. Mégis, a választások óta eltelt alig két hónap alatt Ígéreteinek nagy részét máris beváltottuk, egy má­sik része közvetlenül beváltás előtt áll. Külpolitikai téren Is megvalósí­tottuk választási ígéreteinket, kui- túrális egyezményt kötöttünk Ju­goszláviával és Bulgáriával, e hó­nap elején kormányküldöttség utazik ugyanis e célból Romániá­ba és a kultúregyezményeket köl­csönös baráti és segélynyújtási egyezmények is nyomon követik. Ezeket az egyezményeket sorra megkötjük valamennyi demokra­tikus szomszédunkkal. Az elégedetlenek jöjjenek közénk segíteni! — Amint látják, — emelte ki Rákosi elvtárs — a MKP komo­lyan és nem eredmény nélkül dol­gozott azon, hogy ígéreteit valóra is váltsa. Bírálóinknak és kritiku­sainak ezen a téTem javasoljuk, hogy nézzék meg, mit ígértek és váasztásokon a többi pártok és mit valósítottak meg belőle. Azt hiszem, ez erősen csökkenti majd a bírálók hangját. —- De kijelentjük, hogy egyál­talán nem vagyunk megelégedve az eddigi eredményekkel és nagyon kérünk mindenkit, aki velünk együtt elégedetlen, ahe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom