Új Dunántúl, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-10 / 181. szám

6 ÜJ DUNÁNTÚL 1947 AUGUSZTUS 18 Elvtárs, győződj meg arról, hogy fel vagy-e véve a választói névjegyzékbe AKI A KULONJEGYZÉKEN van felvéve, annak nincs szava­zati joga. Ha egyáltalában nem vagy felvéve, vagy a különjegyzé- ken vagy felvéve, még lehet segíteni a dolgon. Azonnal keresd fel választási irodánkat (Rákóczi-út 68.). Egész nap rendelkezésedre áll, segítségedre lesz. Ha belterületen laksz, a kapn alatt kifüggesztett névjegyzé­ken, ha külterület«) laksz, a szavazókör hivatalos helyiségében nézd meg, hogy fel vagy-e véve a választól névjegyzékbe. Ha nem, akkor minél előbb, de legkésőbb augusztus Í7-ig feltétlenül keresd fel választási Irodánkat! A Magyar Kommunista Párt értelmiségi napjai A magyar értelmiségi réteg sok. lamtitkár elvtársiunk: tart előadást HÍREK szór és különböző szempontból megvitatott problémái most, ami­kor választás előtt áll az ország, nem hogy veszítették volna fon­tosságukból, hanem fokozottabb jelentőséget nyertek, A sokféle álláspont, a téves vagy megté­vesztő törekvések és befolyások kavargásában, mint minden más­ban, itt Is a Magyar Kommunista Párt magatartása tiszta és félre­érthetetlen egyedül: a magyar értelmiség kapcsolód. Jék bele demokratikus életünk minden alkotó Jellegű törekvé­sébe és elsősorban kultúrális téren vegye Irt a részét a fel­adatok megoldásából. ■— Érmek jegyében rendezi meg a Magyar Kommunista Párt nagy­pécsi szervezete 15-én, 16-án és 17-én a Pécsi Értelmiségi Napo- kat. Erre a nagyjelentőségű meg­nyilvánulásra a fővárosból szelle­mi, politikai és művészi életűnk számos kitűnősége látogat el vá- rorunkba. 15-én dr. Molnár Erik elvtársunk, népjóléti mi rasz­ter, 16-án dr. Hajdú Gyula U­Ugyancsak 15-én kerül sor a kul­turális életünk felemelkedése szem pontjából nagy horderejű „Mun­kások a tudományéit, tudósok a miunkásókért" mozgalom pécsi ün. nepélyes megindítása. A pécsi mozgalom élén az egye­tem jövő évi rektora, dr. Lis- s á k Kálmán elvtársunk áll. 17-én a magyar színművészet rep­rezentánsai, a legkitűnőbb budapesti színmű­vészek csoportja, Major Tamás és Várkonyi Zoltán elvtársaink­kal élükön lépnek a pécsi szín­ház színpadára, hogy egy előreláthatóan kivételes élményt nyújtó színházi esttel ajándékozzák meg városunk, éTj- ből a szempontból az utóbbi idő­ben eléggé mostoha helyzetbe ju­tott közönségét. Moliere: „Duda Gyuri" c. vígjátéka kerül buda­pesti viszonylatban is parádés sze­reposztásban bemutatásra. — A fentemlített megnyilvánulások rész­letes ismertetését lapuink követke­ző számaiban folytatólagosan kö­zöljük. Vidéki előfizetőinkhez! Felkérjük az Igen tisztelt elő­fizetőinket, hogy a mai napon postára adott befizetési lapjaink felhasználósával előfizetésüket és esetleges hátralékukat postafor­dultával beküldeni szíveskedje­nek, hogy a lap küldésében fenn­akadás ne történhessen. IDÖJARÁSJELENTÉS Várható időjárás vasárnap estig: Mérsékelt északi, északkeleti szél, délután felhőképződés valószínű­leg eső nélkül. A hőmérséklet dél­ben megközelíti a 30 fokot, este 20—25 fok között. — A református egyház köré­ből Vasárnap 9 órakor és dél. után 5 órakor istentisztelet. A gyárvárosi istentisztelet további hirdetésig szünetel. — OTT orvosi ügyelet. Az OTf biztosítottak részére a mai napon dr. Szántó László (lakik: Pécs. Deák utca 3., telefon: 20—01) és dr. Hajnik József (lakik: Pécs, Majláth tér 1., telefon: 14—98) orvosok tartanak ügyeletes szol­gálatot a lakásukon. — OTBA orvosi ügyelet. Az Or­szágos Tisztviselői Betegsegélye- zési Alap 1—5. körzeteinek tág­jai részére 1947. év augusztus hó 10-én (vasárnap) dr. Stefanits Já­nos orvos tart ügyeletes orvosi szolgálatot. Lakik: Pécs, Ferenciek utca 20. szám. Telefon: 21-39. — OTBA orvosi hír. Az Orszá­gos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap tagjai részére 1947. év szep­tember hó 1-ig a nőgyógyászati szakrendeléseket dr. Fried Géza OTBA nőgyógyász szakorvos he­lyett dr. Bajtay István orvos vég. zi lakásán: Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatt, délután 3—4 óráig. Telefon: 30-58. w Hadifogoly“ ünnep Beremenden A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének béremen di csoport­ja folyó hó 3-án, a "község elöl­járóságával karöltve, ünnepélyes keretek között megvendégelte a már hazatért hadifoglyokat. Az ünnepély jelentőségét a pé­csi MNDSz részéről Vajda Gyu­lán© méltatta. Beszédében ki­emelte, hogy az MNDSz minden társadalmi munkában résztvett. Két év Óta állandóan napirenden tartotta a hadifogoly ügyet. Az állomásokon két évvel ezelőtt megszervezték a „Hadifogoly" szolgálatot és azóta is állandóan fenntartják. A Demokratikus Nők Szövetsége Foksánitól kezdve, Mámmarosseigeten és Debrecenen keresztül, Budapestig mindenütt őrt van, ahol segíteni kell a hadi­foglyok ügyében. Beszélt az esz- szonyok felelősségéről, hogy mi. ként mutatják be a hazatérteknek az új demokráciát. Ha ők ezt kívánatos színben és a maga va­lóságában mutatják be, akkor feltétlenül jó demokrata lesz a férjük és ezzel saját családjának és hazájának hasznos tagja lesz. Kiemelte, hogy milyen jogokat hozott eddig a nőknek a demok­rácia. Először is titkos és általá­nos választó-jogot, aztán a föld­reform által földet, a napközi otthonok hálózatát, lehetőséget gyermekeik jobb és szebb életé nek nevelésére. A Népi Kollé­giumok' felállítását. 100 Népi Kollégium indul 10.000 lakóval, ahol munkás és szegény paraszti származású gyermekek kapnak ingyenes, vagy igen csekély dija- zás ellenében ellátást. Lehetőséget nyújt ez, hogy a kisbirtokosok parasztok gyermekei az iparban és az értelmiségi pályákon is el helyezkedhessenek. Az MNDSz képviselőinek javaslatát a parla­mentben törvényerőre eme!*t5 Megszűnt a törvénytelen ß>er meke betegsége alatt. Igen fon tos törvény, hogy az újgazdák, ahol négy gyermeknél több van a családban, minden 15 éven aluli gyermek után állami segélyt kap nak. Mindebben a sok és nehéz munkában a Demokratikus Nők Szövetsége komoly segítséget csak a Magyar Kommunista Párttól kapott. A hadifogoly ügyben is Rákosi Mátyás miniszterelnök h PÁRTÉLET Karikagyűrűt! Órát! Ékszert! Futásztól lrgalms:ok-u'ca 6 NAGY-PÉCSI PARTNAPOK Közöljük az elvtársakkal, hogy a pártnapok továbhi beosztását anyagtorlódás miatt a keddi szá­munkban közöljük. HÉTFŐ Délután J43 óra, Szabadság- nyomda: Dr. Sebők Sándomé; 'A5 óra, Zsolmay-gyár: Dr. Kerese Ist­ván; 7 óra, Belváros: Révész Gy. István-, 7 óra, Budai külváros I.: Szűcs József; 7 óra, Szigeti külvá. ros: Csizmadia Ferenc; 7 óra. Sik­lósi külváros: Soós Levente. VASÁRNAPI GYŰLÉSEK Királyegyháza: Horváth János III.; Kacsóta: Csizmadia Ferenc; Csonkamindszent: Izsáki Imre; Bukkösd: Varga Ferenc; Cserdi- Helesfa: Abelovszki József; Me­gyefa: Szűcs József; Nagyváty: Szigony József; Kispeterd és Botykapeterd: Merész Henrik; Nagypeterd: Vörös Gyula-, Rózsa, fa:' Dér József; Szentdienes: Szabó Géeáné; Gyürüfü: Kéri Rezső; Csányoszró: budapesti előadó; Ká­kics: Roller Jánosné; Maróosa: Soós Leventémé; Katádfa: Deák Lívia; Deacsháza: Horváth János II.; Sumony: Csepregi Mátyásinő; Szabadszentkdrály: Szabó Pál Zol­tán; Kis- és Nagybicsérd: Lukács László; Okorág: Gergely Lajos; Velény: Erdei László; Gerde: Sza. bó László; Magyarmecske: dr. Bo­ros István; Sellye: Szűcs István ezredes; Gilvánfa: Csórni Károly; Besence: Szombathelyi Károly; Aranyosgadám: Laczkó István; Ma­gyartelek: Nádasdi József; Tésény: Sőllei István postás; Dunaszekcső; dr. Szeremlei Gyula. PARTTAGOK FIGYELEMI Aki bármilyen okból nem kapott. Illetve nem töltött ki választói öszeíró lapot az je­lentkezzék hétföl nap folyamán Rákóczi-út 68. szám alatt a Központi Pártházban. • A mecsekszabolcsl körzet pro­pagandistái, agitátor felelősei hét­főn, 11-én a körzeti irodában párt- fegyelmi terhe mellett jelenjenek meg. SPORT — A Fonyódon üdülő gyerme­kek hazatérése. Folyó hó 10-én, vasárnap este 11 órakor érkeznek Pécsre a Fonyódon nyaraló pécsi gyermekek. Ä népjóléti ügyosz­tály felhívja a gyermekek hozzá. A „Pécsi őszi Vásár fi* Kiállttá*“ hírei járt el Sztálin generálisszimusznál tartozóit, hogy a fentjelzett idő aminek az eredményét láthat­juk, meTt több mint 50.000 hadi­fogoly tért haza már eddig és a többiek is úton vannak. A műsort a beremendi MNDSz csoportja adta. Közben egy hon­véd bajtáre szavalata következett. Külön köszönetét mondunk a Pécsi Dohánygyár Zenekarának, GomeTri Ferenc karmester úr­nak, hogy az ünnepély nívóját a szép zeneszámokkal emelte. mek fogalma. Az anya fizetett Rendőrségi hírek szabadságot kap az OTI-tol C3’cr­A rendőrség bűnügyi osztálya őrizetbe vette cs az államügyész­ségre kísértette át Biskni Júlia 30 éves rovottmultú nőt. aki őrizel bevétele után több lopást ismert l>e. Ugyancsak őrizetbe vette csavargásáért. lopásáért özv. Kiér Gvula 52 éves ;>éesi la­kost. akii unnak elenére. hogy somilyen l>e jelentett foglalkozása nincsen, sima a lakásán megta­lálni nem lehetett. Dt rendbeli körözés \olt kibo- csájtva eddig Mogyorók Ernő 27 éves pécsi lakos ellen, akii a más ügyben eljáró nvomozótiszt fel­ismert, majd rövid dulakodás után megbilincselt és u redőrsé- gen állított elő. őrizetbe vette a rendőrség Pé- terinann (dilis) Imre 36 éves köz. ismert csavargót és különböző cselek inon v«k miatt az állam­ügyészségre kísértette át. ben jelenjenek meg a főpályaud­varon gyermekeik hazavezetése céljából. — A Pécsi Bőrgyárl Dalárda felhívja régi dalosait, akik a férfi­karban énekelnek és mindazokat, akik a most megalakítandó férfi­karban dalolni óhajtanak, 11-én, hétfőn délután 6" órakor megbe­szélés végett a BTC Sakk-helyi­ségében, Rákóczi-út 55. jelenje­nek meg. . (xi — Az MNDSz csoportja szere­tettel meghívja a város közönsé­gét egészségügyi vándorautóinak ünnepélyes fogadására, melyet a Széchenyi-téren folyó hó . 11-én, délután 7 órakor tartunk. — Felhívás a Nemzeti Paraszt­párt tagjaihoz. Augusztus 10-én, vasárnap délelőtt II órakor a vár­megyeház nagytermében „Népünk, nemzetünk sorskérdései" címmel Z s e b ő k Zoltán kultuszminisz­teri osztályfőnök előadást tart. A Nemzeti Parasztpárt pécsi szerve­zetének vezetősége kéri tagjait hogy ezen a gyűlésen Ismerőseik­kel együtt jelenjenek meg. Vegyünk részt a „Pérsj Öszi Vásár és Kiéllítás"-on. Kiállítási iroda: Fémipari szakiskola, te­lefon: 25—28 Önmaga ell:n vét iparos, ke­reskedő, he nem vesz réJzt n „Pécsi őszi Vásár és Kiállítási­on. Milliós forgalom, sotizezres látogató — „Pécsi őszi Vásár és Kiállítás" — Közérzetét javítja * l'crcnc József keserűviz. (x) _A „Pécsi őszi Vásár és Kiállí­tás“ keretében a kertgazdasági szőlészeti és borászati, méhészeti és sei vem ten y és /'esi kiállítás és Vásár szeptember 4—8-ig a pécsi Katolikus Kör Székházé lián (Kar dós Káhnán-u. 13.) lesz. Fontos érdekek fűződnek ah­hoz, hogv a kiállítás sikerrel SOROZATOS MAGYAR GYŐZEL­MEK A BALKAN-VERSENYEN Pénteken délután folytatták a balkáni játékok uszóversenyét Megérkezett Albánia csapata is és néhány számiban már albán ver­senyzők is indultak. A második nap eredményei a kővetkezők: 100 m hátuszás döntő: 1. Novák Ilonka (Magyarország) 1 p 19.2 mp; 200 m mellúszás döntő: I. Nö­vik Éva (Magyarország) 3 p 02.6 mp; 100 m férfi gyorsúszás döntő: 1. Kádas (Magyarország) 59.6 rapi 100 m férfi hátuazás döntő: 1- Gyöngyösi (Magyarország) 1 p 124 mp. Férfi műugrás a kötelező ug­rások után: 1. Hídvégi (Magyar- ország) 63.34 pont. Pontverseny állása (csak a férfi, eredmények számíttattak): 1. Ma­gyarország 50 pont, 2. Jugoszlávia 37 pont, 3. Románia 7 pont, 4 Bulgária 2 pont. Magyarország—Bulgária vid- labdamérkőzés 26:0 (14L0). NAGYSZABÁSÚ SPORTBEMUTATÓ A PVSK FEDETT SPORTCSARNOKÁBAN Az Államvasutak vezérigazgató Ja és számos vasutas vezetőember tiszteletére ma délután 5 órai kez­dettel a Vasutas Sportcsarnokban sportbemutatót tart a PVSK. Eb- nek keretén belül ökölvívó, tali tenisz, kosárlabda és tomabe- mutató lesz. Az ökölvívásban Hau* a barcsi Kapottéval méri össze erejét Ezután számos ököl vív ópár tart bemutatót Hatalmas érdek­lődés előzi meg Soós többszöri magyar asztalitenisz világbajnok bemutatkozását Soós Toldival mérkőzik. Ezután tornabemutató lesz. A vasutas lányok, akik meg­nyerték a vidéki női vasutas tor­nászbajnokságot mutatják be tu­dásuk legjavát Végezetül pedig 1 Vasutas Bajnokság kosárlabda el­döntőjére kerül sor. A PVSK ftó* ellenfele a Nagykátal VSE le**- Belépődíj nincs, mfisonnegválti* kőtelező. USZOSPORT Nagy érdeklődés előzte meg * Szeged és Pécs között leíolf1 uszósportot. Szombaton, a versen? első napján, a következő ered­mény alakult ki: 10Ó méteres m el úszásban: 1. Ve- csési Pécs, 1 p 21 mp; 2. Perjés Szeged, 1 p 23.6 mp; 3. Boda Pét* 1 p, 28 mp; 4. Törzsi Szeged, 1 P 33 mp. 400 méteres gyorsaszásban: i Lavner Szeged, 5 p 46 mp; járjon és így a kitűzött célt elér­hessük. A kiállttá« keretében mód lesz arra. hogy a termelők t e rme I vén veiket értékesíthessék, így a résztvevőknek nemcsak er­kölcsi, — de egyben anyagi haszonra is van ki látásuk. A oél érdekében felkérjük a Frank Szeged, 5 p 52 mp; 3. Vír' konyi Pécs, 6 p 02.5 mp; A. Loth- pos Pécs, 6 p 29 mp. 3x300 méteres váltóban: 1. Sre­ged, 3 p 56.4 mp: 2. Pécs 3 P 59.3 mp. Pontversenyben: !. Szeged % ponttal; 2. Pécs 16 ponttal. Lapzártakor még tartott a vüü póló-mérkőzés. Vasárnap a v*f" termelőket, hogy ~mi«é] nagyobb scnV ”**> Wytrtó». számiján vegyenek részt termel- vényeükíkel e kiállításon. A kiállí­táson való részi-ételt augusztus 17-ig kell bejelenteni — gyü­mölcs-, zöldség-, virág-, méhé­szeti termékkel és selyemtenyész­tési anyagokkal az áll. Kertésze­ti Felügyelőséghez (Pécs, Appo- nvi-tér 6. I. em. 6.) szőlő- és bor. kiállítóik pedig a __ Szőlészeti- és Borászati Felügyelőséghez (Irányi Dániel-tér 6.). A kiállításon számos értékes díjat oszt ki a rendezőség azok között, aikiik a fenti termelést előmozdították vagy a kiállításon megfelelő anyaggal szerepelnek. A kiállítandó termények ízlé­ses csomagolásban Oádikákban, kosarakban, tálcákon) szeptem­ber 3-án déli 12 óráig küldendők, vagv szúllítandők be a kiállítás rendezőbizottság címére. Pécs, Kardos Kálmán-u 13. Órák, ékszerek, 14 kát. jegygyűrűk Krimker és Sánta Jókal-tér 9 TENISZ Vasárnap 10-én kezdődik Ka­posvárom a KVTE rendezésébe Magyarország 1947. évi viw»' bajnokságai. A, Déli Kerület Vál­togatott csapatának gerincét PÁC országos vidék bajnok cM' pata adja. Az összeálllífás a *2," vetkező: Dulánszkv Jenő P-* . Laczkó Pál PAG, HoTota Iff PÁC. Ugróedv Jenő KMTF, nár István PSE. Gyimóthy PÁC, A beteg Dulánszky és lota szereplése bizonytalan. ,£ Női csapatunk a bajnoki- egyik esélyese a következő dss* állításiján játszik: Dr. Ernőin né KVTE, Tamássv Lva f’Aj Mácsovitané KVTE. Horváth PÁC, Edemhoffer PÁC. „. v Reméljük, hogy _ veavenyzo*”. az egy hétig tartó kemény ~ senyben megállják helvüket írtét' * Szabadság vándorserleg •?... közés hétfőn Pécsújhegyen. y*, után 5 órakor: Kokszmúve Mauthner; Egynegyed 7 óraK ^ Újhegyi MaDISz—Zsolnay S” Hun-ütf áhau. *46 órakor: Börg' —Vasú1

Next

/
Oldalképek
Tartalom