Új Dunántúl, 1947. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-01 / 222. szám

uwAdfafai egj^esüJUtUk! „A nyomorgó nép nemcsak élelmet, ruhát, fűtőanyagot, hanem igazságot is vár a demokrácia harmadik évétől. A végnélküli terheket csak ügy vállalhat­ják a dolgozók, ha egyúttal a korrupció, a panama, a harácsolés végét is látják!“ ÍV. ÉVFOLYAM, 222. SZÁM ''0 R K0 M M U NI S T Ä PÁRT 0 É L□UNA NTUl I LAPJA Ara 40 fillér PÉCS, 1047 OKTÓBER 1 SZERDA Még mindig folyik a vita Magyarország UNO tagsága körüj Gromiho erélyes állásfoglalása Magyarország mellett Cadogan „nem hízik’* a magyar kőfellességtadásban Lake Suooesböl jelentik: Oftdogsn brit kiküldött a Biz­tonsági Tanácsban hétfőn este elleneete Magyarország fel-vételét az Egyesült Nemzetek tagjai kö­zé. mert neon bízik abban, hogy a magyar kormány tiszteletben tart­ja az alapvető szociális és pali-, Hkai jogokat és betartja az Egye­sült Nemzetek alapokmányából származó kötelességeiket. Lengyelország javasolta Magyar, ország felvételét. A brit és francia kiküldött tá­mogatta Olaszország felvételét. GromikÖ a postdami egyez­ményre hivatkozva kijelentette, hogy csak akkor járul hozzá Olasz­ország felvételéhez, ha Magyar- országot, Romániát, Bulgáriát és Finnországot is felveszik. Austin, az Egyesült Államok képviselője hangoztatta, a szov­jet álláspont annak kinyilvánítá­sát jelenti, hogy vétót használ, ha a tanács nem követ bizonyos eljárás módot. A tanács ezután elutasította azt a lengyel indítványt, hogy a ! vita elnapolásával az öt nagy ha­talomra bízzák, hogy nem hivata­los tárgyalásokkal rendezze a tag­ságok kérdését. Áttérve Románia felvételére az Egyesült Államok és Anglia ki­küldötte ellenezte ezt, Francia- ország, a Szovjetunió és Lengyel- ország, valamint Kina támogatta. A vitát szerdára halasztották. A páriházi értekezlet megegyezett: Csökkentik az államtitkárok és főispánok számát RÖVID. de éidelces Megkezdődött az angol kormány átalakítása Londonból jelenti a Reuter: Atlee miniszterelnök bejelentette, hogy Crlppset kinevezték közgazdasági miniszterré. Wilson eddigi tengerentúlt kereskedelmi minisztert pedig kereskedelmi miniszterré. Ezek a változások az első részletei a rövidesen várható szélesebbkörú kormánysxervezés- nek. Cripps — Anglia gazdasági diktátora Londonból jelenti a MTI: Az angol rádió jelentése szerint Sir Staffod Cripps, akit hétfőn Nagybritannia gazdasági c&úcatni. mezterévé neveztek ki, az angol gazdasági válság leküzdése érde­kében szinte diktatórikus hatalmat kapott, amelyre eddig nem volt példa az angol történelemben. Mint gazdasági csúesminisztemek az a feladata, hogy a létfontos­ságú angol export-termelés még nagyobb arányú fokozása érdeké­ben egybehangolja a' »égy gazda­sági irányú szakminisztériumot: a kereskedelmit, a közellátásit, a munkaügyit és a sxáliitásűgyit. Ezenkívül az 6 kormányzati fele. lóssége alá tartozik Nagybritansna egész bel- és külkereskedelmi po­litikájának irányítása is. Munka­köre hasonló Lord Alexanderéhez, aki mint nemzet védelmi csúcsmi­niszter végsó fokon felelős a brit fegyveres erők három ágazatának, a hadügyi, a légügyi és az admi- ralitás egybehangolásáért. Megalakult a választási bíráság Budapestről jelenti a MTI: A koalíciós pirtok vezetői kedden délelőtt pártközi értekezletet taroltak * miniszterelnök dolgozószobájában. A Magyar Kommu­nista Párt részéről Gerő Ernő és Kádár János, a Kisgazdapárt ré­széről Dobi István és Gyöngyösi János, a Szociáldemokrata Párt részéről Szakastts Árpád és Szélig Imre, a Nemzeti Parasztpárt ré­széről Veres Péter és Erdei Ferenc jelentek meg. A pártközi érte­kezleten, amelyen Dinnyés Lajos miniszterelnök elnökölt, megálla­podott as illan; titkári és főispán* fii ások csökkentésében. Számsze­rűleg meghatározták, hogy a most meglevő államtitkári és főispánt állások számát mennyire csökkentik. Foglalkozott még a pártközi értekezlet a kormányprogramm előkészítésével. Az értekezletet szombaton, október 4-én délelőtt 10 órakor folytatják Csehszlovákia a Biztonsági Tanács tagja lesz Hivatalosan még meg nem erő­sített hírek szerint Csehország ál­láspontját megváltoztatva hajlan­dónak mutatkozik arra, hogy az Egyesült Nemzetek szervezetének biztonsági tanácsában két évre el­foglalja a lelépő Lengyelország helyét. Az Egyesült Államok hír SKerint a keleteurópai országok közül egyedül Csehszlovákiát haj. Iandó a Biztonsági Tanács tagja; közt látni. A Biztonsági Tanács három új tagját kedden választ­ják meg. ER3 Súlyos üzemi balesetek napja Pécseit Az áldozatok: villanyszerelő, Zsolnay-gyári munkás, bőrgyári munka snő és bányász Tegnap déleiét a védőintézke­dések hiánya miatt súlyos sebe­sülést szenvedett Brata Lajos 44 éves villanyszerelő Szabadság o; 50 sz. alatti lakos. Brata a Zsolnay Vilmos utcában egy vil­lanyoszlopon dolgozott, mikor áramütés érte .Az ütés következ­tében elvesztette egyensúlyát és mivel nem vol rajta mentőszíj, az úttestre zuhant. Súlyos koponya­sérüléssel szállították a mentők a Sebészeti klinikára. Az áramütés csak az ujjait égette meg. • Lakatos József 25 éves gyá­rimunkás kezére « Zsolnay gyár­ban egy kiégetett minta zuhant. A nehéz és éles minta felvágta Lakatos karján az ütőeret és kö­zel 5 cm-es sebet ejtett rajta. — Amikor a sebészeti klinikára szál­lították erősen vérzett. • ®€y másak üzemi baleset a Bőr­gyárban történt. A gyár terüle­tén van egy levezető csatorna, melyben az eihsznált vegyianya­gok folynak le: csersav és más maró folyadék. A levezető mel­lett állítólag tábla is van. de ez úgylátszik nem nyújtott teljes védelmet, mert az arra járó Stza. lai Istvánné 45 éves tnunkásnő belépett a maró folyadékba és elcsúszott. Két lábán és két kar­ján súlyos égési sebeket szenve­dett. A szerencsétlen asszonyt a Bőrklinikára szállították. * Nemcsak Pécsett, hanem Pécs környékén is fekete napjuk volt a munkásoknak. A komlói ipar­vasútnál Bart os Antal 22 éves fékezőt érte szerencsétlenség Egy kövekkel megrakott csillére akart fellépni, de megcsúszott és a sze­relvény alá került, amelyik egyik lábát tőből levágta. Igen súlyos állapotban szállították be a pécsi kórházba. A KOLCHOZ-MESE OTT. AHOVA VALÓ Még a választási harc alkalmá­val történ; Hosszúhetényhen, hogy az egyik népgyülés végén felszó­lalt Kárpáti (Rohl) József. Fel­szólalásában ízt állította, hogy a MK P kóichózt akár bevezetni és ennek igazolására egy újságcikket mutatott. Az újságcikk azonban egyáltalán nem támasztotta aiá állítását. — Tegnap délelőtt tár­gyalta az ügyet a népbiróság Döntse tanácsa. Több tanút hall­gattak ki, majd a vád- és véd- beszédre került a sor. Dr. Keleti István, a Baranko- vics Párt országgyűlési képviselő­je, volt a vádlott védője — Hosz- szú tanácskozás után a népbiró ság ötös tanácsa elé utalták az ügyet. MEGLOPTA A RENDŐRT Ellopta Tömpe József rendőr­tizedes pénztárcáját 250.— forint készpénzzel Weszely István 23 éves hetvehelyi lakos. A pécsi törvényszék egyesbirája hat hó­napi börtönre ítélte. A vádlott enyhítésért fellebbezett. VIGYÁZZ, HA JÖN A VONAT 1946 októberében Marazacz Mi-1 hály 38 éves pécsváradi földmű­ves hazafelé menet lezárna talál.a a sorompót. Kérte a sorompóőrt, nyissa fel, de az nem tehette meg, mert jött a vona:. Marazacz el­lökte a sorompóőrt cs fel akarta nyitni a sorompót. Hatósági kö­zeg elleni vétségért 50 forint pénz­büntetésre ítélték. Az ítélet jog­erős. MSSOLINI HOLTTESTE AMERIKÁBAN VAN? Rómából jelenti arz AFP: Mussolini holtteste Amerikában van, — mondotta Duce özvegye a nápolyi Giroc Giomale munka­társának és hozzátette: férje föl­di maradványainak a milánói te­metőből történt ellopása után egy amerikai tiszt közölte vele, hogy a holttest az amerikaiak kezé­ben van. Az eddigi panaszosok: Balogh tstván és a PDP Budapestről jelenti a MTI: A választói törvény értelmében megalakult választási bíróság ked­den délelőtt tartotta dr. Major Ákos, a NOT elnöke és egyben a választási bíróság elnökének el. nöklésével alakuló ülését a NOT egyfc tanácstermében. Ezen az ülésen tették le a hivatali esküt a választási bíróságnak a pártok által delegált tagjai. Eridéig két petíció érkezett be a választási bírósághoz: az egyik a Polgári Demokrata Párt részéről, amely az egén választás ellen emelt kifogást, a másik pedig a Balogh-féle párttól, amely az or. szagos lista szerinti mandátumok szétosztásának tekintetében emelt kifogást. A petíciók benyújtása nak határideje október 6-ika. A választási bíróság megkezdte az adminisztrációs munkát. A görög polgárháború mérlege A francia rádió szerint a görögi polgárháború következtében 45 közrendészeti miniszter bcjelen- eeer polgári személy és 3000 rend­tette, hogy a felszabadulás óta alőr és csendőr vesztette életét. A KI SOS z kezdeményezésére Véget vetnek a kalkulációs zűrzavarnak Két héten belül rögzítik Pécsett a kis és nagykereskedői árakat Igen nagy jelentősége van an­nak az értekezletnek, amelyet a hét elején az ármegállapító és át. ellenőrző szervek: az Árkormány- biztosság, a Közellátási Felügyelő­ség, az Iparkamara, a Kereskedők Testületé és a Gazdasági Rendőr, ség kiküldöttei a Vármegyeházán megtartottak. Az árak bizonytalansága a kü­lönféle és sokszor egymást keresz­tező rendeletek folytán olyan arányokat öltött, hogy már nemcsak a kereskedők, ha. nem maguk az árellenörző kö­zegek is bizonytalanságba kerül- tek. A kiskereskedők haladó érdek- képviseleti szerve a KISOSZ már régebben indítványozta, hogy minden cikkre kiterjedő ármeg­állapítással vessenek véget a sö­tétben való tapogatózásnak. Az indítványból városunkban re­méljük rövidesen valóság válik, mert minden jel arra mutat., hogy a meginduló tárgyalniuk ered­ményre vezetnek és sikerül rögei- teni a kis. és nagykereskedők árait. Egyben megállaitják a leg­nagyobb felszámítható haszonkul­csot is. Ahol az jelenleg nehézsé­gekbe ütközik, ott a háború előtti százalékhoz arányosítják ad 'ára­kat. A megállapított árakat a keres­kedők szakcsoportja] és a Gaz­dasági Rendőrség elé terjesztik jóváhagyás végett. Mindezek a tárgyalások előre­láthatólag 10—12 napot vesznek igénybe. Az eredményeket körle­veleken és sajtó útján közük az érdekeltekkel Az ármegállapítás ténye minden szempontból örven­detes, mert a kereskedők feje fe­lől elvonul a bizonytalanság és az ebből fakadó félrelépés veszélyé­nek felhője. De jelentősége van az akciónak a fogyasztók szem­pontjából is különösen akkor, ha az árak megállapításának az AH egyik eredménye lesz, hogy az árak az új megállapításból az ed­diginél alacsonvaöbah kerülnek ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom