Új Dunántúl, 1947. szeptember (4. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-02 / 198. szám

mfrfetíMM mamOBitokt A MKP Politikai Bizottsága a koalíció fenntartása és a mnnkásegység megszilárdítása melletti 1 A M A G v A )> ' K r. m m it n 1 S T A 7HT' n E l 0 U N A NT U l \ l A P 3 A [V- Évfolyam, iot. szám Jura 40 fillór pécs, 1947 szeptember 2. kedd Együtt tovább előre! Amit Farkad Mihály egy héttel V^tiaaztások előtt Pécs kommu- “•Jáinak kijelentett, valósággá Jt“* A Magyar Kommunista **rt> mint az ország legerősebb ■T^je került ki a választásokból. *^an talán érthetetlennek tárt- ív, hogy egy párt, amely három ezelőtt alig néhány száz Wdözött tagot számlált és amely- ™ a magyar nép évtizedeken ?* <*ak gyalázkodó rágalmakat miképpen lehetett ilyen •«vid idő alatt az owzág legtöbb **evazatot elnyerő pártja. Pedig «Öcsén ebben semmi csodálatos. A. felszabadulás óta eltelt rövid 100 «Uttt a magyar népnek alkal- 2» volt megismerni a kommunis- ff8*. ráébredni arra, hogy az e T*P> amit régi urai, a kammunis- festettek, hamis és hazug. A kommunisták ezalatt a rövid alatt az ország nagy és az 5?*n«k apró ügyeiben egyaránt ÍJkjtett eredményes munkájukkal ?*~*onyitották a magyar népnek, ®°«y méltóak a bizalomra. És ezt ?«mhn«t a magyar nép meg is *»n*t«.-A választást eredmény szá­dokra, okik az cimoK két év yft állandóan a nép között fo- L®'1#k, nem meglepetés. De nem diadalmámoros örömujjoa- JJj *• A kommunisták köszönet­tft.( elfogadják azt a bizalmait, dy • magyar dolgozó nép Pár. L kba helyezett és mint a mult- a jövőben is méltóak lesz- rá. És mert a magyar nép Lv*\, a választásokon nagyobb ^tőséget adott a cselekvésre a r^OHmlatáknak, mint legutóbb, ^*®mmunasták az elkövetkező Sj^yzási Időszakban nagyobb í^nnyei is fogják minden latbavetni a magyar nép »fővonalának emeléséért. kiS^ok más helyén közöljük a PoHtBcei Bizottságának ha- >^fatát. Még a politik Mag ke- vJsjjjIL tájékozott olvasó is észre- hogy ez a határozat első * 8 Függetlenségi Front és Mj, ’•Okáspártok győzelmét élla- ri-, o>eg. Ez is a Kommnnista felelősségteljes to­ki ^oS?ánek bizonyítéka minden- t y.ptt- Rákosa Mátyás elvtárs b^fjfvtások előtt kijelentette: *2[*n l*gyw> » a szavazás k ff .ke, a koalíciót a jövőben kfftertjnk, a munkásegységet porosabbra Fűzzük. A Poli- ^^rtu V^tság határozata most, s ok _győzelme után, tsmétel- Ht, e**ögezi ezt az álláepontun­v®«árnap lezajlott választá ^«»«döntőek voltak a magyar a* . * életében, de nem abban 'kyfrt*'emben, ahogy azt bizo- ^ólakról remélték. A Kom­iig^*8*8 Párt sólyának megerősö- haj, ®e®n a koalíció szétbomlását •«B*? valamennys demokratikus tgyjj,, 82 eddiginél is szorosabb ^tok^déaét, nem a munkás <7 közötti vetélkedés kiélező- *abb ’ ”aoem a szilárdabb, szoro- '8yJ,mcghonHlatatlan munkáé /y eredményezi. győzelmünk: * fokozott válleiáBa; a ml győael- * **°ro9abb öaseefogá* az **° v e tségezekkel. A MKP Politikai Bizottságának megállapításai a választások eredményeivel kapcsolatosan A MKP Politikai Bizottsága szetpember elsején délelőtt 11 óra­kor tUést tartott Foglalkozott az országgyűlési választások ered­ményeivel. Elégtétellel állapította meg, hogy az ország népének több­sége a Függetlenségi Front választási szövetségébe tömörült négy demokratikus párt mögött ált örömmel üdvözli, hogy a munkáspár­tok együttesen az 1945-ös választások eredményéhez képest jelen­tékenyen megnövelték szavazataik számát s ezzel szilárdabb alapra helyezték a magyar demokráciát. A választások eredményei azt mu­tatták, hogy a dolgozó nép egyre szélesebb tömegei fordulnak biza­lommal a MKP felé. Pártunk lett az országgyűlés legerősebb párt­jává, az ország legnagyobb munkás és parasztpártjává, mely a ma­gyar értelmiség és dolgozó kisemberek tekintélyes részének bizal­mát Is elnyerte. A néptömegeknek a választáson pártunk Iránt megnyilvánult bizalma kötelez Is bennünket A MKP a választást győzelem után még nagyobb eréllyel és odaadással fog slkraszállni a dolgozók élet­színvonalának emeléséért, a /drágaság letöréséért, a hároméves terv megvalósításáért A demokrácia alkotó munkájával azonban, mint a választási eredmények Is mutatják, számottevő reakciós erők állnak szem­ben. A Pfeiffer Zoltán vezetése alatt álló párt Sulyok fasiszta pártjának örököse és folytatója, melynek demokrácia ellenes akna. munkáját meg kell és meg fogjuk hiúsítani. A Barankovics István vezetése alatt álló Demokrata Néppárt Jelentkezését a politikai életben minden magyar demokrata fenntartással fogadja, melyet in­dokol a pártnak a választások alatt a Pfeiffer párttal sokhelyütt létrejött együttműködése. Csak a párt jövőbeni magatartása alap­ján lehet majd véglegesen eldönteni, vájjon a demokratikus építő-, munka útján akar-e Járni, vagy a reakcióval akar-e egyűtthaladnl. A Politikai Bizottság a leghatározottabban megbélyegzi azt a rá­galomhadjáratot, melyet a Pfeiffer párt sugalmazására külföldön a magyar választások ellen folytatnak az ország jóhlrnevének be-. mocskolására. A reakció szándékosan fellújja a választásokon szór. ványosan előfordult visszaéléseket A Politikai Bizottság a vissza, éléseket elítéli tekintet nélkül arra, hogy kik követték el és köve- teli legszigorúbb kivizsgálásukat A Politikai Bizottság továbbra is szükségesnek tartja a koalíció fenntartását és a mnnkásegység megszilárdítását. Ezek a szempontok fogják vezérelni Pártunk kép­viselőit az új kormány megalakításáról meginduló tárgyalásokon. Ax országos választások végeredménye: A koalíciós pártok abszolút többsége a munkáspártok előretörése a Magyar Kommunista Párt vezetésével A beíügymtówtérium sajtóosz­tálya közli tegnap délután 2 óra­kor: Erklig az időpontig megszámlál­tak 4,996.183 szavazatot A leadott szavazatok az egyes pártok kö­pött a következőképpen oszlanak meg: Magyar Kommunista Párt: 1947: 1,082.597; 1945: 757.736. Független Kisgazda Párt: 1947: 757.082; 1945 : 2,687.701. Szociáldemokrata Párt: 1947: 732.178, 1945: 819.824 . Nemzeti Paraszt Párt: 1947: 435.170, 1945 : 323.817. Keresztény Női Tábor: 1947: 67.792, 1945: —. Demokrata Néppárt: i947: 805.450, 1945: —. Magyar Függetlenségi Párt: 1947: 718.193, 1915: —. Magyar Radikális Párt: 1947: 93.270, 1945: 5.760. Független Magyar Demokrata Párt: 1947: 256.396, 1945: —. Polgári Demokrata Párt: 1947: 48.055, 1945: 76.188. A fenti összehasonlító táblázat világosan mutatja a különböző pártok fejlődését az elmúlt két esztendő alatt. A mostani választáson eddig megszámlált 4,996.183 szavazatta! szemben 1945-ben végeredmény­ként összesen 4721.016 szavazatot ndak l>e, tehát már eddig is, több mint negyed- millióval múlja felül az idei választásokon leadott szavazatok száma a legutóbbi választásokét. A szavazatok össze-számlálása még folyik, bár jelentősebb eltolódások már nem várhatók, hiszen a-z ed­dig megszámlált szavazatok, a szavazásé., jogosultak több, mint 95 százalékát ölelik fel. Úgy tárcsák a belügyminisztérium sajtóosztálya közli, hogy a deb­receni hadifogolytáborban 5779 volt hadifogoly asavMott U. — Ebbői 470C « MKP-rs, 1079 a többi koahotós pártra adta »Ja­vasa tát, A beWigym iihiím. térimn sajtóosz tálya közli, hogy vasárnap taté 8 órakor, előírás szerint az ország egész területén befejeződött a szavazás. A szavazás mindenhol a legtel­jesebb rendben és nyugalomban zajlott le, karhatalmi beavatko­zásra sehol sem került sor. Rendzavarás» irányuló cselekvé­sek miatt, az egész ország terüle­tén mindössze néhány előállttá« történt. A Pécs —Baranya—Tolna választókerület végleges eredménye: Négy mandátumot kapott a MKP Az összes pártok közül a legnagyobb előretörés, 15.892 ű\ szavazat a kommunistáké Hétfőn délelőtt befejeződött a Pécs—Baranya—Tolna-i választó­kerület szavazat összeszómlálósa. Ezek szerint a szavazatok a kü­lönböző pártok között a követ­kezőképpen oszlanak meg: 1. MKP-------- 56.334 2. KGP------------ 53.583 3. SrDP---------41.361 4 NPP------------ 25.592 5. (Nem indult!) 6. Demokr. Néppárt — (Barankovics) — 83.945 7. Pfeiffer-----------1— 13.447 8. Peyer —-----2.014 9. Balogh----------2.564 10. PDP--------------1-577 Am int a fenti adatokból látha­tó, a MKP a Baranya—Pécs-— Tolna-i választókerületben a sza­vazatok 20.1 százalékát.kapta, a választási szövetségbe tömörült pártok pedig 63.1 százalékos ered­ményt értek el. Az 1945-ös vá­lasztások alifcalltnával a MKP 40.442 szavazatot nyert ugyan­ebben a választókerületben. Szavazónak száma tehát az el­múlt két esztendő alatt a pa­rasztság körében 15.892-vel sza porodott. * Ezzel szemben az 1945-ös válasz, tások során legtöbb szavazatot elért Kisgaedoipárt most 128.656 szavazóját veszítette el, amely­nek nagy többsége a jobboldalt képviselő Barankovics pártba zár­kózott fel. Egészen lényegeién emeli edé*t ért el * Szociálde­mokrata Párt 1945 óta, tekintve, hogy az akkori 41.293 szavazattal szemben mc»- csupán 6« szava­zattal kapott többel. vagyis 41.361 et. Jelentékenyen megnövekedett a Nemzeti Parasztpárt is. A Ba­ranya-—Pécs—Tolna-i választó- kerületben 1945-ben elért 21.773 szavazattal szemben most 25.592 szavazatot kapott. A MKP ebben a választási kerületben a két év élőt ti 3 kép­viselővel szemben a mostani vá­lasztásokon 4 mandátum ott ka­pott, aminek kiér,ékeléséhez tud­ni kell azt is, hogy míg a mull választáson egy mandátumhoz 12.000, most 14.000 szavazat el­nyerése volt szükséges. Tiszántúlon a MKP-vei az éten a koalíció elsöprő győzelme Beérkezett Hajdú—Bihar és Debrecen választókerület végleges eredménye. Ezek szerint a Magyar Kommunista Párt: 64.688, a Füg­getlen Kisgazdapárt 63.343, a Szo­ciáldemokrata Párt 27.627, a Nem­zeti Parasztpárt 53.597 szavazatot kapott. A választási szövetségbe tömörült pártok tehát összesen: 209.255 szavazatot kaptak az ellenzéki pártok 74130 szavazatá­val szemben, vagyis a vázáitok 73.8 százalékát. Saab öles—Sza tanár választóke­rületben a Magyar Kommunista Párt 44947, a Független Kisgazda- párt 59.513, a Szociáldemokrata Párt 18.402, a Nemzeti Paraszt­párt 49.227 szavazatot kapott. Az ellenzéki pártok összesen 120.582 szavazatot nyertek a választási szövetségbe tömörült pártok 172.089 szavazatával szemben. 4 Viharsarok és Salgótarján eredményei A belügyminisztérium többek között nyilvánosságra hozta a békési választókerületnek', az ú. n. Viharsaroknak és a salgótarjá­ni választókerületnek végleges választási eredményét. Eszerint a békési választ ók erű leiben a MKP 56 223,. a FKGP 41.981, a SzDP 30.677, a NPP 32.091, a DNP 6674 a MFP 17.413, a MRP 1145,: a FMDP 334, * PDP 1096 szava-j as.ot kapott. A salgótarjáni vá- Uwctökerület végleges eredménye I MKP 20.491 FKGP 3729, ,SzDP 3436. NPP 593, DNP 6666 MFP —, MRP 64, FMDP 305, PDP 1056. Nagy-Budapest így szavazott Nagy-Budapest összest tett, nem végleges eredménve a következő: MKP 259.333, FKP 78.394, SzDP 229.330, NPP 13.366. KNT 15.389, DN 50.211, MFP 235.693, RP 26.386, FMDP 52.735. PDP 19.375.

Next

/
Oldalképek
Tartalom