Új Dunántúl, 1947. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-17 / 236. szám

f 4 — Műkedvelők, szavalok, éne­kesek, színjátszók figyelmébe! — A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság az idei szezonban is megindítja raűvész-csoportjándk tevékenységét A Csoport eddigi tagjain kívül felszólítja mindazo­kat, akik sza\ aláshoz, színját­száshoz, vagy ének- és zenemű­vészethez tehetséget éreznek, hogy keletkezzenek a Társaság helyisé­gében (Széchenyi-tér 16.. i. em.) délután fél (j-tól kezdődőleg nyilvántartásba vételük céljából. — „A Magyar Zenealbum” hosz- 6zú szünetelés után ez év kará­csonyára ismét megjelenik Várady István szerkesztésében. Az album, ban a vidék nótakőltőiaek helyet kíván biztosdtani a szerkesztőség, ezért október 2ő ig kéziratoik be­küldhetők. (Budapest, V., Kresz Géza-utca 11.) Népbírósági hírek Volk András pécsi lakost hábo­rús és népellenes bűntett miatt a népíhiróság hat havi börtönbünte­tésre ítélte. Az Ítélet jogerős. 2» Ä «TELEI PARTNAPI ELŐADÓI ÉRTEKEZLET Pénteken (I7-én) este 7 órakor pártnapi előadóknak értekezletet tartunk. Az alábbi elv társak pontos meg­jelenését kérjük. Dr. Cser Gyula, Karaglch Eduard, Koppány Jenő, Izsáki Imre, Szűcs József, Mezei Béla, B. Nagy Gusz­táv, Danyl Dezső, Horváth János, Balázs Adorján, Alter László, Ko­vács János L, dr. Stmor Pál, dr. Szabó Pál Zoltán, Lukács László, Kiss András, Csillag József, Ná­dasát József, Lakatos József, dr. Tamás György, Szűcs István, Pász­tói Ödön, Szigeti Pák Csordos Je­nő, Koller Jánosné, Szanyt Tiha­mér, Csonták Ferenc, dr. Radeczki Zoltán, Gergely Lajos, dr. Szerem- ley Gyula, Erdei Lajos, dr. Kerese István, Peldl Ferencné, Pozsgal Ist­ván, Ruzsonyi Jenő. Előadó: Révész Gy. István. Ma délután 5 órakor a Rákóczi úti pártházban propagandista, szervező és káder-értekezlet lesz. Az érdekelt elvtársak feltétlenül jelenjenek meg. Hétfőn, f. hó 20-án, délután 5 órakor a MKP pedagógus cso­portja összejövetelt tart a Rá­kóczi úti pártházban a föld­szinten. miiveszet SZILARD GYÖRGY VEZÉNYLI A KAPOSVÁRI FILHARMO­NIKUSOKAT A 20-1 BEETHOVEN ESTEN Szilárd György vezénylésével a Kaposvári Filharmónikusok Be­ethoven estje nyitja meg a Nem­zeti Sz.ínház zenekari sorozatát az idei zeneévadban. Szilárd Györgynek és a Kapos­vári Filharmonikusoknak ez tesz a beniututkozása a pécsi zene­kedvelők etőtt, érthető az a nagy­szabású érdeklődés amely a re* mek műsorú hangversenyt város­szerte megelőzi. Az Egmout-nyjtán v magúban is nagy játékrutint és felkészült­séget kíván je ugyanaz fokozott mértékben vonatkozik a HL Symphoniára, az Eroicára, ame­lyet Beethoven egyik legmesteribb alkotásának tart a zenetörténelem. A vasutas dolgozókból és a ha­ladó értelmiségeikből alakult Fi Uiamiónikmaok játéka elé nagy érdeklődéssel tekint a város tár­sadalma. A D-dur hangverseny a műsor másik kiemelkedő pontja, amely* ben Piovosan Sirio a nemzetközi rutiiiic fölényes biztonságúval fogja vonójával elvarázsolni a nehéz időkben salaktalan élvezet­re vágyó pécsiek lelkét. Nagy várakozás előzi meg az évről-év- re egyre jobban elmélyülő pécsi művész játékát és a kitűnő ka­posvári FiBharmónfknsok ven­dégszereplését. 3ZXNHÄZ SZÍNHÁZI műsor Pénteken este 8 órakor: BÁL A SAVOYBAN. 1947 október 13-án, szombaton este 8 órakor: BÁL A SAVOYBAN. 1947 október 19-én, vasárnap délután 4 órakor: BÁL A SAVOY­BAN. 1947 október 19-én, vasárnap este fél 8 órakor: BAL A SAVOY­BAN. 1947 október 20-án, hétfőn este fél 8 órakor: ZENEKARI BEETHO- VEN-EST. / 1947 október 21-én, kedden este 8 órakor: BAL A SAVOYBAN. förii és női pullo /erek nagy­választékban Brucker Kossuth Lajos-utca 3. szám. APOR? BTC—SZÉKESFEHÉRVÁRI MÁV NB. II. MÉRKŐZÉS. A legnagyobb érdeklődés va­sárnap a bőrgyáriak mérkőzését előzi meg. A BTC egymásután két mérkőzést játszik itthon, te­hát igyekeznie kell a pontszer­zéssel. ha javítani akar helye­zésén. Az előjelekből ítélve, min­den remény megvan arra, hogy az újabban javuló formát el­áruló pécsiek jól fognak vasár­nap szerepelni. A héten megér­kezett Szénási igazolása its, úgy­hogy vasárnap már ő is helyet kap a csapatban. A BTC veze­tők egy új összetételen gondol- kodna/I", de végleges csapatukat csak szombaton állítják össze._A székesfehérvári csapat is jó erők. bői áll, legutóbb a Dinamó is csak. nagy nehezen bírt vele. Kapusuk, Magyar külön klasz- sz is játékosnak számít. A legko­molyabban kell vennie a BTC- nek a mérkőzést, ha mind a két pontot meg akarja szerezni. A mérkőzés délután 5 órakor kez­dődik, előtte fél 2 óraikor a BTC 'I. utolsó bajnoki mérkőzését jáfsza a Mohácsi TE csapatával. RENDŐRÖK EGYMÄSKÖZT Baja! Rendőr Egyesület—Pécsi Rendőr Egyesület 1:0 (1:0). Két gyenge csapat közül a sze­rencsésebbik győzött. Góllövő: Katos. Kitűnt: Kovács, Gajcsi, Dal- los és Jaczkó. * A Sportvezetőképző Tanfo­lyam megnyitása. — A Pécsi Tudományegyetemen szervezett üzemi és vállalati sportvezető­képző tanfolyam ünnepélyes megnyitása 194? október 18-án 11 órakor lesz az egyetem dísz­termében. Rákóczi-út 80., I. em. Erre a sporthatóságok, szövetsé­gek. sportegyesüle.tok, vállalatok és üzemek vezetőit és az érdek­lődőket meghívja és szívesen lát­ja a tanfolyam vezetősége. _— A tanfolyamokat hetenként szombati napokon 15-től 19 órá­ig tartják. Az első előadás szep­tember hó 18-án lesz. * Fedett teniszpálya megnyitása. A PVSK fedett teniszpályája no­vember 1-én megnyílik. A vezető­ség felkéri az érdekelt teniszező­ket, hogy a pálya igénybevételére jelentkezzenek Cserfai Józsefnél a PVSK teniszszakosztáJy vezetőjé­nél (Főpályaudvar, állomásíőnök- helyettesi irodában), ahol a felté­telek megtudhatók. * Asztali tenisz. — A BTC c sa­pata vasárnap játsza le első Ma­gyar Kupa mérkőzését a buda- pissti Juta csapatával. A mérkő­zés időpontját «később közöljük. * ökölvívó csapatbajnoki mér. kőzés keretében találkozik egy­másdal a KMTE és a PVSK. a két örök rivális. A mérkőzés igen zgalmasnak 'górkezL ós_ mini­mális arányú hazai győzelmet (gér. Minden bizonnyal szorítóba lép Hauik is, aki legutóbb válo­gatott volt a finnek ellen. A mérkőzés helyét és,időpontját a holuapi számunkban közöljük ŰJ DUNÁNTÚL tm? oktöbes n IRODALOM J. D. RATCLIFF: A SARCA CSODASZER (A penicillin regénye) Ratcliff-et jól ismeri már a magyar olvasó ós tisztába van vele, hogy a tudomány népsze­rűsítésének világszerte legkivá­lóbb művelője. A penicillin re­génye valóban kiváló író és ki­váló tudós tollára méltó téma. Ratcliff védekezik az esetleges sz< mrehányás ellen, hogy csodá­nak nevezi a penicillint és re­génynek a róla írott könyvet. Megállapítja, hogy a szószoros értelmében --«ódáról és regény­nél is érdekesebb történetről van szó A penicillin felfedezése, majd az a nagyszerű mnnka, amely az első cseppnyi adagok hosszadalmas elkészítésétől a nagybani gyártásig vezetett, a tudomány történetének legérde­kesebb fejezete. A felfedezés maga tulajdonfképen a véletlen műve, de a felfedező Fleming éleslátását, vagy szerencséjét di­cséri, hogy a véletlen jelentő­ségének azonnal levonta, vagy megsejtette végtelen horderejű konzekvenciáit és észreveite, hogy az orvostudomány új feje­zete kezdődik. A következőkben azután teljes nagyságban bonta- ozik ki előttünk az, amit ameri­kai lehetőségnek nevezünk. A kutató laboratóriumok bekapcso­lódása a további fejlesztés ha­talmas munkájába, a nagyszerű­en felszerelt, óriási méretű ame­rikai kórházak közreműködése az új szer kipróbálásánál, az amerikai vegyészeti gyárak nagyvonalú, hatalmas befektetőt igénylő vállalkozó kedve mind- mimd egy-egy állomása a peni­cillin modern regényének., Rat­cliff nagyszerű elbeszélése nyo­mán, mint a mozivásznon, úgy pereg előttünk ez a történet, amelyje büszke lehet a háború­ban igen súlyosan megpróbált mai emberiség. A kitűnő szöveget érdekes ké­nek kísérik, dr. Szabó József for­dítása művészi munka. A nagyon szép kiállítású könvv a Dante könyvkiadó ízlését dicséri. Közellátási fáféhozfafó KUKORICALISZT ŰJ ARA A közellátási ügyosztály közli a lakossággal és az érdekelt sütő­iparosokkal, hogy a közellátási mi­niszter út a kukoricaliszt új fo­gyasztói árát október hó 14-i ha­tállyal kllogrammonkint 1.20 fo­rintban állapította meg. barfestüldi bürefe mestervizsgára előkészítő tanfolyam A pécsi Ipartestületen megkez­dődött a 2 hetes mestervizsgára előkészítő ipari közigazgatási, köz- gazdasági, kereskedelmi és gaz­dasági ismereti tanfolyam. Jelent­kezéseket még korlátolt púmban elfogad az Ipartestület jegyzői hi­vatala. A tanfolyam befejezése után, október hó 30-án és 31. nap­jain a pécsi kereskedelmi és ipar­kamara mestervizsgálatokat tart. Mestervizsgára előkészítő füzet. Az Ipok kiadásában megjelent a mestervizsgák elméleti anyagát ma­gába foglaló füzet. Kérdés-felelet formájában, megrövidített terjede­lemben. Kapható az Ipar testület hivatalában. Ára 1° ?• Újjáépítési bélyegek az Ipartes- íületben. Akik az újjáépítési bélyeg­jeiket még nem vették át, felhívja az Ipartestület Elnöksége azokat, hogy az átvétel ügyében jelentkez­hetnek az Ipartestüket ’egyzői hi­vatalában. , , ... Vegytisztítok és kelmefestők taggyűlése. Szombaton, f. ho lt - án, este b órakor az I. ziav y'u* déglőbt ti a keg) tisztítók es kel­mefestők taggyűlést tartana* .anyagellátási e- ár’-érd>'«hcn. SZAKSZERVEZET A Magyar MagánalKalmazottak Szabad Szakszervezete helyicso- portja közli, hogy azok a kar- társak. akik kezdő könyvelésre, haladó könyvelésre, levelezési és számlázási tanfolyamra je­lentkeztek, f. hő 17-én, pénteken délután 5 órakor székháznnkban (Mária u. 6.) jelenjenek meg, hogy a tanfolyam indulását meg­beszélhessük. TextilmnnkáSoK péntek dél­után 16 órakor vezetőségi ülést tartanak. Vasárnap 9 órakor tag­gyűlést. Bőripari munkások szákszerve­zete értesíti a kesztyűgyári tag­jait, hogy 17-én fél 6 órakor a szakszervezeti székházban tagér­tekezletet tart. Pontos megjele­nést kér a vezetőség. Felhívjuk a munkanélküli kesztyű-szabászodat, hogy mun­kaügyben jelentkezenek a tit­kárnál. Felhívás a szakszervezeti ta­gokhoz! F. hó 20-ig válthatók be a szakszervezet által kiosztott cukor jegyek. A Magyar Mérnökök és Techni­kusok Szabad Szakszerverte Pécs- Baranyal Csoportja felhívja jelen­leg még munkanélküli tagjait és a csoport tagjai közé még fel nem vett munkanélküli mérnököket és technikusokat, hogy a csoport hi­vatalos helyiségében elhelyezke. désűk érdekében a hivatalos órák alatt minél előbb jelentkezni szí­veskedjenek. Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete helyi osoportja a PVSK sportcsarnokban folyó hó 17- én 16 órakor ( a szertár udvar­ban) taggyűlést tart. Felkérjük úgy s tényleges, mint a nyugdíjas tagokat, minél nagyobb számban jelenjenek meg. Burgonya beszer­zés. Utazó személyzet kenyérellá­tása, ruha ügy és egyéb gazdasági dolgok kerülnek tárgyalás alá Mindenkinek saját érdeke a meg­jelenés. A vezetőség. A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete helyt cso­portja felhívja az összes üzemi bizottsági és bizalmi tagokat, hogy folyó hó 17-én, pénteken délután 6 órakor székházunkban fegyelmi terhe mellett jelenjenek meg. A Magyar *Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete helyi cso­portja értesíti tagjait, hogy 50%-os kedvezményű szfnbázutal- ványokat ad tagjainak a hivatalos órák alatt. Az utalványok bemu­tatóra (premier), vasár- és ünnep­napra nem érvényesek. Pedagógusok Swr^szervezeteneki pécsi vezetősége értesíti a pé­csi és a pécsi járáirhoz tartozó tagjait, hogy folyó évi október 18- un a Zárda nagytermében ve­zetőségválasztó taggyűlést tart. Erre minden tag feltétlen meg­jelenését 'kéri a _ vezetőség. A. gyűlés délután 4 órakor kezdő­dik. , . , Vincellérek és szőlőm anyások 19- én, vasárnap 9 órakor tag­gyűlést tartanak. Felméretnek^ az, összes tagok, hogy a taggyűlé­sen pontosan jelenjenek meg sa­ját érdekükben. PécS-Baranyai MnnKásszövet-, kezet 19-én, vasárnap délelőtt 11 órakor alapszabálymódoisító rendkívüli közgyűlést tart a szakszervezetben. Kérjük a szö­vetkezeti tagok minél nagyobb számban való megjelenését. HIRDETÉS ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI A 29-50 IGIEFONSZAMOT* Pécsi kereskedők hírei üj szappan Arak A Pécsi Kereskedők Testületé közli, hogy az új szappan árak a kővetkezők: Jegyes szinszappan V* kg-os gyártási súlyú, drb-kint 1.80 Ft, f/„ kg-os gyártási súlyú, drb-kmt 1.44 Ft, szabad szmszap- pan ’/< kg-os gyártási súlyú drb- kint 4.25 Ft, f/5 kg-os gyártási sú­lyú drb-kint 3.40 Ft, pipereszap­pan kg-ként 24.40 Ft, dobozolt pi­pereszappan kg-ként 29.20 Ft. Rudlborotvaszappae drb-Jdnt 1.90 Ft, dobozolt nxSborotva szappan drb-ktnt 2.36 Ft. Kenőenppan kg- ként 5.46 Ft. FŰSZERKERESKBDŐK FIGYELMEBEI A fűszerszakosztály családi ösz- szejövetslt tart vacsoráival a testü­leti székház klubhelyiségében szombaton est« 8 órakor. El 6 je- gyezést a titkári irodában lehet megtenni. Só. Rizs bel í zethető „Kristály" Rózsi* ós gyarmatára nagy- kereskedés Pác*, Bajcsy Zsillnszky-ót 7 9. szám. VASKÁLYHÁT, olcsó íróasz­talt é* sublódot ikereselk megvé­telre. Telefon: 53-52. __________ LAKÁSCSERE. 1 szoba-kony­hán lakásomat elcsarélnéan hason­lóval. Bővebbet: Kiss Ernő n. 35. EGY KOCSI TÖK és knfcories­szár eladó. — Gyárváros, Diós­át 15. szasm. CUKROSLADÁT, jókarban le­vőt minden mennyiségben ve­szünk. Schützer szttppangyár, Dr. Doktor Sándor út (volt Szi­geti-út) 14. sz. . DKW 350 cm’-es motorkerék­pár sürgősen eladó. — Székely Rádiószaküzlet, Irányi Dániel* tér 1. sz. JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ meny­asszonyi ruha, koszorú é* fá­tyollal eladó. Cím a kiadóban. EGY JÓ ÁLLAPOTBAN lévő sportöltöny, vatelinozott kabáttal, eladó. Cím 4204. szám alatt a ki­adóban. OLVASSA A2 .01 DUNANT0l"-T1 Pécs tbj. város közigazgatási bi­zottsága építésügyi albizottsága* 5335/1947. K. szám. HIRDETMÉNY. Az állami rendőrség bejelen­tése szerint f. év szeptember 28- án a Felsőmalom ntcában egf piros-tairka tehenet találtak. Igazolt tulajdonosa a tehén iúrlatlevelével jelentkezzen * Városmajorban, ahol a tartánt költség megfizetése ellenében »4 állatot átveheti. Péos, 1947. évi október hó lS Dr. Pataki tanácsnok. Általános iskola V, osztályos Természetrajz és számfankőnyve megérkezett és kapható az íij Dunántúl Könyvesboltban Kossuth Laiot-út 4 szám alatt. Telefon i 24-90 Szabadság Nyomd« KEI Pécs Szerkesztőség Munkácsy M.-u 10. Telefon. 29-49. Kisílohivstal: Munkácsy M -o 10 Telelőn. 29-50 t-e.eíóa szerkesztő: Bevés* Gy. István fe.«.óü- oadő ős ayumc.avtjzutó Ac, Józssl

Next

/
Oldalképek
Tartalom